Συνεργασία Lavisoft µε RAMA

Το Payroll Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT. Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ενώ δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των αποδοχών, κρατήσεων και ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου.

Συνέντευξη αποχώρησης: «Η σηµασία της τελευταίας λέξης»

Η συνέντευξη αποχώρησης, είναι η τελευταία τυπική συνάντηση που διεξάγεται μεταξύ του υπαλλήλου που αποχωρεί (είτε για λόγους συνταξιοδότησης, είτε γιατί μεταβαίνει σε νέο εργασιακό περιβάλλον) ή απολύεται, με το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού κατά κύριο λόγο. Όπως επιβεβαιώνει η πραγματικότητα, πρόκειται για μία συνέντευξη στην οποία δεν έχει αποδοθεί η σημασία που πρέπει, και συχνά βλέπουμε πως δεν προβλέπεται καν ούτε σαν διαδικαστική φάση από τις εταιρείες κατά την αποχώρηση ενός υπαλλήλου.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχει η δυνατότητα μέσω αυτής της συνέντευξης να μετατραπεί μία απώλεια σε ευκαιρία, και συγκεκριμένα ευκαιρία βελτίωσης. Ουσιαστικά, ο πραγματικός της ρόλος την αναγάγει σε μία στρατηγική ευκαιρία προκειμένου να συλλεγεί ειλικρινής ανατροφοδότηση για την εταιρική κουλτούρα και τις εργασιακές συνθήκες.

Ρόλοι και διαδικασία
Σχετικά με το ποιος πρέπει να τη διεξάγει, υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να αποκλείεται ο άμεσος προϊστάμενος του αποχωρούντος, διότι έτσι μειώνεται η ελεύθερη και ειλικρινής έκφρασή του καθώς επίσης και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται ενδεχομένως να μην είναι αυθόρμητες και να φιλτράρονται προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία έντασης μεταξύ των μερών. Επιπρόσθετα, ένας από τους συνηθέστερους λόγους αποχώρησης είναι ένας «κακός προϊστάμενος». Επομένως, δεν μπορεί να έχει προβάδισμα στην επιλογή μας σαν κατάλληλος φορέας διεξαγωγής.

Κρίνεται πως το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενδείκνυται προκειμένου να διεξάγει τη συγκεκριμένη συνέντευξη διότι διαθέτει επαρκή πληροφόρηση για τον εκάστοτε εργαζόμενο αλλά και τεχνογνωσία για να υποστηρίξει τη ροή της συζήτησης και την ορθή διεξαγωγή της. Ο ρόλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού συνοψίζεται στο να κάνει μια κριτική αξιολόγηση των λεγομένων του εργαζομένου και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν, μετουσιώνοντάς τις σε πρακτικές βελτίωσης των οποιωνδήποτε ελαττωματικών σημείων. Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία ανατίθεται σε κάποιο εξωτερικό σύμβουλο με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ως ιδανική τοποθεσία για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αυτή, θεωρείται εκείνη που είναι μακριά από τους άμεσα προϊστάμενους ή συναδέλφους γιατί αυτό θα διασφαλίσει μια άνεση όσων αφορά την ειλικρινή και αυθόρμητη έκφραση των όσων επιθυμεί ο εργαζόμενος. 

Πλαίσιο Διεξαγωγής
Το επόμενο στάδιο έχει να κάνει με τους τρόπους που μπορεί να διεξαχθεί η συγκεκριμένη συνέντευξη. Το πλαίσιο και ο τρόπος που πρέπει να δομηθεί, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε εταιρείας. Αρχικά, μπορεί να γίνει μέσω σχετικού ερωτηματολόγιου (ναι-όχι ή ερωτήσεις ανάπτυξης) που διανέμεται με περιεχόμενο και αφορά την εργασιακή σχέση, τον προϊστάμενο, τους συναδέλφους, το εργασιακό κλίμα και τα κίνητρα της αποχώρησης.

Εν συνεχεία, υπάρχει δυνατότητα να γίνει και τηλεφωνικά. Τέλος, μπορεί να γίνει πιο άμεσα με την παρουσία του ίδιου του εργαζομένου. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στα εμπλεκόμενα μέλη να αποκτήσουν μια βαθύτερη οπτική για την εργασιακή σχέση που έληξε και να εντοπίσουν τα τρωτά της σημεία σε προσωπικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι το γενικότερο ύφος της συνέντευξης δεν θα πρέπει να είναι «ανακριτικό», αλλά ήρεμο και χαλαρό ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις στον εργαζόμενο να εξωτερικεύσει ό,τι αφορά την επαγγελματική του ζωή στα πλαίσια της συνεργασίας του με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος καλό θα ήταν να είναι ήρεμος, ξεκάθαρος στη διατύπωση των απόψεών του και όσο το δυνατόν λιγότερο επικριτικός.

Αμφίπλευρα οφέλη
Αδιαμφισβήτητα, η συνέντευξη αποχώρησης εκτός από την εταιρεία φαίνεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα και για τον εργαζόμενο-αποδέκτη της, καθώς μέσω της εξωτερίκευσης πραγμάτων που μπορεί να μην τον ικανοποιούσαν απελευθερώνεται, αποβάλλει αρνητικά συναισθήματα και καθαρίζει κατά πολύ τη σκέψη του, μεταβαίνοντας έτσι στο νέο του εργασιακό περιβάλλον ή στη νέα κατάσταση που πρόκειται να αντιμετωπίσει ως «tabula rasa».

Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, οι πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρωθούν από μία συνέντευξη αποχώρησης είναι εξαιρετικά πολύτιμες και μπορούν να εκληφθούν σαν μια ευκαιρία μάθησης. Εκτός του ότι διευκρινίζονται σημαντικοί όροι της εργασιακής απασχόλησης και αν αυτοί ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, αλλά και στις ανάγκες του εργαζομένου, κυρίως προσδιορίζεται το βασικό κίνητρο που οδήγησε στην αποχώρηση.

Περαιτέρω, η εταιρεία αποκτά επιπλέον γνώσεις σχετικές με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του αποχωρήσαντος και ο τελευταίος μπορεί να αποκαλύψει πράγματα που μπορεί να βελτιωθούν ενδοεταιρικά και ενδεχομένως να χρήζουν άμεσης αλλαγής. Αυτό, όσο ουτοπικό και αν ακούγεται μπορεί να αποτελέσει εναρκτήριο γεγονός για ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις σε επίπεδο εταιρικών πρακτικών σχετικά με τους εργαζομένους.

Εργαλείο πληροφόρησης και ανάπτυξης
Εκείνο το οποίο οι εταιρείες δε μπορούν να παραγνωρίζουν είναι το γεγονός ότι δεν πρέπει να παραλείπουν από τις πρακτικές τους τη συνέντευξη αποχώρησης καθότι αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο εργαλείο πληροφόρησης και κατ’ επέκταση ανάπτυξης. Η ύπαρξή της συνιστά μία ένδειξη «θετικής» εταιρικής κουλτούρας που σέβεται τους εργαζομένους της και τους αφουγκράζεται ακόμα και τη στιγμή του αποχωρισμού.

Επίσης, κάνοντας αυτό, η εταιρεία εκθέτει τον εαυτό της σε μία τρόπον τινά εποικοδομητική κριτική. Ανακαλύπτει τρόπους, ώστε να διορθώσει ελαττώματα και να διατηρεί ευχαριστημένους τους ανθρώπους της. Εκτός του ότι λαμβάνει ένα εκτενές feedback σε διάφορους τομείς, αποφεύγει και την αρνητική ή επιζήμια πολλές φορές κριτική που μπορεί να της γίνει, αν παραληφθεί τελείως αυτή η διαδικαστική φάση ή δεν διεξαχθεί σωστά και με σύνεση. Η συνέντευξη αυτή αποτελεί έναν εξαιρετικό καταλύτη που διευκολύνει την ανάθεση υπευθυνότητας σε εκείνους που τη θέτουν και αναγνωρίζει λάθη σε αυτήν τη σημαντική περιοχή της ανάπτυξης. 

Συνεργασία kariera.gr και Master ΑΕ στο νέο Σχέδιο Δράσης για 100%: Επιδοτούµενη Απασχόληση Ανέργων σε Επιχειρήσεις

Οι δικαιούχοι άνεργοι, εφόσον συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής  κατάρτισης διάρκειας έως 100 ωρών από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτικούς Φορείς, προωθούνται σε επιχειρήσεις, με την εξασφάλιση:

• 5μηνης επιδοτούμενης  απασχόλησης, με τη μορφή πρακτικής άσκησης
• Ιατροφαρμακευτικής και επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψη αυτών, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
• Επιδότησης όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους, εφόσον κάποιος/οι από τους ανέργους προσληφθούν από την επιχείρηση μετά τη λήξη της 5μηνης επιδοτούμενης απασχόλησης.

Στα πλαίσια της δράσης, το  Kariera.gr, το no1 e-recruitmentsite στην Ελλάδα που ανήκει στον όμιλο CareerBuilder θα υποστηρίξει το Πανελλαδικό Δίκτυο της MASTER AE, προκειμένου να παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάρτισης και mentoring, για τη διοχέτευση ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Η επιλογή των ανέργων, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις εταιρείες και σύμφωνα με τις ανάγκες της, τόσο σε αριθμό ατόμων, όσο και σε ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ανάμεσα σε:
• Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών και
• Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έως 29 ετών

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη Δράση, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο email: [email protected] και στο
τηλ. 210 81.15.300. Σύμβουλος του Kariera.gr θα έρθει σε επαφή με την επιχείρηση, προκειμένου να αποτυπωθούν από κοινού οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και να σχεδιαστεί η συμμετοχή της στη Δράση.

 

Η ελληνική γαστρονοµία δηµιουργεί θέσεις εργασίας

Αυτό αποτέλεσε και το βασικό συμπέρασμα της 8ης έκθεσης HORECA, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων «Γαστροτουρισμός: Τροφή για Ανάπτυξη» με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της καμπάνιας ανεύρεσης οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του έργου.

Ενεργοποιείται η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης

Κατά την πρώτη, μετά από 3,5 χρόνια, συνεδρίαση της Επιτροπής, ο υπουργός Εργασίας θα ενημερώσει τα μέλη της για τις δράσεις που υλοποιούνται, τις πρωτοβουλίες που έχουν αποφασιστεί και θα ζητήσει απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης εκτός από τον υπουργό Εργασίας, συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  Δικτύων, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας, οι γενικοί Γραμματείς Ισότητας, Νέας Γενιάς και ΕΛΣΤΑΤ, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Εθνικής Συνομο-σπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Με «ευέλικτο» ωράριο και χαµηλότερο µισθό 307.600 εργαζόµενοι

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΣΕΠΕ η παράταση της ύφεσης και η κρίση στην αγορά περιόρισαν τις προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό κατά 18,42% με αποτέλεσμα 307.600 άτομα (το 45% των νέων προσλήψεων) να αναλάβουν για πρώτη φορά εργασία με «ευέλικτες» συμβάσεις, ενώ άλλοι 84.490 ήδη απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις είχαν, μέσω μετατροπής των συμβάσεών τους, μείωση ωραρίου και αποδοχών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο ΣΕΠΕ το 2012 έγιναν 683.443 προσλήψεις (-10,24% σε σύγκριση με το 2011) και το 45% από αυτές (οι 307.600) ήταν με μερική απασχόληση (τετράωρο και μισό μισθό, στη συντριπτική πλειοψηφία) ή εκ περιτροπής εργασία (για μερικές ημέρες την εβδομάδα). Στο σύνολο των 683.443 προσλήψεων που έγιναν, το 55% ήταν συμβάσεις με πλήρη απασχόληση έναντι 59,5% το 2011 και 79% το 2009, το 35,4% με μερική απασχόληση (από 32% το 2011 και 16,7% το 2009) και το 9,6% με εκ περιτροπής εργασία (από 8,1% το 2011 και μόλις 4,3% το 2009).

Επιπρόσθετα, μετατράπηκαν οι συμβάσεις 84.490 εργαζομένων (+ 43,3% σε σύγκριση με το 2011) από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης, για 49.640 (+53,1% σε σύγκριση με το 2011) και σε εκ περιτροπής εργασία για άλλους 34.850 (21.478 σε συμφωνία με τον εργοδότη και 13.372 με μονομερή απόφαση του εργοδότη). Τέλος, οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση από 746.911 που ήταν το ‘09 μειώθηκαν το 2012 σε 375.843, ενώ οι προσλήψεις με «ευέλικτες» συμβάσεις αυξήθηκαν από 198.227 το 2009 σε 307.600 το 2012.

ALBA: MSc in Risk Management

To πρόγραμμα, με μότο « Κnow your Risks» απευθύνεται σε:

• Αποφοίτους μαθηματικών/οικονομικών σπουδών που επιδιώκουν καριέρα σε τμήματα διαχείρισης κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεγάλων επιχειρήσεων ή εταιρειών επενδύσεων.
• Διευθυντικά στελέχη με δραστηριότητες που εμπεριέχουν την ανάληψη κινδύνου.
• Στελέχη υπεύθυνα για την παρακολούθηση των κινδύνων και την υποβολή αναφορών στη διοίκηση.
• Συμβούλους επιχειρήσεων με ειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα.
• Στελέχη τμημάτων συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο και εσωτερικοί ελεγκτές, επιχειρηματικών μονάδων, επιχειρήσεων ή της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/academic/risk, http://www.alba.edu.gr/Academic/Pages/StudentForADay και 210 8964531.

Χρηματοδότηση για τη Workable από το Openfund

Το καινοτόμο online σύστημα διαχείρισης προσλήψεων της Workable χρησιμοποιείται ήδη από δεκάδες επιχειρήσεις σε 7 χώρες. Η Workable δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν υποψηφίους εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Η επαγγελματική ταυτότητα των υποψηφίων βρίσκεται ήδη online, σε κοινωνικά δίκτυα όπως το LinkedIn, πληροφορίες που το Workable αξιοποιεί για τη σύνθεση και διαχείριση της διαδικασίας προσλήψεων.

«Η διαδικασία της πρόσληψης οφείλει να μην βασίζεται στην τυχαία δομή ενός βιογραφικού», αναφέρει ο ιδρυτής και CEO της Workable, Νίκος Μωραϊτάκης. «Σήμερα, ο εργοδότης μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες για κάθε υποψήφιο με δομημένο τρόπο, ώστε να λάβει τις επιθυμητές αποφάσεις σε ελάχιστο χρόνο». H Workable παράγει λογισμικό που βοηθά εταιρείες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη διαδικασία προσλήψεων.

ΕΕΔΕ: Το Όραμα, η Στρατηγική και το νέο Μοντέλο Οικονομικής Ανάπτυξης της

Η εκδήλωση πραγματοποιείται και με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων, Ελληνο-Βραζιλιανό, Ελληνο-Βρετανικό, Ελληνο-Γερμανικό, Ελληνο-Καναδικό και Ελληνο-Κινεζικό καθώς και το British Graduate Society – BGS. Η ημερίδα περιλαμβάνει τρεις ενότητες με τα ακόλουθα θέματα:

Ο κρίσιμος ρόλος των φορέων επενδύσεων και οικονομικής ενίσχυσης των Επιχειρήσεων, οι πηγές αναπτυξιακής δυναμικής στην Ελλάδα. Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αναγκαία χρηματοδότησή τους και ο νέος αναπτυξιακός Νόμος και οι πρακτικές εφαρμογής του ως μοχλός ανάπτυξης και οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Πληροφορίες: http://www.eede.gr/pdf/eiod_200313_sd_.pdf.

Τελετή Αποφοίτησης 2013 Leaders Lab

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της, διαρκεί 12 μήνες και υποστηρίζει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν περαιτέρω τις ηγετικές τους δεξιότητες όπως αυτές της παρακίνησης των άλλων, της διαπραγμάτευσης, της διαχείρισης χρόνου και άγχους, του στρατηγικού σχεδιασμού και στοχοθέτησης κ.ά.

Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν Πρόεδροι και Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Στελέχη Επιχειρήσεων καθώς και Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Επικεφαλής Μικρομεσαίων Εταιρειών. Στην αποφοίτηση του 2013 συμμετείχαν 24 άτομα από διάφορους κλάδους όπως των τροφίμων, του τουρισμού, της πληροφορικής, των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και του Ιατρικού κλάδου. Οι απόφοιτοι κατέθεσαν ιστορίες επιτυχίας με οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από χρήση των τεχνικών ηγεσίας του προγράμματος.