Γηράσκω Αεί… Εργαζόμενος

Η ανάγκη, λοιπόν, να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των μεγάλων σε ηλικία εργαζομένων στις επιχειρήσεις, μεταφράζεται σε πρόκληση για τους μάνατζερ να προσελκύσουν και να παρατείνουν τον εργασιακό βίο των εργαζόμενων αυτών των ηλικιών. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας λαμβάνουν ενεργά μέρος στην εκπαίδευση – η οποία θα γίνεται με μεθόδους ανάλογες της ηλικίας τους- και πως δεν παρεμποδίζεται η επαγγελματική τους εξέλιξη. Για παράδειγμα, σε μία μεγάλη εταιρεία παραγωγής στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στη χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχεται συχνά on-the-job training. Επιπρόσθετα, οι μάνατζερ πρέπει να προωθήσουν ενεργά την ενσωμάτωση τους στις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών τους. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και για τη μεταφορά της γνώσης και έγκειται στους μάνατζερ που διαθέτουν ολοκληρωμένη άποψη για την επιχείρηση να προχωρήσουν σε εσωτερικά προγράμματα προώθησης της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και του διαλόγου μεταξύ των γενεών.

Εργασιακό περιβάλλον
Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν στερεότυπα που τους θεωρούν λιγότερο παραγωγικούς, καινοτόμους και ικανούς να μάθουν. Έρευνες αναφέρουν ωστόσο, ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί, ενώ διαθέτουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία την οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά. Επομένως, για να καταπολεμηθούν τυχόν διακρίσεις και να προωθηθούν αλλαγές στη συμπεριφορά, οι μάνατζερ καλούνται να αποδεικνύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οφέλη των ηλικιωμένων εργαζομένων, ορμώμενοι από την καθημερινότητα τους στην εταιρεία. Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια καθίσταται η δημιουργία μιας συνολικής στρατηγικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την ηλικία, η οποία θα ενδυναμώνεται μέσα από την προσφορά ειδικής εκπαίδευσης που θα αφορά στην προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και τις ιδιαίτερες ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

Επιπρόσθετα, προσφέροντας στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους μεγαλύτερη ευελιξία, αυξάνεται η πιθανότητα διατήρησης της ομάδας αυτής εργαζομένων στην απασχόληση. Συγκεκριμένα, η εισαγωγή πιο ευέλικτων ωραρίων εργασίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη παραμονής στην αγορά εργασίας. Η αύξηση του ποσοστού εργασίας μερικής απασχόλησης ή λιγότερες μέρες την εβδομάδα, αλλά και η ευελιξία εργασίας από το σπίτι για γηραιότερους εργαζόμενους θα δημιουργούσε περισσότερες ευκαιρίες για μια βαθμιαία συνταξιοδότηση και γενικά, θα βελτίωνε την ικανότητα εργασίας αυτών.

Παράλληλα, θα μπορούσαν να ληφθούν προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η σωματική εξασθένηση. Για παράδειγμα, να μην παίρνουν μέρος σε εργασίες που χρειάζονται έντονη κινητική προσπάθεια ή να υπάρχουν ειδικές καρέκλες εργασίας. Είναι σημαντικό να τροποποιηθεί το εργασιακό περιβάλλον των συγκεκριμένων εργαζομένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εργασία τους και να παραμείνουν παραγωγικοί, και ως εκ τούτου να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Οι μάνατζερ διαδραματίζουν επίσης έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, καθώς είναι εκείνοι που αναπτύσσουν στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας των συνθηκών εργασίας προάγοντας την ευημερία και ευεξία.

Προσαρμογή
Η προσαρμογή της εργασίας με βάση τις ικανότητες, ανάγκες και την κατάσταση της υγείας κάποιου θα πρέπει να είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία, βασισμένη σε κατάλληλη εκτίμηση των κινδύνων. Είναι, επίσης, απαραίτητη η παρακολούθηση και ο έλεγχος του επιπέδου έκθεσης σε φυσικούς κινδύνους των εργαζομένων που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης (45 με 54 χρονών), όπως και των νεότερων, ούτως ώστε να αξιολογείται καταλλήλως το ενδεχόμενο μελλοντικής επιδείνωσης της δυνατότητας εργασίας τους. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στην καλύτερη βιωσιμότητα της εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του εργαζομένου, γεγονός που με τη σειρά του αποτρέπει την πρώιμη απόσυρση από την αγορά εργασίας και διευκολύνει υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής των γηραιότερων εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, ο χώρος εργασίας πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες ενός ολοένα και πιο ηλικιωμένου εργατικού δυναμικού.

Σημαντικό επίσης είναι, κατά τη διαδικασία του recruitment να διασφαλίζουν οι μάνατζερ ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι θα έχουν ίση πρόσβαση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας (θα πρέπει να αποφεύγεται η αναφορά ορίου ηλικίας στις αγγελίες). Έτσι, εξασφαλίζεται ένα «μεικτό» εργατικό δυναμικό (age-mixed workforce), ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ύπαρξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η συνεργασία με εταιρείες εξεύρεσης προσωπικού, θα μπορούσε να είναι ένας εύκολος τρόπος matching μεγάλων σε ηλικία εργαζομένων σε ανάλογες θέσεις εργασίας.

Πρακτικές και εφαρμογή
Πώς όμως θα εφαρμοστούν επιτυχώς όλες οι προηγούμενες πρακτικές; Μόνο μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Οι επικεφαλείς του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προάσπιση των πρακτικών αυτών που θα υποστηρίξουν τη σωστή διαχείριση του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι βέβαιο πως θα ευνοηθούν περισσότερο μέσα σε ένα περιβάλλον όπου εκτιμάται η αξία του εργατικού δυναμικού. Είναι ζωτικής σημασίας η υποστηρικτική στάση προς τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, για την επιτυχία των πρακτικών.

Εξίσου σημαντική κρίνεται και η συμβολή των συγκεκριμένων εργαζομένων, οι οποίοι εν θαρρύνονται να δίνουν feedback σχετικά με το περιεχόμενο των πρωτοβουλιών αυτών, καθώς και προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και αξιολόγηση τους. Βασικό στοιχείο της διαδικασία αυτής, αποτελεί αδιαμφισβήτητα η καλή επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των μάνατζερ προσωπικού έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρες οι πρακτικές σε όλους ανεξαιρέτως καθώς και το τι συνεπάγεται η διαδικασία υλοποίησης τους.

Ολιστική προσέγγιση
Έρευνες δείχνουν ότι μέχρι τώρα είναι λίγες οι εταιρείες που έχουν αρχίσει είτε να επανεξετάζουν τις εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές τους, οι οποίες θα επηρεαστούν από την πληθυσμιακή γήρανση είτε να προβαίνουν σε αλλαγές. Αυτή η έλλειψη προετοιμασίας σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική στο χώρο εργασίας. Επιβάλλεται, λοιπόν, μία ολιστική προσέγγιση του HR που καλύπτει όλες τις διαστάσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, με στόχο την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού στην απασχόληση. Ας διαχειριστούν, λοιπόν, οι μάνατζερ αυτήν τη «στροφή» που συνιστάται στον εργασιακό χώρο, προς αμοιβαίο όφελος του εργοδότη και του εργαζομένου. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα ανθρώπινη ευαισθησία!

Wake Up your Creative Mind από την SARGIA Partners

Πρόκειται για ένα βιωματικό workshop υπό την καθοδήγηση του Hendre Coetzee, Lead Trainer of Center for Advanced Coaching (CAC) – USA και της Γεωργίας Καρτσάνη, Leadership Coach και CEO της SARGIA Partners, που απευθύνεται σε όσους καλούνται να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι στους τομείς: Ηγεσίας, Επιχειρηματικότητας, Διοίκησης, Πωλήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Marketing, Έρευνας & Ανάπτυξης Υπηρεσιών/Προϊόντων.

Oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απογειώσουν τη σκέψη τους και να δώσουν ώθηση στους στόχους τους, να μάθουν και να εφαρμόσουν τεχνικές βασισμένες στις νευροεπιστήμες προκειμένου να καλλιεργήσουν την καινοτόμο σκέψη τους και να φέρουν τις επιθυμητές αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Να ανακαλύψουν τις τεχνικές εκείνες που θα τους βγάλουν από το αδιέξοδο και θα τους βοηθήσουν να οραματιστούν τις συναρπαστικές δυνατότητες που γεννιούνται μέσα από τη διαδικασία της βαθιάς επίγνωσης καθώς και να αμφισβητήσουν την κατεστημένη σκέψη, αποκομίζοντας φρέσκιες ιδέες που έχουν άμεση εφαρμογή σήμερα.

Πληροφορίες: www.leadershipseminars.gr.

Εγκύκλιος, εκ περιτροπής εργασία, υπουργείο εργασίας, αμοιβές, επιδόματα

Πιο συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 60.000, φθάνοντας στις 60.268. Συγκριτικά με το 2001-2002 η αύξηση των νέων που οδηγούνται σε μεταπτυχιακές σπουδές φθάνει το 186,7%, ενώ στα διδακτορικά η αύξηση ανέρχεται στο 104%. Ο αριθμός των φοιτητών που  επιλέγουν την πραγματοποίηση ενός μεταπτυχιακού με στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι αρκετά μεγάλος καθώς αντιμετωπίζουν σε μικρότερο βαθμό την ανεργία. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το γ’ τρίμηνο του 2013 η ανεργία των κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ανέρχεται στο 15,7% και είναι ελαφρά μικρότερη από αυτήν των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φθάνει το 18,8%.

Εξάωρο θα δουλεύουν υπάλληλοι στη Σουηδία

Οι υπάλληλοι ενός κυβερνητικού οργανισμού στο Γκέτεμποργκ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα δουλεύουν έξι ώρες με κανονικό μισθό, ενώ κάποιοι άλλοι θα συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά πλήρες ωράριο επτά ωρών. Ο Mats Pilhem, αντιδήμαρχος του Γκέτεμποργκ, ελπίζει ότι το προσωπικό που θα εργάζεται έξι ώρες την ημέρα θα καταλήξει να παίρνει λιγότερες μέρες αναρρωτικής άδειας και θα έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία. Ο Μ. Pilhem ανέφερε ότι «Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να το δοκιμάσουμε αυτό στη Σουηδία. Θα συγκρίνουμε τις δύο ομάδες και θα δούμε ποιες διαφορές να ανακύψουν. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να μειωθούν οι αναρρωτικές άδειες που παίρνει το προσωπικό και να αισθάνονται καλύτερα τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά όσοι θα εργάζονται λιγότερες ώρες».

Ιταλία: Πρόγραμμα για την απασχόληση 900.000 νέων

Ο νέος υπουργός εργασίας της Ιταλίας, Τζουλιάνο Πολέτι, υποσχέθηκε ένα σχέδιο για την εργασία 900.000 νέων. Το πρόγραμμα πρόκειται να ξεκινήσει την 1η Μαΐου και θα προσφέρει σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους μέχρι 25 ετών τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης και πρόσληψης σε επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το παραγωγικό φάσμα. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να δουλέψουν, μέσα στα επόμενα δυο χρόνια, σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι. Σημειώνεται ότι η ανεργία των νέων ξεπερνά, σήμερα, το 42%. «Πρόκειται για δραματική κατάσταση, πρέπει να δράσουμε άμεσα» δήλωσεο ιταλός πρωθυπουργός. Παράλληλα, για τους πολίτες που καλύπτονται από το ταμείο ανεργίας, η κυβέρνηση μελετά τη δυνατότητα να προσφέρουν την βοήθειά τους σε εθελοντικές οργανώσεις.

Κομισιόν: Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

 Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πλατφόρμα θα φέρει σε επαφή διάφορους εθνικούς φορείς επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ένα φαινόμενο που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, τον θεμιτό ανταγωνισμό και τους κρατικούς προϋπολογισμούς. «Η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζομένους την κοινωνική προστασία, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και υποβαθμίζει τα πρότυπα εργασίας. Υπονομεύει επίσης τον θεμιτό ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις και απειλεί τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Στο τέλος, όλοι ζημιώνονται. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή είναι απόλυτα αποφασισμένη να στηρίξει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε των εργαζομένους, να εξασφαλίζουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και να διαφυλάσσουμε τα φορολογικά έσοδα», δήλωσε επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης Λάσλο Άντορ.
 
Όπως σημειώθηκε, η πλατφόρμα αναμένεται να φέρει σε επαφή όλους τους φορείς επιβολής του νόμου που ασχολούνται με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι επιθεωρήσεις κοινωνικής ασφάλισης, οι φορολογικές και μεταναστευτικές αρχές, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ., σε επίπεδο ΕΕ, εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων). Η πρόταση προβλέπει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στην πλατφόρμα, εφόσον η αδήλωτη εργασία τα επηρεάζει στο σύνολό τους και η κοινή συμμετοχή όλων των χωρών της ΕΕ είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων.

Regus: Η ευέλικτη εργασία δημιουργεί καινοτομία

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Regus, το 26% των επιχειρηματιών στην Ελλάδα πιστεύει ότι η ευέλικτη εργασία αποτελεί βασικό παράγοντα. Δεδομένης της αυξανόμενης σπουδαιότητας της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας εντός της επιχείρησης στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να εντοπίσουν τα μέτρα που θεωρούν βασικά στην εκπαίδευση των επονομαζόμενων ενδοεπιχειρηματιών. Περισσότερες από τις μισές ελληνικές εταιρείες επέλεξαν τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων (67%). Ακολούθησαν οι απαντήσεις για ανάμιξη προσωπικού διαφορετικών αρμοδιοτήτων (39%) και για επίσημα προγράμματα εκπαίδευσης (39%). Τέλος, το 33% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι τα επίσημα προγράμματα καινοτομίας αποτελούν βασικό κίνητρο καινοτομίας.

Global Randstad Award 2014: Οι 5 κορυφαίες υποψηφιότητες

Η έρευνα που διενεργείται για τους σκοπούς του Randstad Award αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες BMW, The Coca-Cola Company, GE, Samsung και Sony συγκαταλέγονται στις 5 επικρατέστερες εταιρείες για το Global Randstad Award 2014 και βρίσκονται στην τελική ευθεία της διαδικασίας ανάδειξης του ελκυστικότερου εργοδότη παγκοσμίως. Οι νικητές του Global Randstad Award θα είναι 3 (Χρυσός, Ασημένιος και Χάλκινος) και θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2014. Η έρευνα Randstad Award διεξάγεται από την εταιρεία ερευνών ICMA σε 23 χώρες, καλύπτοντας το 75% της παγκόσμιας οικονομίας και συλλέγοντας στοιχεία από σχεδόν 200.000 ερωτηθέντες. Τα εθνικά βραβεία της Randstad παραδίδονται στους ελκυστικότερους εργοδότες των χώρων που συμμετέχουν στην έρευνα τα τελευταία 14 χρόνια. Επί του παρόντος, 23 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, λαμβάνουν μέρος στην έρευνα αυτή, ενώ οι 150 μεγαλύτερες εταιρείες κάθε χώρας είναι υποψήφιες για το τοπικό βραβείο Randstad Award. Ο νικητής του βραβείου Global Randstad Award αναδεικνύεται μέσα από τη λίστα με τις 50 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στη βάση μιας σειράς αντικειμενικών κριτηρίων.

Νέα συνεργασία της Optimal Business Action με την Gi Group SpA

Ο Μενέλαος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος της Optimal Business Action ΑΕΠΑ, ανέφερε σχετικά: «Η συνεργασία μας με την GI Group δίνει μια νέα πνοή στην εταιρεία μας, καθώς αυτή εξελίσσεται από μια εταιρεία με παρουσία στην Ελληνική, Ρουμανική και Αραβική αγορά, σε μια εταιρεία μέλος ενός οργανισμού παγκόσμιας εμβέλειας. Η συνεργασία αυτή εμπλουτίζει σημαντικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες το χαρτοφυλάκιο μας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας, διαφοροποιώντας μας στην Ελλάδα και στις αγορές της Μ. Ανατολής. Παράλληλα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία από τις εφαρμογές σε έργα στις υπόλοιπες 30 χώρες».

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτύχαμε αύτη τη συμφωνία συνεργασίας» υπογράμμισε ο Stefano Colli-Lanzi, CEO της Gi Group, λέγοντας: «Η συνεργασία μας με την Optimal Business Action επιτρέπει στην Gi Group να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε δυο χώρες  με πολύ μεγάλες προοπτικές, όπως η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτή η συμφωνία, θα έχει αμοιβαία οφέλη και είναι μια win-win συνεργασία για όλους τους εμπλεκόμενους».

Τελικός Ελλάδας του Global Management Challenge

Οι φιναλίστ Bonds, Ηeroics, MadMen, Finalists, Engineers, 440Hz, Innovators και Thesfato θα αναμετρηθούν σε ένα ζωντανό Τελικό για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση και το πολύτιμο εισιτήριο στο Διεθνή Τελικό της Ρωσίας το Σεπτέμβριο του 2014. Συνολικά συμμετείχαν 275 ομάδες φοιτητών από όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, καθώς και φοιτητές από Πανεπιστήμια της Κύπρου και Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού, προσπαθώντας να διοικήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις εικονικές επιχειρήσεις τους. Σε διάστημα τριών μηνών, οι φοιτητές εργάστηκαν σε απαιτητικά επιχειρηματικά σενάρια και έλαβαν αποφάσεις για ποικίλα θέματα επιχειρηματικότητας, στρατηγικής και διοίκησης. Τελικά, έπειτα από μια «μάχη» σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, φτάνουν στον Τελικό Ελλάδας 8 ομάδες φοιτητών με πολύ διαφορετικά προφίλ μεταξύ τους, δεδομένου ότι προέρχονται από διαφορετικές βαθμίδες των μεγαλύτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.