«Who are your best people? How to find, measure and manage your top talent» | Robin Stuart-Kotze & Chris Dunn

Αυξανόμενο ενδιαφέρον υπάρχει για να ανακαλύψουμε ποιο μυστικό κρύβεται πίσω από αυτή την έννοια και πώς μπορεί ο καθένας να γίνει «κυνηγός ταλέντων» για την εταιρεία στην οποία εργάζεται.

Στο πλαίσιο της εργασίας μου, αναζητούσα βιβλιογραφία προκειμένου να εξοικειωθώ περισσότερο με την έννοια «ταλέντο» και γενικά με το πώς μπορούμε να το εντοπίσουμε, να το μετρήσουμε και να το διατηρήσουμε εφόσον αυτό υπάρχει, μέσα στον εργασιακό χώρο. Το «Who are your best people?» χωρίζεται σε 9 ενότητες.

Πιο αναλυτικά:  Στο 1ο κεφάλαιο, οι συγγραφείς πραγματεύονται το κατά πόσο είναι σημαντικό να διαχειρίζεσαι το ταλέντο. Παραθέτοντας έρευνες και σχετικά στοιχεία, αποδεικνύουν πως το να διαχειριζόμαστε το ταλέντο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό τη σημερινή εποχή καθώς φαίνεται πως συντελεί σε καλύτερη πορεία μιας εταιρείας και σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιρειών.

Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στο τι είναι ακριβώς το ταλέντο και πώς αυτό ερμηνεύεται στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με αναφορές, ταλαντούχοι είναι «οι καλύτεροι», εκείνοι των οποίων η συμπεριφορά και η ικανότητα ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.

Στο 2ο κεφάλαιο, οι συγγραφείς μάς βοηθούν να ανακαλύψουμε τους ταλαντούχους σε μια εταιρεία, ποιο είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή απόδοση μιας εργασίας.

Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τους ανθρώπους μιας εταιρείας προκειμένου αυτοί να γίνουν «οι καλύτεροι» και στη συνέχεια (4ο κεφάλαιο) πώς να κρατήσουμε αυτούς τους καλύτερους (ταλαντούχους) υπαλλήλους μας στην εταιρεία ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα.

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το ταλέντο σε καίριες θέσεις εργασίας σε μια εταιρεία σε περίοδο περικοπών και μειώσεων.

Στη συνέχεια του βιβλίου γίνεται αναφορά στην επιλογή των ατόμων εκείνων με τις καλύτερες δυνατότητες για να γίνουν τα ταλέντα μιας εταιρείας (6ο κεφάλαιο), καθώς επίσης παρουσιάζεται το θέμα και από τη μεμονωμένη μεριά του ατόμου και όχι μόνο της εταιρείας (7ο κεφάλαιο).

Το 8ο κεφάλαιο, πραγματεύεται το πώς οι εταιρείες σήμερα μπορούν να «σκοτώσουν» πιθανά ταλέντα που βρίσκονται ήδη και εργάζονται μέσα σε αυτές. Με άλλα λόγια, πώς η κακή διαχείριση των εργαζομένων μπορεί να εμποδίσει κάποιους από αυτούς να γίνουν τα ταλέντα της επιχείρησης.

Τέλος, με πρακτικό τρόπο, έρχεται να βοηθήσει το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, παρουσιάζοντας κάποια αρχικά βήματα ενός συστήματος ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντων σε μια εταιρεία. Καλή Ανάγνωση και Καλή Αναζήτηση ταλέντων !!

Robin Stuart-Kotze & Chris Dunn, Prentice Hall, 2008, pages 182.

Πνευματική Νοημοσύνη

Αν και αρχικά ο Gardner (1983) επέλεξε να μην συμπεριλάβει την πνευματική ως μία από τις «πολλαπλές νοημοσύνες» του, ο Emmons (2000) υποστήριξε ότι η πνευματικότητα πληροί τα κριτήρια που ο πρώτος όρισε για την έννοια της «νοημοσύνης» κι επομένως θα πρέπει και αυτή να θεωρείται ως μία ξεχωριστή νοημοσύνη.

Ο δείκτης SQ (Spiritual Intelligence Quotient) μετράει το βαθμό πνευματικής νοημοσύνης των ανθρώπων και τους κατατάσσει σε έξι τύπους προσωπικότητας. Το SQ είναι αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τις μηχανές και τα ζώα, και, σύμφωνα με τους Zohar και Marshall, αποτελεί την «υπέρτατη νοημοσύνη». Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η έννοια της πνευματικότητας διαφοροποιείται από αυτή της θρησκείας, καθώς κάθε θρησκεία περιλαμβάνει θέματα πνευματικότητας, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει πάντα, ή, όπως χαρακτηριστικά έχει διατυπωθεί, «η θρησκεία έχει να κάνει με τις απαντήσεις, ενώ η πνευματικότητα με τις ερωτήσεις».

Η πνευματική νοημοσύνη, λοιπόν, είναι η νοημοσύνη που υπερβαίνει το «εγώ» και σχετίζεται με την πρόσβασή μας στο βαθύτερο νόημα, σκοπό και στα ανώτερα κίνητρά μας, καθώς και με την αντιμετώπιση προβλημάτων ουσίας, αξίας και ύπαρξης.

Σύμφωνα με τους Zohar και Marshall (2001), η πνευματική νοημοσύνη ενός ατόμου συντίθεται από τα εξής 12 χαρακτηριστικά:
1. Αυτογνωσία (Self-Awareness)
2. Αυθορμητισμός (Spontaneity) – με την έννοια της ανταπόκρισης και υπευθυνότητας 3. (Δράση οδηγούμενη από) αξίες και όραμα (Being Vision- and Value- Led) 4. Ολισμός (Holism)
5. Συμπόνια – ενσυναίσθηση (Compassion)
6. Σεβασμός της διαφορετικότητας (Celebration of Diversity)
7. Ανεξαρτησία (Field Independence)
8. Ταπεινοφροσύνη (Humility)
9. Τάση υποβολής θεμελιωδών ερωτήσεων (Tendency to Ask Fundamental “Why?” Questions)
10. Ικανότητα επαναπροσδιορισμού – ένταξης κατάστασης σε ευρύτερο πλαίσιο (Ability to Reframe)
11. Θετική αξιοποίηση αντίξοων καταστάσεων (Positive Use of Adversity)
12. Αίσθηση της αποστολής – λειτούργημα (Sense of Vocation).

Ενώ κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν συγχρόνως γνωρίσματα και της συναισθηματικής νοημοσύνης, στην περίπτωση της πνευματικής αναφέρονται πάντα σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ενσυναίσθησης, με την πνευματικότητα μαθαίνουμε όχι μόνο να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και των άλλων, αλλά και να εντοπίζουμε την πραγματική τους αιτία και να είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι για αυτά. Τα χαρακτηριστικά αυτά εντοπίζονται στη συμπεριφορά τόσο των ηγετών όσο και των εργαζομένων σε μη διοικητικές θέσεις.

Ο «πνευματικός εργάτης» χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και αναζήτηση της αλήθειας, δέσμευση και σεβασμό, συνθετική ικανότητα, ολοκληρωμένη και ακριβή εκτέλεση εργασιών, αυτο-παρακίνηση για να κάνει σωστά τις εργασίες, αναζήτηση τρόπων για επιπλέον συνεισφορά και βελτιώσεις στην επιχείρηση, αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και αποτροπή αρνητικής επίδρασής του στην ποιότητα και στην απόδοση, ενεργητική ακρόαση, άντληση ικανοποίησης από την προσφορά του και τη βοήθεια προς τους άλλους, ενθάρρυνση δημιουργικότητας κ.ά.

Ωστόσο, η πληθώρα των διαφορετικών ορισμών καθιστά δύσκολη τη μέτρηση της πνευματικής νοημοσύνης, καθώς κάθε φορά χρησιμοποιούνται διαφορετικά κριτήρια και δείκτες. Μια τέτοια προσπάθεια είναι το SISRI (Spiritual Intelligence Self-Report Inventory) που αναπτύχθηκε από τον King (2007) και αποτελεί έναν κατάλογο ατομικών χαρακτηριστικών ως εργαλείο μέτρησης του SQ ενός ατόμου. Πρακτικά μπορούμε να διαγνώσουμε την πνευματική νοημοσύνη κάποιου παρατηρώντας συγκεκριμένες συμπεριφορές του, ώστε να εντοπίσουμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά πνευματικότητας.

Με σκοπό να καταστήσει πιο συγκεκριμένες και κατανοητές τις ποικίλες αφηρημένες έννοιες που έχουν συνδεθεί κατά καιρούς με την πνευματικότητα στο χώρο εργασίας, η Marques (2008) θεμελίωσε ένα πρωτόκολλο που αποτελεί έναν εύκολο και πρακτικό οδηγό για στελέχη και εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, κατάφερε να συνοψίσει σε 18 θεμελιώδεις αρχές – μία για κάθε γράμμα της φράσης «spirituality at work» – τα ευρήματα μιας διδακτορικής διατριβής της και πολλών εργαστηρίων (workshops) με υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, σκιαγραφώντας έτσι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το φαινόμενο για κάθε εργασιακό περιβάλλον και κάθε ιεραρχικό επίπεδο και παραθέτοντας παραδείγματα από συγκεκριμένες επιχειρησιακές συμπεριφορές, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Το έντονο ενδιαφέρον που παρατηρείται γύρω από την πνευματικότητα δικαιολογείται από τα σημαντικά ατομικά και οργανωσιακά οφέλη με τα οποία συνδέεται. «Πνευματικά» εργασιακά περιβάλλοντα συντελούν σε αυξημένη απόδοση, εργασιακή ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στην επιχείρηση, καθώς και σε μείωση εργασιακού άγχους. Παράλληλα, μια φιλοσοφία και οργανωσιακή κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από πνευματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα απουσιών και αποχωρήσεων, αυξημένη αποτελεσματικότητα και κερδοφορία, ταχύτερη ανάπτυξη, διευκόλυνση και αποτελεσματικότητα της οργανωσιακής αλλαγής, απόκτηση ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αύξηση της οργανωσιακής μάθησης και επίτευξη οργανωσιακής αριστείας. Ερευνητικά στοιχεία αποκαλύπτουν μια υπεροχή έως και 86% στην απόδοση των επιχειρήσεων με υψηλά επίπεδα πνευματικότητας έναντι εκείνων χωρίς.


Πώς μπορεί να αναπτυχθεί
Για να επωφεληθούν, λοιπόν, άτομα και επιχειρήσεις από τα σημαντικά αυτά οφέλη, μπορούν να προβούν σε διαδικασίες με σκοπό την ανάπτυξη της πνευματικότητας.

Από την πλευρά τους οι οργανώσεις οφείλουν να καλλιεργούν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και καινοτομία, τη συνεργασία, την ανάπτυξη των εργαζομένων και τη μάθηση, όπως είναι η «επιχείρηση που μαθαίνει», να υιοθετούν κατάλληλη εκπαίδευση και συμβουλευτική, και να αναπτύσσουν «πνευματικούς» ηγέτες.

Οι τελευταίοι έχουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη πνευματικότητας στα μέλη μιας ομάδας, καθώς χρησιμοποιώντας παράλληλα «το μυαλό, την καρδιά και την ψυχή τους», εμπνέουν και ενεργοποιούν υψηλότερα οργανωσιακά επιτεύγματα, ενσταλάζοντας στα άτομα τις αξίες της πνευματικότητας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια δημιουργική διεργασία αναζήτησης τρόπων άντλησης νοήματος από την εργασία τους και αξιοποίησης των ικανοτήτων και ταλέντων τους κ.ά.

Το εννεάγραμμα, που ανακαλύφθηκε πριν 2500 χρόνια, προτείνεται από τους Kale και Shrivastava, ως ένα πρακτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της πνευματικότητας στην εργασία. Υποβάλλοντας κάθε εργαζόμενο σε ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις για καθέναν από τους 9 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας, ανακαλύπτονται βαθύτερα κομμάτια του πραγματικού εαυτού του και στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν όταν λειτουργεί υπό πίεση και στρες, δίνοντας έμφαση στην ανακάλυψη του «κρυμμένου εαυτού». Το εργαλείο αυτό έχει πρακτική εφαρμογή σε καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων, όπως δημιουργία ομάδων, διοίκηση προσωπικού πωλήσεων κ.ά.

Παράλληλα, κάθε άτομο θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η πνευματική νοημοσύνη είναι η λύση που χρειάζεται η ψυχή του – SOUL-UTION – και να ενστερνιστεί τις αρχές της πνευματικότητας στην προσωπική και εργασιακή του ζωή, όπως υποδεικνύει το «μηδενιστικό μοντέλο» (paradigm zero), ώστε να απελευθερωθεί από κάθε άγχος, εγωκεντρισμό, απαισιοδοξία, προκατάληψη.

Κάθε εργαζόμενος, οποιουδήποτε ιεραρχικού επιπέδου και ειδικότητας, οφείλει να συνειδητοποιήσει την προσωπική του «ευθύνη» και ότι μπορεί με δική του πρωτοβουλία να «μολύνει» όλη την επιχείρηση, και το περιβάλλον του γενικότερα, με τον «ιό της πνευματικότητας».

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εν ώρα εργασίας ως νόμιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

Έτσι, η απουσία του μισθωτού από την εργασία ή η καθυστερημένη προσέλευσή του για ανάληψη εργασίας, καθώς και η παροχή εργασίας κατά τρόπο αντισυμβατικό ή κατά παράβλεψη των εντολών του εργοδότη που δίνονται στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματός του, αποτελούν μορφές μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παροχής της εργασίας.

Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη χωρίς αυτή να κινδυνεύει να θεωρηθεί καταχρηστική. Υπέρβαση των ορίων της κατάχρησης δικαιώματος υπάρχει και εάν ο εργοδότης καταφεύγει στην καταγγελία μολονότι είναι δυνατή η αντιμετώπιση της αποδοκιμαστέας συμπεριφοράς του μισθωτού με άλλα ηπιότερα μέσα. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία ασκείται νόμιμα όταν χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο για την επιδίωξη των σκοπών του εργοδότη.

Επιβάλλεται, δηλαδή, ο εργοδότης να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων και εξίσου αποτελεσματικών μέσων το λιγότερο επαχθές, ειδικότερα δε εάν το παράπτωμα του μισθωτού μπορεί κατ’ αντικειμενική κρίση να αντιμετωπισθεί με τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό εργασίας πειθαρχικές ποινές.

Πρόσφατα, το Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του δικαίωσε αεροπορική εταιρεία η οποία απέλυσε υπάλληλό της, κρίνοντας νόμιμη την καταγγελία της σύμβασης εργασίας της εργαζομένης λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η οποία συνίστατο στην κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία, στη χρήση των τηλεφωνικών γραμμών της εταιρείας για προσωπικές κλήσεις της εις βάρος της εταιρείας και της εξυπηρέτησης των πελατών της, καθώς και στην καθημερινή επίσκεψη ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook.

Σύμφωνα με ιστορικό της απόφασης, η εργαζόμενη είχε λάβει πριν την απόλυσή της, επιστολή από το Γενικό Διευθυντή της αεροπορικής εταιρείας, με την οποία της γίνονταν συστάσεις για μη προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, καθώς αργούσε συστηματικά να προσέλθει στην εργασία της, χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές γραμμές της εταιρείας για να πραγματοποιεί προσωπικές της κλήσεις και δη όχι αναγκαίες κατά την ώρα της εργασίας της, ενώ χρησιμοποιούσε και το Διαδίκτυο, όπου πραγματοποιούσε επισκέψεις σε ιστοσελίδες άσχετες με την εργασία της, όπως ιστοσελίδες για κοινωνική δικτύωση και ιστοσελίδες συνομιλίας για συναντήσεις ανθρώπων.

Το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό και παρουσία του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας καθώς καταλήφθηκε από αυτούς να επισκέπτεται ιστοσελίδα στο facebook. Μάλιστα η εταιρεία είχε ήδη αποστείλει παλαιότερα γενικό ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο απαγόρευε στο προσωπικό της να επισκέπτεται ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook, ήτοι ιστοσελίδες με περιεχόμενο άσχετο με την εργασία του.

Με βάση τα περιστατικά αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση της εργαζομένης δεν έλαβε χώρα καταχρηστικά, αλλά νομίμως και στο πλαίσιο του καλώς νοούμενου συμφέροντος της εργοδότριας επιχείρησης, καθόσον αιτία της καταγγελίας ήταν η πλημμελής και μη προσήκουσα άσκηση των συμβατικών υποχρεώσεων της εργαζομένης, η οποία δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή και αποδοτική άσκηση της εργασίας και στις ανάγκες της επιχείρησης και επέφερε ακολούθως κλονισμό της εμπιστοσύνης της εργοδότριας στο πρόσωπό της.

Ενώ και χωρίς προηγούμενη τήρηση της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας από τον εργοδότη, δεν ήταν καταχρηστική η καταγγελία, διότι επιδιώκονται διαφορετικοί σκοποί με την πειθαρχική διαδικασία και την καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Με την πρώτη επιδιώκεται η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχειρήσεως, ενώ με τη δεύτερη απομακρύνεται ο εργαζόμενος του οποίου η εργασιακή σχέση δεν μπορεί να συνεχισθεί ως επαχθής για τον εργοδότη.

Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι εξέλιπε οποιοδήποτε πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των διαδίκων, ώστε να μπορεί με την επιβολή πειθαρχικού μέτρου να συνεχιστεί η μεταξύ τους εργασιακή σχέση. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο που παρέχεται ως μέσο παραγωγής στο εργασιακό περιβάλλον πολλών επιχειρήσεων, αποσκοπεί στην ευχέρεια του εργαζόμενου να αξιοποιεί τα μέσα που του διατίθενται, με σκοπό την βέλτιστη απόδοσή του.

Με την έξαρση, όμως, της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από σημαντικό αριθμό ανθρώπων αλλά και επιχειρήσεων, δημιουργείται το ζήτημα εάν η χρήση των μέσων αυτών μπορεί να έχει παραγωγικό ρόλο στην εργασία ή θα οδηγήσει σε αντισυμβατικές συμπεριφορές στον επαγγελματικό χώρο.

Employment Law Conference

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Δικηγόρος ΑΠ, έλληνας εκπρόσωπος του IUS LABORIS και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έδωσε το στίγμα του συνεδρίου, το οποίο ήταν η πρόθεση να προλάβει εξελίξεις και τυχόν προβλήματα, με δεδομένο ότι το εργασιακό περιβάλλον διανύει μια περίοδο ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Από την πλευρά του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού, η Πρόεδρός του, Μαίρη Γεωργιάδου, τόνισε την ευκαιρία που προσφέρει το συνέδριο να ακουστούν περαιτέρω απόψεις, ιδέες και προτάσεις αλλά και να σταλούν μηνύματα σε αυτούς που νομοθετούν για ένα εργασιακό περιβάλλον ανάπτυξης. Η Μ. Γεωργιάδου επισήμανε ότι το Ε.Ι.Μ.Α.Δ «δηλώνει παρόν» στις εξελίξεις.

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, επισήμανε ότι οι συζητήσεις για τις ασφαλιστικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει αρκετά χρόνια πριν αλλά κάτι τέτοιο είναι δύσκολο στη χώρα μας καθώς αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά συνήθως δεν ακούν τις απόψεις των άλλων.

Εξήγησε ότι ζούμε σε μια κρίσιμη περίοδο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία. «Η μείωση της ανεργίας κατά 8 μονάδες θα σήμαινε έσοδα πάνω από 5 δισ. ευρώ αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών και των εργαζομένων» εξήγησε ο Κ. Λαμπρινόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μια χώρα όπου η κάθε πλευρά έχει τη δική της ατζέντα. «Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας» εξήγησε και κατέληξε ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα δηλαδή από τον επιχειρηματικό κόσμο.


Επαγγελματικά ταμεία
Την κατάσταση που βρίσκονται τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη, σύμφωνα με την εμπειρία του IUS LABORIS μετέφερε ο Κ. Κρεμαλής στην κεντρική του ομιλία.
Ξεκαθάρισε πως η ξένη γνώση μπορεί να φανεί χρήσιμη κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων:
α) επιλογή μιας χώρας με χαρακτηριστικά όχι ίδια με την Ελλάδα αλλά με διαφορετική ποικιλία,
β) την πηγή έμπνευσής μας θα πρέπει να την βλέπουμε σφαιρικά και όχι αποσπασματικά,
γ) πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις από την εισαγωγή στοιχείων από άλλες χώρες, αν αυτή δεν συνοδεύεται από γνώση της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων και της διοικητής πρακτικής και
δ) η διαρκής παρακολούθηση των προοπτικών της κοινωνικής ασφάλισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι απλή έρευνα αγοράς πριν από την καθιέρωση συστήματος συμπληρωματικής ασφάλισης.

Ο Καθηγητής αναφέρθηκε, επίσης, και στους μύθους που περιβάλλουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με πιο χαρακτηριστικούς «το ότι η επαγγελματική και η ιδιωτική κερδοσκοπική ασφάλιση αποτελούν ανταγωνιστικούς θεσμούς», «υπάρχει ασαφές φορολογικό περιβάλλον για την επαγγελματική ασφάλιση σε σύγκριση με την ιδιωτική», «το κόστος της επαγγελματικής ασφάλισης είναι αδικαιολόγητο» κ.ά.

Η πρόταση, σύμφωνα με τον Κ. Κρεμαλή είναι να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση της επαγγελματικής και ιδιωτικής κερδοσκοπικής ασφάλισης, κατά το σχεδιασμό μιας επαρκούς και βιώσιμης συμπληρωματικής ασφάλισης, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Το ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών στη δημιουργία ΤΕΑ ανέλυσε η Μαργαρίτα Αντωνακάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

«Για να μιλήσουμε για τα Επαγγελματικά Ταμεία θα πρέπει να δούμε το γενικότερο θέμα του συνταξιοδοτικού συστήματος» επισήμανε η ίδια και συνέχισε: «Τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος είναι η βιωσιμότητα και η επάρκεια. Ωστόσο, πρόκειται για δύο χαρακτηριστικά σε μάχιμη κατάσταση όταν η χρηματοδότηση δεν επαρκεί».

Σύμφωνα με την Μ. Αντωνάκη παρατηρείται σε πολλές χώρες και βεβαίως και στην Ελλάδα σαφέστατη μείωση παροχών ή αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, προκειμένου να διασωθεί το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η επάρκεια θυσιάζεται στη βιωσιμότητα ενώ παράλληλα, διεθνώς, αναπτύσσονται πρόσθετα συνταξιοδοτικά σχήματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα καθώς συνειδητοποιείται η ανάγκη για πρόσθετη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Αναφορικά με τη στάση της Πολιτείας η Γενική Διευθύντρια της Ε.Α.Ε.Ε. τόνισε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσει τις ασφαλιστικές εταιρείες ως ισότιμους φορείς επαγγελματικής ασφάλισης με βάση και τις ρυθμίσεις της κοινοτικής οδηγίας και τότε τα οφέλη που θα έχει, θα είναι: ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων και εκτόνωση του ασφαλιστικού προβλήματος, ταχύτητα των διαδικασιών, χαμηλό κόστος και αποφυγή κεφαλαίων ίδρυσης, ανάπτυξη ασφαλιστικής αγοράς (επενδύσεις και θέσεις εργασίας).

«Οι ασφαλιστές ζωής έχουν μεγάλη εμπειρία στην προσφορά και διαχείριση συνταξιοδοτικών λύσεων ενώ ταυτόχρονα έχουν αυστηρούς κανόνες φερεγγυότητας και εποπτείας ώστε να εγγυώνται τις συντάξεις. Πρέπει να υπάρξει σαφής οριοθέτηση του αντικειμένου που μπορεί να αναλάβει η Ιδιωτική Ασφάλιση και των σχετικών όρων (και πάντα με ισοδύναμα φορολογικά κίνητρα)» κατέληξε.

Στα ερωτήματα «Είναι η επαγγελματική ασφάλιση η λύση του ασφαλιστικού προβλήματος; Η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί την εναλλακτική του δημοσίου συστήματος; Τι κενό καλύπτει του δημοσίου συστήματος;» έδωσε απαντήσεις η Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη, Πρόεδρος της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο πρώτο ερώτημα απάντησε ότι η επαγγελματική ασφάλιση, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα εν γένει, δεν μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν τη λύση του ασφαλιστικού ζητήματος. Αποτελούν, ωστόσο, ένα κλειδί αντιμετώπισης του ασφαλιστικού ζητήματος και θωράκισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και είναι μια αναγκαιότητα. Για το αν η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί την εναλλακτική λύση του δημοσίου συστήματος η Δρ. Αρ. Δεδούλη επεσήμανε ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση της κύριας ασφάλισης αλλά μια συμπληρωματική λύση, που πρέπει να λειτουργεί παράλληλα και ταυτόχρονα με την κύρια ασφάλιση και τους κλάδους υγείας.

Όπως εξήγησε η ίδια, όμως, αποτελεί την εναλλακτική λύση της επικουρικής ασφάλισης των εφάπαξ παροχών, των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων και των απασχολουμένων στα βαρέα και ανθυγιεινά και στις νέες μορφές απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, σχετικά με το κενό του δημόσιου συστήματος που καλύπτει η επαγγελματική ασφάλιση επεσήμανε ότι αυτό είναι η εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος ώστε μέσα από ένα μικτό σύστημα οικονομικής λειτουργίας να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση των οικονομικών απωλειών των ασφαλιστικών συστημάτων. Το ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να αποτελούν τη διέξοδο σε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που καταρρέει διαπραγματεύτηκε στην παρουσίασή του ο Παναγιώτης Ζαμπέλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της AON HEWITT, Πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας και Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης προσωπικού ΕΛΤΑ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ήδη υιοθετήσει την άποψη ότι τα συνταξιοδοτικά σχήματα 2ου πυλώνα (επαγγελματική ασφάλιση) και 3ου πυλώνα (ιδιωτική ασφάλιση), αποτελούν τη διέξοδο στα προβλήματα που έχουν σωρευτεί στα συστήματα του 1ου πυλώνα (κρατικές συντάξεις)» είπε. Για να μπορέσουν, ωστόσο, τα ΤΕΑ να ευδοκιμήσουν και στη χώρα μας θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα όπως φορολογικά, πιθανή μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλειας, εξάλειψη της γραφειοκρατίας, λογικά κόστη, νομικό πλαίσιο χωρίς «θολές περιοχές» και εξάλειψη περιττών περιορισμών (π.χ. ελάχιστο πλήθος μετεχόντων).

Ο Π. Ζαμπέλης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αυστηρή και σύγχρονη εποπτεία, η οποία είναι απαραίτητη και προϋποθέτει τη δημιουργία μίας και μοναδικής εποπτικής αρχής έναντι των δύο που υπάρχουν σήμερα (Εθνική Αναλογιστική Αρχή και Δ/νση Επαγγ. Ασφ.) αλλά και εποπτεία ουσίας και όχι των τύπων. «Τα ΤΕΑ μπορούν να αναπτυχθούν αν καταρχάς πεισθούν οι επιχειρήσεις ότι δεν θα βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις μετά τη δημιουργία τους» τόνισε.


Case study
Την εμπειρία του από τη σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Interamerican, παρουσίασε ο Ανδρέας Παναγιώτου, Διευθυντής ΤΕΑ Προσωπικού και Διευθυντής Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων στην Interamerican Group. Η προσπάθεια δημιουργίας του ΤΕΑ ξεκίνησε το 2007, όπου ελήφθη η εταιρική απόφαση για τη δημιουργία του και συστάθηκε μια επιτροπή που είχε στόχο τη δημιουργία Καταστατικού, την εκπόνηση των Αναλογιστικών Μελετών, τον καθορισμό της Επενδυτικής Πολιτικής, τη διερεύνηση θεμάτων λειτουργίας του ΤΕΑ, την ενημέρωση των Υπαλλήλων αλλά και την επικοινωνία με τις Αρχές.

Μέσα από αρκετές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων οι παρουσιάσεις στο Προσωπικό, συμβολαιογραφικές πράξεις για την Ίδρυση του ΤΕΑ Interamerican, την υποβολή στις Αρχές για έγκριση, τον καθορισμό της διαδικασίας μετάβασης από το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό στο ΤΕΑ, τις εγγραφές των μελών κ.ά., στα τέλη του 2010 το ΤΕΑ ήταν έτοιμο και πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση κι εκλογή Μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σήμερα το ΤΕΑ, σύμφωνα με τον Α. Παναγιώτου αριθμεί 550 μέλη, απασχολεί έναν εργαζόμενο και τα εκτιμώμενα κεφάλαια υπό διαχείριση θα διαμορφωθούν στο τέλος του χρόνου σε € 6 εκατ. Αναφορικά με τη διοίκηση του ΤΕΑ περιλαμβάνει 7μελές Δ.Σ. (4 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και 3 διορισμένοι εκπρόσωποι του Ομίλου), ένα Διευθυντή, μία Επιτροπή Επενδύσεων και μία Ελεγκτική Επιτροπή ενώ η ενημέρωση των μελών του γίνεται με την άμεση πρόσβαση τόσο στους Ατομικούς Συνταξιοδοτικούς Λογαριασμούς όσο και σε όλα τα οικονομικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στο internet.

Επιπρόσθετα, υπάρχει και μία ετήσια ενημέρωση που δείχνει την εξέλιξη του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού από την έναρξη της ασφάλισης και όλες τις κινήσεις του Λογαριασμού για το προηγούμενο έτος.

Στη συνέχεια ο Διευθυντής ΤΕΑ Προσωπικού της Interamerican υπερθεμάτισε τα οφέλη στα οποία συγκαταλέγονται: 100% φορολογική έκπτωση των εισφορών εργαζομένων και εταιρείας, αύξηση εργοδοτικών εισφορών κατά 50% και σημαντικά αυξημένη συμμετοχή εργαζομένων με προσωπικές εισφορές, ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος των εργαζομένων και προστασία του βιοτικού επιπέδου στη συνταξιοδότηση.

«Η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες ίδρυσης του Ταμείου ισχυροποίησε τους δεσμούς τους με την εταιρεία ενώ η απευθείας επικοινωνία τους με το ΤΕΑ και το υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε συνδυασμό με το αυξημένο συνταξιοδοτικό εισόδημα ενδυνάμωσε το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εργασιακής σχέσης, τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και την αύξηση της παραγωγικότητας».


Νέες στρατηγικές στοχεύσεις
«Θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα νέο μοντέλο που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή ως προς τη σύνταξη, τις παροχές υγείας, την κοινωνική προστασία κ.λπ.» δήλωσε ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Διοικητής του ΙΚΑ και συνέχισε: «Η χρηματοδότηση αυτού του βιώσιμου μοντέλου, να αναζητηθεί με τη συνευθύνη του κράτους, της δημόσιας οικονομίας, των επιχειρήσεων, των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς η με καθορισμένους όρους συνεργασία της δημόσιας οικονομίας, της ιδιωτικής οικονομίας, των επιχειρήσεων, των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, αποτελεί τη μόνη λύση».

Ο Ρ. Σπυρόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικά και στις βασικές αρχές ενός νέου συστήματος συνταξιοδότησης που είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Οργανισμού Συνταξιοδότησης για όλους τους πολίτες (μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, συμβασιούχους έργου, εργαζόμενους από απόσταση, κ.ά.), η δημιουργία Ενιαίου Οργανισμού Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, η συμβολή της δημόσιας χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της βασικής σύνταξης και των παροχών υγείας και η διμερής χρηματοδότηση για την οικοδόμηση αναλογικής – ανταποδοτικής σύνταξης ενώ τόνισε και τη σημασία της συνεργασίας του Δημοσίου με την ιδιωτική οικονομία και τον πολίτη, για πρόσθετες παροχές σύνταξης, υγείας κ.λπ.

Ο 2ος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος
Στο πρώτο πάνελ συζήτησης με συντονιστή τον Σπύρο Φρεμεντίτη, δημοσιογράφο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και στη ΝΕΤ, ο Ρ. Σπυρόπουλος μίλησε για το μείζον θέμα του πώς θα γίνει η ζεύξη των επικουρικών με τα επαγγελματικά ταμεία δηλαδή του πώς θα γίνει η ζεύξη του δημοσίου τομέα με την επιχείρηση.

Στην ερώτηση για τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων, ο Π. Ζαμπέλης απάντησε ότι δεν υπάρχει νόμος φορολογικής απαλλαγής και ότι οι επιχειρήσεις προκειμένου να μπουν στη διαδικασία δημιουργίας ΤΕΑ θέλουν ξεκάθαρη νομοθεσία. Παίρνοντας το λόγο η Μ. Αντωνακάκη αναφέρθηκε στην ύπαρξη μόλις 9 ΤΕΑ και τόνισε ότι θα πρέπει το κράτος να αναρωτηθεί γιατί δεν είναι μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός καθώς βάσει στοιχείων η επαγγελματική ασφάλιση είναι απαραίτητη και πρέπει να υπάρχει.

Αναφορικά με το θεσμό των ΤΕΑ στις τράπεζες ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς, εξήγησε ότι πρέπει καταρχάς να ξεπεραστεί η δυσπιστία για το τι γίνεται με τα λεφτά και ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί με καλή οργάνωση και ξεκάθαρη νομοθεσία. Επίσης, ανέφερε και το ρόλο των συνδικάτων που είναι υπεύθυνα για τη σωστή ενημέρωση των μελών τους.

Ο Γιώργος Κουτσούκος, Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις-Υπ.ΔΝ και συνεργάτης της ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία, αναφερόμενος στο πώς μπορεί κάποιος να διασφαλίσει αυτό το ποσοστό του μισθού του που δίνεται στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης διευκρίνισε ότι υπάρχει κάποια ασφαλιστική σύμβαση ή ενδέχεται να υπάρχει και κάποιος τρίτος που διαχειρίζεται τα χρήματα και αυτά από μόνα τους αποτελούν μία διασφάλιση.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο «στοίχημα» του πώς οι αυτοδιοικούμενοι φορείς όπως είναι τα ΤΕΑ μπορεί να εντάσσονται σε ετεροδιοικούμενους όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες και ο καθένας θα έχει το διακριτό του ρόλο. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτοί οι δύο φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν μια πολύ γόνιμη συνεργασία.

IUS LABORIS: Μία παγκόσμια συμμαχία
Με μία σύντομη παρουσίαση του IUS LABORIS (Global Human Resources Lawyers) ξεκίνησε την παρουσίασή του ο Franco Toffoletto, πρόεδρος του Δικτύου και Managing Partner του Toffoletto e Soci. Ο F. Toffoletto, μετέφερε την εμπειρία του Δικτύου σχετικά με μία συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 15 χώρες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται θέματα όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, το δίκαιο των διακρίσεων, της ιθαγένειας κτλ.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της μελέτης που παρουσίασε ο F. Toffoletto είναι η συγκριτική αποτύπωση που αφορά σε καταγγελία συμβάσεων εργασίας και πώς αντιμετωπίζεται σε κάθε χώρα και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε κάθε χώρα που ερευνήθηκε.

Όπως προέκυψε, σε όλες τις χώρες που διερευνήθηκαν, εκτός από την Αργεντινή, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, υπάρχει γενική προστασία απέναντι στην παράνομη απόλυση. Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του ο F. Toffoletto αναφέρθηκε στο θέμα που απασχολεί την τρέχουσα περίοδο την Ιταλία, δηλαδή τις επιχειρηματικές συμβάσεις και τις σχέσεις τους με τις ομοιοεπαγγελματικές.

Όπως ανέφερε, αναμένονται εξελίξεις σε αυτά τα θέματα, ενώ οι περισσότερες ενέργειες σε νομοθετικό επίπεδο μέχρι τώρα στην Ιταλία, αφορούν προβλέψεις για μειώσεις μισθών προκειμένου να αποφευχθούν ομαδικές απολύσεις, ερευνώνται ευέλικτα μέτρα απασχόλησης κτλ.


Εργασιακές σχέσεις σε συνθήκες κρίσης
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Γιώργος Γεωργίου, Κύπριος Εκπρόσωπος του IUS LABORIS και Managing Partner της George Z. Georgiou & Associates, ο οποίος αναφέρθηκε στις εργασιακές σχέσεις σε συνθήκες κρίσης. Ο ομιλητής, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα που παρουσίασε από την Κύπρο, θέλησε να δείξει πώς επηρεάζονται οι εργασιακές σχέσεις και πώς το εργατικό δίκαιο μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Όπως ανέφερε «η κρίση συνεπάγεται στο περιβάλλον μίας εταιρείας πίεση στο ανθρώπινο δυναμικό, μειώσεις ωφελημάτων/απολύσεις και τεταμένες εργασιακές σχέσεις οι οποίες είναι θέμα εργατικού δικαίου με διαχρονική θέση την προστασία του εργοδοτούμενου και την απαγόρευση μονομερών μεταβολών».

Η μείωση των εσόδων, της ρευστότητας και του κύκλου εργασιών είναι ορισμένες από τις επιπτώσεις της κρίσης σε μία εταιρεία και οι δυνατότητες του εργοδότη όταν είναι αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις είναι να λάβει μέτρα όπως απολύσεις (με τη μορφή πλεονασμού, με εκούσια σχέδια αποχώρησης και πρόωρες αφυπηρετήσεις), μέτρα που φυσικά έχουν επιπτώσεις.

Άλλη δυνατότητα που έχει ο εργοδότης είναι η μονομερής μεταβολή των όρων απασχόλησης, δηλαδή η μείωση μισθών, ωφελημάτων, η αύξηση των ωρών εργασίας κτλ. Και σε αυτή την περίπτωση οι επιπτώσεις είναι σοβαρές όπως ο εξαναγκασμός σε παραίτηση, το δυσαρεστημένο προσωπικό, η αδυναμία εκτέλεσης αλλαγών κτλ. Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι το Εργατικό Δίκαιο δεν είναι πανάκεια, ότι στηρίζεται στην αρχή της εξισορρόπησης αντικρουόμενων συμφερόντων και ότι πρέπει να ισοζυγίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εργοδοτών.

«Η μόνη λύση είναι η πρόληψη, να υπάρχει δηλαδή ένα εξειδικευμένο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε εταιρεία, να διαθέτει εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα HR που καταλαβαίνουν την επιχειρηματική διάσταση και οι οποίοι να μετρούν την παραγωγικότητα, να βλέπουν κάποια προβλήματα νωρίς και να λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα εγκαίρως και όχι μέτρα απότομης αντίδρασης» εξήγησε.

Συνοψίζοντας, ο ομιλητής υποστήριξε, ότι καθώς οι εργασιακές σχέσεις είναι κάτι σύνθετο, τα πάντα χρειάζονται ισορροπία, ο εργοδότης χρειάζεται να λαμβάνει μέτρα έγκαιρα, να βλέπει τα μακροπρόθεσμα ωφελήματα και έτσι μπορεί να εξέλθει της κρίσης.

Νέες εργασιακές συνθήκες
Για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ατομικές συμβάσεις στις νέες εργασιακές συνθήκες μίλησε ο Ισίδωρος Παπαμιχάλης, Διευθυντής Ανθρώπινου στο STAR CHANNEL. Ο Ι. Παπαμιχάλης, ξεκίνησε την παρουσίασή του αναφερόμενος στο περιβάλλον της τηλεοπτικής βιομηχανίας και στο πώς αυτό επηρεάστηκε από τις αλλαγές στο εργασιακό πλαίσιο. Όπως υποστήριξε, ο σκοπός σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και σε επιχειρηματικό, η επιβίωση των επιχειρήσεων ενώ αναφέρθηκε και στους μνημονιακούς στόχους μέσα στο 2011.

Τόσο οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Οι ατομικές συμβάσεις έρχονται να καλύψουν το κενό των συλλογικών που αδυνατούν ή αποτυγχάνουν να φέρουν αποτελέσματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη βαθιά κρίση στην οποία έχουν περιέλθει οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί όπου η μέση μείωση εσόδων από την αρχή της κρίσης άγγιξε το 50% και στις αρνητικές προοπτικές στη διαφημιστική αγορά.

Ειδικά για το STAR ανέφερε ότι σχεδιάστηκε πρόγραμμα εθελοντικής μείωσης αποδοχών για την αντιμετώπιση της κρίσης, το οποίο απευθύνθηκε σε στελέχη και προσωπικό και η συμμετοχή σε αυτό ήταν πολύ μεγάλη.

Ολοκληρώνοντας, ο Ι. Παπαμιχάλης δήλωσε ότι «οι προκλήσεις είναι πρωτόγνωρες, οι δυσκολίες στη διαχείριση μεγάλες, ανατρέπονται νοοτροπίες και κεκτημένα πολλών ετών και δεν φαίνεται ακόμη να έχουμε βρει την ισορροπία». Όπως τόνισε, σε περιόδους κρίσης ψάχνουμε αξίες για να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

Οι επιπτώσεις του νέου Εργατικού Νόμου
Στο πάνελ που ακολούθησε με συντονιστή τον Σπ. Φρεμεντίτη, και τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), Μιχάλη Χάλαρη, του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, Γιάννη Δρίτσα, του Ι. Παπαμιχάλη και της Αλεξίας Στράτου, Δικηγόρου Παρ’ Εφέταις – LLM, Συνεργάτη της ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι Εργασιακές Συνθήκες και συγκεκριμένα οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου Εργατικού Νόμου.

Όπως ανέφερε ο Μ. Χάλαρης, οι μειώσεις των μισθών βοηθούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά καμία εταιρεία δεν δείχνει διάθεση για αύξηση προσωπικού. Το κατώφλι, όπως ανέφερε, είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση ενώ οι ατομικές συμβάσεις μέχρι στιγμής, δεν κατατίθενται στο Σ.ΕΠ.Ε. Επιπλέον, αναφερόμενος στους τρεις νόμους που έχουν περάσει από τον προηγούμενο χρόνο, υποστήριξε ότι προσπάθησαν πολύ να μειώσουν το εργατικό κόστος και να κάνουν πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας.

Ο Γ. Δρίτσας, αναφερόμενος στα χρόνια εμπειρίας που διαθέτει στον τομέα του HR, υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν έχουν λύσει τα προβλήματα που αφορούν σε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ειδικά για το χώρο των σούπερ μάρκετ, ανέφερε ότι αναμένονται εξελίξεις και ότι το μέτρο είναι θετικό για τον εργαζόμενο που μπορεί να μεταφέρει ρεπό κτλ αλλά και για την εταιρεία και κυρίως για τον κλάδο που έχει εποχιακές ανάγκες. Το θέμα της γραφειοκρατίας έθιξε ο Γ. Δρίτσας το οποίο συνεπάγεται ένα μεγάλο κόστος για την εταιρεία.

Στην πολυνομία που υπάρχει τον τελευταίο χρόνο αναφέρθηκε η Α. Στράτου και στο γεγονός ότι άρχισαν να βρίσκουν εφαρμογή νόμοι που δεν ίσχυαν ενώ ο Μ. Χάλαρης αναφερόμενος στο θεσμό της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης υποστήριξε ότι δεν εφαρμόστηκε ευρέως και ότι μετά την περίπτωση της ΝΕΟΓΑΛ, οι υπόλοιπες εταιρείες φοβήθηκαν την αρνητική διαφήμιση.

Οι περισσότεροι στο πάνελ συμφώνησαν ότι η πολύπλοκη και αντικρουόμενη πολυνομία μπερδεύει και δυσκολεύει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους επιθεωρητές εργασίας.


Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Στο τελευταίο πάνελ του συνεδρίου η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και στους τομείς, τις τάσεις και τις εφαρμογές της απασχόλησης. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Δρ. Βενετία Κουσία, Πρόεδρος ΕΝΕΠΑΣΕ (Ένωση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης & Στελέχωσης Επιχειρήσεων), η Λευκή Παπαχαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΙ, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, η Νότα Γιαννακούρα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην TUI Hellas, ο Γιάννης Κούμενος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στον Όμιλο Εταιρειών J&P Αβαξ και ο Δημήτριος Κρεμαλής, Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις-PhD, Εταίρος της ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία.

Η Δρ. Β. Κουσία, υποστήριξε ότι χρειαζόμαστε ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων για να προχωρήσουμε ενώ ο Γ. Κούμενος αναφέρθηκε στη μεγάλη μείωση των έργων στον τομέα των κατασκευών η οποία και οδήγησε σε περικοπές προσωπικού και εξέφρασε την ελπίδα να αρχίσουν πάλι τα έργα από το φθινόπωρο.

Μέχρι τότε, όπως δήλωσε, έχουν μπει σε μία διαδικασία εκ περιτροπής εργασίας μέχρι να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς. Ένας άλλος τρόπος για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως υποστήριξε, είναι ότι κάνουν χρήση των αδειών. Η Ν. Γιαννακούρα αναφερόμενη στον τουρισμό υποστήριξε ότι συμβαίνει κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει σαν εργαζόμενους και αυτό είναι η αυξημένη αδήλωτη εργασία. Σχετικά με το ρόλο του HR τόνισε ότι πρέπει να κρατάει τις ισορροπίες στην εταιρεία ενώ όσον αφορά τις ευέλικτες μορφές εργασίας, υποστήριξε ότι έχουν εφαρμόσει τη μειωμένη απασχόληση και ότι προσπαθούν να δώσουν ευκαιρίες σε άτομα χωρίς εμπειρία και για αυτό παίρνουν άτομα από σχολές – κολέγια κτλ.

Η Λ. Παπαχαραλάμπους υποστήριξε ότι βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μεταξύ πραγματικότητας και μύθου και καθώς αμφισβητούμε αυτό που ξέραμε ως τώρα και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, δημιουργείται άγχος και ανασφάλεια και ψάχνουμε λύσεις στο πουθενά.

Όπως ανέφερε, όλοι ζούμε την ίδια οδυνηρή πραγματικότητα, που μιλάει για ανασφάλεια, μη ξεκάθαρες διαδικασίες, μαύρη εργασία κτλ και για αυτό πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η πρόοδος και η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί η γνώση είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους όσο το δυνατό περισσότερο και σαν παράδειγμα ανέφερε την τηλεεργασία, την ευέλικτη αυτή μορφή εργασίας κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να βρίσκεται συνέχεια στην εταιρεία.

Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται το κόστος και για τον εργοδότη και τον κάνει πιο ευέλικτο ενώ για τον εργαζόμενο το όφελος είναι μία καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ίσως για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια βλέπουμε να οδηγούμαστε σε μία ευελιξία στην αγορά εργασίας υποστήριξε ο Δ. Κρεμαλής και συμπλήρωσε ότι ο νομοθέτης δίνει εργαλεία που πλέον την επιτρέπει, ενώ δίνεται στην επιχείρηση το μέσο να μπορέσει να ελαστικοποιήσει το ωράριο, να αξιοποιήσει τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Ακόμα και οι νομικοί δυσκολεύονται να «αλιεύσουν» το κατάλληλο νομοθέτημα για την αξιοποίηση της κατάλληλης διάταξης, όπως υποστήριξε ενώ πρόσθεσε ότι η προοπτική της ευελιξίας βρίσκεται στο flexicurity και ότι η επιλογή δεν πρέπει να γίνεται βλέποντας με κοντόφθαλμη ματιά μόνο το κόστος. Υπό την πίεση του ΔΝΤ πρέπει η εργασία να γίνει πιο ευέλικτη, υποστήριξε η Δρ. Β. Κουσία, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για μορφές εργασίας που άλλες χώρες διαθέτουν και αξιοποιούν από τη δεκαετία του ’50. Σχετικά με την αρνητική χροιά που έχει ο όρος «ευέλικτες μορφές απασχόλησης» υποστήριξε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έρχεται στην επικαιρότητα όταν έχει κάποιο πρόβλημα η επιχείρηση και ότι δεν έχουν προβληθεί όσο πρέπει οι θετικές πλευρές τους.

Όπως υποστήριξε η Λ. Παπαχαραλάμπους, το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι η νοοτροπία γιατί ενώ θέλουμε όλα γύρω μας να αλλάξουν, δεν αλλάζει η νοοτροπία μας. Όπως τόνισε, χρειάζεται εκπαίδευση, για να αναπτυχθεί ένα προσωπικό πολλαπλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τέλος, όπως αναφέρθηκε, μία ισχυρή οικονομία είναι ευέλικτη, παρέχει ασφάλεια και mobility για μια ζωή και η ευελιξία φαίνεται να έχει ένα λαμπρό μέλλον.

Τι αναζητούν οι σύγχρονοι εργαζόμενοι;

Εν μέσω κρίσης, η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που αναζητά από την εργασία του το 32% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ακόμη όμως και εν μέσω κρίσης που οι συνθήκες δεν ευνοούν την αλλαγή ή την εύρεση εργασίας, η ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό, όπως δείχνει το 28% των συμμετεχόντων που το επέλεξε.

Στην τρίτη θέση συναντούμε εκείνους που αναζητούν καλό εργασιακό περιβάλλον με ποσοστό 12% ενώ το 11% του δείγματος αναζητά προοπτικές εξέλιξης. Μόνον το 4% των συμμετεχόντων όρισαν ως σημαντικό χαρακτηριστικό τις οικονομικές απολαβές, κάτι που είναι αναμενόμενο σε περίοδο οικονομικής πίεσης, όταν εκείνο που προέχει είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα (γράφημα).

«Όπως επέδειξε η έρευνα, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που αναζητούν οι σύγχρονοι εργαζόμενοι είναι η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας στην εργασία τους. Η ρευστότητα που επικρατεί στην αγορά και οι καθημερινοί κλυδωνισμοί της οικονομίας έχουν κάνει τις εταιρείες ευάλωτες σε πιέσεις, οι οποίες συχνά τις οδηγούν σε αναδιοργανώσεις που πλήττουν τους εργαζομένους τους.

Στο γενικότερο αυτό κλίμα δεν μπορεί παρά η αίσθηση ασφάλειας να γίνεται το κύριο ζητούμενο, καθώς όλα τα υπόλοιπα, οικονομικές απολαβές, ικανοποίηση από εργασία, προοπτικές εξέλιξης κτλ., προϋποθέτουν πως ο εργαζόμενος θα συνεχίσει να είναι ενεργός στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται πιο ευέλικτοι απ’ ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά στις οικονομικές τους απαιτήσεις αλλά και στον όγκο εργασίας που είναι διατεθειμένοι να διαχειριστούν», δηλώνει ο Χάρης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού της Adecco Ελλάδας.

Παράγοντες που προκαλούν αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίηση στην εργασία
Μια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση παρέχει αίσθηση ασφάλειας στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 65%, καθώς είναι ικανή να διασφαλίσει πρωτίστως τη βιωσιμότητά της και κατ’ επέκταση την ευρωστία των υπαλλήλων της. Στη δεύτερη θέση, με αρκετά χαμηλότερο ποσοστό (14%), οι συμμετέχοντες επέλεξαν την πρόσβαση σε επικοινωνία με τη διοίκηση για εκτενή ενημέρωση, ενώ το 12% όρισε ως σημαντικότερο παράγοντα την ενημέρωση για τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης.

Η συντριπτική πλειοψηφία (93,2%) του δείγματος προτίθεται να δείξει ευελιξία όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές κατά τη διάρκεια κρίσης και εφόσον οι υπόλοιποι παράγοντες όπως το αντικείμενο της εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, οι προοπτικές εξέλιξης κλπ είναι ικανοποιητικοί. Το ενδιαφέρον της διοίκησης για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους στο χώρο εργασίας απασχολεί το 57% των συμμετεχόντων, οι οποίοι επιθυμούν η διοίκηση της εταιρείας τους να τους εξασφαλίζει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Ακολουθούν, με ποσοστό 20%, οι κτιριακές εγκαταστάσεις ενώ στην τρίτη θέση προτίμησης, με ποσοστό 15%, κατατάσσεται ο εξοπλισμός γραφείου, που μπορεί να περιλαμβάνει από σύγχρονα, αξιόπιστα και φιλικά προς τους χρήστες μηχανήματα μέχρι γραφική ύλη.

Αδιαμφισβήτητα, το καλό εργασιακό περιβάλλον συμβάλλει στην απόδοση και παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Σε πρώτη προτεραιότητα και με ποσοστό 36% των ερωτηθέντων, ο σεβασμός στο πρόσωπο του κάθε εργαζομένου, ανεξαρτήτου ιεραρχίας ή αντικειμένου εργασίας, καθορίζει την ικανοποίηση από τις εργασιακές σχέσεις.

Ακολουθεί, με ποσοστό 19%, η αίσθηση πως ο εργαζόμενος ανήκει σε ομάδα με κοινούς στόχους και όραμα, ενώ τρίτη σε προτίμηση (15%) έρχεται η δίκαιη αντιμετώπιση, απελευθερωμένη από προκαταλήψεις, προτιμήσεις και υποκειμενικούς παράγοντες.

kariera.gr: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο Recruitment;

Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε τι είδους φωτογραφίες θα θέλαμε να συνοδεύουν το παρόν άρθρο για το περιοδικό, μεταξύ σοβαρού και αστείου κάποια από την ομάδα του kariera.gr πρότεινε ένα πορτρέτο του διευθυντή μας κακοποιημένου, στα πρότυπα μιας διάσημης φωτογράφησης του George Clooney για το περιοδικό GQ. Αυτό που εννοούσε η συνάδελφος είναι ότι το τελευταίο 6μηνο έχουμε ζήσει κάτι μοναδικό. Η ελληνική αγορά εργασίας είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, διαβάζουμε επίσημα ποσοστά ανεργίας που αγγίζουν το 15-20% (και ανεπίσημα το 25-30%) ενώ βλέπουμε αγγελίες για γραμματείς και βοηθούς λογιστών να λαμβάνουν 9.000 βιογραφικά κοκ.

Στο kariera.gr, έχοντας άμεση επικοινωνία με 500.000 επισκέπτες του site κάθε μήνα, συχνά γινόμαστε αποδέκτες του θυμού, της αγωνίας και της σύγχυσης που υπάρχει ανάμεσα σε όσους αναζητούν εργασία. Ο αριθμός των παραπόνων που λαμβάνουμε έχει 10πλασιαστεί και η έντασή τους έχει αυξηθεί ανησυχητικά. Λάβαμε ακόμα και απειλή για αυτοκτονία από απελπισμένο υποψήφιο (όχι άνεργο απλά έψαχνε καλύτερη δουλειά) που βεβαίως παραπέμψαμε στις αρμόδιες αρχές.

Προσπαθούμε για το καλύτερο αλλά όταν η αναλογία είναι 1 θέση εργασίας για κάθε 250 επισκέπτες (υποψήφιους εργαζομένους, άνεργους ή μη), τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα δίκαια παράπονα όσων αναζητούν εργασία συνοψίζονται σε μια χειρόγραφη επιστολή που συντάξαμε (φωτογραφία του εξωφύλλου) εκ μέρους του «ανώνυμου» επισκέπτη μας που αναζητά εργασία στην Ελλάδα το 2011 και ακόμα καλύτερα στην παρακάτω πραγματική επιστολή παραπόνων που έχουμε λάβει.

«Από υποψήφιο εργαζόμενο, μέλος Kariera.gr»*
Προς: Kariera.gr

Είμαι μία εκ των εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίδας kariera.gr. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεται, να κάνω κάποια σχόλια.Έχω στείλει το βιογραφικό μου σε αρκετές δημοσιευμένες – στο kariera.gr – αγγελίες και πάντα λάμβανα βεβαιώσεις για την παράδοση του βιογραφικού μου από το site, ενώ θα περίμενε κανείς, να υπάρχει επιβεβαίωση και από την αρμόδια εταιρεία στην οποία αποστέλλεται το βιογραφικό.

Και επειδή γνωρίζω πως πολύ κόσμος στέλνει το βιογραφικό του χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα αναφέρομαι σε όλες εκείνες τις αγγελίες για τις οποίες διαθέτω όλα τα απαραίτητα προσόντα και παρ’ όλα αυτά δεν λαμβάνω ποτέ έστω ένα e-mail που να λέει: «Ευχαριστούμε για την αίτησή σας, εξετάσαμε το βιογραφικό σας αλλά … θα σας ειδοποιήσουμε στο μέλλον εφόσον προκύψει κάποια θέση …».

Δεν έχει σκεφτεί κανείς σας ποτέ ότι όλοι εμείς που αναζητούμε εργασία και θέλουμε να εργαστούμε είμαστε ταυτόχρονα καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών σας καθημερινά; Ε, λοιπόν, χάνω την εμπιστοσύνη μου σε όσες εταιρείες λειτουργούν έτσι. Και με θυμώνουν γι’ αυτό κι εγώ θα αρνηθώ την επόμενη φορά να επιλέξω το δικό τους προϊόν-brand από το ράφι του super-market. Γιατί η εικόνα τους από τις διαφημίσεις με πείθει αλλά η εικόνα τους ως εργοδότες με κάνει να ξεχνάω όλα τα άλλα.

Και η γνωστή δικαιολογία όταν δοκιμάσεις να πάρεις ένα τηλέφωνο (όχι εκατό, αλλά ένα, με όση υπερηφάνεια διαθέτεις) για να ακούσεις μια πάντα βιαστική αλλά όχι πάντα ευγενική φωνή να σου λέει «Ξέρετε πόσα βιογραφικά έχουμε πάρει; Που να απαντάμε σε όλους, δεν γίνεται!» και μετά μένεις με το ακουστικό κρεμασμένο στην αιώνια γραμμή του μπιπ μπιπ από το οποίο δεν θα πάρεις και ποτέ απάντηση.

Επιπλέον, αν ανατρέξει κανείς στις πληροφορίες που αναφέρονται στις περισσότερες αγγελίες, θα δει ότι η πλειοψηφία των εταιρειών δίνουν έμφαση κυρίως στο προφίλ της εκάστοτε εταιρείας, ενώ η περιγραφή των καθηκόντων της θέσης είναι γενικόλογη, αναφέροντας ελάχιστα ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τα καθήκοντα, όσο και για άλλα ζητήματα όπως ασφάλιση, ωράριο, μετακινήσεις και εργασιακό περιβάλλον.

Ενώ περιέργως πολύ συχνά δεν ξεχνούν να θέσουν όρια ηλικίας και φύλου παρότι αυτό είναι ρατσιστικό και παράνομο. Θα ήταν τέλος καλό να παρέχετε ενημέρωση σχετικά με τις αμοιβές των θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετείτε τους ενδιαφερόμενους για τυχόν συγκρίσεις μεταξύ αγγελιών με παρόμοιους τίτλους-περιγραφές θέσεων. Αξίζει να αναφέρω ότι, το ίδιο μοντέλο ακολουθείται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές ιστοσελίδες αγγελιών εργασίας στις οποίες η μισθολογική ενημέρωση είναι πρωταρχικής σημασίας.

Σαφώς και για κάθε θέση ανάλογα με τον άνθρωπο που κάποιος θέλει να προσλάβει μπορεί να διαθέσει κάτι περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τα προσόντα του, είναι απόλυτα κατανοητό αλλά ας υπάρχει έστω μια ένδειξη, από… έως… Σε όλο τον δυτικό κόσμο οι αγγελίες εταιρειών αναφέρουν αναλυτικά τις παροχές και εδώ στην Ελλάδα βλέπεις όλοι να αντιγράφουν την φράση «Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης». Ότι δηλαδή έγραφαν και πριν 15 χρόνια κάτι μικρές αγγελίες στις εφημερίδες… Τόσο πίσω έχουμε μείνει λοιπόν;»

* Η επιστολή αυτή γράφτηκε από Ελληνίδα με εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό και είναι από τις πιο ψύχραιμες και ήρεμες που έχουμε λάβει. Η πλειοψηφία των υπολοίπων «τσουβαλιάζει» και «στολίζει» όλους τους έλληνες εργοδότες, τα στελέχη επιλογής προσωπικού και τα sites αγγελιών εργασίας με τους χειρότερους χαρακτηρισμούς δικαίως ή αδίκως.


Πρόσκληση για διάλογο
Ως μέλη της ελληνικής κοινότητας ανθρωπίνου δυναμικού, θέλαμε να αξιοποιήσουμε το χώρο που μας δίνει το περιοδικό για να ανοίξουμε ένα διάλογο με εσάς για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την εικόνα που έχουν όσοι αναζητούν εργασία για τους εργοδότες στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε (π.χ. την οικονομική πραγματικότητα ή την προσφορά θέσεων) αλλά στην παραπάνω επιστολή θίγονται ζητήματα που έχουν μια ισχυρή ηθική βάση και μπορούν να αντιμετωπιστούν με λίγο περισσότερο κόπο και οργάνωση από την πλειοψηφία των ελλήνων εργοδοτών.

Τα 3 βασικά παράπονα όσων αναζητούν εργασία σήμερα, πέραν του προφανούς ότι δεν υπάρχουν αρκετές ποιοτικές κενές θέσεις εργασίας, συνοψίζονται ως εξής:

 • Οι περισσότεροι εργοδότες (ή στελέχη επιλογής προσωπικού) δεν απαντούν σε όσους υποψηφίους απορρίπτουν, ούτε καν μέσω κάποιου τυποποιημένου ή αυτοματοποιημένου email.
 • Πάρα πολλές αγγελίες στα απαιτούμενα προσόντα αναφέρουν αδικαιολόγητους περιορισμούς ηλικίας, φύλου ή εθνικής καταγωγής παρότι αυτό απαγορεύεται από το νόμο ρητά πέραν πολύ συγκεκριμένων εξαιρέσεων.
 • Η πλειοψηφία των αγγελιών αντιμετωπίζει τις παρεχόμενες αμοιβές ως θέμα ταμπού ενώ οι περισσότερες αγγελίες έχουν πολύ λίγα στοιχεία για το πραγματικό αντικείμενο και τις απαιτήσεις κάθε θέσης.

Δεν πιστεύουμε ότι είναι δύσκολο ως κοινότητα των επαγγελματιών του ανθρωπίνου δυναμικού να αντιμετωπίσουμε τα 3 παραπάνω θέματα και παράλληλα να διευκολύνουμε τη δουλειά μας και να ενισχύσουμε την εικόνα τόσο των εταιρειών μας όσο και του επαγγέλματος. Διαφορετικά, μην σας κάνει εντύπωση αν ο τίτλος «υπεύθυνος επιλογής προσωπικού ή ανθρωπίνων πόρων» σύντομα θα απολαμβάνει την ίδια «εκτίμηση» με τον τίτλο «βουλευτής» ή «πολιτικός» στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω 3 ζητήματα που θέτουμε είναι ζητήματα πρωταρχικά νοοτροπίας και προτεραιοτήτων και δευτερευόντως έλλειψης κάποιων συστημάτων και μπορούν να λυθούν εύκολα αν συνεργαστούν τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, τα sites αγγελιών εργασίας και οι επαγγελματικοί φορείς του κλάδου (π.χ. ΣΣΔΠ, ΕΝΕΠΑΣΕ, ΕΙΜΑΔ).

Ως kariera.gr δηλώνουμε διαθέσιμοι να συνδράμουμε, να υποστηρίξουμε και να πρωτοστατήσουμε σε κάθε σχετική προσπάθεια. Αναμένουμε τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας σε Facebook, Twitter και στα forum του HR Professional και του kariera.gr στο Linkedin. Καταθέτουμε πρώτοι την ιδέα για τη δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας ή ορθής πρακτικής για το πώς πρέπει να γίνεται η ανακοίνωση θέσεων εργασίας και η επικοινωνία με τους υποψήφιους εργαζομένους, ο οποίος θα υπογραφεί και θα επικοινωνηθεί από επαγγελματικούς φορείς, εταιρείες επιλογής προσωπικού και εργοδότες.


Το recruitment σήμερα είναι εύκολο;
Ένα άρθρο για το μέλλον του (e-)recruitment και μια απάντηση στο ερώτημα του τίτλου.

Όταν απευθύνουμε σε στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού ή διευθυντές εταιρειών σήμερα το παραπάνω ερώτημα, όλο και πιο συχνά λαμβάνουμε μια απάντηση που συνοπτικά υπονοεί ότι το recruitment σήμερα μοιάζει με τον κήπο της Εδέμ. Μεγάλη ανεργία γύρω μας και λίγες θέσεις άρα πολύ πιο ποιοτικοί υποψήφιοι είναι σήμερα διαθέσιμοι να αποδεχτούν οποιαδήποτε εργασία με καλύτερους όρους (για τον εργοδότη και χειρότερους για τον εργαζόμενο).

Αυτό επιβεβαιώνεται όλο και πιο συχνά από το γεγονός ότι οι εταιρείες διαθέτουν λιγότερους πόρους (χρόνο και χρήμα) στην επιλογή προσωπικού, μια και η βασική τους προσέγγιση είναι ότι «προσλήψεις δεν κάνουμε και αν θα κάνουμε σπάνια είναι μια πολύ πιο εύκολη διαδικασία».

Στο kariera.gr, όμως, λαμβάνουμε αρκετά διαφορετικά μηνύματα και έχουμε αρκετά στοιχεία από εργοδότες που αναζητούν αυτή την εποχή προσωπικό και υποψηφίους για να αμφισβητήσουμε αυτή την ευρέως διαδεδομένη άποψη και να διαμορφώσουμε τη δική μας απάντηση.

 • Αρχικά, η υπερ-προσφορά προσωπικού (ο μ.ο. των υποψήφιων για κάθε θέση έχει ξεπεράσει τους 200 ενώ δημοφιλείς θέσεις λαμβάνουν πολύ συχνά χιλιάδες βιογραφικά μέσα σε μερικά 24ωρα) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην απελπισία ανέργων που στέλνουν βιογραφικά σε θέσεις που δεν αντιστοιχούν με τα προσόντα τους. Το να βρεις το διαμάντι στο βούρκο ή τον ψύλλο στα άχυρα που λένε και οι λαϊκές ρήσεις δεν είναι καθόλου εύκολο.
 • Οι πραγματικά ταλαντούχοι υποψήφιοι εργαζόμενοι είναι πλέον στόχοι όχι μόνο ελληνικών εταιρειών. Ο κόσμος έχει «μικρύνει» και η κρίση έχει οδηγήσει πολλούς από τους ικανούς και ταλαντούχους εργαζομένους να κοιτάνε και εκτός Ελλάδος για ευκαιρίες.
 • Το περιβάλλον των media με το internet και τα social media έχει γίνει πολύπλοκο και η παλιά απλή επικοινωνία μέσω μιας αγγελίας σε μια εφημερίδα με τον υποψήφιο δεν επαρκεί. Ο σύγχρονος recruiter πρέπει να είναι και marketeer προκειμένου να γνωρίσει το κοινό του (market research), να διαμορφώσει το καλύτερο δυνατό μήνυμα (employer branding), να επικοινωνήσει μέσα από τα σωστά κανάλια (media buying-targeting). Επίσης, να είναι και social marketeer ή community manager αφού και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι είναι μια νέα κοινότητα ανθρώπων που παρακολουθούν τον κάθε εργοδότη (μέσω jobsites, Linkedin, Twitter, Facebook κλπ) και διαμορφώνουν άποψη.
 • Τέλος, η δυσπιστία που υπάρχει προς τις μεγάλες εταιρείες και τις πρακτικές τους είναι πολύ μεγάλη. Οποιοδήποτε employer brand κινδυνεύει να απαξιωθεί πολύ εύκολα αν δεν γίνεται συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυσή του. Σε μια πρόσφατη έρευνά μας, σε ποσοστό 73% οι επισκέπτες μας δήλωσαν ότι εμπιστεύονται πιο πολύ όσα γράφονται στα social media για ένα εργοδότη από όσα λέει ο εργοδότης για τον εαυτό του. Αρκεί ένα μικρό λάθος στο κείμενο μιας αγγελίας ή σε μια συνέντευξη για να γίνει ένας εργοδότης αντικείμενο κατακραυγής.

Όλα αυτά τα παραπάνω αν συνδυαστούν με το γεγονός ότι οι εργοδότες σήμερα επενδύουν πολύ λιγότερο σε ανθρώπους, συστήματα και εκπαίδευση γύρω από την επιλογή προσωπικού μας οδηγούν στο να δούμε τα πράγματα με λίγο διαφορετικό πρίσμα.

Το μέλλον του (e-)recruitment
Για εμάς στο kariera.gr (και στο Careerbuilder παγκοσμίως) το μέλλον του recruitment δεν είναι 100% ξεκάθαρο και δεν εφησυχάζουμε στις δάφνες μας. Μπορεί, μέσω του Δείκτη Τάσεων της Αγοράς Εργασίας του ALBA, να μας αναδείξατε ως το πιο αποτελεσματικό μέσο εύρεσης προσωπικού, ξέρουμε όμως ότι το μέλλον προχωράει συνεχώς.

Για αυτό ξαναδιαβάζουμε όσα (πολύ δημοφιλή στην ελληνική κοινότητα HR) μας είπε πριν λίγα χρόνια η Lynda Gratton για το μέλλον της εργασίας. Προσθέτουμε σε αυτά και τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε από το δίκτυο του Careerbuilder σε όλο τον κόσμο και μας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα όπως:
1. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας ιδίως για τις μεγάλες εταιρείες (από low ως middle management) θα συνεχίσουν να καλύπτονται μέσω αγγελιών σε jobsites όπως το kariera.gr.
2. Τα social media και ειδικά αυτά που αφορούν το recruitment όπως το LinkedIn θα γίνουν σημαντικά ιδίως για το executive search. Στις ΗΠΑ ήδη το LinkedIn είναι ανεπίσημα γνωστό ως ο παράδεισος των headhunters.
3. Τα recruitment agencies θα εστιάσουν όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες RPO και στην εξειδίκευση στην επιλογή προσωπικού με όλο και πιο επιστημονικές μεθόδους.
4. Η τεχνολογία θα παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της επιλογής προσωπικού. Τα Applicant Tracking Systems θα χρησιμοποιούνται από όλο και περισσότερες εταιρείες στην προσπάθειά τους να βρουν τα διαμάντια (ταλέντα) μέσα στο βούρκο.
5. Η παγκοσμιοποίηση και τα δημογραφικά προβλήματα (που στην Ελλάδα θα είναι πολύ έντονα) θα οδηγήσουν σε ελλείψεις ταλέντων και σε ανταγωνισμό για τα ταλέντα. Απλά, η οικονομική κρίση μας έχει απομακρύνει λίγο από αυτό το γεγονός που όμως είναι αναπόφευκτο.
6. Τέλος, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι όλο και περισσότερο θα διαχειρίζονται τα προσωπικά τους jobseeker brands επιθετικά. Θα δημοσιεύουν τα βιογραφικά τους online και θα είναι πιο απαιτητικοί. Οι Generations Y και Z όλο και περισσότερο θα απαιτούν ισορροπία προσωπικής/επαγγελματικής ζωής, ευκαιρίες εξέλιξης, αίσθηση πληρότητας και σκοπού και εργοδότες που είναι πρότυπα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.


Η δική μας απάντηση
H απάντησή μας στο ερώτημα του τίτλου είναι προφανώς όχι. Αλλά πέρα από αυτή το σημαντικό είναι πως μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε εργοδότη να δώσει τη δική του απάντηση.

Για αυτό έχουμε καταλήξει ως Kariera και Careerbuilder διεθνώς ότι δεν είμαστε απλά ένα job board, ένα site αγγελιών εργασίας αλλά ο σύμβουλος κάθε εργοδότη που αναζητά το πολυτιμότερο κεφάλαιό του, τους ανθρώπους. Για αυτό εστιάζουμε πλέον σε νέες υπηρεσίες, προϊόντα και ικανότητες που θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα αποστολή.

1. Παρέχουμε γνώση για τους υποψήφιους εργαζομένους και την αγορά εργασίας. Συγκεντρώνουμε και αναλύουμε τον τεράστιο όγκο δεδομένων που μας παρέχουν μέσω των βιογραφικών τους και των θέσεων εργασίας, εργοδότες και υποψήφιοι. Παρέχουμε στους εργοδότες εργαλεία έρευνας για τις τάσεις στην αγορά εργασίας, την οπτική της αγοράς για το employment brand τους και τα θέλω των υποψήφιων εργαζομένων τους. Όλα αυτά για να σας βοηθήσουμε να βρείτε και να καταλάβετε το κοινό-στόχο σας.
2. Συμβάλουμε στη διαμόρφωση και επικοινωνία του employer brand κάθε εργοδότη. Πέραν της γνώσης που παρέχουμε για το κοινό, προσφέρουμε την εμπειρία μας στην επιλογή του κατάλληλου μηνύματος και στη σωστή χρήση εργαλείων επικοινωνίας (rich media ads, social media engagement, video ads κ.λπ.). Βοηθάμε στην εκμετάλλευση των social media για τη σωστή επικοινωνία του μηνύματος.
3. Προσφέρουμε εργαλεία επικοινωνίας με το κατάλληλο κοινό. Πέραν του μεγαλύτερου jobsite από πλευράς επισκεπτών στην Ελλάδα, παρέχουμε τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων βιογραφικών με δυνατότητα direct mails σε συγκεκριμένο κοινό καθώς και εργαλεία για εκμετάλλευση των social media (Facebook Job Feed, Facebook Page Design, Favebook Referral App).
4. Βοηθούμε στη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού. Πέραν του βραβευμένου κέντρου εξυπηρέτησης πελατών μας, παρέχουμε στατιστικά, συμβουλές και software για τη διαχείριση της διαδικασίας προσλήψεων. Ακόμα σας βοηθούμε να χτίσετε και να βελτιώσετε τα δικά σας εταιρικά site ευκαιριών καριέρας.

Τέλος, πιστεύουμε ότι ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχετε για όλα τα παραπάνω, πρέπει να σκεφθείτε σοβαρά ποια είναι η δική σας στρατηγική για το recruitment (που να περιλαμβάνει το e-recruitment) πέρα από απλουστευτικές λογικές και με τη σκέψη στο μέλλον. Ποια είναι η δική σας απάντηση στο ερώτημα του τίτλου; Ανυπομονούμε να τη συζητήσουμε μαζί σας.

Η ερώτηση του τεύχους: Η Kινητοποίηση ως εργαλείο Διοίκησης

Η Κινητοποίηση αποτελεί δυνητικά ένα σημαντικότατο εργαλείο διοίκησης, το οποίο, εφόσον εφαρμοστεί σωστά, μπορεί είτε να υπερκαλύψει ελλείψεις σε άλλες μεθοδολογίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, είτε να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε αυτές.

Ο τρόπος όμως που εφαρμόζεται το εργαλείο της Κινητοποίησης πολλές φορές αγνοεί την πολυπλοκότητα του λειτουργικού του μηχανισμού.

Η πραγματική απόδοση ενός εργαζομένου εξαρτάται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες:

Τις ικανότητές του: οι οποίες εξαρτώνται από τον εργαζόμενο, τις ευκαιρίες που του δίνονται, την εκπαίδευση που λαμβάνει κτλ.

Την αντίληψη του ρόλου του: η οποία εξαρτάται από την πληρότητα και τη συχνότητα της επικοινωνίας του ρόλου του προς τον εργαζόμενο (προφορικά, με τη χρήση Περιγραφής Θέσης εργασίας κτλ), αλλά κυρίως την κατανόησή του, στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού Οράματος, Αποστολής και Αξιών της εταιρείας.

Την προσπάθεια που καταβάλλει: η οποία εξαρτάται με τη σειρά της από την αξία της ανταμοιβής και από την αντίληψη της ανταμοιβής.

Η αντίληψη της ανταμοιβής παραμένει ιδιαίτερα παραμελημένος παράγοντας. Σημασία δεν έχει μόνο η ανταμοιβή, αλλά και η βεβαιότητα του εργαζομένου ότι θα τη λάβει. Η αναξιοκρατία και η ασυνέπεια δηλητηριάζουν όλο τον κύκλο της κινητοποίησης καθιστώντας τον ουσιαστικά ανενεργό, άσχετα εάν οι άλλοι παράγοντες είναι παρόντες.

Η αξία της ανταμοιβής διαφοροποιείται ανά εργαζόμενο. Ένα αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη αξία για κάποιον που δεν έχει αυτοκίνητο ή πρέπει να διανύσει πολλά χιλιόμετρα. Έτσι, σε πολλές εταιρείες οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις ανταμοιβές τους από μια προκαθορισμένη λίστα, ενώ σε άλλες εταιρείες, όπως στην αγγλική TESCO, οι εργαζόμενοι κατηγοριοποιούνται (τεχνική ιδιαίτερα διαδεδομένη στο μάρκετινγκ, αλλά σπάνια στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων) με βάση τις προτεραιότητές τους (εργαζόμενοι που «ζουν για να δουλεύουν», εργαζόμενοι που «δουλεύουν για να ζουν», εργαζόμενοι με προτεραιότητα την καριέρα κτλ.).

Η ίδια η ανταμοιβή μπορεί να είναι είτε εσωτερική (ή ηθική ή συμβολική), πρακτική που εφαρμόζεται κυρίως στην Άπω Ανατολή, είτε εξωτερική (ή χρηματική), πρακτική που εφαρμόζει κυρίως στο Άγγλο-Σαξωνικό μοντέλο. Παραδόξως, μελέτες δείχνουν ότι η εσωτερική ανταμοιβή είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την εξωτερική, τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητά της, στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι. Βέβαια, η εξωτερική ανταμοιβή μπορεί να καλυφθεί απλά από ένα budget, ενώ η εσωτερική απαιτεί συνέπεια, προσοχή και διάρκεια και ίσως γι’ αυτό δεν είναι τόσο διαδεδομένη.

Συμπερασματικά, ας μην την ταυτίζουμε την Κινητοποίηση μόνο με χρηματικές ανταμοιβές, καθώς εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της είναι μη οικονομικοί παράγοντες, όπως η αξιοκρατία, η συνέπεια και η ύπαρξη ουσιαστικού εταιρικού Οράματος.

Για τις ερωτήσεις σας: [email protected].

Odd News: Social media specialist vs Twitter

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Πενσυλβάνια, η ειδικός των social media «τιτίβισε» στον εταιρικό λογαριασμό Twitter της Lehigh Valley Economic Development Corporation ότι «Ξεκινάμε το καλοκαιρινό ωράριο σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι σχολάνε νωρίς το μεσημέρι, με αρκετούς από αυτούς να πηγαίνουν κατευθείαν για γκολφ».

Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός λαμβάνει χρήματα των φορολογουμένων από κοινότητες του Lehigh Valley προκειμένου να φέρει νέες επιχειρήσεις στην περιοχή αλλά και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επεκταθούν, στην δυσμενή οικονομική συγκυρία δεν είχε θετική απήχηση το γεγονός ότι στο Twitter υπαινίχθηκε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποχωρεί για να παίξει γκολφ. Μάλιστα κάποιος πελάτης «πόσταρε» ότι «Η Lehigh Valley θα ήταν πιο ανταγωνιστική αν οι εργαζόμενοί της έμειναν στο γραφείο μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Ακολούθησαν και αρκετά επικριτικά posts με αποτέλεσμα η social media specialist να απολυθεί. Ο CEO του οργανισμού έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αποχωρήσουν νωρίς μόνο την Παρασκευή και με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει στη διάρκεια της εβδομάδας 40 ώρες εργασίας και δήλωσε: «Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πόσο φλύαροι επιτρέπεται να είμαστε ή πόσες πληροφορίες μπορούμε να αποκαλύψουμε».

Odd News: Οικονομική ύφεση = λιγότεροι «έρωτες» στο γραφείο

Από την έρευνα επίσης διαπιστώθηκε ότι το 68% συμφωνεί ότι οι εργασιακές σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση στο χώρο εργασίας την ώρα που το 61% πιστεύει ότι αποσπούν την προσοχή.

Σε δημοσκόπηση της Vault του 2009 το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η επισφαλής κατάσταση της οικονομίας τους κάνει λιγότερο πρόθυμους να αναλάβουν το ρίσκο μίας ρομαντικής περιπέτειας στο γραφείο.

Παρόλα αυτά, υπήρχαν εργαζόμενοι που παραδέχτηκαν ότι είχαν συνάψει σχέση στην εργασία. Ερωτήθηκαν αν οι ίδιο ή ο/η σύντροφός τους αποχώρησαν από την εταιρεία και η έρευνα τους έδινε τέσσερις πιθανούς λόγους για την αποχώρηση:

 • Απολύσεις (39%)
 • Αμηχανία μετά από ένα χωρισμό (26%)
 • Δεν ήθελαν να δουλεύουν μαζί πλέον μετά τη σύναψη της σχέσης (26%)
 • Η πολιτική της εταιρείας απαγορεύει τα ειδύλλια στο γραφείο (9%).

Τα στελέχη του HR μπορούν να χαίρονται που οι εργαζόμενοι είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τα ειδύλλια στο χώρο εργασίας, ωστόσο πάντα υπάρχει πιθανότητα κάποιοι συνεργάτες να γίνουν ζευγάρι.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για το πώς μπορούν να διαχειριστεί το HR τη σχέση στην εργασία.

 • ορίστε μία σαφή πολιτική στο χώρο εργασίας για τις σχέσεις στο γραφείο
 • βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των supervisors έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική παρενόχληση
 • αν αντιληφθείτε μία ακατάλληλη σχέση, αντιμετωπίστε την αμέσως και φροντίστε να τεκμηριώνετε όλες τις συζητήσεις και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα.

 

Odd News: Μικρά μυστικά διακοπών εν ώρα εργασίας

Το CareerCast.com μας προσφέρει τη λύση. Ο Tony Lee, εκδότης του site υποστηρίζει ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παίρνουν όλες τις ημέρες άδειας που δικαιούνται είτε από φόβο για τον αντίκτυπο που θα είχε αυτό από την πλευρά της εργοδοσίας είτε γιατί προτιμούν να πληρωθούν αυτές τις μέρες από το να κάνουν διακοπές».

Ο T. Lee προτείνει κάποια tips για αυτούς που στο γραφείο σκέφτονται εξωτικές παραλίες.
– Ορίστε χρόνους: ορίστε μέσα στη μέρα συγκεκριμένο χρόνο για να ελέγξετε και να απαντήσετε στα e-mails σας ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτή την εργασία χωρίς διακοπές.
– Μείνετε συντονισμένοι. Ακούστε τη μουσική που σας θυμίζει το αγαπημένο σας μέρος διακοπών ή έχετε αναμνήσεις.
Οι περισσότεροι ιντερνετικοί σταθμοί έχουν διάφορα είδη μουσικής όλη μέρα.
– Σηκωθείτε από το γραφείο: τεντώστε τα πόδια σας και πηγαίνετε να πάρετε λίγο αέρα. Περπατήστε με έναν συνάδελφο και συζητήστε για τη δουλειά (ή για κάτι άλλο…).
– Πείτε αντίο στην ακαταστασία: «Clean Space, Clean Mind». Διατηρώντας το χώρο εργασίας σας καθαρό, θα αισθάνεστε πιο οργανωμένος και η εργασία θα σας φαίνεται «λιγότερο βουνό».
– Χαλαρώστε. Αφιερώστε δέκα λεπτά για να συγκεντρωθείτε σε ένα ήσυχο μέρος, μακριά από το γραφείο σας.
– «Βγείτε από την πρίζα». Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, αφήστε το κομπιούτερ, το BlackΒerry, το iPad κτλ. Κρατήστε μία απόσταση από την τεχνολογία που σας συνδέει με τις υποχρεώσεις της εργασίας συνεχώς.
– Κάντε networking ασύστολα!  Κρατάτε επαφή με φίλους και συναδέλφους.
– Βγείτε έξω. Βγείτε στον ήλιο και «ρουφήξτε» βιταμίνη D.
– Μην υποτιμάτε τη σημασία του γεύματος: Το καλό φαγητό συνοδεύεται και από καλή κουβέντα. Κατά τη διάρκεια μίας σκληρής ημέρας, αξιοποιείστε την ώρα του φαγητού για να ανταλλάξετε ιστορίες και να μοιραστείτε αστεία με τους συναδέλφους. Βοηθά στο να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην εργασία, η υγεία και η καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου είναι σημαντικοί παράγοντες για την παραγωγικότητα και τη δέσμευσή του. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να φρεσκάρεται όταν η ατμόσφαιρα στο γραφείο αρχίζει να γίνεται κουραστική. Αν διαπιστώσετε ότι αυτά τα tips έχουν αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι ότι τόσο οι συνάδελφοι όσο και ο προϊστάμενός σας, θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σας.