Becoming the evidence-based manager | Gary P. Latham

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των επιστημονικών προσεγγίσεων είναι η ύπαρξη επαρκών επιστημονικών δεδομένων που να τις υποστηρίζουν, διότι δυστυχώς στο χώρο του management υπάρχουν πολλές «θεωρίες» και προσεγγίσεις που αποτελούν απλώς καλο-διαφημισμένες έννοιες. Ο Gary Latham είναι ο «πατέρας» τόσο της θεωρίας της στοχοθεσίας (goal-setting theory) μαζί με τον Ed Locke αλλά και της καταστασιακής συνέντευξης (situational interview), που αποτελούν δύο από τις πιο αποτελεσματικές επιστημονικές προσεγγίσεις στο χώρο της παρακίνησης και της επιλογής προσωπικού, αντίστοιχα.

Το βιβλίο παρουσιάζει τις αποτελεσματικότερες και περισσότερο επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές και μεθόδους για έξι σημαντικές πρακτικές της διοίκησης. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τις αποτελεσματικότερες τεχνικές επιλογής προσωπικού, δίνοντας έμφαση στην καταστασιακή και στην συμπεριφορική συνέντευξη, στα δείγματα έργου και στη ρεαλιστική προεπισκόπηση της θέσης εργασίας (realistic job preview).

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί έναν οδηγό εφαρμογής (roadmap) της κατάλληλης επιχειρησιακής στρατηγικής σε έναv οργανισμό μέσω της ηγεσίας μέσω παραδείγματος και της στοχοθεσίας με στόχο τη δέσμευση των εργαζομένων στην εφαρμογή της στρατηγικής.

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει χρήσιμες τεχνικές για την αποτελεσματική εκπαίδευση των εργαζομένων, που μπορεί να εφαρμόσει είτε ο ίδιος ο εργαζόμενος είτε ο manager του. Το τέταρτο κεφάλαιο δίνει έμφαση στις σημαντικότερες θεωρίες κινήτρων, με έμφαση στη θεωρία της στοχοθεσίας, της συμμετοχικής διοίκησης αλλά και της οργανωσιακής δικαιοσύνης. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τους τρόπους ανάπτυξης της ανθεκτικότητας (resilience) και της αυτό-πεποίθησης, έννοιες πολύ σημαντικές λόγω των συνεχών αλλαγών που βιώνουν οι σημερινοί οργανισμοί.

Τέλος το έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζει αποτελεσματικές τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων αλλά και καθοδήγησης (coaching) των εργαζομένων. Το βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο μια σειρά μελετών περίπτωσης (case-studies) με χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών των αναφερόμενων στα προηγούμενα κεφάλαια τεχνικών και μεθόδων.

Επίσης, σε όλα τα κεφάλαια παρουσιάζονται όχι μόνο οι αποτελεσματικές τεχνικές αλλά και διαδομένες τεχνικές/εργαλεία που δεν λειτουργούν στην πράξη.

Becoming the evidence-based manager, Gary P. Latham, Εκδόσεις: SHRM, DB, Σελ. 199

Συμβούλευση για καριέρα σε περίοδο κρίσης

Περίοδοι κρίσης – έκτακτες καταστάσεις
Στις «καλές εποχές» συνεχούς ανάπτυξης φθάσαμε στην παγκοσμιοποίηση που συνεπάγεται ακραίο ανταγωνισμό απ’ όλες τις πλευρές και ανάγκη συνεργασίας αλλά και νέων τρόπων και μεθόδων για επιβίωση. Ήδη σ’ αυτές τις εποχές δημιουργήθηκε η ανάγκη για περιστολή δαπανών και ταυτόχρονα αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Το right – sizing, downsizing, lean organization σήμαιναν κατάργηση θέσεων συνήθως μεσαίων στελεχών και ανάθεση μεγάλου μέρους των καθηκόντων τους σε χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας. Για ν’ ανταπεξέλθουν όμως στα αυξημένα καθήκοντά τους με επιτυχία οι βαθμίδες αυτές έπρεπε και να ενθαρρυνθούν και να ενδυναμωθούν (empowerment) και ψυχολογικά και λειτουργικά με εκπαίδευση στοχευμένη και με αυτοανάπτυξη.

Δεν ήταν όμως λίγες οι περιπτώσεις που παρόλα αυτά διάφορα άτομα δεν εμπέδωσαν τα αναμενόμενα (για πολλούς και διάφορους λόγους) με επακόλουθα υποβαθμίσεις και απομακρύνσεις ατόμων έστω και με outplacement, δηλ. υποβοήθηση για εύρεση άλλης θέσης ή καριέρας.

Αν αυτά όμως συνέβαιναν σ’ εκείνες τις εποχές της ανάπτυξης, τι περιμένουμε να συμβαίνει σ’ εποχές συρρίκνωσης και επακόλουθης μιζέριας;
Mάλιστα, για να επιβιώσει η επιχείρηση, σε αβέβαιο περιβάλλον, η ανώτατη ηγεσία πρέπει να κάνει περικοπές. Συνηθέστερα από τα μεσαία στελέχη (και τα κατώτερα) που είναι είτε ακριβά σε απόλυτα μεγέθη, είτε ακριβά σχετικά με την ωφελιμότητά τους.

Δεν σημαίνει ότι τα τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα τους είναι ελλιπή, αλλά ότι στη δεδομένη συγκυρία τα προσόντα τους (περιλαμβανομένης της θέλησης και προσπάθειάς τους) δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης της συγκεκριμένης εποχής.

Διαφορετική Λειτουργία Ανθρώπων και Ομάδων
Σε τέτοιες συνθήκες η ψυχολογία και η συμπεριφορά (ατομική, οργανωσιακή και κοινωνική) αλλάζει κατά το μάλλον ή ήττον.

Η αβεβαιότητα και μάλιστα όταν προβάλλονται αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις συχνά δημιουργεί ένταση, ανησυχία και στρες. Ο φόβος της υποβάθμισης τουλάχιστον οικονομικά και της ανεργίας με συνέπεια την έντονη απειλή των κεκτημένων δημιουργούν ταραχή στα άτομα με μεγάλες πιθανότητες (λόγω του αισθήματος αυτοσυντήρησης) να προβούν σε παρεκτροπές και παρατυπίες. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, ο φόβος και η ανασφάλεια, τόσο πιθανότερο είναι να μην αντέξουν να τηρούν την όποια δική τους δεοντολογία και να παρουσιάσουν συμπεριφορές και ενέργειες ασυνήθιστες γι’ αυτούς, που βέβαια καταλήγουν συχνά όχι μόνο σε εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά και σε διαπροσωπικές και ομαδικές.

Σ’ αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται αποφασιστικότητα για αυτογνωσία, στωικότητα, νηφαλιότητα, καρτερία, αλλά και εξωτερική ψυχολογική στήριξη και ακόμα ανάληψη πρωτοβουλίας, ενδυνάμωσης των προσώπων και ενεργή αναζήτηση διεξόδων για θετική και όσο γίνεται ταχύτερη περάτωση αυτής της δυσάρεστης κατάστασης.


Είδη συμβούλευσης και προσόντα για καριέρα
Η συμβούλευση και συζήτηση με έμπειρα και κατάλληλα άτομα, είτε επαγγελματική (formal) είτε φιλική (informal), για να βοηθήσει ένα άτομο να βγει ενδυναμωμένο από τη σημερινή του κατάσταση δεν αρκεί να έχει την έννοια της ψυχολογικής στήριξης (ως counseling), αλλά μπορεί να περιλαμβάνει παροχή απόψεων και γνώμης και συμβουλών επαγγελματιών (consulting) ή ακόμη και εξάσκηση (coaching) και διαρκέστερη έμπειρη καθοδήγηση (mentoring).

Σε ότι αφορά την αναβάθμιση των προσόντων και της χρησιμότητας κάθε ατόμου θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι ευθέως αλληλένδετα, δηλαδή το ένα δεν διασφαλίζει το άλλο.

Τα προσόντα, καταρχήν, περιλαμβάνουν τα τυπικά προσόντα, τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και το ενδιαφέρον για συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή και προσφορά χρησιμότητας.

Προσόντα τυπικά αποκαλούμε συνήθως τα ακαδημαϊκά οποιασδήποτε βαθμίδας και κατεύθυνσης. Στο εξωτερικό όμως (και βαθμιδόν και στην Ελλάδα) μεγάλη σημασία δίνεται και στα επαγγελματικά προσόντα που χορηγούνται από σοβαρά επαγγελματικά ινστιτούτα, που σκοπό έχουν να περιφρουρήσουν τα δικαιώματα των πραγματικών ειδημόνων – επαγγελματιών του χώρου μέσα από καθιέρωση συγκεκριμένων γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας στο επάγγελμα, αλλά και τρόπων απόκτησης των γνώσεων αυτών και αξιολόγησης της επάρκειάς τους.

Έτσι, για την κατοχή αρκετών επαγγελματικών θέσεων σ’ επιχειρήσεις είναι σημαντικότερη η απόκτηση του σχετικού επαγγελματικού προσόντος παρά του ανάλογου ακαδημαϊκού τίτλου. Σε πολλές όμως περιπτώσεις τουλάχιστον στο εξωτερικό, υπάρχει αλληλοαναγνώριση και συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανισμών και αυτές οι περιπτώσεις είναι χρησιμότερες. Άλλο σημαντικό προσόν είναι οι γλώσσες ξένων χωρών αλλά και πληροφορικής. Και τα δύο είναι εκ των ουκ άνευ για επιβίωση και εξέλιξη.

Ως δεξιότητες θεωρούμε τις ικανότητες εκείνες που δεν εξαρτώνται από την ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική εκπαίδευση, μπορεί να είναι σε κάποιο βαθμό έμφυτες, αλλά είναι εκπαιδεύσιμες και αναπτύξιμες και αυξάνουν έντονα την αποτελεσματικότητα των ατόμων και ως μελών ομάδων και οργανισμών. Μερικές σημαντικότατες δεξιότητες είναι της επικοινωνίας, της προσαρμοστικότητας (συνεργατικότητας), της διαπολιτισμικότητας, της αυτενέργειας (κινητικότητας) αλλά και ο ορθολογισμός και η έγκαιρη αντίληψη καταστάσεων/ timing κ.ά. Σε αρκετές περιπτώσεις η κατοχή σε αυξημένο βαθμό κάποιου ή κάποιων δεξιοτήτων μπορεί να υπερκερά σε σημασία ακόμα και την κατοχή προσόντων.

Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και οι συνδυασμοί τους είναι τόσοι πολλοί όσοι και οι άνθρωποι. Δεν μπορεί κανείς να καθορίσει ποιος είναι ο ιδανικός συνδυασμός και το επίπεδο των χαρακτηριστικών αυτών. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι για κάθε επάγγελμα, θέση και κατάσταση ενδείκνυται διαφορετικός συνδυασμός χαρακτηριστικών προσωπικότητας και επιπέδων τους. Ορισμένα όμως χαρακτηριστικά μπορούν ν’ αναφερθούν ως σημαντικότερα για επιτυχημένη καριέρα. Τέτοια είναι η ακεραιότητα/ αξιοπιστία, η εργατικότητα, η ψυχραιμία, η εξωστρέφεια/ συνδιαλεκτικότητα, αντοχή/ ανοχή.

Θεωρούμε το ενδιαφέρον για συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή προσόντων και δεξιοτήτων με στόχο την αύξηση της χρησιμότητας ως ιδιαίτερο προσόν, διότι ιδιαίτερα σήμερα που η απόκτηση κυρίως ακαδημαϊκών προσόντων και άλλων γνώσεων είναι ευρύτατη, πολλοί συγχέουν το βαθμό χρησιμότητας με τον αριθμό και το επίπεδο των τυπικών προσόντων.

Θέλοντας να τονίσουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο, θα λέγαμε ότι υπάρχει μικρή μόνο σχέση μεταξύ των δύο. Μπορεί άτομο με πολλά πτυχία να μην είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει σε κάποιες ή σε καμία περίπτωση, λόγω αδιαφορίας ή νοοτροπίας ή συνθηκών, ενώ άλλο με πολύ λιγότερα προσόντα να αποδεικνύεται πολύ χρησιμότερο λόγω προσωπικότητας, δεξιοτήτων ή πνεύματος προσφοράς. Ως χρησιμότητα εννοούμε την ικανότητα κάποιου να συμβάλλει αποτελεσματικά σε διαπροσωπική ή ομαδική συνεργασία για επίτευξη στόχων.

Συμβούλευση για Ενίσχυση της ελκυστικότητας (ανταγωνιστικότητας)
Το τι συνδυασμό προσόντων έχει κάθε άτομο είναι μια δυναμική κατάσταση. Άλλα άτομα φροντίζουν και επιτυγχάνουν να διευρύνουν και να προσαρμόζουν τα στοιχεία αυτά στις εκάστοτε ανάγκες και άλλα άτομα θεωρούν ότι με την απόκτηση κάποιων προσόντων τελειώνουν οι υποχρεώσεις τους. Η κοινωνία και η οικονομία όμως δεν είναι υποχρεωμένες να ικανοποιούνται με ότι διαθέτει κάποιος. Γι’ αυτό χρειάζεται διαρκής ανησυχία με την έννοια της αναζήτησης δυνατοτήτων αναβάθμισης της χρησιμότητάς του.

Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι ένα άτομο που ενδιαφέρεται για αναβάθμιση των προσόντων του και εξέλιξη στην καριέρα του δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε συνεχές άγχος αλλά να αποκτά την πεποίθηση και την ανοχή ότι εφόσον όλα μπορούν ν’ αλλάξουν άρδην και απότομα θα πρέπει να θεωρεί τις αλλαγές αυτές αναμενόμενες, αναπόφευκτες και ευπρόσδεκτες. Είναι σκόπιμο επομένως να έχει επαρκή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα και ενημέρωση για ότι μπορεί να επηρεάσει την καριέρα και τη ζωή του.

Ταυτόχρονα, για να μπορεί να αξιοποιεί ευκαιρίες και ν’ αποφεύγει κινδύνους χρειάζεται να γνωρίζει καλά τον χώρο όπου κινείται, άρα να έχει επαφή και καλή επικοινωνία με τα άτομα και τις ομάδες που απαρτίζουν αυτό το χώρο και κυρίως με τα στελέχη ή τα άτομα με επιρροή. Είναι επόμενο ότι αν ένα άτομο ενδιαφέρεται να προβληθεί πρέπει σε πρώτη φάση να είναι γνωστό και να φαίνεται από την κινητικότητά του ότι επιδιώκει την εξέλιξή του, εντός ευπρεπών ορίων. Συνήθως όσοι προάγονται φαίνονται στο χώρο τους. Τους αφανείς σπάνια τους προσέχουν. Η δικτύωση άρα είναι σημαντικό συστατικό επιτυχίας.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν τα νέα στελέχη και είναι σκόπιμο να στηριχθούν και στη συσσωρευμένη γνώση από άλλα επιτυχημένα άτομα, αλλά βεβαίως και στη δική τους αντίληψη των πραγμάτων και την κρίση τους. Συχνά παρουσιάζονται κατάλογοι «dos and don’ts», δηλαδή τι πρέπει να κάνει κανείς και τι όχι για διάφορες καταστάσεις.

Από το βιογραφικό, την προώθησή του, τη συνέντευξη, το χρόνο μύησης και προσαρμογής, την αντιμετώπιση αλλαγών και δυσκολιών. Σε πολλές όμως περιπτώσεις είναι δύσκολο να προετοιμαστούν τέτοιοι κατάλογοι λόγω των εντελώς εξατομικευμένων συνθηκών που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Deloitte: Ενδυναμώνει το τμήμα παροχής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της

HR Professional: Πείτε μας λίγα λόγια για την Deloitte.

Ελεάνα Γιαμπανά: Η Deloitte Ελλάδας είναι µέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), του μεγαλύτερου οργανισμού παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως με περίπου 170.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 140 χώρες. Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες και η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε» χρηματοοικονομικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με 400 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte δραστηριοποιείται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας.

HR Professional: Γιατί αποφάσισε η εταιρεία να ενισχύσει τις υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού προς πελάτες (Human Capital Services) σε μία τόσο δύσκολη εποχή;

Ελεάνα Γιαμπανά: Σε αντίθεση με την εποχή που θέλει τον επιχειρηματικό κόσμο να περιορίζει τις επενδύσεις του, η Deloitte αποφάσισε να ενισχύσει το τμήμα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Capital Services) γιατί πιστεύει πως η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Η ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν, διοικούν και εξελίσσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι εταιρείες καλούνται, ήδη, να επιλύσουν πολύ σημαντικά και πρακτικά θέματα όπως: πώς θα πετύχουν τη βέλτιστη εσωτερική οργάνωση, με ποιο τρόπο θα μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη χωρίς να παρεμποδίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και πώς θα διασφαλίσουν ότι ακόμη και στις πλέον αντίξοες συνθήκες δεν θα χάσουν τα σημαντικά και ταλαντούχα εκείνα στελέχη, που τους είναι απαραίτητα για να πραγματοποιήσουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους.

HR Professional: Τι σημαίνει Human Capital για την Deloitte και ποιες υπηρεσίες προσφέρει;

Ελεάνα Γιαμπανά: Στο Human Capital της Deloitte προσφέρουμε υπηρεσίες σε 3 τομείς. Τον ένα σας τον περιέγραψα ήδη και είναι αυτός ο οποίος συνδέεται με την οργάνωση μίας επιχείρησης από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή με το οργανόγραμμα, τις περιγραφές θέσης εργασίας, τα επίπεδα μισθών και παροχών, τις αξιολογήσεις κτλ.

Οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους μίας εταιρείας και είναι ιδιαίτερα επίκαιρες, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επανεξετάζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών.

Ο δεύτερος τομέας είναι νέος για την Deloitte Ελλάδος, ονομάζεται Deloitte Academy και σχετίζεται με την εκπαίδευση και ενημέρωση που προσφέρουμε στον επιχειρηματικό κόσμο τόσο σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Στην Deloitte Academy αξιοποιούμε την τεράστια γνώση και εμπειρία που διαθέτει ένας οργανισμός όπως η Deloitte -στην Ελλάδα και διεθνώς- και οργανώνουμε σεμινάρια, ημερίδες και ανοιχτές ομιλίες. Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται είτε σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή των Αμερικάνικων Λογιστικών Προτύπων στις ναυτιλιακές εταιρείες, είτε ενδιαφέρουν γενικότερα τις επιχειρήσεις όπως οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών και παροχών για εκπατρισμένα στελέχη.

Τέλος, ο τρίτος τομέας είναι αυτός της εξεύρεσης και επιλογής στελεχών. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι σε μία επιχείρηση όπως η Deloitte εκτός από την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στην Ελλάδα, υπάρχει επίσης τεράστια γνώση και εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει τα ίδια ή παρόμοια θέματα επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, να ανταλλάξουμε απόψεις με τους ανθρώπους του χώρου μας και να επιλέξουμε εκείνη τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη μας. Αυτό μας προσφέρει μεγάλη σιγουριά ότι θα προτείνουμε στον πελάτη μας το καλύτερο.


HR Professional: Αναφέρατε ότι παρέχετε υπηρεσίες εξεύρεσης στελεχών. Υπάρχουν ανάγκες; Κινείται η αγορά των στελεχών;

Πέτρος Μίχος: Όσο οι εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των στελεχών τους, η αγορά θα κινείται. Η Deloitte θεωρεί ότι μετά από μία περίοδο σχετικής στασιμότητας, η αγορά δείχνει κάποια κινητικότητα. Οι λόγοι της στασιμότητας είναι ευνόητοι, οι αιτίες της επανεκκίνησης όμως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: μόνον όσες επιχειρήσεις επιτεθούν, για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρική ορολογία, θα πετύχουν «γκολ»… οι άλλες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα μείνουν στο μηδέν. Το μηδέν όμως δεν δίνει πρωταθλήματα.

Η εμπειρία των τελευταίων μηνών είναι συνολικά  θετική. Οι πελάτες μας ανησυχούν και προβληματίζονται για την επιβίωση, και εφόσον αυτή εξασφαλισθεί, για την ανάπτυξή τους. Και όμως και τα δύο περνούν μέσα από τα στελέχη τους. Αυτά θα επιτύχουν την καλύτερη διαχείριση δανειακών υποχρεώσεων και εισπράξεων, αυτά θα εξασφαλίσουν το άνοιγμα σε μια ξένη αγορά, αυτά θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους σε επενδυτές στο εξωτερικό.

HR Professional: Ποιο είναι το προφίλ των εταιρειών που συνεχίζουν να προσλαμβάνουν;

Πέτρος Μίχος: Εν αντιθέσει με την παγιωμένη λογική, ότι δηλαδή υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι είναι πιο δραστήριοι από άλλους, η Deloitte υποστηρίζει ότι υπάρχουν εταιρείες πιο δραστήριες από άλλες. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι εκείνες που πιστεύουν στις δυνάμεις τους, στο επιχειρηματικό τους πλάνο και στη δυναμική τους, στους ανθρώπους και στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες τους… στην ευκαιρία με λίγα λόγια.

Η παγιωμένη λογική λέει ότι οι τράπεζες δεν προσλαμβάνουν. Και όμως, προσλαμβάνουν έμμεσα, προκειμένου να καταφέρουν να διαχειριστούν επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επενδύσει. Στρέφονται στη Deloitte και μας ζητούν Interim Managers. Στελέχη, δηλαδή, τα οποία έχουν εμπειρίες από turnarounds, distressed assets και δύσκολες καταστάσεις και θα ηγηθούν αυτών των εταιρειών, για δεδομένο χρονικό διάστημα, φέρνοντας υπεραξίες στους μετόχους.

Ειδικά σε περιπτώσεις που οι μέτοχοι είναι πολλοί, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ομολογιακών δανείων, είναι σημαντικό τα στελέχη τα οποία θα προσληφθούν να είναι κοινής αποδοχής. Επιπλέον, η παγιωμένη λογική λέει ότι εταιρείες στα ΜΜΕ δεν προσλαμβάνουν. Και όμως, προσλαμβάνουν στελέχη που θα τις βοηθήσουν με τις ταμιακές ροές τους, στελέχη τα οποία κατανοούν το πώς η ψηφιοποίηση θα τις επηρεάσει.

HR Professional: Ποιο είναι το προφίλ των στελεχών που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση;

Πέτρος Μίχος: Θεωρώ ότι καθώς οι καιροί είναι «πονηροί», οι επιχειρήσεις αποζητούν τη λιγότερο «διακινδυνευμένη» λύση. Αυτό σημαίνει ότι στρέφονται σε στελέχη τα οποία έχουν επιδείξει σταθερότητα, συνετές κινήσεις και, κυρίως, στελέχη των οποίων τα επιτεύγματα είναι εμφανή.

Αν έπρεπε να ορίσω κάτι πιο συγκεκριμένο, θα έλεγα ότι όσοι έχουν εμπειρία στο άνοιγμα αγορών, από όποιο μετερίζι και αν τις έχουν αποκτήσει (οικονομική διεύθυνση, εμπορική κλπ.), δεν πρέπει να φοβούνται για το επόμενο βήμα τους, καθώς η ζήτηση είναι έντονη και θα συνεχίσει να εντείνεται όσο οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν διεξόδους ανάπτυξης.

Εδώ να σημειώσω ότι δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις «φοβισμένες». Και τα στελέχη, τα οποία αυτή τη στιγμή εργάζονται, είναι πολλές φορές αδικαιολόγητα επιφυλακτικά στο να μετακινηθούν επειδή θεωρούν ότι ο κίνδυνος, τον οποίον ενέχει μία μετακίνηση, είναι πολύ μεγάλος, και ως εκ τούτου ενδεχομένως να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες.

HR Professional: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στο μέλλον;

Ελεάνα Γιαμπανά: Η εποχή που διανύουμε είναι αναμφισβήτητα δύσκολη. Ανέκαθεν, όμως, οι επιχειρήσεις προσαρμόζονταν στις εκάστοτε συνθήκες και έβρισκαν λύσεις ακόμη και στα πιο δύσκολα προβλήματα. Η μεγάλη διαφορά, που ελπίζουμε πως θα χαρακτηρίσει την εποχή μας, είναι ότι η ανάγκη προσαρμογής και βελτίωσης σήμερα δεν αφορά μόνο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο, στον οποίο ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η καλύτερη διαχείρισή του.

Ελεύθερη η πρόσβαση σε 136 επαγγέλματα

Θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να καταργήσουν τους περιορισμούς που σήμερα υπάρχουν και αν κρίνουν ότι πρέπει να διατηρήσουν κάποιους να εκδώσουν προεδρικά διατάγματα.

Όποιος υποψήφιος ή νυν επιχειρηματίας αναγνωρίσει το επάγγελμά του στη λίστα πρέπει να γνωρίζει ότι μετά τις 2 Ιουλίου καταργείται και η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας και αντικαθίσταται με 3μηνη αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δηλαδή, αν κάποιος καταθέσει αναγγελία στην αρμόδια αρχή και περιμένει 3 μήνες μέσα στους οποίους δεν εκφραστούν ενστάσεις, μπορεί να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του.

Από τις 2 Ιουλίου, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ισχύουν οι νέοι όροι άσκησης επαγγέλματος από Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Μηχανικούς και Νόμιμους Ελεγκτές.

Πηγή: capital.gr

Μειώνεται το εφάπαξ και στον ιδιωτικό τομέα

Πριν από λίγες μέρες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αποσαφήνισε το πακέτο των 9 μέτρων – φωτιά που οδηγούν σε νέες μειώσεις συντάξεων αλλά και σε αυξήσεις εισφορών. Έτσι:

1. Επιβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου κλιμακωτή εισφορά ΛΑΦΚΑ 3% έως 10% σε όλους όσοι εισπράττουν επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ. Μειώσεις θα υπάρξουν από την 1/1/2012 για τις επικουρικές συντάξεις (μετά τις αναλογιστικές μελέτες). Οι μειώσεις θα γίνουν σταδιακά σε βάθος τετραετίας.

2. Επιβάλλεται, εντός του καλοκαιριού, νέος αυξημένος ΛΑΦΚΑ στις κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ. Η εισφορά θα παραμείνει στο 3% για συντάξεις από 1.400 έως 1.700 ευρώ, αλλά τα ποσοστά παρακράτησης θα αυξηθούν από 4% σε 6% για 1.701 ευρώ και πάνω και θα φθάνει στο 14% (από 10%) για τις συντάξεις των 3.500 ευρώ.

3. Όσοι έχουν σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ και έχουν συνταξιοδοτηθεί εθελουσίως πριν από τα 60, πέραν της εισφοράς ΛΑΦΚΑ θα τους επιβληθεί μέσα στο
καλοκαίρι, η παρακράτηση κλιμακωτής εισφοράς (ανάλογα με το Μειώνεται το εφάπαξ και στον ιδιωτικό τομέα Πακέτο εννέα μέτρων – φωτιά ύψος της σύνταξης) ύψους 6%, 8% και 10%. Στο μέτρο αυτό δεν περιλαμβάνονται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις γυναικών, μητέρων κ.ά.

4. Καθιερώνονται αυξήσεις εισφορών στον ΟΓΑ και στο ΕΤΑΑ (κυρίως στον κλάδο ασφάλισης νομικών).

5. Συγχωνεύονται ο ΟΕΚ και η Εργατική Εστία και το Παρατηρητήριο Απασχόλησης με την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ και αρχίζουν να εφαρμόζονται αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τις παροχές, περιλαμβανομένου και του ΕΚΑΣ.

6. Στον ΟΑΕΔ η καταβολή και το ύψος του επιδόματος ανεργίας θα συνδεθούν με το χρόνο καταβολής εισφορών.

7. Αυστηρά θα τηρείται το πλαφόν των κύριων συντάξεων (2.775 ευρώ σε ΔΕΚΟ- τράπεζες).

8. Θα τερματιστεί το καθεστώς που προβλέπει διακρατικές συμφωνίες για την καταβολή σε αλλοδαπούς συντάξεων των 700 ευρώ με 1 χρόνο ασφάλισης στη χώρα μας.

9. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα προχωρήσουν σε κατασχέσεις ώστε να εισπράξουν μέρος των συσσωρευμένων οφειλών (πάνω από 11 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 6 δισ. ευρώ στο ΙΚΑ). Ήδη έχουν σταλεί 450.000 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες.

CSR: Είναι προς όφελός μας

Το κράτος και η επίσημη πολιτεία φαίνεται τα τελευταία χρόνια να έχουν «χάσει» ένα μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης των πολιτών. Ο ρόλος τους στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων φθίνει και το βάρος πλέον μετατίθεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να δράσουν με γνώμονα το κοινωνικό καλό ξεφεύγοντας από τον αποκλειστικό σκοπό του κέρδους. Έτσι, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE), αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Στην παγκόσμια οικονομία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αισθάνονται την υποχρέωση να εφαρμόσουν, να επιδείξουν, να διευκολύνουν και να προωθήσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ανάγκη για μακρόχρονη βιωσιμότητα απαιτεί από τις εταιρείες να ξανασκεφτούν τους επιχειρηματικούς τους στόχους οι οποίοι δεν αφορούν πλέον μόνο το κέρδος αλλά και την κοινωνική τους δράση.

Σήμερα, η επίδραση του Corporate Social Responsibility (CSR) αφορά σε πολλούς κοινωνικούς τομείς: από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πρακτικές εργασίας μέχρι το health care και το περιβάλλον.

Έτσι, οι επιχειρηματικές ενέργειες που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θέτουν ως βασικές προτεραιότητες τη συνεισφορά προς τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Παγκόσμια Ιστορία της ΕΚΕ
Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ’50 άρχισε να εισάγεται η ιδέα ότι οι εταιρείες πρέπει να επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους σε κάτι παραπάνω από το κέρδος. Έτσι ξεκίνησε η εδραίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία εξελίχθηκε με την πάροδο των χρόνων σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής συμμετοχής των εταιρειών.

Η ΕΚΕ αποτέλεσε, επίσης, την απάντηση στο αυξημένο αίσθημα υπευθυνότητας και τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και γενικά όλων των εμπλεκομένων προς τις εταιρείες να αρχίσουν να επιστρέφουν στην κοινότητα και να προσφέρουν σ’ αυτήν. Οι αρχικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση είχαν περισσότερο τη μορφή φιλανθρωπίας και δωρεών οι οποίες σκόπευαν κυρίως στη δημιουργία θετικής εικόνας και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος της εταιρείας.

Αργότερα, και με την παγκοσμιοποίηση των μέσων ενημέρωσης, στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας συνείδησης βρέθηκαν τα κοινωνικά θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα η ανησυχία για την προστασία του περιβάλλοντος, που οδήγησε σε παγκόσμια αφύπνιση.

Γενικότερα, όπως διαπιστώνεται από έρευνες σε στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs πιστεύει ότι η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν περισσότερο ενεργό ρόλο στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε σχέση με το παρελθόν.

Ως εκ τούτου, γίνεται επιπλέον φανερό ότι όσο οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν περισσότερο φιλόδοξα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι σχέσεις που χτίζονται μέσα στην τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές. Πέρα, λοιπόν, από τη δημιουργία ενός καλού ονόματος για την επιχείρηση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί μία προσπάθεια από την πλευρά της εταιρείας για την οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και της υπόλοιπης κοινωνίας.


Ορισμός
Παρά την ευρεία χρήση του όρου «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», απουσιάζει ένας ορισμός που να είναι ευρέως αποδεκτός σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο κατά καιρούς έχουν δοθεί ορισμοί από διάφορους φορείς. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέρεται «σε μορφές δράσης και παρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι εκ μέρους των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν στο σύγχρονο διεθνοποιημένο και με  υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον» (Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δικτύου για την Ε.Κ.Ε. από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ορισμός που αναγράφεται στην Πράσινη Βίβλο (Ιούλιος 2001) είναι ο εξής: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)».

Το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development) ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως «τη συνεχή δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριφέρονται ηθικά και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των εργαζομένων τους, των οικογενειών τους, της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα».

Πρόκειται δηλαδή για μία συντονισμένη προσπάθεια από την πλευρά των οργανισμών να αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στους πελάτες, προμηθευτές, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και όλους τους εμπλεκόμενους καθώς και στο περιβάλλον.

Η απουσία ενός γενικά αποδεκτού ορισμού οφείλεται στην ποικιλομορφία των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε χώρα, σε κάθε κοινωνία, σε κάθε πολιτισμό, η ζωή και η κουλτούρα των ανθρώπων διαφέρουν και ως εκ τούτου διαφέρουν και οι προτεραιότητες και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Ωστόσο, όλοι οι ορισμοί έχουν κάποια κοινά σημεία όπως η έμφαση που δίνεται στην εκούσια φύση των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις και στις βασικές αρχές που διέπουν τον ορισμό της, δηλαδή τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη.

Είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο ότι η ΕΚΕ δεν είναι φιλανθρωπία. Η διαφορά μεταξύ της ΕΚΕ και της εταιρικής φιλανθρωπίας είναι ότι ενώ η τελευταία αποτελείται κυρίως από δωρεές και φιλανθρωπικές δράσεις, η ΕΚΕ περιλαμβάνει μια πιο περίπλοκη προσέγγιση της συμμετοχής της εταιρείας στην τοπική κοινότητα. Η εταιρική φιλανθρωπία είναι συνήθως μία συνιστώσα της ευρύτερης κοινωνικής ευθύνης μιας εταιρείας και περιλαμβάνει δωρεές σε μετρητά, δωρεές προϊόντων ή την εθελοντική δράση των εργαζομένων.

Πόσο διαδεδομένη είναι;
Σύμφωνα με έρευνες που κατά καιρούς διεξάγονται αναφορικά με την ΕΚΕ, οι περισσότερες μεγάλες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις γνωρίζουν ως ένα ικανοποιητικό βαθμό την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αναλαμβάνουν σχετικές δράσεις. Συγχρόνως ωστόσο, υφίσταται η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ωφελημάτων που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο από την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ.

Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας της ΕΚΕ
Οι καταναλωτές φαίνεται να δείχνουν προτίμηση στις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες και να επιθυμούν να αγοράζουν τα προϊόντα τους.

Ωστόσο, οι καλές προθέσεις αρκετών εταιρειών χάνονται στη σημερινή αγορά εξαιτίας της αποτυχίας τους να επικοινωνήσουν την καλή τους δουλειά στους συνεργάτες τους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, προμηθευτών και μετόχων.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα πρόσφατης έρευνας για τις αντιλήψεις που επικρατούν για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2010 από τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Burson-Marsteller, Penn Schoen Berland και Landor & Associates, έγινε φανερό ότι οι καλοί εταιρικοί πολίτες (δηλαδή οι εταιρείες) έχουν όλο και περισσότερο «το πάνω χέρι» όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, όσο επικοινωνούν αποτελεσματικά την κοινωνική τους ευθύνη.

Έτσι, πολλές εταιρείες που ασκούν ΕΚΕ αλλά δεν αξιοποιούν αυτές τις δράσεις πολύ καλά, προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές με αποτέλεσμα τις χαμένες ευκαιρίες στο να αποκτήσουν μερίδιο της αγοράς.

Πράγματι, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών μάλλον δεν είναι σε θέση να δώσει έναν συγκεκριμένο ορισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Έτσι, οι εταιρείες είναι αυτές που πρέπει να βοηθήσουν τους πελάτες να εκπαιδευτούν στο τι είναι η ΕΚΕ, μέσα από επικοινωνιακές στρατηγικές και μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση σχετικά με τη φύση και τα πλεονεκτήματά της είναι προτιμότερο να ξεκινούν εσωτερικά μέσω εταιρικής επικοινωνίας προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποστήριξη για τις τρέχουσες και μελλοντικές πρακτικές, που περιλαμβάνουν και αυτές που χρειάζονται για την ενημέρωση των καταναλωτών.


CSR και καταναλωτές
Οι καταναλωτές σήμερα κοιτούν βαθύτερα από τις φιλανθρωπικές εισφορές μίας εταιρείας. Με τη χρήση των social media και τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο, τα άτομα μπορούν να ψάξουν την αλήθεια πίσω από τα μηνύματα που εκφράζει το εμπορικό σήμα και να μοιραστούν με άλλους καταναλωτές τις απόψεις τους σχετικά με ότι αντιλαμβάνονται για τη φύση της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Οι πιο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, έχουν βάλει ετικέτες σε εταιρείες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά τόσο με την αγοραστική τους δύναμη και τη δύναμή τους να επηρεάζουν άλλους μέσω του word – of – mouth αλλά και χάρη στα social media και στο ψηφιακό word of mouth. Από τότε που οι οργανισμοί άρχισαν να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για τον ολοένα και πιο γόνιμο τομέα του περιβάλλοντος και τα «πράσινα» θέματα αλλά και για την αειφορία, οι καταναλωτές όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν τη σημασία των θεμάτων αυτών και μαθαίνουν να δεσμεύονται στις εταιρείες που εμφανίζονται ευαισθητοποιημένες με αυτά.

Ωστόσο, η επιλογή για δράσεις ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπής ρύπων κτλ είναι ένα μόνο μέρος του CSR. Οι καταναλωτές πρέπει, επίσης, να καταλάβουν ότι η βιώσιμη εταιρική σκέψη και δράση μπορεί να εφαρμοστεί και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, μέσω τη δέσμευσής τους για δίκαιο εμπόριο, για την προώθηση της ασφάλειας των εργαζομένων και της πολυμορφίας – διαφορετικότητας.

Τάσεις της ελληνικής αγοράς
Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα-μελέτη που πραγματοποίησε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εταιρεία ερευνών αγοράς Research International, με θέμα τις τάσεις και τις θέσεις της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινής γνώμης σχετικά με την έννοια και τις προοπτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Όπως αποδεικνύει η μελέτη, σήμερα οι έλληνες πολίτες-καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν να επιδείξουν κοινωνικά υπεύθυνες πράξεις και αποδέχονται ότι υπάρχουν αξιόπιστα – υπεύθυνα προϊόντα-σήματα τα οποία εμπιστεύονται.

Ωστόσο, οι κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις των επιχειρήσεων δεν τις αναγορεύουν αυτόματα στη συνείδηση των πολιτών – καταναλωτών ως κοινωνικά υπεύθυνους οργανισμούς. Το ιδιοτελές κίνητρο του κέρδους επισκιάζει την απήχηση της εταιρικής κοινωνικής συνεισφοράς ή την «ακυρώνει» ως «τερτίπι» του μάρκετινγκ, ιδίως όταν συνδυάζεται με έντονο πρόγραμμα δημοσιότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η προβολή του κοινωνικού έργου δεν εκλαμβάνεται ως ενημέρωση αλλά ως «διαφήμιση».

Στη μελέτη του Δικτύου, η εταιρική κοινωνική ευθύνη διακρίνεται σε «εσωτερική» και «εξωτερική» με βάση τους ωφελούμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς σε μία εταιρική κοινωνική δράση. Η εσωτερική εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων και αποτελεί προϋπόθεση και τεκμήριο ειλικρίνειας για την προέκτασή της και στο εξωτερικό περιβάλλον τους.

Το πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνει το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων (όπως για παράδειγμα την τήρηση του ωραρίου), την πρόνοια για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευσή τους και την ανοιχτή επικοινωνία στο εσωτερικό της επιχείρησης. Η εξωτερική εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά στους καταναλωτές, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής ποσοτικής έρευνας CSR 2011 για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» που διοργανώθηκε για 7η χρονιά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Μεταξύ των κύριων ευρημάτων της έρευνας είναι ότι οι έλληνες πολίτες-καταναλωτές αλλάζουν συμπεριφορά και η πλειοψηφία είναι πλέον ενεργοί πολίτες.

Μάλιστα, στο κοινό των ενεργών πολιτών/καταναλωτών, αύξηση καταγράφεται στους συνειδητοποιημένους πολίτες/καταναλωτές (24,1%), σε αυτούς δηλαδή που έχουν τιμωρήσει ή επιβραβεύσει μια εταιρεία. Επιπλέον, στη διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, που γίνεται σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό GlobeScan και το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η οποία σκιαγραφεί όχι μόνο το θέμα της ΕΚΕ αλλά και την όσμωση του φαινομένου με την Ελληνική Κοινωνία, το 82,2% των ελλήνων καταναλωτών αναφέρει ότι τακτικά επιλέγει να πληρώσει περισσότερα για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα και το 75,6% πιστεύει ότι ως καταναλωτής μπορεί να επηρεάσει το πόσο υπεύθυνα συμπεριφέρεται μια εταιρεία.

Και από αυτή την έρευνα διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από τις επιχειρήσεις στην ενημέρωση του κοινού καθώς 72,7% υποστήριξαν ότι έχουν ακούσει λίγα ή τίποτα για εταιρικές προσπάθειες βελτίωσης ενώ επιπλέον αναδεικνύεται και το «word of mouth» και το internet ως πηγές ενημέρωσης που φέτος φαίνεται να έχουν πολύ σημαντική αύξηση. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία (56,6%) αναγνωρίζει το «ρόλο» των social media στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η έρευνα στο ευρύ κοινό, η οποία πραγματοποιείται σε 29 χώρες, διεξήχθη στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2011.


Ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ενδιαφέρον για την Ε.Κ.Ε. ξεκίνησε από τη δέσμευση προς τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αργότερα επεκτάθηκε σε ζητήματα που αφορούσαν το εργατικό δυναμικό, την κοινωνία αλλά και την ηθική που θα πρέπει να διέπει την επιχειρηματική δράση.

Το CSR Europe είναι το ηγετικό Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη με πάνω από 65 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες-μέλη. Από την ίδρυσή του, το 1995 από τον τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors και κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, αποστολή του CSR Europe είναι να βοηθάει τις εταιρείες να ενσωματώνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις καθημερινές τους λειτουργίες και συναλλαγές.

Στη χώρα μας, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο, με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου έχει ως αποστολή την προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ακόμα, το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης), είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που στοχεύει στην περαιτέρω εδραίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα και την τοποθέτηση των ελληνικών εταιρειών στον παγκόσμιο χάρτη εταιρειών που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. Από τις αρχές του 2008, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, εισήγαγε στην Ελλάδα το Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index) του βρετανικού Ινστιτούτου διεθνούς αναφοράς Business in the Community (BITC). Το BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΚΕ και υποστηρίζει εδώ και 26 χρόνια κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει το CR Index, το οποίο αποτελεί Εθνικό Δείκτη και κορυφαίο σημείο αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, για τη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά. Βάσει της αξιολόγησης του CR Index στην Ελλάδα, πρόσφατα βραβεύθηκαν σε επίσημη εκδήλωση οι 17 πιο κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες-αξιολογητές επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και την επίδρασή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζομένους.

Οφέλη για την εταιρεία
Αν και με μία πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι οι δράσεις ΕΚΕ δεν προσφέρουν άμεσα οφέλη στην εταιρεία και στους ανθρώπους της, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα κέρδη της εταιρείας που ασκεί εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πολλαπλά και αφορούν διάφορους τομείς και επίπεδα.

Καταρχάς, μία επιχείρηση που επιδεικνύει υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και διαπιστώνεται από έρευνες, γίνεται πιο ανταγωνιστική και ενισχύει την εταιρική της εικόνα και φήμη. Αυτό συνεπάγεται την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών. Εκτός όμως από τους πελάτες, η κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, είναι «μαγνήτης ταλέντων» προσελκύοντας περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους εργαζόμενους. Από πρόσφατη έρευνα προκύπτει ότι σχεδόν το 50% των ατόμων ηλικίας 18-24 και 25-34 εμφανίζονται διατεθειμένοι να δεχθούν μία μείωση στις αμοιβές τους προκειμένου να εργαστούν σε μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ποσοστά αρκετά μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.

Συν τοις άλλοις, είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται. Έτσι οι δράσεις ΕΚΕ φαίνεται ότι επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία και το ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτό έχει φυσικά ως συνέπεια τόσο την αύξηση της παραγωγικότητας όσο και τη μείωση του turn over.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη, φαίνεται ότι αυτό γίνεται όταν μία επιχείρηση προσαρμόζει όλες τις πρακτικές της για να διασφαλίσει ότι λειτουργεί με τρόπο που πληροί ή και υπερβαίνει τις ηθικές, νομικές, εμπορικές και αντίστοιχες προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τις επιχειρήσεις.

Για να ενσωματωθεί ωστόσο, η Ε.Κ.Ε. στην επιχειρηματική στρατηγική και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, μία από τις βασικές ενέργειες στην οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων μεταξύ των επιχειρηματιών, εργοδοτών και εργαζομένων.

Technology takes the lead

Οι άλλες δύο είναι οι ικανότητες/δεξιότητες του προσωπικού του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και η επιχειρηματική αντίληψη της αξίας που το HR μπορεί να προσδώσει.

Η τελευταία φορά που η τεχνολογία εμφανίστηκε ως μία σημαντική ευκαιρία για το HR, σε αυτή την περιοδική έρευνα της Mercer, ήταν το 2003 όπου προτεραιότητα αποτελούσε η επιλογή και η εφαρμογή HRM συστημάτων όπως και οι σημαντικές επενδύσεις σε web-delivered HR υπηρεσίες και λύσεις.

Μέσα στο 2011, ο τρόπος με τον οποίο το HR επιλέγει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την τεχνολογία είναι διαφορετικός σε σχέση με το παρελθόν, με μία σειρά θεμάτων και τομέων εστίασης όπου θα μπορούσαν (και θα έπρεπε) να κυριαρχούν συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τη σωστή τοποθέτηση της τεχνολογίας περισσότερο ως business enabler παρά ως οδηγός, την καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων για την ευημερία των εργαζομένων που πολλές εταιρείες έχουν δημιουργήσει και διαθέτουν, την αξιοποίηση των συστημάτων HRM που διατίθενται στην αγορά με ενσωματωμένο πνευματικό κεφάλαιο, την αξιολόγηση των διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων όπως το «cloud computing» και την εμπλοκή με τα social media.

Πιο αναλυτικά:

  • Τοποθέτηση (Positioning)

Η τεχνολογία του HR ως business enabler.
Ο τελικός στόχος της τεχνολογίας του HR δεν είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του HR αλλά τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η επιχειρηματική στρατηγική επικοινωνεί την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες και βάσει αυτών, αναπτύσσεται το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι HR στρατηγικές, προσδιορίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποι στην επιχειρηματική απόδοση και τα προγράμματα που αφορούν τους ανθρώπους, οι πρακτικές και οι προσεγγίσεις που απαιτούνται για να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Το HR Service Delivery Model (HRSDM) είναι ο συνδυασμός των διαδικασιών HR, των δομών οργάνωσης, των ικανοτήτων/δεξιοτήτων HR, των τεχνολογιών HR και των sourcing προσεγγίσεων που επιτρέπουν την παράδοση των απαιτούμενων προγραμμάτων και πρακτικών.

  • Back to basics with data

Το βασικό HRM σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης ταλέντων και οι δράσεις για την επιλογή και υλοποίηση τα τελευταία χρόνια έχουν αφήσει στους οργανισμούς ένα «χρυσορυχείο» με δεδομένα των εργαζομένων, τα οποία ωστόσο δεν αξιοποιούνται επαρκώς.

Η συμβολή της διαχείρισης των πληροφοριών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων αποτελεί μία σημαντική περιοχή, στην οποία το HR μπορεί να προσδώσει τεράστια αξία.

Ο δρόμος προς τη βελτίωση περιλαμβάνει την εκκαθάριση δεδομένων και την τυποποίηση μορφών δεδομένων -συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των στοιχείων που απαιτούνται για παγκόσμιες, τοπικές και cross – business αναφορές, την οργάνωση και χρησιμοποίηση εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence) πολλά από τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται ήδη μερικώς από την οργάνωση, και τέλος την ανάπτυξη ή απόκτηση δεδομένων αναλυτικών ικανοτήτων στις HR λειτουργίες ίσως μέσω της χρήσης των οικονομικών πόρων.

  • Ενσωμάτωση πνευματικού κεφαλαίου (Intellectual Capital-IC)

Για πολλά χρόνια, τα συστήματα HCM διατίθενται στην αγορά ως «best-practice» για τις διαδικασίες του HR. Αυτό έχει να κάνει με το positioning, με την έννοια ότι η επιχείρηση και οι λειτουργίες του HR είναι αυτές που καθορίζουν τις προτεραιότητες και σχεδιάζουν τα προγράμματα και τις πρακτικές που είναι κατάλληλα και αποφασιστικής σημασίας για έναν συγκεκριμένο οργανισμό.

Προχωρώντας παραπέρα, το HR χρειάζεται να απαιτεί λογισμικό από τους παρόχους συστημάτων HRM που διατίθενται στην αγορά με ενσωματωμένο πνευματικό κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεμέλιο για να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν τα βασικά τους HR προγράμματα και τις πρακτικές τους. Τα ενσωματωμένα IC θα μπορούσαν να πάρουν πολλές μορφές, όπως είναι τα τυποποιημένα μοντέλα ικανοτήτων και χαρακτηριστικών που αντανακλούν τις βασικές και λειτουργικές ικανότητες, τα decision guides που παρέχουν just-in-time καθοδήγηση και πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες και in-context συμβουλές για την επικοινωνία δύσκολων και πολύπλοκων αποφάσεων σχετικά με το compensation, την απόδοση και τη διαδοχή ή πίνακες οργάνων και αναλυτικά στοιχεία για να υποστηριχθεί καλύτερα η λήψη αποφάσεων.

  • Technology delivery options

Το cloud computing, είναι η τελευταία μεγάλη τάση στον τομέα της πληροφορικής και ασφαλώς η πρόσβαση των HRM συστημάτων «on demand» μέσω του Internet μπορεί να προσφέρει χαμηλότερα κόστη και μεγαλύτερη κλιμάκωση της δύναμης των υπολογιστών.

Κάθε είδους μοντέλο, τα «πολυμισθωμένα», τα single tenancy μοντέλα, τα «φιλοξενούμενα» και τα in-house μοντέλα, διαθέτουν χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που απευθύνονται σε διαφορετικούς οργανισμούς.

Δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση παρά μόνο ότι όλες οι προσεγγίσεις πρέπει να κατανοούν τη βέλτιστη προσέγγιση για την εταιρεία σας.

  • Social Media

Τέλος, μία γρήγορη σκέψη για τα social media στα οποία το HR πρέπει να συμμετέχει πλήρως και να τα χρησιμοποιεί για δραστηριότητες όπως η εδραίωση του εμπορικού σήματος του εργοδότη, για τη στελέχωση και για τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό τι σημαίνει αυτό, συγκρίνετε τα στοιχεία που μπορείτε να βρείτε στο LinkedIn με αυτά που υπάρχουν στα συστήματα HRM που διαθέτετε.

Οι λειτουργίες του HR έχουν επενδύσει εκατομμύρια στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν αυτού του είδους τις πληροφορίες στις οποίες ο καθένας μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω τέτοιων επαγγελματικών δικτύων.

Το HR πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα αυτού του είδους τα Μέσα. Οι εργαζόμενοί σας και οι εν δυνάμει εργαζόμενοι ήδη το κάνουν.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι για να αξιοποιηθεί πλήρως η τεχνολογία μέσα στο 2011, το HR πρέπει να επιτρέψει στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων να οδηγούν σε τεχνολογικές πρωτοβουλίες του HR, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των εργαζομένων που ήδη υπάρχουν για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις, να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που διατίθενται στην αγορά με το πνευματικό κεφάλαιο, να αξιολογήσει τις εναλλακτικές επιλογές τεχνολογίας που μπορούν να μειώσουν το κόστος ή παρέχουν πιο ισχυρές λύσεις και να συμμετέχει στα social media με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, δραστηριοτήτων και πρακτικών.


CV: The HR Effectiveness Expert
Με μότο «τα επιχειρηματικά αποτελέσματα είναι ο τελικός στόχος της τεχνολογίας του HR», ο Mike Theaker είναι ίσως από τους λίγους επαγγελματίες του HR που δικαιωματικά φέρει τον τίτλο του «HR Effectiveness expert».

Διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στο μετασχηματισμό και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παραδίδει το HR.

Πιο συγκεκριμένα, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στο σχεδιασμό στρατηγικής του HR, τις HR shared υπηρεσίες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής που αξιοποιεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη στρατηγική αξιοποίησης των πηγών του HR.

Τα τελευταία επτά χρόνια υπήρξε Partner στη συμβουλευτική εταιρεία Mercer και ταυτόχρονα Global Leader στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της που αφορούν το HR Effectiveness.

Νωρίτερα, είχε εργαστεί στην IBM, όπου ήταν ο «πρωτεργάτης» του συστήματος eHR Consulting Practice.

Στην πολυετή καριέρα του υπήρξε ακόμα Director μιας συμβουλευτικής εταιρείας με παγκόσμια δράση, όπου στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονταν τα συστήματα πληροφορικής του HR, το Change Management και η στρατηγική του HR για ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Αν και η επαγγελματική του έδρα είναι στο Λονδίνο, η σφαιρική και βαθιά γνώση του για τις τεχνολογίες του HR, του έχει επιτρέψει να υλοποιήσει με υποδειγματική επιτυχία επιχειρηματικά projects για την αποτελεσματικότητα του HR τόσο σε διάφορους κλάδους, όπως οικονομικές υπηρεσίες, καύσιμα, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, αεροναυπηγική, βιομηχανία, φαρμακευτικός κλάδος όσο και σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ.

Ο M. Theaker είναι κάτοχος Master στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και B.Sc στην Ψυχολογία.

Είναι μέλος του CIPD και μεταξύ 2000 και 2003 ήταν Director του International Association for Human Resources Information Management (IHRIM) Ευρώπης.
Είναι τακτικός ομιλητής σε συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αμερική.

Graduate Market Recruitment

Η συνεχιζόμενη αστάθεια της οικονομίας και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, δεν έχουν αφήσει κανέναν οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό αλλά και κανέναν άνθρωπο – επαγγελματία ή απόφοιτο- ανεπηρέαστο από τις απολύσεις, τις περικοπές, το πάγωμα μισθών και δημοσίων δαπανών.

Σε κανέναν άλλο τομέα δεν έγινε περισσότερο αισθητός ο αντίκτυπος αυτών των συνθηκών όσο σε αυτόν του talent management και του recruitment. Και φυσικά, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι προσλήψεις αποφοίτων (graduate recruitment) έχουν επίσης πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Τόσο οι recruiters όσο και οι απόφοιτοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις και εμπόδια που καλούνται να διαχειριστούν μέσα στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Νέοι και ανεργία: έννοιες αλληλένδετες
Ζούμε σε μία κοινωνία που συνεχώς αλλάζει, όπου τα συστήματα και οι κανόνες, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οι οριοθετήσεις, η στάση απέναντι στη ζωή και την εργασία εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και ευέλικτη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ειδικά η ευελιξία θεωρείται πλέον απαραίτητη δεξιότητα, τόσο για τους οργανισμούς και την αγορά εργασίας όσο και για τα άτομα, σε μία εποχή που αναζητά ανθρώπους με πληθώρα ικανοτήτων.

Τα ποσοστά ανεργίας που σημειώνονται στη χώρα μας, όσον αφορά τους νέους είναι αποκαρδιωτικά: σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ανεργία των νέων έως 24 ετών, έφτασε τον Φεβρουάριο το 40,4% ενώ το ποσοστό των ανέργων στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25 και 34 ετών ανήλθε στο 19,9%.

Το φάσμα της ανεργίας που τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, πλήττει όλο και περισσότερο κόσμο, οδηγεί τους νέους στην προσπάθεια απόκτησης περισσότερων γνώσεων για να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, αν και πριν από μία περίπου δεκαετία, η απόκτηση ενός πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, θεωρούνταν το «κλειδί» για την επαγγελματική καταξίωση, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Όπως διαπιστώνεται μέσα από έρευνες (αλλά και από προσωπικές εμπειρίες του καθενός μας), η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας συχνά μεταθέτει το πρόβλημα της ανεργίας για 4-6 χρόνια αφού παράγει επιστήμονες – άνεργους ή υποαπασχολούμενους.

Εντούτοις, οι εργοδότες που επιθυμούν να στελεχώσουν τους οργανισμούς τους με ικανά και ταλαντούχα στελέχη, παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν τα κατάλληλα άτομα. Παρατηρείται δηλαδή, το παράδοξο της υπερπροσφοράς ταλαντούχων εργαζομένων και της δυσκολίας ή του μετ’ εμποδίων εντοπισμού τους από τις επιχειρήσεις.

Είναι γεγονός ότι η καλύτερη αξιοποίηση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας αποφοίτων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φαίνεται να συμβάλει στη σωστή και αποτελεσματική στελέχωση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξή τους, που θα τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό. Και αυτό, κατ’ επέκταση, έχει σαν αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Graduate recruitment
Σε μία εποχή που τα πάντα γύρω μας μετασχηματίζονται και οι εξελίξεις αποδεικνύονται απρόβλεπτες, οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ να σχεδιάσουν με προσεκτικές κινήσεις το μέλλον τους. Παράλληλα με την επικέντρωσή τους στο ξεπέρασμα της οικονομικής τους κρίσης, ορισμένες εταιρείες αναπτύσσουν οργανωμένα προγράμματα προσέλκυσης νέων υποψηφίων (graduate recruitment).

Με τον όρο graduate recruitment, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσλαμβάνουν νέους αποφοίτους, καθώς η διαδικασία αυτή επηρεάζεται και από τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα εργάζονται αλλά και από το πώς επιλέγουν την εργασία τους, παράγοντες που είναι άμεσα συνυφασμένοι με το recruitment.

Οι τελευταίες γενιές αποφοίτων, διαφέρουν αρκετά σε σχέση με τις παλαιότερες. Οι νέοι σήμερα κάνουν τις επαγγελματικές τους επιλογές πολύ νωρίς και εμφανίζονται πιο σίγουροι και αποφασισμένοι να προβούν σε ότι ενέργειες χρειάζεται προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Όπως προέκυψε από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία, από τη διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών και αποφοίτων The Student Room, οι περισσότεροι απόφοιτοι που εργάζονται, έχουν επιλέξει συνειδητά την τρέχουσα εργασία τους προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και, μακροπρόθεσμα την καριέρα τους.

Κατά πόσο όμως, οι σημερινές οικονομικές συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων τους;

Οι απόφοιτοι δεν αποτελούν πλέον τους κυριότερους υποψήφιους για μία θέση εργασίας. Αν στους νέους απόφοιτους που είναι έτοιμοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, προσθέσουμε και αυτούς των προηγούμενων ετών, κάθε χρόνο αυξάνονται οι υποψήφιοι που κυνηγούν λιγότερες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, καθώς οι φοιτητές και απόφοιτοι αισθάνονται περισσότερο ελεύθεροι να καθορίσουν και να προσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία, χωρίς να βασίζονται στις συμβατικές μεθόδους recruitment, οι εργοδότες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν τους καλύτερους υποψήφιους.

Αυτές οι συνθήκες σε συνδυασμό με τις διαρκείς αλλαγές στην αγορά εργασίας, ασκούν τεράστια πίεση στις επιχειρήσεις και τους recruiters προκειμένου να εντοπίσουν τους σωστούς υποψήφιους και αυτούς που θα προσθέσουν αξία στην επιχείρηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.


Τάσεις και προοπτικές
Σύμφωνα με έρευνες, οι προοπτικές για τις προσλήψεις των αποφοίτων μέσα στο 2011, εμφανίζονται θετικές. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την ετήσια μελέτη The Graduate Market για το 2011, που πραγματοποίησε η High Fliers Research, τον Δεκέμβριο του 2010, υπολογίζεται αύξηση στις προσλήψεις αποφοίτων κατά 9,4% το 2011, έπειτα από την κατά 12,6% αύξηση που σημειώθηκε σε entry-level θέσεις για τους απόφοιτους πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του 2010.

Η μελέτη, είχε ως στόχο την καταγραφή των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που απευθύνονται σε αποφοίτους και των αρχικών μισθών σε εκατό από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους εργοδότες στη Βρετανία. Πιο αναλυτικά, τα 3/5 των εργοδοτών δήλωσαν ότι αναμένουν να προσλάβουν περισσότερους πτυχιούχους το 2011 ενώ το 1/4 ότι οι προσλήψεις θα διατηρηθούν στα επίπεδα του 2010.

Επιπλέον, πάνω από τα 4/5 των κορυφαίων εργοδοτών έχουν διατηρήσει ή έχουν αυξήσει τους προϋπολογισμούς τους για graduate recruitment για το 2010-2011 και μόλις μία στις δέκα εταιρείες το έχει μειώσει. Οι προσλήψεις αποφοίτων το τρέχον έτος, αυξάνονται στους 13 από τους 14 κλάδους δραστηριοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η απασχόληση στον κλάδο του IT και των Τηλεπικοινωνιών (κλάδος με το μεγαλύτερο μερίδιο), αναμένεται να αυξηθεί κατά 33,4% μέσα στο 2011. Τα καταναλωτικά αγαθά (31,9%), Banking & Finance (24,8%) και η συμβουλευτική (21,2%) είναι οι κλάδοι που ακολουθούν (γράφημα 2).

Σχετικά με τις τάσεις του graduate market recruitment στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Φουρλής, Marketing Director της kariera.gr αναφέρει: «Στη χώρα μας η απασχόληση των graduates ακολουθεί τη γενικότερη πτωτική πορεία της αγοράς εργασίας. Υπάρχει μια πτώση περίπου 20% των προσφερόμενων θέσεων και μια συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση των σχετικών υποψηφίων. Και αυτό παρότι ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων που αποφοιτούν από πανεπιστήμια του εξωτερικού αποφασίζουν να παραμείνουν εκεί, ενώ και απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων εξετάζουν όλο και πιο συχνά την επιλογή του εξωτερικού».

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη στελέχωση του δημόσιου τομέα, όπως φαίνεται δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό χαρακτηριστικό. Και στη Βρετανία, οι προσλήψεις σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, έχουν ήδη μειωθεί και αναμένονται περαιτέρω περικοπές μέσα στο έτος.

Κατά την επιλογή των αποφοίτων, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι δίνουν μεγάλη σημασία στην προηγούμενη εμπειρία που έχουν οι νέοι στον οργανισμό τους. Έτσι, παρά το γεγονός ότι, όπως δήλωσαν, ο συνολικός αριθμός των κενών θέσεων αποφοίτων πρόκειται να αυξηθεί το 2011, οι recruiters δηλώνουν ότι το 1/3 των κενών θέσεων entry-level αναμένεται να καλυφθεί από αποφοίτους που έχουν ήδη εργαστεί για τις εταιρείες (είτε μέσω πρακτικής, είτε εργασίας κατά τη διάρκεια των διακοπών κτλ). Οι θέσεις αυτές απευθύνονται σε αυτά τα άτομα και δεν είναι διαθέσιμες σε άλλους φοιτητές και αποφοίτους (γράφημα 3).

Άλλωστε, όπως υποστήριξαν οι εργοδότες που συμμετείχαν στο The Graduate Market, τα τρία πέμπτα των εταιρειών παρέχουν Industrial placement για τους προπτυχιακούς φοιτητές (συνήθως για 6-12 μήνες) ή εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών που διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες.

Σχεδόν τα 2/3 των recruiters προειδοποιούν ότι οι απόφοιτοι που δεν έχουν καμία προηγούμενη εργασιακή εμπειρία είναι λιγότερο πιθανό να πετύχουν κατά τη διαδικασία επιλογής και έχουν μικρές ή και καθόλου πιθανότητες να δεχτούν μία πρόταση εργασίας για τα graduate προγράμματα των εταιρειών τους. Οι μισοί από τους εργοδότες δήλωσαν ότι έλαβαν περισσότερες αιτήσεις από απόφοιτους φέτος σε σχέση με πέρυσι. Κατά μέσο όρο, έλαβαν 45 αιτήσεις για κάθε κενή θέση εργασίας που απευθύνεται σε αποφοίτους το 2010.

Τέλος, σχεδόν όλοι οι top εργοδότες για απόφοιτους, προσφέρουν προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για φοιτητές και αποφοίτους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (10.665 διαθέσιμες θέσεις).  Οι κυριότεροι recruiters αποφοίτων για το 2011, όπως προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα είναι οι εταιρείες PricewaterhouseCoopers (1.200 κενές θέσεις), Deloitte (1.000 κενές θέσεις), KPMG (900 θέσεις), Teach First (780 θέσεις) και Ernst & Young (740 θέσεις).

Μισθοί και είδος δραστηριότητας
Οι αρχικοί μισθοί στους κορυφαίους -για τους απόφοιτους- εργοδότες το 2011 αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητοι σε σχέση με το 2010 και να κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα: κατά μέσο όρο 29.000 £, σύμφωνα με την έρευνα The Graduate Market in 2011. Οι πιο γενναιόδωροι μισθοί είναι αυτοί που προσφέρουν οι επενδυτικές τράπεζες (κατά μέσο όρο 42.000 £), οι δικηγορικές εταιρείες (38.000£) και οι εταιρείες πετρελαίου και ενέργειας (32.000£).

Ο δημόσιος τομέας (22.000£), ο χώρος του λιανεμπορίου (24.000£) και οι επιχειρήσεις engineering & industrial (24.500£) εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά αμοιβών για τους αποφοίτους το 2011.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε από το Graduate Recruitment Bureau, ο χώρος της επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) θα είναι ένας από τους κορυφαίους για το graduate employment το 2011, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι ο όλο και μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών θα καταστήσει τις θέσεις εργασίας ακόμα πιο ανταγωνιστικές.

Τέλος, η έρευνα, επίσης, καταγράφει το είδος των καθηκόντων εργασίας που οι εργοδότες ελπίζουν ότι θα καλύψουν με απόφοιτους. Η πιο κοινή απαίτηση για κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους αφορά τα οικονομικά και την πληροφορική. Πάνω από τους μισούς εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, προσφέρουν θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τομείς. Ακολουθούν οι Ανθρώπινοι Πόροι, το engineering και οι διοικητικές θέσεις. Λιγότερο από το 1/5 των εταιρειών προσλαμβάνουν απόφοιτους για ρόλους συμβουλευτικής ή επενδυτικής τραπεζικής και ακόμα λιγότερες σε θέσεις media.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που οι εταιρείες υπολογίζουν ότι θα κάνουν και τις πραγματικές τους ανάγκες στο recruitment. Για παράδειγμα, ο αριθμός των κενών θέσεων στις λεγόμενες IT εταιρείες είναι μικρός την ώρα που ο όγκος των αποφοίτων που χρειάζεται να απασχοληθούν στον τομέα του IT σε ένα ευρύ φάσμα εργοδοτών σε άλλους κλάδους και επιχειρηματικούς τομείς, είναι σημαντικός.

Στη χώρα μας, οι έρευνες που πραγματοποιούνται σε αποφοίτους, μας δείχνουν ότι οι περισσότεροι νέοι προτιμούν μία δουλειά με ενδιαφέρον αντικείμενο, προοπτικές εξέλιξης και καλές συνθήκες εργασίας. Η καλή αμοιβή, όταν δεν συνοδεύεται από ενδιαφέρον αντικείμενο ή καλές συνθήκες εργασίας δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους νέους.


Οφέλη για όλους
Τα πλεονεκτήματα που αποκομίζονται από το graduate market recruitment είναι αδιαμφισβήτητα για όλες τις πλευρές: για τους φοιτητές και τους αποφοίτους, τους recruiters και τις επιχειρήσεις, τους συμβούλους καριέρας και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Καταρχάς, οι απόφοιτοι με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον και αποκτούν εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον, είναι γεγονός, ότι οι γνώσεις που αποκτά κανείς κατά τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο, αδιαμφισβήτητα προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο και καλλιεργούν τον άνθρωπο σε πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά δυστυχώς η εφαρμογή των γνώσεων κατά την εργασία είναι αρκετά περιορισμένη.

Έτσι, με την ένταξή τους στην εργασία τα άτομα αρχίζουν να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τις απαραίτητες εκείνες επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στη σταδιοδρομία τους.

Οι επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, που προσελκύουν απόφοιτους επωφελούνται καταρχάς από την διάθεση για εργασία που έχουν οι νέοι άνθρωποι και από τα φρέσκα μυαλά που θεωρούνται πολύτιμα σε κάθε εργασιακό περιβάλλον που επιζητά την καινοτομία και τον διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Επιπλέον, καθώς οι απόφοιτοι θεωρούνται «λευκά» χαρτιά μπορούν εύκολα να υιοθετήσουν την εταιρική κουλτούρα αλλά και να εκπαιδευτούν και να εξειδικευθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού.

Μάλιστα, οι νέοι που ανυπομονούν να μάθουν και να εξελιχθούν γρήγορα στην καριέρα τους, μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις που θα τους προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη soft skills (διαπραγματευτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες, δεξιότητες εργασίας σε ομάδες κτλ) αλλά και προγράμματα coaching και mentoring που βοηθούν πολύ το νέο εργαζόμενο να ενταχθεί στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Αλ. Φουρλής αναφέρει σχετικά: «Tα προγράμματα graduate recruitment ξεκίνησαν από εργοδότες που ήθελαν ανθρώπους πιστούς στη δική τους κουλτούρα μια και οι νέοι απόφοιτοι δεν έχουν απορροφήσει στοιχεία εταιρικής κουλτούρας από προηγούμενες δουλειές. Τέτοιους ανθρώπους συνήθως προτιμούν μεγάλες πολυεθνικές ή ελληνικές εταιρείες με ιστορία, παράδοση, ισχυρές αξίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσής τους. Οι νέοι απόφοιτοι μπορούν επίσης να προσφέρουν ενέργεια, νέες ιδέες και τεχνολογικές κυρίως ικανότητες που σπανίζουν σε εργαζομένους παλαιότερων γενιών (π.χ. social media expertise)».

Προσεκτικοί χειρισμοί
Τα οφέλη από το επιτυχημένο graduate recruitment μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις και γίνονται προσεκτικοί χειρισμοί από την κάθε πλευρά που εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, οι φοιτητές και οι νέοι απόφοιτοι που θέλουν να ενταχθούν σε μία επιχείρηση, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων τα οποία είναι σε θέση να τους καθοδηγήσουν στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα.

Τα γραφεία διασύνδεσης και τα γραφεία εργασίας εκτός από την αναζήτηση θέσεων, προσφέρουν στους νέους απόφοιτους υποστηρικτικές υπηρεσίες για την κατάλληλη προετοιμασία τους για τη διεκδίκηση μίας θέσης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει οδηγίες για τη συγγραφή ενός βιογραφικού σημειώματος, τη σύνταξη μίας συνοδευτικής επιστολής, την προσκόμιση συστατικών επιστολών αλλά και την προετοιμασία για την παρουσία του υποψήφιου σε μία συνέντευξη επιλογής.

Επιπλέον, συχνά τα πανεπιστήμια διοργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις ενημέρωσης και παρουσιάσεις για να πληροφορήσουν τους απόφοιτους για τις θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο αντικείμενό τους. Και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις αυτές, στις οποίες παρευρίσκονται οι νέοι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για επαγγελματική συνεργασία.

Σημαντικό ρόλο στην αγορά του graduate recruitment διαδραματίζουν και τα γραφεία εύρεσης προσωπικού στα οποία απευθύνεται μία μεγάλη μερίδα νέων που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και θέλουν να κάνουν μία έρευνα για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι πρακτικές αυτές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Όπως προκύπτει και από την έρευνα The Graduate Market, η πλειοψηφία των εργοδοτών έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις marketing προκειμένου να επικοινωνήσουν τις θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε αποφοίτους σε 10-20 πανεπιστημιακά ιδρύματα στη Βρετανία, χρησιμοποιώντας εκθέσεις πανεπιστημίων, παρουσιάσεις campus recruitment και τοπικές διαφημίσεις.


Case Study: Αποτελεσματικό graduate recruitment στην Chartis
H πρόκληση του να γράψεις όσον αφορά στο Graduate Market Recruitment είναι το να βρεις να πεις κάτι τόσο «φρέσκο» όσο όλοι αυτοί οι νέοι απόφοιτοι που αναζητούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, όσο και κάτι αισιόδοξο σε μια περίοδο ανεργίας και απογοήτευσης.

Ας αρχίσουμε αισιόδοξα. Υπάρχουν ακόμα εταιρείες οι οποίες αναζητούμε νέους απόφοιτους χωρίς προϋπηρεσία. Οι υποψήφιοι αυτοί φέρνουν μαζί τους σημαντική και σύγχρονη ακαδημαϊκή γνώση, ευχέρεια στη χρήση ξένων γλωσσών και τεχνολογικών συστημάτων αλλά και νέες ιδέες. Οι νέοι αυτοί προσαρμόζονται και εξελίσσονται εργασιακά χωρίς να χρειάζεται να ξεπεράσουν «προκαταλήψεις» και συνήθειες της προηγούμενης επαγγελματικής τους ζωής. Εφόσον, τέλος, η εργασιακή συμπεριφορά και κουλτούρα τους είναι συμβατές με την Εταιρεία, τότε έχουμε ένα πετυχημένο και δυναμικό «πάντρεμα». Η σωστή αξιοποίησή τους στη συνέχεια εξαρτάται από την ευελιξία, ετοιμότητα και κουλτούρα της εταιρείας που τους απορροφά.

Στην Chartis, προσλαμβάνουμε και επενδύουμε σε νέους χωρίς προϋπηρεσία. Διαθέτουμε την κατάλληλη υποδομή ώστε να τους αναπτύξουμε σε άρτιους επαγγελματίες. Παγκοσμίως, λειτουργούν τα προγράμματα «Management Associate» και «Professional Associate» για τα οποία, μετά από αυστηρή διαδικασία επιλογής, προσλαμβάνονται νέοι με αξιόλογο ακαδημαϊκό υπόβαθρο χωρίς προϋπηρεσία, που για ένα χρόνο εκπαιδεύονται εντατικά σε Ελλάδα και εξωτερικό με επιδότηση της μητρικής εταιρείας. Σκοπός του πρώτου προγράμματος είναι να αποκτηθεί σε βάθος γενική επιχειρησιακή γνώση και απώτερος στόχος η ανέλιξη σε διευθυντική θέση, ενώ στο δεύτερο, σκοπός είναι η τεχνική εξειδίκευση.

Παράλληλα, λειτουργεί ένα οργανωμένο εισαγωγικό πρόγραμμα για όλους τους νεοεισερχομένους προκειμένου να αποκτήσουν γρήγορα μια σαφή εικόνα για το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και την κουλούρα. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία πέντε χρόνια, το 75% των ανώτερων ιεραρχικά θέσεων στελεχώθηκαν μετά από εσωτερικές προαγωγές.

Η άποψή μου είναι ότι έχει αλλάξει το «παιχνίδι» και οι όροι στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους χωρίς προϋπηρεσία. Οι εταιρείες ανάλογα με τις απαιτήσεις των θέσεων επιδιώκουν την προσέλκυσή τους και εφόσον οι ίδιοι αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες ευκαιρίες, η συνεργασία θα είναι θετική. Η στάση των υποψηφίων έχει επίσης αλλάξει καθώς δεν περιμένουν πια να τους ανακαλύψουμε σε career fora, career days και επαγγελματικούς ισότοπους αλλά «παίρνουν τα ηνία», ενημερώνονται για τις εταιρείες, συγκρίνουν και έρχονται συχνά εκείνοι σε εμάς προκειμένου να εργαστούν σε ένα Best Workplace. Ευτυχώς, οι νέοι αυτοί έχουν ακόμα την αισιοδοξία να αναζητούν το καλύτερο για τον εαυτό τους.

Γιώτα Μποβιάτση, Recruitment & Training Executive, Chartis

Case Study: Market Recruitment στη Leroy Merlin
Η εποχή που διανύουμε, αδιαμφισβήτητα είναι αρκετά δύσκολη σε πολλούς τομείς, κυρίως όμως στην εύρεση εργασίας καθώς υπάρχει μεγάλη προσφορά υποψηφίων αλλά μικρή ζήτηση από την πλευρά των εταιρειών.

Μια εταιρεία επιλέγει να εντάξει στο δυναμικό της, νέους αποφοίτους χωρίς εργασιακή εμπειρία λόγω ενδεχομένως του χαμηλότερου κόστους, των μικρότερων απαιτήσεων που έχουν αυτοί οι υποψήφιοι αλλά και εξαιτίας του εύκολου «χειρισμού» τους καθώς δεν κουβαλάνε κάποια άλλη κουλτούρα προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Ένας νέος που μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία είναι διατεθειμένος να εργαστεί με ζήλο, αρκετές ώρες καθημερινά και ίσως χωρίς τα αντίστοιχα ανταλλάγματα προκειμένου να δημιουργήσει μια καριέρα και να πετύχει κάποιους προσωπικούς στόχους.

Στην Ελλάδα, η Leroy Merlin δραστηριοποιείται από το 2005. Έχοντας, όμως, μεγάλη εμπειρία από τη διεθνή της δράση, βασίζεται και αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι της εκπαίδευσης και της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της. Το πρόγραμμα των Εκπαιδευομένων Στελεχών είναι μια από τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία. Νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, διαφόρων ειδικοτήτων, πληρώντας κάποιες προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και να περάσουν από μια διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να καλύψουν θέσεις στελεχών.

Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει case study, role play και φυσικά το τελικό στάδιο είναι η Συνέντευξη. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πετυχαίνουν στη διαδικασία μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, πρακτικής και παρακολούθησης από ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Μετά την τελική επικύρωσή τους, αναλαμβάνουν κάποια διοικητική θέση. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Leroy Merlin χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την ανεύρεση των υποψηφίων.

Μερικές από αυτές είναι η συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας που διοργανώνονται από εκπαιδευτικούς φορείς και όχι μόνο, η χρήση του διαδικτύου και του τύπου, η συνεργασία με εταιρείες συμβούλων επιλογής προσωπικού και η διοργάνωση Ημερών Καριέρας που η ίδια η εταιρεία πραγματοποιεί.

Σήμερα κυριαρχεί η φράση: «Ευτυχώς που έχω δουλειά!» Ένας νέος που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με την αγορά εργασίας, εάν έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, είναι σίγουρο ότι θα πετύχει!  Η Leroy Merlin έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και το δυναμικό της είναι πραγματικά η κινητήρια δύναμή της. Η εταιρεία επιλέγει συνειδητά να προσλάβει νέους με διάθεση για εκπαίδευση, γνώση, εργασία ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην ευημερία της.

Κατερίνα Ζησοπούλου, HR Manager, Leroy Merlin

 

Η KPMG συμπληρώνει 40 χρόνια στην Ελλάδα

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο WESTIN στον «Αστέρα Βουλιαγμένης» και οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και στα σημεία σταθμούς της εταιρείας εδώ και τέσσερις δεκαετίες σε μια αναδρομή που ολοκληρώθηκε σε εορταστική ατμόσφαιρα.

Η ιστορία της KPMG στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1971 με την ίδρυση του ελληνικού γραφείου της Peat Marwick Mitchell. To 1981 ιδρύθηκαν το φορολογικό και συμβουλευτικό τμήμα της εταιρείας με απώτερο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες. Η συγχώνευση της Peat Marwick Mitchell και της KMG δημιούργησαν το 1986 την KPMG, τη μεγαλύτερη τότε εταιρεία ελεγκτών στον κόσμο στην οποία εντάχθηκε το ελληνικό γραφείο.

Σήμερα η KPMG απασχολεί περισσότερους από 350 εργαζόμενους, διαθέτει ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο και σχέσεις εμπιστοσύνης με μεγάλες εταιρείες όλων των κλάδων και συχνά βραβεύεται για τις υπηρεσίες της, με πιο πρόσφατα παραδείγματα την ανάδειξή της ως Superbrand το 2010 καθώς επίσης και ως «Best Concultancy Firm» από το έγκριτο περιοδικό World Finance.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Μάριος Τ. Κυριάκου Πρόεδρος της KPMG Ελλάδος: «Είμαι πολύ συγκινημένος για την ανοδική μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως για το γεγονός ότι η KPMG είναι πλέον συνώνυμη της αξιοπιστίας και της ποιότητας. Με αφορμή τα γενέθλιά μας, θα θέλαμε να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εκείνους που συνέβαλλαν στην εξέλιξή μας αυτά τα 40 χρόνια και μας βοηθούν να παραμείνουμε στην κορυφή. Ευχή, επιθυμία αλλά και δέσμευσή μας για το μέλλον είναι ότι τα καλύτερα έπονται για την KPMG με το βλέμμα πάντοτε στραμμένο στους πελάτες μας αλλά και στους ανθρώπους μας, που είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της επιχείρησης».

Athens Book Launch «UNDER PRESSURE»

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο παγκόσμια και πρόκειται να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Ήδη υπεγράφη συμφωνία στη Βραζιλία για την πρώτη μετάφραση αυτού. Στην εκδήλωση της Αθήνας παρευρέθηκαν και ο εκδότης της Marshall Cavendish Martin Liu καθώς επίσης και πάνω από 70 στελέχη του επιχειρησιακού κόσμου.

Οι συγγραφείς ετοιμάζουν ήδη το δεύτερο βιβλίο τους με τον ίδιο εκδοτικό οίκο ενώ συμμετέχουν ταυτόχρονα σε ομιλίες και παρουσιάσεις διεθνώς για το τόσο επίκαιρο θέμα.