Ένθετο Human Capital: Δύναμή μας η υπερηφάνεια των εργαζομένων της Millennium

Banker’s review: Ποιο είναι το μυστικό για τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, ειδικά στον τραπεζικό χώρο;

Γιώργος Τανισκίδης: Δεν υπάρχουν μυστικά, ούτε συνταγές. Το σημαντικό είναι να νοιάζεσαι για το περιβάλλον που δουλεύεις και αυτό να είναι κοινή συνισταμένη όλων των εργαζομένων σε αυτό. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ορισμένες βασικές εταιρικές μας αξίες, όπως την αξία της συμμετοχής -σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες της ιεραρχίας-, τη συνεχή επικοινωνία και διάχυση της πληροφόρησης, την ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, καθώς και τη σύμπνοια και συναδελφικότητα, με αίσθημα ευθύνης, που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που αποτελούν την οικογένεια της Millennium bank.

Banker’s review: Η έρευνα που πραγματοποιεί το Great Place to Work Institute εξετάζει διάφορες παραμέτρους (αξιοπιστία της διοίκησης, σεβασμός, αίσθημα δικαιοσύνης, υπερηφάνεια των εργαζομένων και συντροφικότητα). Ποιο από τα πέντε σας χάρισε το βραβείο;

Γιώργος Τανισκίδης: Θεωρώ ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες λειτούργησαν συνδυαστικά στη διάκριση και είναι αυτοί που δημιουργούν άριστο εργασιακό κλίμα.

Ιδιαίτερα, όμως, πρέπει να σταθούμε στην υπερηφάνεια των εργαζομένων, τη συντροφικότητα και την εμπιστοσύνη στη διοίκηση.

Ειδικότερα η υπερηφάνεια των εργαζομένων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της προσπάθειας, γιατί δημιουργεί πολλά συναισθήματα που όλα με τη σειρά τους βελτιώνουν όχι μόνο το εργασιακό περιβάλλον αλλά και την εξυπηρέτηση προς τον πελάτη.

Banker’s review: Τι συμβολίζει για την Τράπεζα, η διάκριση στο συγκεκριμένο διαγωνισμό;

Γιώργος Τανισκίδης: Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες, οι οποίοι είναι και ο λόγος ύπαρξής μας, από ένα δυναμικό και χαρούμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Κυρίως, όμως, σηματοδοτεί ότι μια τράπεζα, παρά το πολυπληθές του προσωπικού της και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο βρίσκεται σε διάφορα γεωγραφικά σημεία, μπορεί να έχει τη σωστή νοοτροπία μεταξύ των εργαζομένων της και, κατά συνέπεια, προς το κοινωνικό σύνολο.

Banker’s review: Ποιες είναι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες της τράπεζας σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό;

Γιώργος Τανισκίδης: Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, αναβάθμιση των πολιτικών που υποστηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια, βαρύτητα στη γνώμη και στις ιδέες των εργαζομένων, καλλιέργεια του αισθήματος συνευθύνης.

Ένθετο Human Capital: Η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την επανεξέταση των δομών και των διαδικασιών του οργανισμού

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Apha Bank: Στο σημερινό αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό ενός τραπεζικού οργανισμού καλείται να εργαστεί σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και έντασης και λογικό είναι να δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας και άγχους. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη μείωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Εξαρτάται από την ιστορική διαδρομή ανάπτυξης της κάθε τράπεζας, τη συνέχεια, συνέπεια και σταθερότητα της διοίκησής της, την εσωτερική της οργάνωση, την ευελιξία και προσαρμογή της στα νέα -κάθε φορά- δεδομένα.

Η σημερινή κρίση δεν είναι πρωτόγνωρη για τράπεζες με μεγάλη ιστορία που άντεξαν σε ανάλογες, οικονομικά δυσχερείς εποχές, ξεπέρασαν την κρίση και συνέχισαν τη θετική τους πορεία. Σημασία έχει πώς αντιδρά κανείς στην κρίση, αν την βιώνει σαν μια θαυμάσια ευκαιρία επανεξέτασης της στρατηγικής, των δομών και των διαδικασιών ή σαν μία απειλή που ακινητοποιεί και αδρανοποιεί. Αποψή μας είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό εντείνει την προσπάθειά του, αν έχει μία ειλικρινή και ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης και αν δει συγκεκριμένες ενέργειες που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Η ενίσχυση της επικοινωνίας, η αξιοκρατία σε όλες τις διαδικασίες διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και η εκπαίδευση με έμφαση στα προγράμματα ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (coaching) είναι μερικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Apha Bank: Σύμφωνα με έρευνα της Hay Group, το 65% των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο μειώνει τον προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 39%. Επίσης, η τάση είναι σε μία περίοδο περιορισμού του κόστους οι «μεταβλητές» αποδοχές να συρρικνώνονται και να δίνουν τη θέση τους σε μικρή αύξηση των «εγγυημένων» αποδοχών. Σήμερα, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση της απόδοσης και της αμοιβής είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένες και διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πραγματικά ικανών και ταλαντούχων.

Παράλληλα, επειδή η παρούσα διεθνής οικονομική κρίση ανέδειξε και τη συχνά λανθασμένη κρίση στη λήψη σημαντικών επιχειρησιακών αποφάσεων, η ορθολογική και συνετή διοίκηση αποκτά ξανά αίγλη και γίνεται βασική παράμετρος στην επιλογή εργοδότη.


Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Apha Bank: Η εκπαίδευση με χαμηλό κόστος, όπως το e-learning, κερδίζει έδαφος. Ετσι περιορίζονται τα κόστη  μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εκπαιδευομένων. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως η απεριόριστη δυνατότητα επανάληψης και η αυτονομία. Επίσης, σε περιόδους αλλαγών, όπως είναι η σημερινή για τις τράπεζες, είναι εξίσου σημαντική η εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με προγράμματα που συμπληρώνουν τη γνώση, επικαιροποιούν την ενημέρωση και στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση των κρίσεων, των προβλημάτων, του χρόνου καθώς και στην ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων.

Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Apha Bank: Η στρατηγική καθοδήγηση Στελεχών (Executive Coaching) και εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων σε ατομικό επίπεδο ή/ και σε επίπεδο ομάδας. Σήμερα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αποζητούν ανάλογη στήριξη, αφού η επιχειρησιακή πραγματικότητα αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύπλοκη, σύνθετη και ευμετάβλητη.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Apha Bank: Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή εξωτερικών συνεργατών, αφού το βασικό ζητούμενο είναι η συγκράτηση του κόστους. Τα τελευταία χρόνια, η ανάθεση έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες πήρε μεγάλες διαστάσεις, όχι πάντα με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η τάση αυτή, τουλάχιστον επί του παρόντος, φαίνεται να περιορίζεται. Πάντως και σήμερα, με αυστηρότερα ίσως κριτήρια, θα εμπιστευτούμε τον επαγγελματία και ικανό συνεργάτη για την πρόσληψη ενός εξειδικευμένου στελέχους και πράγματι πιστεύουμε ότι έτσι αυξάνουμε τις πιθανότητες προσέλκυσης του κατάλληλου υποψηφίου.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Apha Bank: Η τεχνολογία έχει συνδράμει καθοριστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και της διαχειριστικής εργασίας στις διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ετσι μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, στην ποιοτική διάσταση του αντικειμένου, στην ολοκληρωμένη ενημέρωση, στην ανάλυση δεικτών και ποσοτικών δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς το ανθρώπινο δυναμικό και την ουσιαστική συμμετοχή στο διοικητικό έργο.

Ένθετο Human Capital: Ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Ευτυχία Κασελάκη: Στην Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζουμε τη συμβολή των εργαζομένων στην επιχειρηματική της ανάπτυξη, και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση επικοινωνία με το management και στη σαφήνεια του οράματος και των κατευθύνσεων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μιας περισσότερο ενεργητικής και συναισθηματικής δέσμευσης των εργαζομένων με την Τράπεζα.

Επιδιώκουμε το στρες να λειτουργεί δημιουργικά για την επίτευξη υψηλών στόχων, ενώ παράλληλα υπάρχει συστηματική φροντίδα για τους εργαζομένους και την οικογένειά τους, παρέχοντας προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης κι ενεργητικής διαχείρισης της υγείας και ευεξίας τους. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσα από ιδιαίτερες παροχές προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και συστηματικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση, στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και στη συμβουλευτική καθοδήγησή τους.

Hδη, από το 2007, στους κόλπους του Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί η οργανωτική μονάδα Εσωτερικής Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Υγείας, με στόχο να ενδυναμώσει τους εργαζόμενους ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συναισθήματα και πρακτικές που αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους στις διαφορετικές διαστάσεις της ζωής τους.

Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, σχεδιάζουμε την παροχή, αρχικά προς το ανθρώπινο δυναμικό του Δικτύου των καταστημάτων, της υπηρεσίας 24ωρης Τηλεφωνικής υποστήριξης, με στόχο την άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση των εργαζομένων του Δικτύου και των μελών της οικογένειάς τους για τη διαχείριση προσωπικών/ οικογενειακών και εργασιακών θεμάτων από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Ευτυχία Κασελάκη: Η περίοδος που διανύουμε παρουσιάζει πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά για το σύνολο των εταιρειών και των διοικήσεων αυτών. Η πρώτη αντίδραση των στελεχών που -στην πλειοψηφία τους- έχουν εκπαιδευτεί να διοικούν σε καιρούς αφθονίας, είναι η αυστηρή επιτήρηση του κόστους προς κάθε κατεύθυνση. Ακριβώς επειδή οι αμοιβές και παροχές αποτελούν σημαντικές πηγές κόστους για μια εταιρεία -την πιο σημαντική μάλιστα όταν πρόκειται για εταιρεία που δεν έχει παραγωγική διαδικασία- αποτελούν και το πρώτο εύκολο θύμα της παραπάνω τακτικής.

Οι μεταβλητές αποδοχές προσφέρουν σημαντική βοήθεια στη διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των εργαζομένων. Η σύνδεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων με την απόδοση μεταβλητής επιβράβευσης, συντελεί και στην επίτευξη αποτελεσμάτων αλλά και στην αύξηση κόστους μόνο στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτά επιτευχθούν. Η δημιουργικότητα κάθε εταιρείας διαδραματίζει -όπως πάντα- καθοριστικό ρόλο γιατί η επιβράβευση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όχι πάντα χρηματικές, π.χ. επιπλέον ημέρες άδειας.


Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Ευτυχία Κασελάκη: Oλοκληρωμένα προγράμματα ή «Ακαδημίες» που συνδυάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση και μετρήσεις γνώσεων και ικανοτήτων, παρακολούθηση προγραμμάτων μέσω e-Learning, πραγματοποίηση ατομικών ή ομαδικών εφαρμοσμένων εργασιών, coaching κ.λπ., εμφανίζονται όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά προγράμματα των τραπεζών.

Ιδιαίτερα, συναντάμε αυτή την τάση σε τράπεζες, όπου η εκπαίδευση έχει έναν περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα, συμβάλλοντας ενεργητικά στην προετοιμασία των στελεχών για την κάλυψη των στελεχιακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών και κατ’ επέκταση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημείο κλειδί στις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης στα επόμενα χρόνια διαδραματίζει όλο και περισσότερο, αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν ανεπίσημη γνώση (tacit knowledge), ενώ η ανεπίσημη μάθηση (informal learning) θα γίνεται όλο και περισσότερο κεντρικό σημείο αναφοράς, καθώς η επίσημη γνώση (explicit knowledge) θα κωδικοποιείται και θα παρέχεται πλέον ανοικτά σε όλους.

Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Ευτυχία Κασελάκη: Αναμφίβολα, το coaching αποτελούσε πάντα ένα δυνατό εργαλείο για τη διαμόρφωση ατόμων και ομάδων υψηλής απόδοσης. Είτε συζητάμε για το καθημερινό coaching που ο κάθε manager καλείται να εξασκεί για να κατευθύνει και να αναπτύσσει τους συνεργάτες του, είτε αυτό που έχει επικρατήσει ως executive coaching, που παρέχεται στα υψηλόβαθμα στελέχη, η εφαρμογή του ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή, μπορεί να έχει καταλυτικά αποτελέσματα. Οπως γίνεται κατανοητό, το coaching μπορεί να αξιοποιηθεί και να προσθέσει αξία σε πολλές και διαφορετικές περιοχές σε μία επιχείρηση.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Ευτυχία Κασελάκη: Οι σημερινές συνθήκες θα λέγαμε ότι απαιτούν πολύ περισσότερη προσοχή στην επιλογή ενός υψηλόβαθμου στελέχους και προς αυτήν την κατεύθυνση η χρήση του executive search μπορεί να συμβάλει θετικά και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια. Η λανθασμένη επιλογή ενός υψηλόβαθμου στελέχους έχει σημαντικό κόστος για την τράπεζα και η συμβολή εξειδικευμένων υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στην εύρεση των καταλληλότερων στελεχών από την αγορά. Η σημερινή κρίση απαιτεί την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του executive search, ώστε σε ένα περιβάλλον λιγότερο προβλέψιμο από ποτέ η επιλογή υψηλόβαθμων στελεχών να γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια και σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Ευτυχία Κασελάκη: Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αυτοματοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό την εργασιακή μας ρουτίνα.

Οι νέες τεχνολογίες διαδικτύου συνδυασμένες με τις σύγχρονες και ευέλικτες εφαρμογές που προσφέρονται από τις εταιρείες λογισμικού στην περιοχή του HR, καλούνται να λύσουν καθημερινά δεκάδες ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εξοικονομώντας πόρους και χρόνο.

Η αναγκαιότητα ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού για το HR ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από τη διεθνή αναγνώριση του «ανθρώπινου κεφαλαίου» ως σημαντική κινητήριο δύναμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σύγχρονων οργανισμών.

Ένθετο Human Capital: Με απόλυτο σεβασμό στον εργαζόμενο

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου: Αναμφισβήτητα η σημερινή οικονομική κρίση αποτελεί ένα πρόσθετο παράγοντα δημιουργίας εργασιακού στρες. Παρόλο που οι ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζονται ως ένας  από τους πλέον αξιόπιστους εργοδότες, η αβεβαιότητα που ήδη βιώνουν οι εργαζόμενοι λόγω της δραστικής συρρίκνωσης των τραπεζικών εργασιών αυξάνει επικίνδυνα το στρες στο χώρο εργασίας, πλήττοντας αφενός την υγεία των εργαζομένων και αφετέρου επιδρά αρνητικά στην απόδοσή τους.

Οσον αφορά στην αντιμετώπιση της κατάστασης, ειδικά για το προσωπικό των τραπεζικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η συνεχής πίεση για την επίτευξη εξαιρετικά φιλόδοξων στόχων, οι οποίοι, σε κάποιες περιπτώσεις δεν αντανακλούν και τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, θα πρέπει, τουλάχιστον να εξισορροπείται και από κάποιες άλλες παραμέτρους: Κατ΄αρχήν ουσιαστική, συχνή και εποικοδομητική εσωτερική επικοινωνία. Αυτή θα πρέπει να γίνεται δομημένα, οργανωμένα, και προς τις δύο κατευθύνσεις (bottom-up & top-down), με ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνουμε και πλήρη αξιοποίηση αυτών. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να αισθάνεται ότι η Διοίκηση είναι κοντά του, με γνήσιο ενδιαφέρον και με ειλικρινή σκοπό να ακούσει πραγματικά τι έχει να πει ο ίδιος, ειδικά αυτός της «πρώτης γραμμής».

Η πιο σημαντική όμως παράμετρος είναι ο απόλυτος σεβασμός στον εργαζόμενο, η καλή συμπεριφορά και η δίκαιη μεταχείριση. Η τράπεζα πρέπει να αντιμετωπίζει τον υπάλληλο ως άνθρωπο και όχι ως παραγωγική μονάδα, με τις ανάγκες του για επαγγελματική ανάπτυξη, για ισορροπημένη εργασιακή και προσωπική ζωή και πάνω από όλα για προσωπική αξιοπρέπεια. Αυτά τα στοιχεία, αν υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό, εξισορροπούν το εργασιακό στρες και αποτελούν επιπρόσθετα και παράγοντα δέσμευσης του υπαλλήλου, δημιουργώντας ένα ισχυρό ψυχολογικό «συμβόλαιο» με την εταιρεία, πολύ πιο ισχυρό από τα τυχόν bonus.

Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Ενας οργανισμός χρειάζεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις και στον ανταγωνισμό και στις διεθνείς αγορές, αλλά και να σχεδιάζει εξειδικευμένα προγράμματα αμοιβών και παροχών, τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις δικές του ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα πρέπει:

 • Nα γίνεται συστηματική χρήση και ανάλυση των στοιχείων που παρέχουν οι έρευνες αμοιβών και παροχών
 • Να γίνεται συχνή επανεξέταση του βαθμού ικανοποίησης εργαζομένων σε σχέση με τις παροχές και το κόστος αυτών (cost-benefit analysis)
 • Να ενημερώνονται, αλλά και να εκπαιδεύονται συστηματικά οι εργαζόμενοι για τη σημασία και το κόστος των παροχών υγείας, περίθαλψης και συνταξιοδότησης, καθώς τώρα αντιμετωπίζονται μάλλον ως κάτι το δεδομένο
 • Να σχεδιάζονται εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις στις παροχές, καθώς οι συνέπειες της κρίσης έχουν υποχρεώσει τις μεγάλες τράπεζες και πολυεθνικές να προσαρμόσουν τα σύστήματά τους, για συγκράτηση κόστους, με ταυτόχρονη διακράτηση όμως των ταλέντων τους, που τώρα τα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Οι κυρίαρχες τάσεις αυτή τη στιγμή είναι:

 • Προγράμματα πρόληψης προβλημάτων υγείας, που ευνοούν την ψυχική ισορροπία, την ευεξία και εντέλει την ποιότητα ζωής (Wellness programs)
 • Προγράμματα εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (ευέλικτο ωράριο, τηλε-εργασία κ.α.)
 • Προγράμματα δια-βίου εκπαίδευσης (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, κ.α).

Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου: Aυτή τη στιγμή η τάση είναι για blended σχήματα εκπαίδευσης, με περίπου:
– 60% βιωματική εκπαίδευση (role playing, facilitation workshops, coaching), σε θέματα Customer Service, Πωλήσεων, People Management
– και 40% μέσω e-learning, κυρίως σε προϊοντικά θέματα (π.χ. καταθετικά προϊόντα),  θέματα ΙΤ (excel, access, κλπ), αλλά και τραπεζικά θέματα, όπως: Βασικές Τραπεζικές γνώσεις, Κανονιστική Συμμόρφωση, Bankassurance, κ.λπ).

Η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τους οργανισμούς ακόμα και σε περιόδους οικονομικής συρρίκνωσης, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξει με άμεσες εκπαιδευτικές λύσεις  σε τεχνικό και συμπεριφορικό επίπεδο την αλλαγή στρατηγικής των μοντέλων ανάπτυξης των τραπεζών.

Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου: Τα προγράμματα coaching απευθύνονται κυρίως στις ομάδες πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Για να είναι επιτυχημένα, θα πρέπει:

 • να γίνονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές  με πραγματική εμπειρία στις πωλήσεις,
 • να στοχεύουν στις πραγματικές ικανότητες και ανάγκες της ομάδας πωλήσεων, βάσει πρότερης συστηματικής αξιολόγησης ρεαλιστικών δεδομένων,
 • να γίνονται με σύντομες και περιεκτικές συνεδρίες, με role playing ή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και
 • να ακολουθούνται από ακριβή μέτρηση της παραγωγικότητας με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μία τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου: Μία σωστά οργανωμένη και με στρατηγική προσέγγιση Διεύθυνση HR, οφείλει να «χαρτογραφεί» (mapping) την αγορά στην οποία κινείται και να γνωρίζει από πού θα «χτυπήσει» τα στελέχη τα οποία χρειάζεται. Από κει και πέρα, βεβαίως και μπορεί να χρειαστεί η τράπεζα να χρησιμοποιήσει μία εταιρεία Headhunting, αλλά είναι τόσες πολλές οι παράμετροι, που καθιστούν επιτυχημένη και cost-effective αυτή τη λύση, που η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από το βαθμό στον οποίον τις πληρούν.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου: Στην τράπεζά μας, ακολουθώντας τον γενικότερο εκσυγχρονισμό συστημάτων και υποδομών, εγκαταστήσαμε πλήρες HRMS σύστημα, με Self Service δυνατότητες πρόσβασης, e-learning εφαρμογή, καθώς και HR Portal, που τώρα δημιουργούμε.

Σαν αποτέλεσμα:

 • Βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας μέσω σχεδιασμού αυτομάτων ροών εργασίας (workflows)
 • Μειώνουμε το διαχειριστικό κόστος, μέσω αποφυγής επικαλύψεων και επίσπευσης αποτελεσμάτων
 • Μειώνουμε το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα του Business
 • Παρέχουμε αναλυτικές και στοχευμένες πληροφορίες στις παραγωγικές μονάδες, που τις εξυπηρετούν στις στρατηγικές αποφάσεις τους.

Ένθετο Human Capital: Γραμμή ανοικτής επικοινωνίας με το προσωπικό

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Αγγελική Χριστοφίδου: Είναι κοινός τόπος πια, ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Οι κλυδωνισμοί που υπέστησαν επιχειρηματικοί κολοσσοί ήταν αρκετοί για να δημιουργήσουν ένα κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας σε εργαζομένους χιλιάδων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Στη Citi Ελλάδας, έχουμε επενδύσει εδώ και αρκετά χρόνια, προς την ανάπτυξη άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, στη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος και προπάντων στην ανοικτή επικοινωνία με όλο το προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στις δυσκολότερες συνθήκες τόσο απέναντι στους συναδέλφους όσο και απέναντι στους πελάτες μας.

Η ιδανικότερη λύση για την υποστήριξη του προσωπικού είναι η ανοικτή επικοινωνία! Η παρουσία των προϊσταμένων δίπλα στο προσωπικό, η γνώση των εργαζομένων ότι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση της Τράπεζας, «από πρώτο χέρι», για το τι συμβαίνει, δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη η οποία μπορεί να μετριάσει σημαντικά το άγχος, την ανησυχία και την ανασφάλεια.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα, αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Αγγελική Χριστοφίδου: Οι αμοιβές και παροχές πρέπει να συνδέονται με την επιχειρησιακή πραγματικότητα και τις ανάγκες των εργαζομένων για να είναι αποτελεσματικές, και μπορούν να είναι ανταποδοτικές ακόμη και σε δύσκολους καιρούς. Είναι ένα από τα εργαλεία που ενθαρρύνουν τη βελτίωση της απόδοσης, διασφαλίζοντας την κινητοποίηση των εργαζομένων. Οι πρόσφατες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον, επιβάλλουν στις επιχειρήσεις ενεργή διερεύνηση του ανταγωνισμού, μελέτη εναλλακτικών μορφών παροχών, καθώς και προσαρμογή του υπάρχοντος πακέτου αμοιβών στα νέα δεδομένα της αγοράς προκειμένου να κρατήσουν ικανοποιημένους τους ανθρώπους τους.

Η άποψη ότι όσα περισσότερα προσφέρει μια εταιρεία στους εργαζόμενους, τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι, φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι από τις πρωταρχικές ανάγκες των εργαζομένων και ειδικότερα των νεότερων γενεών. Τέτοιου είδους παροχές, οι οποίες ευνοούν την ψυχική ισορροπία και την ευεξία των εργαζομένων, υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο. Πιστεύω ότι μια εταιρεία οφείλει να είναι ενήμερη για τέτοιου είδους εξελίξεις, ώστε να παραμένει ανταγωνιστική και να προσελκύει ταλαντούχα στελέχη.

Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Αγγελική Χριστοφίδου: Oι νέες τεχνολογίες (e-learning, mobile-training, webex, net meetings, conference calls, teleconferencing, e-libraries) εξυπηρετούν την εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, διευκολύvoντας τα δίκτυα καταστημάτων και την εκπαιδευτική ενδυνάμωση γεωγραφικά απομακρυσμένων ομάδων εργασίας.

Επίσης, τα  εκπαιδευτικά προγράμματα που κερδίζουν έδαφος είναι εκείνα που υποστηρίζουν την όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση των συμμετεχόντων και προσφέρουν εξειδικευμένες θεματικές ενότητες στην κουλτούρα του οργανισμού. Επίσης, εκείνα που επιδιώκουν τη δέσμευση και την εκπαίδευση της διοίκησης, τα πιο διαρκή και εφαρμόσιμα αποτελέσματα με Αction Learnings και επαναληπτικές συνεδρίες feedback γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Ο συνδυασμός των μοντέρνων μεθόδων με τις παραδοσιακές αυξάνει την πιθανότητα να καλυφθεί ποικιλία γνωστικών αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους και η επιδιωκόμενη «αλλαγή» μετά την εκπαίδευση.


Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Αγγελική Χριστοφίδου: Το προσωπικό και το ομαδικό coaching είναι κατά την άποψή μου η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης των περιόδων αμφιβολίας και ύφεσης. Κι αυτό διότι ο «μαιευτικός» τρόπος που χρησιμοποιούν προϋποθέτει τη συναίνεση και τη δέσμευση για το αποτέλεσμα, προτρέπει στην ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία για υπερπήδηση των εμποδίων και στην αναζήτηση ανατροφοδότησης (feedback) από τους συνεργάτες.

Επιπλέον, συντελεί στη δημιουργία και διατήρηση υποστηρικτικού κύκλου δεδομένης της συναισθηματικής φόρτισης που προκύπτει σε αυτές τις περιόδους και το πιο σημαντικό συμβάλλει στην ανακάλυψη των προσωπικών ικανοτήτων του coachee, όχι μέσω διδαχής δοκιμασμένων τεχνικών, αλλά μέσω της συμβουλευτικής  μεθόδου.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Αγγελική Χριστοφίδου: Η χρήση του executive search δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται «πολυτέλεια». Η γνώση και η εμπειρία που έχουν συγκεκριμένες εταιρείες εξεύρεσης στελεχών στον τραπεζικό κλάδο είναι πολύτιμη και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην προσέλκυση ικανών στελεχών της αγοράς.

Σημαντικός παράγοντας είναι η καλή συνεργασία των δύο μερών (πελάτης-συνεργάτης), που θα στηρίξει την αναγνώριση αναγκών στελέχωσης. Από ένα χρονικό σημείο και μετά, η εταιρεία executive search γίνεται γνώστης αρκετών θεμάτων της επιχείρησης, όπως η εταιρική κουλτούρα, οι περιγραφές θέσεων εργασίας, η δομή και οι άνθρωποι, σε σημείο που μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει και να λειτουργήσει εκ παραλλήλου με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η μακροχρόνια συνεργασία στελεχών εταιρειών εξεύρεσης στελεχών με τον τραπεζικό κλάδο μπορεί να διασφαλίσει τη στοχευμένη αναζήτηση υποψηφίων και να οδηγήσει σε επιτυχημένες προσλήψεις.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Αγγελική Χριστοφίδου: Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού (Learning MS, Talent MS) διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και σε πληροφορίες, σε πρακτικές αξιολόγησης και ανάπτυξης σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων και σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας τη διάχυση της οργανωσιακής γνώσης. Επίσης, μειώνουν σημαντικά τους χρόνους διεκπεραίωσης, αρχειοθέτησης και αναφορών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δίνουν πρόσβαση και στους Προϊσταμένους για την αυτόνομη διαχείριση των ομάδων τους.

Με λίγα λόγια, τα τελευταία χρόνια τα HRMS έχουν βοηθήσει τις HR Διευθύνσεις να αποβάλλουν το γραφειοκρατικό χαρακτήρα, με τον οποίο μπορεί να είχαν συνδεθεί στο παρελθόν, και να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο δημιουργικά και πιο αποτελεσματικά, κοντά στους ανθρώπους αλλά και στη διοίκηση.

Ένθετο Human Capital: Οι εργαζόμενοι νιώθουν τη Millennium Bank, «δική τους» επιχείρηση

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Γιάννης Πάρνης: Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις με επιπτώσεις σε όλους τους εργασιακούς κλάδους και τους εργαζόμενους σε αυτούς, ειδικότερα δε στον τραπεζικό-χρηματοοικονομικό κλάδο. Οι μεταβλητές, όπως η προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά της, το ασταθές περιβάλλον και οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, επηρεάζονται σημαντικά.  Πράγματι, μια πιθανή συνέπεια θα μπορούσε να είναι ο αρνητικός αντίκτυπος στη συμπεριφορά των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο, συνεπώς και στην απόδοσή τους.

Ομως, το στρες είναι μία έννοια η οποία έχει  δύο διαστάσεις: από τη μία έχουμε το λεγόμενο «κακό» στρες, το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ζωής αυτού που το βιώνει.  Από την άλλη, όμως, υπάρχει και η διάσταση του δημιουργικού στρες, ως πρόκλησης που ενεργοποιεί τον άνθρωπο για δράση, κινητικότητα και δημιουργία, λειτουργώντας, τελικά, θετικά. Στη Millennium bank εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες διασφαλίζουν την προσέλκυση και επιλογή στελεχών που διαθέτουν τα απαιτούμενα για το τραπεζικό εργασιακό αντικείμενο και περιβάλλον χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Επιπλέον, το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης που εφαρμόζουμε ανιχνεύει, μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία χρειάζονται ενίσχυση, προκειμένου να επιτύχουμε υψηλού επιπέδου απόδοση, αλλά και χαμογελαστούς, παρακινημένους συνεργάτες.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Γιάννης Πάρνης: Είναι γεγονός ότι το τοπίο των αμοιβών και παροχών στις τράπεζες, αλλά και γενικότερα στις επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, έχει αλλάξει σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, επηρεαζόμενο από την οικονομική αναταραχή την οποία βιώνουμε. Η όποια συρρίκνωση των κερδών είναι λογικό να έχει αντίκτυπο στις αμοιβές και παροχές των εργαζομένων, ιδιαιτέρως σε αυτές που αποτελούν επιπλέον μέρος του μισθού και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα οικονομικά αποτελέσματα.

Στη Millennium bank φροντίζουμε, μέσω της συμμετοχής μας σε έρευνες αμοιβών και παροχών, να παρακολουθούμε την αγορά και να παρέχουμε στους εργαζομένους μας ικανοποιητικό συνολικό επίπεδο αμοιβών. Δε σταματούμε, όμως, εδώ: Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, όπως προγράμματα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ασφάλειας ζωής και ατυχημάτων, πρόσθετα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα εξισορρόπησης  κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, τράπεζα αίματος για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων, αλλά και των συγγενών τους, προγράμματα ενίσχυσης για την κάλυψη εκτάκτων οικογενειακών αναγκών και πολλά άλλα.

Εκείνο όμως το οποίο πιστεύω ότι μας χαρακτηρίζει ως Οργανισμό είναι ο ανθρωποκεντρικός μας χαρακτήρας και το φιλικό εργασιακό κλίμα. Είμαστε μια οικογένεια, νιώθομε υπερήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει και αισθανόμαστε ότι συνεισφέρουμε ουσιαστικά, αφού η Millennium bank είναι η δική μας “επιχείρηση”. Αυτές άλλωστε είναι και οι αξίες, οι οποίες  μας κατέταξαν για δεύτερη φορά σε 5 χρόνια, και σε σύνολο λειτουργίας της τράπεζας τα 9 χρόνια, στην κορυφή του τραπεζικού τομέα στο διαγωνισμό Best Work Places, ως μια από τις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.


Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Γιάννης Πάρνης: Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν πια για τις τράπεζες, όπως και για όλες τις επιχειρήσεις, παράμετρο-κλειδί για τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. είναι κάτι ανάλογο με την ποιότητα, την εξυπηρέτηση, την αξιοπιστία, τα έσοδα, το μέρισμα στην αγορά. Στη Millennium bank σημαντικό κομμάτι του συστήματος εκπαίδευσης αποτελεί η «μετάγγιση» γνώσεων και εμπειριών από τους έμπειρους στους νέους εργαζόμενους, μέσα από «εκπαίδευση στη θέση εργασίας», μικτές ομάδες έργων, coaching, mentoring και job rotation.

Παράλληλα, προσφέρουμε ενδοεπιχειρησιακή και εξωεπιχειρησιακή εκπαίδευση η οποία στοχεύει:

 • στην ανάπτυξη νέων ή και λιγότερο νέων δεξιοτήτων, με έμφαση στη συναισθηματική δεξιότητα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο το ταλέντο και το δυναμισμό τους
 • στην απόκτηση νέων τεχνικών και εξειδικευμένων τραπεζικών γνώσεων
 • στην ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας, ομαδικότητας, ευελιξίας
 • στην ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών.

Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Γιάννης Πάρνης: Το coaching, θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει το πνεύμα της εποχής μας. Σαφώς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος καθοδήγησης, ή να υποστηρίξουμε κάποιον ως τον καλύτερο, καθώς κάθε εργαζόμενος εκδηλώνει τη δική του διαφορετική συμπεριφορά, ενώ κάθε ομάδα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Πιστεύω ακράδαντα όμως, ότι η καθοδήγηση που βασίζεται στην ενθάρρυνση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα, καθώς μέσω αυτής ενισχύεται η ανάγκη των εργαζομένων για συμμετοχή και επίτευξη του στόχου. Μέσω του coaching, ο προϊστάμενος μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες μάθησης για τους υφισταμένους του, να διαγνώσει εγκαίρως προβλήματα και να δώσει αποτελεσματικές λύσεις, να αντιμετωπίσει προβληματικές συμπεριφορές και να δημιουργήσει παραγωγικές σχέσεις.

Σε περιόδους γενικότερης οικονομικής ύφεσης, αντίστοιχες με αυτές που βιώνουμε σήμερα, η εφαρμογή του coaching αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, αφού εκτός των άλλων, στοχεύει στην ενδυνάμωση των προσόντων και του ηθικού των στελεχών και εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοσθούν γρήγορα στις αλλαγές και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Γιάννης Πάρνης: Δεν θα ισχυριζόμουν ποτέ ότι η χρήση του Executive Search εν μέσω οικονομικής αναταραχής θα μπορούσε να θεωρηθεί πολυτέλεια. Εφόσον στο διοικητικό ιστό μιας επιχείρησης δημιουργείται κενό, μέλημα των διοικούντων της είναι να επιλέξουν το καλύτερο στέλεχος της αγοράς για να καλύψουν την ανάγκη, τόσο κατά την περίοδο αναφοράς, όσο και μελλοντικά. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους μόνο ως αρωγή μπορεί να θεωρηθεί, διότι η επιλογή του στελέχους θα γίνει με πολύ αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές, τις οποίες οι ίδιοι θα έχουν θέσει, ελαχιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την περίπτωση της λανθασμένης επιλογής, η οποία μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως υψηλού κόστους.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Γιάννης Πάρνης: Η τεχνολογία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη σημασία, δεδομένης της εξοικονόμησης πόρων που προσφέρουν. Πιστεύω ότι με τη χρήση τους η λειτουργία των τμημάτων HR των τραπεζών έχει διαφοροποιηθεί ποιοτικά και ποσοτικά, καθώς η αξιοποίηση των HRMS μπορεί να εξυπηρετήσει: την εκπλήρωση των παραδοσιακών υπηρεσιών/καθηκόντων των στελεχών της ΔΑΔ, τη συστηματοποίηση στην παροχή πληροφοριών, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας.

Ένθετο Human Capital: Προγράμματα EAP

Tα ευρήματα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) για το εργασιακό στρες, τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία ακόμα και τα εργατικά ατυχήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν επιεικώς ως ανησυχητικά. Πράγματι, μόνο στην Ευρώπη σημειώνονται 8.000 θανάσιμα εργατικά ατυχήματα το χρόνο. Την ίδια στιγμή, 10 εκατομμύρια Eυρωπαίοι υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται με το εργασιακό στρες. Ενας στους τρεις εργαζομένους στη γηραιά ήπειρο υποφέρει από άγχος που συνδέεται με τη δουλειά του.

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Κάθε χρόνο σημειώνονται 25.000 εργατικά ατυχήματα και 120 άτομα χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Ο μέσος όρος των ωρών εργασίας στη χώρα μας, ξεπερνάει κατά πολύ τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Πράγματι, ενώ ένας ευρωπαίος εργαζόμενος απασχολείται επί 38,6 ώρες την εβδομάδα, ο μέσος συμπατριώτης μας αφιερώνει στη δουλειά του 45,4 ώρες σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα του ιδρύματος EUROFOUND που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι σχεδόν 7 στους 10 Ελληνες πιστεύουν ότι η δουλειά τους έχει επιπτώσεις στην υγεία τους.

Και αν τα παραπάνω δεδομένα δεν πείθουν για την ανάγκη συστηματικής υποστήριξης του έμψυχου δυναμικού των επιχειρήσεων, τα οικονομικά στοιχεία σίγουρα θα αλλάξουν την αντίληψη των εργοδοτών. O Διεθνής Οργανισμός Εργασίας υπολόγισε ότι στην Ευρώπη χάνονται 250 δις ευρώ εξαιτίας του στρες – ποσό που αντιστοιχεί στο 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Στη Μεγάλη Βρετανία μόνο, υπάρχει απώλεια 180 εκατομμυρίων ημερών εργασίας λόγω του άγχους, γεγονός το οποίο στοιχίζει 20 δισ. ευρώ.

Eνα benefit που ενδιαφέρει τους πάντες
Τι είναι όμως τα EAP; Με λίγα λόγια είναι δωρεάν, επαγγελματική, εμπιστευτική συμβουλευτική, η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει coaching, προγράμματα υγείας και ευεξίας και διαχείρισης τραυματικών γεγονότων (CISM). Τα EAP δεν προσφέρονται μόνο στους εργαζόμενους, αλλά και σε μέλη της οικογένειάς τους όταν προκύψει ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα, που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση και τη συμπεριφορά του εργαζόμενου.

Αλλωστε, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το εργασιακό άγχος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως: δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα ενοχής, απώλεια συγκέντρωσης, οργανικά συμπτώματα και επιρρέπεια σε ατυχήματα και τραυματισμούς.

Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την ένταξη ενός εργαζόμενου σε ένα τέτοιο πρόγραμμα; Οι αιτίες μπορεί να σχετίζονται είτε με την ίδια την εργασία είτε με προσωπικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, κρίνεται απαραίτητο να υποστηριχτούν εργαζόμενοι, οι οποίοι εμφανίζουν προβλήματα λόγω υπερβολικού όγκου εργασίας, έλλειψης αναγνώρισης, δυσκολίας προσαρμογής και επικοινωνίας με τους συνεργάτες, έλλειψης σαφούς περιγραφής της θέσης εργασίας (job description), χαμηλού μισθού. Δεν είναι, όμως, σπάνιο το φαινόμενο η κακή ή μειωμένη εργασιακή απόδοση να σχετίζεται με την προσωπική ζωή του εργαζόμενου.

Για αυτό το λόγο, συστήνεται η ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα EAP σε περιπτώσεις: πένθους, νομικών ή οικονομικών ζητημάτων, οικογενειακών κρίσεων (οικιακή βία, διαζύγιο κ.λπ.), χρήσης ουσιών και ψυχολογικών προβλημάτων ή σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Βέβαια, δεν θα πρέπει η συγκεκριμένη παροχή να ταυτίζεται αποκλειστικά με δυσλειτουργίες κάποιου ατόμου που εργάζεται για την επιχείρηση. Αρκετές φορές, τα EAP αποδεικνύονται χρήσιμοι σύμμαχοι για την «αναίμακτη» διαχείριση ριζικών οργανωσιακών αλλαγών ή ακόμα και μαζικών απολύσεων. Αυτές οι καταστάσεις ενδέχεται να αυξήσουν τα επίπεδα του στρες ακόμα και των πιο αξιόλογων στελεχών μιας εταιρείας. Η υποστήριξή τους, λοιπόν, μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο τη διακράτηση, όσο και την απόδοσή τους.

Για αυτό το λόγο, κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη αυτών των προγραμμάτων και να αντιληφθεί ότι βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του. Σε αυτό το σημείο, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η άρτια σχεδιασμένη εσωτερική επικοινωνία. Στο προσωπικό θα πρέπει να δίνεται υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), το οποίο θα εξηγεί τη σημασία των προγραμμάτων και θα ενθαρρύνει τη χρήση τους. Στις περιπτώσεις που στην εταιρεία υπάρχουν σωματεία εργαζομένων, η ενημέρωση των στελεχών των σωματείων θεωρείται επιβεβλημένη.

Δύο είναι ο κυρίαρχοι τρόποι για να παραπεμφθεί ένας εργαζόμενος σε ειδικό σύμβουλο. Στην πρώτη περίπτωση, ο εργαζόμενος εκμυστηρεύεται στον προϊστάμενό του το ζήτημα που αντιμετωπίζει και ο τελευταίος του συστήνει την υποστήριξη. Υπάρχει, όμως, πιθανότητα ο προϊστάμενος να κινήσει πρώτος τη διαδικασία, αφού παρατηρήσει προβληματική συμπεριφορά, μειωμένη απόδοση μέχρι και ενδείξεις κατάχρησης αλκοόλ ή ακόμα και ναρκωτικών ουσιών. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική.

Καθίσταται, λοιπόν, προφανές ότι η υποστήριξη δεν αφορά μόνο στους εργαζόμενους, αλλά και στους μάνατζερ, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με τον αστάθμητο παράγοντα «άνθρωπο» και καλούνται να αναπτύξουν κάποιες βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ο μάνατζερ διαθέτει την ευκαιρία να επικοινωνήσει με ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, που θα του δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για το δύσκολο έργο της διοίκησης εργαζομένων. Αρκετά συχνά, στο πλαίσιο των προγραμμάτων υποστήριξης οι μάνατζερ εκπαιδεύονται, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα εντοπισμού δειγμάτων προβληματικής συμπεριφοράς.

Ένθετο Human Capital: Εργασιακές παροχές εν έτει 2009

Mέχρι στιγμής, τα πράγματα σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών και των παροχών στον τραπεζικό τομέα ήταν έως ένα βαθμό δεδομένα. Οι αυξήσεις μισθών ακολουθούσαν την κερδοφορία της εταιρείας και το ιεραρχικό επίπεδο του εργαζόμενου.

Παράλληλα, λαμβάνονταν υπόψη η παραγωγικότητα του υπαλλήλου αλλά και ολόκληρης της ομάδας στην οποία αυτός εντάσσοταν. Παρόμοια διαδικασία ακολουθούσαν οι Compensation and Benefits Specialists για τον προσδιορισμό των πακέτων παροχών.

Η χρηματοπιστωτική κρίση, οι απολύσεις, οι πιέσεις για άμεσες περικοπές εξόδων και οι δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τις παχυλές αμοιβές των περίφημων «golden boys» έχουν μεταβάλλει ολόκληρη τη φιλοσοφία των αμοιβών και των παροχών των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Προσεκτικότερος σχεδιασμός
Παρά την οικονομική δυσπραγία, ο παράγοντας άνθρωπος συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια των τραπεζών, καθώς είναι αυτός που θα τις βοηθήσει να «σταθούν ξανά στα πόδια τους» όταν κοπάσει η καταιγίδα. Για αυτό το λόγο, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να τύχει προσεκτικής υποστήριξης, ειδικά όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Εξάλλου, την τελευταία πενταετία, το ενδιαφέρον των στελεχών HR και των μάνατζερ μονοπωλεί η δέσμευση του εργατικού δυναμικού, αφού ζούμε στην εποχή της κινητικότητας των εργαζομένων. Πώς, όμως, μπορεί μια τράπεζα να κρατήσει τους υπαλλήλους όλων των βαθμίδων ευχαριστημένους, ειδικά σήμερα;

Μέχρι πρόσφατα, επικρατούσε η εσφαλμένη εντύπωση ότι όσα περισσότερα προσφέρεις στους εργαζόμενους, τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι. Πάντως, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, καθώς μεγάλα ποσά χάνονται σε benefit που δεν εκτιμούν οι εργαζόμενοι. Πράγματι, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Hewitt που δημοσιεύθηκε στο Workforce Management, στις ΗΠΑ χάνονται, κατά μέσο όρο, 1200 δολάρια, ανά υπάλληλο, σε παροχές που υποτιμώνται από το εργατικό δυναμικό. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα ευέλικτα και έξυπνα σχεδιασμένα συστήματα παροχών δείχνουν να κερδίζουν έδαφος.

Για παράδειγμα, η εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι ένα από τα ζητούμενα των εργαζομένων και ειδικότερα των νεότερων γενεών. Παροχές, λοιπόν, που ευνοούν την ψυχική ισορροπία και την ευεξία αρχίζουν και χρησιμοποιούνται από εργοδότες διεθνώς. Αλλωστε, όσο οι παλαιότερες γενιές, που είχαν μάθει να συνδυάζουν την εργασία αποκλειστικά με τις οικονομικές απολαβές που τους επέφερε, αποσύρονται, τόσο περισσότερο «soft» παράγοντες θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο μυαλό των εργαζομένων.

Ασφάλιση: η δεδομένη παροχή
Οσο η ανασφάλεια για τις δημόσιες παροχές πρόνοιας εντείνεται, τόσο οι εταιρικές ομαδικές ασφαλίσεις φαντάζουν ως αποδοτικές και οικονομικές λύσεις προσέλκυσης και διακράτησης προσωπικού. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα της εταιρείας Mercer, στην οποία συμμετείχαν 800 επιχειρήσεις, σχεδόν 7 στους 10 εργοδότες χρησιμοποιούν τα healthcare benefits με στόχο να «κρατήσουν τα ταλέντα τους».

Οι αμέσως επόμενοι λόγοι παροχής ασφαλιστικών πακέτων είναι η διαχείριση του κόστους των απουσιών και η βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης.

Ένθετο Human Capital: Το προσωπικό… «προπονείται»!

Tο Φεβρουάριο του 2000, το περιοδικό Fortune αφιέρωσε επτά σελίδες από την ύλη του στο θέμα του coaching. Από τότε μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη αγορά έχει απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το International Coach Federation (ICF) ο διεθνής – μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος επαγγελματιών coach, ο οποίος ιδρύθηκε το 2003 αριθμεί σήμερα 14.000 μέλη σε 80 χώρες. Αν και είναι δύσκολο να δοθεί πλήρης ορισμός για το coaching, σε γενικές γραμμές, είναι η διαδικασία ανάπτυξης γενικότερων ικανοτήτων και γνώσεων. Ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή απόδοση με απώτερο στόχο την επίτευξη των επιδιώξεων του οργανισμού και όλα αυτά με την υποστήριξη ενός ειδικά εκπαιδευμένου coach.

Συνήθως, διαρκεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και εστιάζει στην αναβάθμιση συγκεκριμένων ικανοτήτων. Μπορεί ο στόχος να είναι η βελτίωση στην εργασία, πολλές φορές πάντως, το coaching έχει ευεργετικά αποτελέσματα και στην προσωπική ζωή του στελέχους. Γιατί, όμως, το coaching εμφανίζει αλματώδη ανάπτυξη στις μέρες μας; H βιομηχανική κοινωνία του περασμένου αιώνα που παρήγαγε υλικά αγαθά έχει αντικατασταθεί από την οικονομία της γνώσης, η οποία εστιάζει στη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την ευελιξία των εργαζόμενων. Το πρόβλημα είναι ότι οι συγκεκριμένες δεξιότητες δεν μπορούν να διδαχθούν.

Επιπλέον, η τεχνολογία καθιστά τους εργαζόμενους διαθέσιμους επί εικοσιτετραώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ετσι, το coaching έχει μεταβληθεί σε ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο αποκατάστασης της ισορροπίας, η οποία είναι απαραίτητη, για να γίνει ξανά λειτουργικό το προσωπικό, καθώς μαθαίνει στους εργαζόμενους να εντοπίζουν τις δυνατότητές τους, να θέτουν στόχους και να καθίστανται ευέλικτοι και αυτάρκεις.

Coaching – Mentoring: έννοιες σε σύγχυση
Τα λίγα χρόνια εφαρμογής του coaching, αλλά και του mentoring σε συνδυασμό με την τάση αυτές οι δυο μέθοδοι να γίνουν «μόδα», δεν οδηγεί μόνο σε κακή χρήση, αλλά και σε σύγχυση των δύο εννοιών.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι διαφορές τους; Πρώτον, ο coach είναι ένας επαγγελματίας προερχόμενος είτε εντός είτε εκτός της εταιρείας, ο οποίος έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Ο μέντορας, αντιθέτως, είναι κάποιο ανώτερο στέλεχος της επιχείρησης με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και πολλά χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο οργανισμό. Μπορεί απώτερος στόχος και των δύο μεθόδων να είναι η επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη, διαφοροποιούνται, όμως, ως προς τη μεθοδολογία και τα μέσα τα οποία μετέρχονται. Στην πραγματικότητα, το coaching αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο coachee αυτογνωσία, να εντοπίσει τις ελλείψεις του και τις δυνατότητές του και να μάθει να θέτει στόχους. Το κύριο αντικείμενο του mentoring είναι η εκμάθηση τεχνασμάτων και στρατηγικών, ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να ελιχθεί στο σκληρό και πολύπλοκο κόσμο των επιχειρήσεων.

Τόσο το mentoring, όσο και το coaching γίνονται σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Στην περίπτωση του mentoring οι συνεδρίες έχουν «χαλαρό» χαρακτήρα και μπορούν να διεξάγονται ακόμα και κατά τη διάρκεια γευμάτων. Το coaching από την άλλη, όντας μια περισσότερο δομημένη διαδικασία έχει πιο «επίσημο» ύφος. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι όσο διαρκεί το coaching γίνονται περιοδικά και ενημερωτικές συναντήσεις με τον προϊστάμενο του εργαζομένου. Η διαδικασία του mentoring δεν προβλέπει κάτι ανάλογο.

Ο κατάλληλος «προπονητής»
Ο coach μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης, αρκεί να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Αν και σε πολλούς οργανισμούς υπάρχουν στελέχη με το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγονται coaches εκτός εταιρείας. Επιπρόσθετα, οι εξωτερικοί προπονητές προτιμώνται, αφού λόγω της μη καθημερινής επαφής με τους εργαζόμενους μπορούν να ελέγξουν και να διατηρήσουν την απόσταση που είναι απαραίτητη στη σχέση coach – coachee. Βέβαια, η γνώση των χαρακτηριστικών του οργανισμού είναι ένα από τα πλεονεκτήματα ενός coach μέσα από την εταιρεία.

Υπάρχουν αρκετά τα πανεπιστήμια και οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση πάνω στο coaching με τη μορφή μεταπτυχιακών σπουδών ή σεμιναρίων.

Μάλιστα, το ICF έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ωρών εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, υπό τις οποίες κάποιος μπορεί να θεωρηθεί έτοιμος για να γίνει coach. H εμπειρία του συνεργάτη είναι το δεύτερο πράγμα, που πρέπει να εξετάσει ο οργανισμός. Οι συνολικές «ώρες πτήσης» του coach είναι μία ένδειξη, αλλά όχι η μόνη. Αυτό δε σημαίνει ότι ο coach πρέπει να έχει απαραίτητα εμπειρία και στον τραπεζικό κλάδο. Αλλωστε, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπεί στη βελτίωση διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι τεχνικές γνώσεις γύρω από το χώρο δράσης της εταιρείας.

HR: Κομπάρσος ή Πρωταγωνιστής;
Μπορεί να φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές στο coaching είναι αποκλειστικά ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος, στην πραγματικότητα, όμως, η σχέση είναι τετραμερής και εκτός από τον coach και τον εργαζόμενο συμπεριλαμβάνει τον προϊστάμενο του τελευταίου και τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία εκπροσωπεί τον οργανισμό. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις το HR παραμερίζεται γιατί θεωρείται ότι η εμπλοκή του καθυστερεί τη διαδικασία. Μάλιστα, η έρευνα του CIPD στο Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει ότι την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών coaching φέρουν, κυρίως, οι προϊστάμενοι των εκπαιδευόμενων (36%) και ακολουθεί το τμήμα HR και/ ή οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης (30%).

Ένθετο Human Capital: Οι αποτελεσματικοί πωλητές εκπαιδεύονται δεν γεννιούνται

Tο παραδοσιακό στερεότυπο ήθελε τον πωλητή να αποτελεί τον τελευταίο τροχό της «οργανωσιακής άμαξας». Το επάγγελμα, όμως, έχει εξελιχθεί σε θεμέλιο λίθο της επιχείρησης. Τα στελέχη πωλήσεων μιας τράπεζας αποτελούν την «το πρόσωπο του οργανισμού» προς τα έξω, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει περιζήτητα. Πράγματι, πληθώρα ερευνών αποκαλύπτουν ότι οι πωλητές συμπεριλαμβάνονται μέσα στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

Η πώληση είναι τέχνη. Για αυτό το λόγο, απαιτείται σφαιρική διδασκαλία πάνω σε αυτό το θέμα. Τις περασμένες δεκαετίες οι επιχειρήσεις περιορίζονταν να εκπαιδεύσουν τους πωλητές τους στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναλάμβαναν να προωθήσουν. Σταδιακά, έγινε αντιληπτό ότι μόνο αυτό δεν αρκούσε. Για αυτό το λόγο, παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που χαρακτηρίζονται με τον αγγλικό όρο soft skills, η εκπαίδευση πωλητών σε θέματα «ταύτισης» με τον πελάτη έχει καταστεί μια από τις ανάγκες της εποχής.

Νέα δεδομένα, νέες προκλήσεις
Το επάγγελμα του πωλητή έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, το ίδιο και τα καθήκοντά του. Για αυτό το λόγο, η τάση της εποχής πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης είναι να γίνει ο πωλητής πιο ευέλικτος, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να προσαρμόζει την πώληση στις ανάγκες του πελάτη. Η εποχή της στείρας απομνημόνευσης φράσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η εκπαίδευση πωλητών πρέπει να τους καθιστά ικανούς συνομιλητές απέναντι στους πελάτες τους, εμπνέοντας αυτοπεποίθηση.

«Κανένα παιδί δεν έμαθε ποδήλατο σε σεμινάριο», είναι ο τίτλος του βιβλίου του David Sandler, που αντικατοπτρίζει την ανάγκη για εκπαίδευση που θα ξεφεύγει από τους τέσσερις τοίχους της τάξης. Η τάση για όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση του powerpoint και των διαλέξεων δεν εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση του sales training αλλά σε όλες τις εταιρικές εκπαιδεύσεις. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία αποφεύγεται το φαινόμενο της απώλειας κρίσιμων γνώσεων, το οποίο παρουσιάζεται όταν η θεωρία δεν εφαρμόζεται άμεσα στην πράξη. Αλλωστε, οι έρευνες συστήνουν ότι το 80% των δεξιοτήτων που κερδίζονται σε μία εκπαίδευση χάνονται μέσα σε περίοδο τριών μηνών εάν δεν χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες.

Αλλη μια μέθοδος, η οποία διαφαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί ευρέως στο μέλλον, είναι αυτή του συνδυασμού εκπαίδευσης πωλήσεων και συνεδριών coaching. Ο προσωπικός «προπονητής» έχει τη δυνατότητα να σκύψει πάνω από τα προβλήματα και να δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, για τον κάθε πωλητή. Πάντως, καθώς ο χώρος των πωλήσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και πιεστικός, δύσκολα, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες ζητούν με δική τους πρωτοβουλία την υποστήριξη ενός προσωπικού προπονητή.

Σε κάθε περίπτωση, η εξατομίκευση της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι μία από τις επιταγές της εποχής. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, με τον όρο εξατομικευμένη εκπαίδευση δε νοείται ξεχωριστό training για κάθε πωλητή αλλά δημιουργία ομάδων εργαζομένων με βάση το υπόβαθρο, το ιεραρχικό επίπεδο και την προσωπικότητά τους.

Στη συνέχεια, οι συγκεκριμένες ομάδες, θα ενταχθούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Τέλος, η ψηφιακή επανάσταση δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο της εκπαίδευσης πωλήσεων. Η χρήση του e- learning έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος για το συγκεκριμένο κλάδο. Αλλωστε, οι πωλητές συνήθως δεν δουλεύουν από το γραφείο τους και μετακινούνται συνέχεια.

Συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις καθίσταται σχεδόν ανέφικτο να συγκεντρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα πωλήσεων συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Η ευελιξία των προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης τα κάνει ιδιαίτερα ελκυστικά.