Η τύχη των εργασιακών συμβάσεων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη

Όταν ένας επιχειρηματίας- εργοδότης αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που διατηρούν τρίτοι κατά αυτού, οδηγείται σε πτώχευση, η οποία κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, είτε κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τον ίδιο ή κάποιον τρίτο- δανειστή είτε αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Σε περίπτωση όμως που μια επιχείρηση κηρυχθεί σε πτώχευση, αυτό δε συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας όσων απασχολούνται σε αυτήν. Τουναντίον, οι υπάρχουσες συμβάσεις εργασίας παραμένουν σε ισχύ και διατηρούνται ανέπαφες, συνεπώς, και οι υποχρεώσεις του εργοδότη για καταβολή των συμφωνημένων αποδοχών και των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, έως ότου οι οικείες συμβάσεις καταγγελθούν σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις.

Έτσι λοιπόν, μετά την πτώχευση, ο διορισθείς από το δικαστήριο σύνδικος της πτώχευσης, επιφορτισμένος με το έργο διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας, πρέπει να προβεί σε καταγγελία των υπαρχουσών συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να μην καταστεί ο εργοδότης υπερήμερος και υπόχρεος σε καταβολή μισθών υπερημερίας, λόγω μη αποδοχής των υπηρεσιών των εργαζομένων του που εξακολουθούν να δεσμεύονται συμβατικά με την επιχείρηση. Εξάλλου γίνεται κοινώς αποδεκτό και από τη θεωρία και από τη νομολογία ότι η πτώχευση δε συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, που θα μπορούσε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα να οδηγήσει σε απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων. Ωστόσο, σε αντίθεση με το συνήθως συμβαίνον, δεν είναι υποχρεωτική η άμεση και ταυτόχρονη καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης προκειμένου να θεωρηθεί η καταγγελία έγκυρη, δεδομένου ότι λόγω της παύσης των εργασιών της πτωχής εταιρείας δεν είναι δυνατή η αποδοχή της εργασίας των εργαζομένων.

Αυτό επουδενί δε σημαίνει ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από την καταβολή της αποζημίωσης, απλά ότι η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης θεωρείται πλέον πτωχευτική απαίτηση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν, η ικανοποίηση δε αυτής γίνεται από την πτωχευτική περιουσία, κατά προνομιακό τρόπο, πριν δηλαδή τη διανομή του εκπλειστηριάσματος σε ποσοστά. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και συνεπώς, η καταβολή αποζημίωσης εξακολουθεί να συνιστά προϋπόθεση για την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, στην περίπτωση που συνεχίστηκε η δραστηριότητα της πτωχής εταιρείας και ο σύνδικος αποδέχτηκε για κάποιο διάστημα τις προσφερόμενες από έναν εργαζόμενο υπηρεσίες.

Προκειμένου, να μεγιστοποιηθεί η παρεχόμενη προστασία στους εργαζομένους μιας εταιρείας, των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν μετά την κήρυξη της επιχείρησης- εργοδότη τους σε πτώχευση και να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των ανεξόφλητων απαιτήσεων τους, συστάθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. ο αυτοτελής «Λογαριασμός προστασίας των εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη». Ως αφερέγγυος εργοδότης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης πληρωμών και κηρύχθηκε η πτώχευση. Από τον οικείο λογαριασμό, πόροι του οποίου αποτελούν το 0,15% της εργοδοτικής εισφοράς δύναται να καταβληθούν οφειλόμενες αποδοχές έως τριών (3) μηνών, που εμπίπτουν στο εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για την κήρυξη της πτώχευσης.

Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι προκειμένου να ικανοποιηθούν από το λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Δ., οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, δηλαδή συγκεκριμένα, α. βεβαίωση του συνδίκου πτώχευσης αναφορικά με το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών, β. υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και γ. τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μετά την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κήρυξη, λοιπόν, σε πτώχευση μιας επιχείρησης δεν οδηγεί άνευ ετέρου σε καταγγελία των εργασιακών συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313

Ομαδική Ασφάλιση: Επένδυση Αξίας για τους ανθρώπους σας

HR PROFESSIONAL: Γιατί πιστεύετε ότι είναι αναγκαία η ομαδική ασφάλιση;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Πιστεύουμε ότι η ομαδική ασφάλιση, στη σημερινή εποχή που το κοινωνικό κράτος υποχωρεί αισθητά, αποτελεί την πιο σημαντική και ουσιαστική παροχή στους εργαζόμενους. Κι αυτό γιατί, όσο επηρεάζεται το βιοτικό τους επίπεδο, τόσο οι ανάγκες τους για ουσιαστικές και ποιοτικές καλύψεις στη ζωή, την υγεία και τη σύνταξη αυξάνονται. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ομαδική ασφάλιση φαίνεται να παίζει κομβικό ρόλο στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης μεταξύ μιας επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς νιώθουν προστατευμένοι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους από απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες καταστάσεις.

HR PROFESSIONAL: Το αβέβαιο κλίμα στην αγορά εργασίας, σε τι βαθμό έχει επηρεάσει τις ομαδικές ασφαλίσεις; Τι κάνουν οι άλλες επιχειρήσεις;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Η οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα τον χώρο των επιχειρήσεων, ωστόσο παρατηρείται το εξής θετικό: Οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν ανέπαφα τα ομαδικά συμβόλαια που παρέχουν στους εργαζόμενους τους και είναι από τις τελευταίες παροχές που αγγίζουν. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι η ομαδική ασφάλιση, όχι μόνο είναι απαραίτητη σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, αλλά λειτουργεί αντισταθμιστικά στις όποιες απώλειες υφίσταται σήμερα ο εργαζόμενος. Η ομαδική ασφάλιση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους ή δραστηριότητας. Σε γενικές γραμμές, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολυεθνικές, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική, ένα «θεσμό» που ακολουθούν σχεδόν όλες στο σύνολό τους.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη: Ακόμα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν στην αγορά στην οποία κινούνται, ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία της ομαδικής ασφάλισης. Στρέφονται λοιπόν, συστηματικά στις λύσεις που αυτή προσφέρει για να βοηθήσουν τους εργαζομένους τους να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα. Ενδεικτικά, ήδη, για το α’ πεντάμηνο του 2015, 21 εταιρείες μικρομεσαίου μεγέθους επέλεξαν την INTERAMERICAN για να παρέχουν ομαδική ασφάλιση στους εργαζομένους τους.

HR PROFESSIONAL: Από τη στιγμή που έχουμε την κοινωνική ασφάλιση και κοστίζει πολύ, γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση; Γιατί τα χρήματα να μην τα διοχετεύσω σε άλλες παροχές; Θα το εκτιμήσουν οι εργαζόμενοι;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικός πυλώνας στο κοινωνικό σύστημα ασφάλισης των εργαζομένων στη ζωή, την υγεία και τη σύνταξη και έχει τη δυνατότητα να τους προσφέρει επιπλέον οφέλη, καλύψεις, ποιότητα υπηρεσιών και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2012-2013, του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι τοποθετούν ψηλά σε αξία την ομαδική ασφάλιση σαν παροχή, ξεπερνώντας σε ποσοστό ακόμα και παροχές όπως οι άδειες μητρότητας και πατρότητας, επιδόματα τέκνων, υπηρεσίες φύλαξης τέκνων κ.ά.

HR PROFESSIONAL: Αξίζει από άποψη κόστους μια επιχείρηση να αναλάβει ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους της;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Η γνώμη μου είναι πως ναι και υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μία «επένδυση» από τη μεριά του επιχειρηματία, του προσδίδει κύρος, τον βοηθά να προσελκύει και να διατηρεί ικανά στελέχη. Επιπλέον, αναβαθμίζει τη σχέση του με τους εργαζόμενους, διαφοροποιείται ουσιαστικά από τους ανταγωνιστές και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησής του. Αφού αναφερθήκατε ωστόσο στο θέμα τους κόστους, αξίζει να αναφέρουμε ότι το κόστος ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου ανά εργαζόμενο είναι σαφώς μικρότερο από ένα αντίστοιχο ατομικό ασφαλιστήριο δεδομένης της διασποράς του κινδύνου, δηλαδή της δύναμης των μεγάλων αριθμών. Επίσης, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση, τόσο για τα προγράμματα ζωής και υγείας όσο και για τα συνταξιοδοτικά, θεωρούνται παραγωγική δαπάνη και φοροαπαλλάσσονται. Από 1/1/2014 ισχύει αντίστοιχη φοροαπαλλαγή και για τις εισφορές που καταβάλλονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο για ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

HR PROFESSIONAL: Ποια προγράμματα ομαδικής ασφάλισης έχουν μεγαλύτερη αξία για τον εργαζόμενο; Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Τα προγράμματα που είναι πιο «δημοφιλή» για τους εργαζόμενους είναι αυτά που παρέχουν κάλυψη ζωής και υγείας. Ιδιαίτερα αν ένα πρόγραμμα έχει κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών, νιώθουν από τις πρώτες κιόλας μέρες την αξία του, αφού αρχίζουν αμέσως να απολαμβάνουν τα προνόμια της χρήσης του. Τα τελευταία όμως χρόνια, μετά τις ριζικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της σύνταξης και των ελλειμμάτων των ταμείων, οι εταιρείες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Ξανά, θεωρούμε ότι όσο τα σημαντικά αυτά αγαθά απομειώνονται λόγω της κατάστασης που επικρατεί, τόσο θα είναι ψηλά στις απαιτήσεις των εργαζομένων όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση.

HR PROFESSIONAL: Τι προγράμματα Ζωής και Υγείας παρέχει η INTERAMERICAN στο προσωπικό μιας επιχείρησης;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Στο χώρο της Υγείας, η INTERAMERICAN είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που έχει επενδύσει, και επενδύει συνεχώς σε ιδιόκτητες υποδομές. Διαθέτει σύγχρονα, ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα Ζωής & Υγείας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Στην υγεία, τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παροχών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα, που εξασφαλίζουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως: απευθείας κάλυψη, μικρή συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος, μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων, ειδική γραμμή Υγείας, άμεση ανταπόκριση, απλές διαδικασίες.

Επίσης, η υπηρεσία της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας συμπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλιση υγείας, ενώ με ορισμένα προγράμματα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξασφαλίσουν μια δεύτερη ιατρική γνώμη από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γιατρών Βest doctors. Στη ζωή και το εισόδημα, τα προγράμματα παρέχουν καλύψεις απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής και ολικής ανικανότητας και πρόσκαιρη απώλεια εισοδήματος, με προσαρμοσμένα όρια στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης.

HR PROFESSIONAL: Τι μπορεί να προσφέρει η ομαδική ασφάλιση στη συνταξιοδότηση;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Στο χώρο της σύνταξης, η INTERAMERICAN πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια και επιλέγεται από τις μεγαλύτερες, σημαντικότερες και παγκοσμίου φήμης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Μία επιλογή είναι τα προγράμματα καθορισμένης εισφοράς (Defined contribution plans), όπου η εισφορά υπολογίζεται είτε ως σταθερό ποσό είτε ως ποσοστό επί του μισθού του εργαζόμενου. Επίσης, διαθέτουμε την εμπειρία αλλά και την τεχνογνωσία υλοποίησης και διαχείρισης συνταξιοδοτικών προγραμμάτων διαθέτοντας ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα. Παράλληλα, η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους Διεθνείς Χρηματοοικονομικούς Οίκους μας επιτρέπει να επιλέξουμε το επενδυτικό προφίλ ρίσκου κάθε επιχείρησης ή/και κάθε εργαζόμενο προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο ρίσκο. Έτσι, δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα επένδυσης σε παγκόσμιες αγορές, με απώτερο στόχο την ασφαλή και μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για αυτούς.

HR PROFESSIONAL: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι από ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Τα οφέλη είναι πολλά και δεν εντοπίζονται μόνο στο κομμάτι των υλικών παροχών, αλλά κυρίως, σε ότι έχει να κάνει με τον ψυχολογικό παράγοντα και την ανασφάλεια του εργαζόμενου που οφείλεται σε όσα συμβαίνουν καθημερινά στο περιβάλλον που ζει και εργάζεται. Οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τις παροχές του κοινωνικού τους φορέα και αντισταθμίζουν τυχόν απώλειες που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους. Έτσι, μειώνεται αισθητά το άγχος και η αγωνία τους για το αύριο. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει θετικά τη διάθεσή τους και την παραγωγικότητά τους, ενώ μοιράζονται την ικανοποίησή τους και έξω από τα στενά όρια του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος. Το σημαντικότερο όμως είναι πως νιώθουν ότι η προσπάθεια και η συμμετοχή τους στα δρώμενα της εταιρείας αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται έμπρακτα. Αυτό αυξάνει τη δέσμευση και την αφοσίωση τους απέναντι στους στόχους εταιρείας.


HR PROFESSIONAL: Ο συντονισμός και η διαχείριση ενός ομαδικού προγράμματος από μια επιχείρηση, συχνά καταναλώνει μεγάλο μέρος του παραγωγικού χρόνου του προσώπου που είναι υπεύθυνο. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα η INTERAMERICAN;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Γνωρίζουμε καλά ότι ο συντονισμός ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης είναι ένα από τα κύρια σημεία που κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την ικανοποίηση των πελατών. Γι’ αυτό και προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες στους πελάτες που μας επιλέγουν, ώστε να τους διευκολύνουμε στο συντονισμό:

 • Εκπαίδευση του υπευθύνου της επιχείρησης,
 • ηλεκτρονική παρακολούθηση συμβολαίων μέσω της πλατφόρμας «my interamerican»,
 • E-statement,
 • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο στέλεχος (account manager),
 • παρουσιάσεις στο προσωπικό και ενημερωτικά έντυπα.

HR PROFESSIONAL: Ποιους άλλους τομείς ομαδικής ασφάλισης μιας επιχείρησης μπορεί να αναλάβει η INTERAMERICAN;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Η INTERAMERICAN μέσω της ολιστικής προσέγγισης ενός corporate πελάτη έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις που καλύπτουν κάθε πλευρά και τομέα λειτουργίας μιας επιχείρησης. Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, παρέχει προγράμματα που καλύπτουν ολόπλευρα τις ανάγκες της, όπως για παράδειγμα τα περιουσιακά της στοιχεία, την αστική ευθύνη κ.ά., προσφέροντας ειδικά σχεδιασμένα και σύγχρονα προϊόντα για κινδύνους που αφορούν συνολικά τις δραστηριότητές της. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών «Directors & Officers» που προσφέρει η INTERAMERICAN, καλύπτει την ευθύνη από αξιώσεις τρίτων απέναντι στην εταιρεία, που θα προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις των στελεχών της.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να συνεργαστούν με την INTERAMERICAN μπορούν να εξασφαλίσουν προνομιακές τιμές και καλύψεις για την ασφάλιση των οχημάτων των εργαζομένων τους, με το ομαδικό πρόγραμμα Anytime at Work. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα μεγάλο εύρος επιλογών και καλύψεων που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης και που αποτελούν χρήσιμο «εργαλείο» στο σημερινό εταιρικό περιβάλλον.

HR PROFESSIONAL: Γιατί να επιλέξει μία επιχείρηση την INTERAMERICAN για την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Η INTERAMERICAN είναι μέλος του πανίσχυρου πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού ομίλου ACHMEA, από τον οποίο αντλεί διεθνή τεχνογνωσία που «μεταφράζει» στα ελληνικά δεδομένα. Αντιμετωπίζουμε ολιστικά τον πελάτη, μελετάμε και σχεδιάζουμε tailor made προϊόντα για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα όρια κάλυψης είναι σαφή και ξεκάθαρα από την αρχή, ενώ φροντίζουμε να κρατάμε τη σχέση αξίας και κόστους σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να μπορούν όλο και περισσότεροι να επωφελούνται.

Γιάννης Καντώρος , Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών
Η ομαδική ασφάλιση, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, προσφέρει στους εργαζόμενους αισιοδοξία και εμπιστοσύνη, απομειώνοντας σημαντικά το εύλογο άγχος που μπορεί να έχουν λόγω συνθηκών. Καθώς οι παροχές από τους κοινωνικούς φορείς μειώνονται, η ανάγκη για ασφάλεια είναι κάτι που εμπίπτει στην ευθύνη των εργοδοτών όλο και περισσότερο πλέον. Για έναν οργανισμό, η ομαδική ασφάλιση έχει χαμηλό κόστος, αυξάνει την παραγωγικότητα, ενώ οι εισφορές για τα ομαδικά προγράμματα εν γένει εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Η ομαδική ασφάλιση έχει πλεονεκτήματα για όλους, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το οικονομικό κομμάτι. Τα ηθικά οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας που όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν ψηλά στις προτεραιότητές τους. Επιπλέον, όταν το κλίμα γίνεται πιο θετικό μέσα στην επιχείρηση, στους ανθρώπους της και τις οικογένειές τους, αυτό επιδρά θετικά στην αγορά και κάνει την αρχή στην αντιστροφή του απαισιόδοξου κλίματος στην κοινωνία γενικότερα.

Η INTERAMERICAN με μια ματιά…

 • Η INTERAMERICAN οδηγεί τις εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, για 45 χρόνια.
 • Είναι η 1η σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και 2η στο σύνολο της ελληνικής αγοράς.
 • 1η σε φήμη στην ασφαλιστική αγορά για το 2014 για 7η φορά (Έρευνα Famous Brands).
 • Βρίσκεται στην 1η θέση από πλευράς φήμης και αναγνωρισιμότητας (έρευνες Tradelink 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013).
 • Στην παροχή υπηρεσιών βοήθειας, κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Το 2013, η INTERAMERICAN ανταποκρίθηκε σε 307.626 περιστατικά.
 • Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης.
 • Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.
 • Προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, MEDIFIRST Πολυϊατρείο) και Βοηθείας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.).
 • Αποτελεί μέλος του Ομίλου ACHMEA, ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου, με εμπειρία που ξεπερνάει τα 200 χρόνια και ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη.

Δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου για την πολυσυλλεκτικότητα

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν οι πρώτες επενδύσεις του νέου fund, σε τέσσερις εταιρείες καθοδηγούμενες από εμπνευσμένους πρωτοπόρους. Όντας το μεγαλύτερο στο είδος του, το fund ανέρχεται περίπου σε $125 εκατομμύρια και οι επενδύσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων κλάδων.  «Πιστεύουμε ότι ένα πολυσυλλεκτικό εργασιακό περιβάλλον είναι θεμελιώδες για την επίτευξη επιχειρησιακών αποτελεσμάτων» ανέφερε ο CEO της Intel, Brian Krzanich. «Ο στόχος μας με το νέο fund, είναι να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά ένα ανθρώπινο δυναμικό σε τεχνολογικές startup που αντιπροσωπεύει καλύτερα την κοινωνία και το οποίο θα ωφελήσει την Intel και την οικονομία ευρύτερα με την επιτυχία του».

«Με το νέο fund, η Intel Capital δεσμεύεται να επενδύσει στα καλύτερα ταλέντα από αναρίθμητες πηγές, με στόχο να καλλιεργήσει εξαιρετικές καινοτομίες, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός πολυδιάστατου κοινού». Μόλις το 15%των εταιρειών που χρηματοδοτούνται από επενδυτικά κεφάλαια στις ΗΠΑ έχουν διοικητικές ομάδες στις οποίες ανήκουν γυναίκες, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Babson College, και οι εταιρείες με γυναίκα CEO λαμβάνουν μόλις το 3% των συνολικών χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά κεφάλαια. Επιπλέον, λιγότερο από το 1 τοις εκατό των ιδρυτών εταιρειών στη Silicon Valley είναι αφροαμερικανοί ή λατινικής καταγωγής.

Ελληνικές διακρίσεις στα European Business Awards sponsored by RSM

Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν περίπου 24.000 εταιρείες από 33 χώρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αριθμό των περσινών συμμετοχών και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό σημαντικά. Η επιτυχημένη πορεία που επιδεικνύει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο θεσμό αυτό, συνεχίστηκε και φέτος καθώς οκτώ Ελληνικές εταιρείες ήταν ανάμεσα στις 110 Ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμετείχαν στον τελικό και οι οποίες βραβεύτηκαν με τον τίτλο Ruban d’ Honneur (Πίνακας). Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν φέτος στο διαγωνισμό και διακρίθηκαν σε αυτόν, δήλωσαν πως μέσω του θεσμού των European Business Awards τους δόθηκε η δυνατότητα να προβάλλουν την εταιρεία τους στο εξωτερικό, να έρθουν σε επαφή με την ελίτ άλλων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να αποδείξουν πως μπορούν να σταθούν επάξια ανάμεσα τους σε ένα τέτοιο διαγωνισμό παγκοσμίου κύρους.

Ο Άθως Στυλιανού, Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Greece, σχολίασε σχετικά: «Το επίπεδο των φιναλίστ του φετινού διαγωνισμού είναι εξαιρετικό. Η αξιοθαύμαστη επιχειρηματικότητα και η δημιουργικότητα που επιδεικνύουν οι  Ruban D’Honneur Recipients και οι νικητές της κάθε κατηγορίας, δείχνει πόσα μπορούν να επιτευχθούν σε αυτές τις  δύσκολες συνθήκες της αγοράς που επικρατούν στην Ευρώπη. Στην RSM, πιστεύουμε στην επιχειρηματική αριστεία καθώς οι επιτυχημένες και ακμάζουσες επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστη κινητήρια δύναμη στην προώθηση της ανάπτυξης και στην τόνωση της οικονομίας. Όλες οι εταιρείες που έχουν διακριθεί φέτος εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον».

European Best Workplaces 2015: Ανάμεσά τους 7 επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με αυτήν για το 2015, η NetApp (Data storage specialist) είναι η πολυεθνική στην Ευρώπη με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, η Γαλλική Davidson (συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας) επιτυγχάνει την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στις μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις (500+εργαζόμενοι), και η Σουηδική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας Cygni κατατάσσεται ως η κορυφαία στην κατηγορία των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (50-500 εργαζόμενοι).

Στη λίστα μεταξύ των 100 καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης συναντά κανείς τις εξής εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα: Microsoft,  Mars Group, Coca-Cola, Novo Nordisk, AbbVie και Pepsico-Tasty Foods στην κατηγορία των πολυεθνικών, και στην κατηγορία των εθνικών μεγάλων επιχειρήσεων (με πάνω από 500 εργαζόμενους) συμπεριλαμβάνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Επιπλέον, δόθηκαν τρία ειδικά τιμητικά βραβεία στις κατηγορίες:
– Έμπνευση για Υπερηφάνεια: MARS Group
– Διαφάνεια στην Επικοινωνία: SAS Institute
– Συμμετοχή των Εργαζομένων: Goodman Masson

Τέλος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση του Great Place to Work® που περιλαμβάνει τη λίστα με τις 100 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης για το 2015, στοιχεία όπως η τιμιότητα, η δικαιοσύνη και η παροχή των μέσων που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να κάνουν τη δουλειά τους είναι σημαντικοί παράγοντες για να σχηματισθεί η αντίληψη ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος. Η μελέτη αυτή δείχνει επίσης ότι οι καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη δεν αρκούνται μόνο στα βασικά, αλλά δημιουργούν στους χώρους εργασίας ένα ψυχολογικά και συναισθηματικά υγιές κλίμα, χαρούμενη και ευχάριστη ατμόσφαιρα και ένα επίπεδο ελευθερίας όπου ακούγεται ή άποψη των εργαζομένων.

Η MetLife στα «Business Days»

Ο θεσμός των «Business Days», τον οποίο η MetLife συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για δεύτερη συνεχή χρονιά, χαρακτηρίζεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και αποφοίτων διαφόρων πανεπιστημιακών σχολών σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από παρουσιάσεις-σεμινάρια ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην MetLife, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία μιας ασφαλιστικής Εταιρείας, καθώς και για τις δραστηριότητες και τα τμήματα της MetLife μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων έμπειρων ανώτατων στελεχών. Οι ομιλητές μοιράστηκαν με τους φοιτητές προσωπικές τους εμπειρίες, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ειδικές συμβουλευτικές συναντήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για τη σημερινή αγορά εργασίας.

ΕΛΤΑ: Προγράμματα πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών

Μέσα από τα προγράμματα αυτά τα ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν στους νέους ένα δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα, στοχεύοντας να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις ακαδημαϊκές σπουδές και στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου με τη δημιουργία μίας κουλτούρας πρακτικής άσκησης στη χώρα μας.

P&G: Εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης νέων

Η πρωτοβουλία αυτή «έρχεται στη ζωή» από τα ίδια τα στελέχη της εταιρείας που με ενθουσιασμό αναλαμβάνουν να μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους με τη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και δύο χρόνια πραγματοποιούνται διαδραστικές ημερίδες και σεμινάρια τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, δίνοντας την ευκαιρία σε απόφοιτους ή τελειόφοιτους πανεπιστημίων να συμμετάσχουν σε ρεαλιστικά case studies, να αποκτήσουν μια «γεύση» από την επιχειρηματική πραγματικότητα και να μάθουν από τις διαφορετικές εμπειρίες εξειδικευμένων στελεχών.

Με τον τρόπο αυτό οι νέοι αποκτούν περαιτέρω εφόδια, πρακτική γνώση, έμπνευση και τελικά προοπτική και ευκαιρίες για να κυνηγήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα επαγγελματικά τους όνειρα. Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της P&G Ελλάδος, Νίκη Νύκταρη σχολίασε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας χαρά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον πλούτο γνώσης που έχει συγκεντρωθεί στους ανθρώπους μας, αλλά και την επιθυμία τους να συνεισφέρουν έμπρακτα, για να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν περαιτέρω εφόδια και αυτοπεποίθηση για το μέλλον τους».

Wind: Θέσπιση 15 θέσεων πρακτικής άσκησης

Με κοινή πρωτοβουλία της εταιρείας και την αμέριστη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων, ανακοινώθηκε, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, η θέσπιση 15 θέσεων πρακτικής άσκησης σε δομές της εταιρείας, για φοιτητές και απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Οικονομικής & Επιχειρησιακής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αντίστοιχα. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής εμπειρίας σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και μια από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που σε καιρό ύφεσης εξελίσσονται και επενδύουν, όπως η WIND.

Για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών, η Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της WIND Ελλάς δήλωσε: «Στη WIND επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ισοτιμία των νέων απέναντι στην πρόοδο και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι αυτός είναι ένας μακρύς και πολύ απαιτητικός δρόμος που δεν σταματάει με την ολοκλήρωση των σπουδών. Χρειάζεται διαρκής προσωπική προσπάθεια. Χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία. Χρειάζονται όμως και ευκαιρίες. Κι εδώ βρίσκεται και ο ρόλος μιας επιχείρησης. Να θέσει τις βάσεις και να δώσει τα εφόδια για να χτίσουν οι νέοι τη δική τους μοναδική επαγγελματική πορεία».

ΙΚΥ: Νέο πρόγραμμα υποτροφιών διάρκειας 2 ετών

Μετά το τέλος των μεταπτυχιακών σπουδών και της πρακτικής άσκησης, οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν την υποχρέωση απασχόλησης αυτών των επιστημόνων για μία διετία. Το ΙΚΥ επιθυμεί να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από το σχεδιασμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών υποτροφιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε επιστημονικό δυναμικό, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, προχώρησε στην εκπόνηση ενός ερωτηματολογίου, προκειμένου να γίνει η καταγραφή των επιχειρήσεων και των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά επιστημονική περιοχή και ειδίκευση. Έτσι το Ίδρυμα προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έως τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, για τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων.