H ανεπαρκής νομοθετική προστασία της εργασίας των καλλιτεχνών

Ο οικονομικά ευάλωτος επαγγελματικός κλάδος των καλλιτεχνών δεν απολαύει και εκτός περιόδου πανδημίας της προστασίας του Έλληνα νομοθέτη, παρότι μία τέτοια πρόβλεψη είναι αναγκαία και ερείδεται αδιαμφισβήτητα στο Σύνταγμα.  Πρόσφατα, ο ν. 4722/2020 που κύρωσε τις από 10.8.2020 και από 22.8.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού προέβλεψε και την επέκταση των μέτρων στήριξης των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, υπάγοντάς τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 13 της από 14.3.2020 ΠΝΠ.

Εντούτοις, ο επαγγελματικός κλάδος της τέχνης, όντας εν γένει ευάλωτος και οικονομικά επισφαλής λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, χρήζει το δίχως άλλο της προστασίας του νομοθέτη και εκτός περιόδου πανδημίας. Η συνδεόμενη με την καλλιτεχνική ελευθερία ανάγκη ευελιξίας και εναλλαγής προσώπων καθιστά στην πράξη δυσχερή την εφαρμογή δεσμευτικών νομικών πλαισίων, ιδίως αυτού της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, που συνοδεύονται όμως και από την προστασία του εργατικού δικαίου. Επιπλέον, ο κίνδυνος ανεργίας των καλλιτεχνών είναι γενικευμένος και διαχρονικός δεδομένου ότι αυτοί συνάπτουν συνήθως αλλεπάλληλες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον ίδιο ή και περισσότερους εργοδότες ή συμβάσεις έργου, στο βαθμό που αντικείμενο της συμβάσεως είναι το αποτέλεσμα της εργασίας τους, και ως εκ τούτου εναλλάσσουν περιόδους εργασίας και περιόδους ανεργίας. Το εν λόγω καθεστώς είναι ιδιαίτερα επισφαλές, καθώς δεν τους διασφαλίζει σταθερή ροή εισοδήματος και διατηρεί πάντα στο προσκήνιο το ενδεχόμενο διακινδύνευσης του βιοπορισμού τους. Κάποτε μάλιστα, όταν η σύναψη αλλεπάλληλων συμβάσεων ορισμένου χρόνου σκοπεί στην καταστρατήγηση των διατάξεων του εργατικού δικαίου, κρίνεται καταχρηστική από τη νομολογία.

Οι περισσότερες κατηγορίες καλλιτεχνών, όπως αυτοί του χώρου του θεάματος-ακροάματος και η πλειονότητα των πνευματικών δημιουργών, με την εξαίρεση των εικαστικών καλλιτεχνών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει του άρθρου 4 του Ν.1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3863/2010. Εντούτοις, δεν τυγχάνουν περαιτέρω ενός ιδιαίτερου προστατευτικού καθεστώτος διασφαλίζοντος την αξιοπρεπή τους διαβίωση, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Χαρακτηριστικά, στη Γαλλία οι καλλιτέχνες και άλλοι επαγγελματίες του χώρου του θεάματος δύνανται να επωφεληθούν υπό προϋποθέσεις ενός καθεστώτος αποζημίωσης συνδεδεμένου με την ασφάλιση ανεργίας. Πράγματι, βάσει του διατάγματος της 13ης.7.2016 που έθεσε σε εφαρμογή σχετική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, οι καλλιτέχνες του θεάματος που προσλαμβάνονται βάσει σύμβασης ορισμένου χρόνου, είναι φορολογικοί κάτοικοι Γαλλίας και πραγματοποίησαν 507 ώρες εργασίας εντός ενός χρονικού διαστήματος 12 μηνών πριν τη λήξη της τελευταίας σύμβασης εργασίας τους δικαιούνται ενός επιδόματος επιβοηθητικού της επανόδου τους στην εργασία.

Δέον και ο Έλληνας νομοθέτης να μεριμνήσει για την εν γένει προστασία των καλλιτεχνών, προκειμένου να απαμβλυνθούν οι δυσχέρειες που συνδέονται άρρηκτα με την καλλιτεχνική ενασχόληση εν είδει επαγγέλματος και ως εκ τούτου να προαχθεί η τέχνη και ο πολιτισμός μέσω της προστασίας της εργασίας των επαγγελματιών του χώρου αυτού. Μία νομοθετική πρόβλεψη προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκει έρεισμα όχι μόνο στο άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της εργασίας αλλά και στο άρθρο 16 παρ. 1 που ανάγει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη και την προαγωγή της τέχνης σε υποχρέωση του Κράτους και στο άρθρο 16 παρ. 2 που καθιερώνει την παιδεία ως «βασική αποστολή του Kράτους», ενόψει του παιδαγωγικού χαρακτήρα της τέχνης και του αδιαμφισβήτητου ρόλου της στην πνευματική και ηθική διάπλαση του ανθρώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:

E: [email protected]

T: 210-6431387, F: 210-6460313

Η καρδιά της επιχείρησης

Στο επίκεντρο της αξιακής αλυσίδας (value chain) που δημιουργείται για τους πελάτες μιας επιχείρησης αλλά και για την ίδια, βρίσκονται οι εργαζόμενοί της, η καρδιά της!

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι, σε βάθος χρόνου, η αξία που δημιουργεί ένας πιστός πελάτης σε μια επιχείρηση είναι μεγάλη. Ειδικά αν στην εξίσωση, εκτός από τα οφέλη που δημιουργεί η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και των επαναλαμβανόμενων αγορών των προϊόντων και των υπηρεσιών από αυτούς, προσθέσουμε και τις συστάσεις τους. Οι ηγεσίες των εταιρειών κατανοούν την παραπάνω σχέση, εξού και σχεδιάζουν στρατηγικές και καθορίζουν στόχους, ώστε με τις διαδικασίες που παράγουν το τελικό «προϊόν» να αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών τους, να διατηρούν τους υφιστάμενους πελάτες τους και να αποκτούν νέους, επιτυγχάνοντας την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ικανοποιημένους πελάτες και στην αξία που δημιουργείται για αυτούς, καθώς και για τα κέρδη των εταιρειών, είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται σε αυτές, αφού οι πελάτες απολαμβάνουν το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Όσο υψηλότερο ποιοτικά είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες. Κάποιες φορές υπερεκτιμούμε τη σημασία που έχουν τα εργαλεία και τα συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και υποτιμούμε τη σημαντική επιρροή που έχουν οι εργαζόμενοι στο τελικό αποτέλεσμα που φτάνει στον πελάτη. Συνήθως, μιλάμε για τη βελτίωση των διαδικασιών, ξεχνώντας ότι οι διαδικασίες αποτελούνται από ενέργειες που εκτελούνται από τους ανθρώπους που εργάζονται στο πεδίο.

Το άρθρο «Putting the service Profit Chain to Work», που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1994 και αναδημοσιεύτηκε από το HBR το 2008, έχοντας βασιστεί σε δεδομένα ερευνών σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καταδεικνύει ακριβώς αυτή τη σχέση μεταξύ αξίας, ικανοποιημένων πελατών και ικανοποιημένων εργαζομένων με έναν πολύ απλό τρόπο. Η αξία που δημιουργείται σε μια εταιρεία οφείλεται κυρίως στους αφοσιωμένους πελάτες. Η αφοσίωση των πελατών είναι το άμεσο αποτέλεσμα της ικανοποίησης που λαμβάνουν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η αξία που λαμβάνουν οι ικανοποιημένοι πελάτες δημιουργείται από ικανοποιημένους, παραγωγικούς και πιστούς εργαζομένους.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια, το παραπάνω έχει εφαρμογή ακόμα και σήμερα -ίσως μάλιστα περισσότερο από ποτέ- σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν ταχύτατα και οι εταιρείες οφείλουν να προσαρμόζονται εξίσου γρήγορα και να καινοτομούν.

Ωστόσο, για να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας χρειάζεται να διασφαλίσουμε υψηλή εσωτερική ποιότητα (internal quality) στο εργασιακό περιβάλλον. Τα στοιχεία που τη διασφαλίζουν είναι ο χώρος εργασίας, τα εργαλεία που διευκολύνουν τους ίδιους τους εργαζομένους να επιτελέσουν το έργο τους, η στοχευμένη επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και οι δυνατότητες ανάπτυξής του, κυρίως μέσα από την εργασία του, η σαφής πρόταση εργασίας (work proposition) με βιώσιμο και δίκαιο σχήμα ανταμοιβών, καθώς και ένα διαφανές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει η ανατροφοδότηση, η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση.

Όσο υψηλότερος ο βαθμός των παραπάνω, τόσο υψηλότερη και η εσωτερική ποιότητα, η οποία μπορεί να μετρηθεί από τα συναισθήματα των εργαζομένων απέναντι στην εργασία τους, στους συναδέλφους τους και τελικά στην εταιρεία τους.

Η εμπειρία μου τα τελευταία 16 χρόνια στην εταιρεία που εργάζομαι, έχοντας αναλάβει πολλές θέσεις, έχει αποδείξει πως όταν η ηγεσία διαθέτει τέτοια κουλτούρα, τοποθετεί τους εργαζομένους στο επίκεντρο αυτής της αξιακής αλυσίδας και παρέχει τα εργαλεία αλλά και τη δυνατότητα να λάβουν πρωτοβουλίες μέσα από δομημένες μεθόδους, τότε αυτοί θριαμβεύουν, με αποτέλεσμα η ικανοποίηση των πελατών να είναι μεγάλη και η αξία που δημιουργείται για την εταιρεία υψηλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι πίστη, συνέπεια και επιμονή!

Γράφει ο Γιώργος Μπαλλής, People & Performance Director, LeasePlan Hellas Single Member S.A.

Digital Workplace: Νέες προτεραιότητες, νέο μοντέλο εργασίας

Digital transformation και Digital workplace είναι δύο όροι που συναντώνται αρκετά συχνά στις εταιρικές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Αν και η πρόοδος που έχει παρατηρηθεί είναι αξιοσημείωτη, η πρόσφατη πανδημία φαίνεται να έχει λειτουργήσει ως καύσιμο στη διαμόρφωση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας. Αρκετές εταιρείες μάλιστα, έθεσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε προτεραιότητα μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες κατά την άνοιξη του 2020, όταν δηλαδή ξέσπασε η υγειονομική κρίση. Την ίδια στιγμή, η πανδημία του Covid-19 επέφερε τη μετάβαση σε νέους τρόπους εργασίας καθώς οι οργανισμοί παγκοσμίως κλήθηκαν να «κλείσουν» τα γραφεία τους και να λειτουργήσουν απομακρυσμένα.

Με τον τρόπο αυτόν, αναδύθηκε μία διαφορετική διάσταση του digital workplace, η οποία αφορά στη διαμόρφωση ενός digital χώρου εργασίας που… δεν βρίσκεται στο γραφείο. Καθώς οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να συμμετέχουν σε virtual συναντήσεις, έγινε ξεκάθαρο ότι όσοι οργανισμοί είχαν κάνει βήματα προόδου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αντιμετώπισαν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που δημιούργησε η ταχεία μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία. Αναπάντεχα δε, η πανδημία οδήγησε όσους δεν είχαν ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση του ψηφιακού χώρου εργασίας τους, να τη θέσουν.

Σε γενικές γραμμές, ο ψηφιακός χώρος εργασίας αναφέρεται σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύνολο πρακτικών που περιλαμβάνει την ηγεσία, την κουλτούρα, την τεχνολογία και τις ενέργειες για την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων, καθώς και τη δημιουργία θετικού employee experience. Με τη σειρά της, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό ως υποκινητής των όσων πρέπει να γίνουν. Το HR καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχουν προκύψει, να δημιουργήσει τον «οδικό χάρτη» για τη διαμόρφωση του digital workplace, να επιταχύνει τον εταιρικό ψηφιακό μετασχηματισμό και, τέλος, να επηρεάσει μέσα από τις ενέργειές του τη συνολική παραγωγικότητα και ανάπτυξη των εργαζομένων.

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ INSIGHTS

Η ανάγκη βελτίωσης του digital resilience του ανθρώπινου δυναμικού έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα στον επιχειρηματικό κόσμο, με το digital workplace να αποκτά αξία από όλους και από μία nice-to-have κατάσταση να μετατρέπεται σε must-have. Σύμφωνα με την έρευνα «Gartner 2020 Digital Workplace», το 68% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι τα περισσότερα C-suite στελέχη έχουν εκφράσει τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός digital workplace κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Η εν λόγω έρευνα καταδεικνύει ως πιο ενδεικτικές τάσεις σε σχέση με το digital workplace τις εξής:

Η απομακρυσμένη εργασία, η οποία αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Εσωτερικές συναντήσεις, προσλήψεις, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και μια ποικιλία άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γίνονται πλέον εικονικά, με το remote working να δημιουργεί μία νέα γενιά λύσεων που έρχεται να καλύψει τις νέες απαιτήσεις και, την ίδια στιγμή, να υποστηρίξει ένα περιβάλλον όσο πιο κοντά στην προσωπική επικοινωνία.

BYOT – Bring you own thing. To BYOD φαίνεται να δίνει τη θέση του στο BYOT, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι φαίνεται να χρησιμοποιούν όλο και πιο πολύ τις δικές τους συσκευές στον εργασιακό χώρο. Το BYOT περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων όπως ακουστικά VR, smartwatches ακόμα και αντικειμένων θα μεταφερθεί στα γραφεία ή θα υποστηρίξει την απομακρυσμένη εργασία.

Smart workspaces. Ένας «έξυπνος» χώρος εργασίας αξιοποιεί την αυξανόμενη ψηφιοποίηση των φυσικών αντικειμένων προκειμένου να προσφέρει νέους τρόπους εργασίας και να βελτιστοποιήσει την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού. Παραδείγματα smart τεχνολογιών περιλαμβάνουν τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης του εργασιακού χώρου, τα εικονικά περιβάλλοντα και τους αισθητήρες κίνησης και αναγνώρισης προσώπου. Οποιαδήποτε τοποθεσία μπορεί να αποτελεί έναν «έξυπνο» χώρο εργασίας, όπως οι αίθουσες συνεδριάσεων αλλά και οι χώροι ενός σπιτιού, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, κάθε χρόνο το Digital Workplace Group (DWP) διεξάγει έρευνα με σκοπό να καταγράψει τις τάσεις και τις αλλαγές αναφορικά με το digital workplace. Με βάση την έρευνα του 2020, έχουν προκύψει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω ενδιαφέροντα insights:

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί δημιουργούν ένα επίσημο πλάνο για το ψηφιακό περιβάλλον εργασίας τους. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των εταιρειών που διαθέτουν πρόγραμμα για τον τρόπο λειτουργίας του digital workplace τους τείνει να αυξάνεται σταθερά, από 23% το 2018, σε 31% το 2019 και 37% το 2020. Αυτό δείχνει ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν στο digital workplace βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αντικατοπτρίζει μία στρατηγική προτεραιότητα για τους οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy) καθοδηγείται όλο και περισσότερο από τους συναδέλφους. Το digital literacy θεωρείται πλέον ένα κρίσιμο στοιχείο για κάθε ψηφιακό χώρο εργασίας ή πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Μία επιτυχημένη πρωτοβουλία ψηφιακού γραμματισμού εξοπλίζει τους εργαζομένους με τη γνώση αλλά και την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Αναφορικά με το πώς οι εταιρείες εκπαιδεύουν το ανθρώπινό δυναμικό τους σε αυτή την κατεύθυνση, η εν λόγω έρευνα καταδεικνύει την αυξανόμενη συμμετοχή των ίδιων των συναδέλφων σε προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης, παρέχοντας για παράδειγμα πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία. Με τον τρόπο αυτόν, μάλιστα, ενισχύεται και ο παράγοντας εμπιστοσύνη. Αν και το training είτε online είτε με τον παραδοσιακό τρόπο παραμένει η πιο δημοφιλής μέθοδος εκπαίδευσης, σημειώνεται αύξηση και στην αξιοποίηση των digital champions (34% το 2019, 52% το 2020), στα online communities (51% το 2019, 61% το 2020) και τέλος, στο reverse mentoring (5% το 2019, 17% το 2020).

Η πλειοψηφία των ομάδων πιστεύει ότι το digital workplace χρειάζεται βελτίωση. Η διαμόρφωση ενός digital workplace βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και, όπως έδειξε η έρευνα, συχνά υπάρχει το περιθώριο για βελτίωση. Σε σχετική ερώτηση για το πόσο αποτελεσματικός θεωρείται ο ψηφιακός χώρος εργασίας τους, οι περισσότεροι απάντησαν ότι μπορούν να υλοποιηθούν πιο πολλά έργα, με λιτότερο από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων να αξιολογεί τον ψηφιακό χώρο εργασίας του ως «πολύ» ή «εξαιρετικά» αποτελεσματικό. Ωστόσο, αν και η πλειοψηφία πιστεύει ότι υπάρχει δουλειά να γίνει, μόνο το 7% θεώρησε ότι ο ψηφιακός χώρος εργασίας του χρειάζεται μια «συνολική επανεξέταση».

Οι περισσότερες ομάδες εξετάζουν την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών. Στις σχετικές έρευνες των δύο προηγούμενων ετών, τα chatbots αποτελούσαν τάση. Πλέον, όμως, δεν θεωρούνται ως μία αναδυόμενη τεχνολογία. Χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όλο και περισσότεροι οργανισμοί σχεδιάζουν να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, όπως η ανάλυση συναισθημάτων (sentiment analysis), τα ρομπότ, το blockchain και η αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών (microservices architecture). Ειδικότερα, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των οργανισμών που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν μικροϋπηρεσίες (0% το 2019, 36% το 2020), προσωπικούς «ψηφιακούς» βοηθούς (13% το 2019, 32% το 2020) και ρομπότ (από 6% σε 28% αντίστοιχα).

Η δυνατότητα πρόσβασης από κινητές συσκευές τείνει να σταθεροποιηθεί. Με την πάροδο των χρόνων, έχει σημειωθεί πρόοδος αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό εταιρικό δίκτυο από προσωπικές και εταιρικές συσκευές. Για πρώτη φορά, όμως, ο αριθμός των οργανισμών που δεν παρέχει πρόσβαση στο intranet από κινητές συσκευές φαίνεται να αυξήθηκε (13% το 2020 σε σύγκριση με το 7% το 2019), γεγονός που υποδηλώνει πως η βελτίωση της πρόσβασης σε κινητά σε intranet και ψηφιακές υπηρεσίες που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχει φτάσει σε ένα σταθερό σημείο.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθώς ο κόσμος αγκαλιάζει τη νέα πραγματικότητα της εργασίας από το σπίτι και την εμφανή ανάγκη για ένα ανθρώπινο δυναμικό εν κινήσει, ένα νέο μοντέλο εργασίας έχει αναδυθεί, το οποίο αποκαλείται υβριδικό. Είναι κοινός τόπος ότι ο ψηφιακός χώρος εργασίας προσφέρει υποστήριξη στους οργανισμούς υπό τις παρούσες συνθήκες, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για τους εργαζομένους να είναι φυσικά διαθέσιμοι στο γραφείο για την εκπλήρωση της εργασίας τους. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση είναι η παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και πλατφόρμων για την υποστήριξη, την εργασία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.

Ο ρόλος της ηγεσίας σε όλο αυτό είναι κρίσιμος. Σε ένα υβριδικό εικονικό μοντέλο, οι ομάδες -και τα δίκτυά τους- χρειάζεται να υιοθετήσουν νέους κανόνες και να αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται, έτσι ώστε να είναι παραγωγικές και καινοτόμες. Αυτό σημαίνει τη συλλογή πληροφοριών, την εύρεση λύσεων, την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων το συντομότερο δυνατόν. Εντούτοις, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όταν η ομάδα εργάζεται εν μέρει εικονικά και εν μέρει φυσικά.

Για να αρθεί αυτή η δυσκολία, η ηγεσία οφείλει πρωτίστως να δώσει χώρο σε ό,τι κάνει και να μάθει από τυχόν λανθασμένες κινήσεις. Η ψυχολογική ασφάλεια έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γεγονός που δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό και σε ένα υβριδικό εικονικό μοντέλο. Σε μια τέτοια περίπτωση, μάλιστα, χρειάζεται περισσότερη προσοχή, εξού και η κουλτούρα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Η αίσθηση της ασφάλειας προκύπτει όταν τα άτομα νιώθουν άνετα κάνοντας λάθη, αλλά και μιλώντας και δημιουργώντας καινοτόμες ιδέες. Επίσης, η ασφάλεια απαιτεί τα άτομα να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται όταν ζητούν ευέλικτες λύσεις για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών.

Εν κατακλείδι, οι σαφείς κανόνες και οι σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη επηρεάζουν θετικά την παραγωγικότητα. Την ίδια στιγμή, όσο περισσότερο οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους σε βάθος χρόνου, τόσο πιο παραγωγικές τείνουν να είναι σε σχέση με τις πιο νέες, οι οποίες λειτουργούν ως φορέας κινητοποίησης. Στο φυσικό περιβάλλον εργασίας, ενδεχόμενη εναλλαγή ατόμων ανάμεσα στις ομάδες είναι πιο εφικτή να συμβεί, σε αντίθεση με τις εικονικές. Ωστόσο, ούτε το ένα άκρο, ούτε το άλλο είναι θεμιτό. Εκείνο που χρειάζεται είναι κάθε ομάδα να φέρει τον βαθμό ειδίκευσης και το υπόβαθρο που απαιτείται μέσα από το σωστό μίγμα ατόμων και να είναι ευθυγραμμισμένη ως προς τους στόχους και το έργο της.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Σε έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2020 με τίτλο «The State of the Digital Workplace 2020» από τις CMSWire και Reworked σε πάνω από 450 στελέχη, έγινε φανερό ότι οι βασικές προτεραιότητες που αφορούν στην επένδυση ενός digital workplace είναι η κουλτούρα και η διαχείριση της αλλαγής (29%), η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών (29%), η διαχείριση της γνώσης (29%), η ψηφιοποίηση και η βελτίωση της διαδικασίας (28%) και το learning & development (28%). Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους τείνουν να επικεντρώνονται στα πλεονεκτήματα ενός digital workplace. Αντιθέτως, όσες είναι πιο ώριμες, έχουν στρέψει το βλέμμα τους στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων, στη διαχείριση της αλλαγής στο σύνολο του οργανισμού και τελικά στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες τους. Η διοίκηση αναγνωρίζει πλέον ότι το employee experience έχει γίνει digital από το onboarding και το performance management έως τις πρακτικές για την ευημερία και την ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού.

Παρά την επιταχυνόμενη πρόοδο και το αυξανόμενο επίπεδο ωριμότητας, οι προκλήσεις για τους οργανισμούς παραμένουν, με βασικότερη εκείνη του προϋπολογισμού για τη διαμόρφωση ενός digital workplace. Όπως προέκυψε από την έρευνα των CMSWire και Reworked, ένας στους τρεις ερωτηθέντες ανέφερε τους περιορισμούς που πηγάζουν από το διαθέσιμο budget αναφορικά με το digital workplace, ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού. Μερικές ακόμα προκλήσεις είναι η έλλειψη διατμηματικής συνεργασίας (20%), οι ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες ή τμήματα (20%), η ψηφιακή υιοθέτηση στον χώρο εργασίας (17%) και η οργανωσιακή κουλτούρα (16%). Όλα αυτά τονίζουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη ανάπτυξης μιας ισχυρότερης επιχειρηματικής υπόθεσης για τον ψηφιακό χώρο εργασίας. Άλλωστε, το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας του χώρου εργασίας έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς, ιδίως κατά την περίοδο που διανύουμε.

Τέλος, μία ακόμη πρόκληση και ταυτόχρονα προτεραιότητα είναι η συνύπαρξη των διαφόρων γενεών στον εργασιακό χώρο. Οι επιχειρήσεις οφείλουν αφενός να συμβαδίσουν με την τεχνογνωσία των νεότερων και αφετέρου να εκπαιδεύσουν τις παλαιότερες γενιές. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι, επί του παρόντος, επανδρωμένο από άτομα που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις τελευταίες πέντε γενιές και, όπως γίνεται κατανοητό, δεν μπορούν να έχουν όλοι την ίδια τεχνολογική επάρκεια, ακόμα και αν εργάζονται στην ίδια εταιρεία. Οι πιο νέοι δε, τείνουν να είναι πιο απαιτητικοί ως προς τις προσδοκίες τους, με τους οργανισμούς να καλούνται να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν σε αυτές, αλλά και να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους ώστε να βρίσκονται όλοι «στην ίδια σελίδα».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ VIRTUAL ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ REMOTE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πραγματικότητα, οι απομακρυσμένες συναντήσεις και συσκέψεις στον εργασιακό χώρο έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση και το digital workplace. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μία σωστά δομημένη remote συνάντηση μπορεί να επηρεάσει θετικά την επιτυχία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα της εκάστοτε ομάδας, καθώς επίσης και την ατομική ευημερία.

Ένα επιτυχημένο και αποτελεσματικό meeting προϋποθέτει, όμως, την ύπαρξη μίας επιτυχημένης virtual ομάδας, με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχία της να είναι επιτακτική στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Στο πλαίσιο αυτό, το Center for Creative Leadership προτείνει τα εξής:

  • Σαφή διατύπωση του οράματος και των εταιρικών στόχων στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα για κάθε οργανισμό.
  • Επιλογή των μελών κάθε ομάδας με βάση τα ατομικά ταλέντα και τις ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
  • Εκπαίδευση της ηγεσίας κάθε ομάδας ώστε να καθορίσει και να επικοινωνήσει την αποστολή και τον σκοπό σε όλα τα μέλη, εξασφαλίζοντας ότι όλοι βρίσκονται στην «ίδια σελίδα».
  • Θέσπιση διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση πιθανών διαδικασιών ή / και παρεξηγήσεων.
  • Δημιουργία καναλιού επικοινωνίας για ερωτήσεις, το οποίο να είναι διαφορετικό από εκείνο των ανακοινώσεων αναφορικά με τα εργασιακά καθήκοντα.
  • Σαφής καθορισμός και επικοινωνία των εργαλείων που διαθέτουν οι virtual ομάδες, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.
  • Αναγνώριση του ατομικού και ομαδικού έργου, αλλά και της προσπάθειας μέσα από ένα δίκαιο σύστημα ανταμοιβών και άλλων κινήτρων.

Πολύτροπος Ηγέτης: Το κλειδί της επιτυχίας

H διαρκής επιτυχία των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και των κοινωνιών, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την αποτελεσματική ηγεσία και το αποτελεσματικό μάνατζμεντ.

Αυτό προϋποθέτει ότι τα στελέχη σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα ως μάνατζερ και ηγέτες ώστε να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους που είναι η διαχρονική επίτευξη αποτελεσμάτων για το κοινό καλό με την έννοια του Αριστοτέλη.

Μέχρι τώρα στην παγκόσμια βιβλιογραφία έχουν αναλυθεί οι ηγετικοί ρόλοι, οι ηγετικές συμπεριφορές και ικανότητες καθώς και τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Όμως, όλα αυτά αν και απαραίτητα, δεν είναι επαρκή για την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των ταραγμένων καιρών όπως η αβεβαιότητα, η πολυπλοκότητα, η διαφορετικότητα, οι συνεχείς και ριζικές αλλαγές, οι αμφισημίες και οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και τα παράδοξα.

Στην εποχή που ζούμε (και πολύ περισσότερο στο μέλλον), η ηγεσία δεν είναι ήρεμο ταξίδι αλλά μια οδύσσεια. Συνεπώς, ο αποτελεσματικός ηγέτης χρειάζεται εκτός όλων των άλλων, να είναι πολύτροπος και πολυμήχανος όπως και ο Οδυσσέας.

Συγκεκριμένα, πολυτροπία είναι η ικανότητα του ηγέτη να ασκεί πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους σκέψης και να μπορεί να συμπεριφέρεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις συνθήκες, τις περιστάσεις, τους ανθρώπους και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολύτροπος ηγέτης συντίθεται από τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις: αμφιδέξιος (ambidextrous), πολυτεχνίτης (versatile, multi tasks) και πολυμήχανος (resourceful).

ΟΙ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΥ ΗΓΕΤΗ

Η έννοια της αμφιδεξιότητας (ambi-dexterity) προέρχεται από τα παιδιά που γεννιούνται με την ικανότητα να γράφουν καλά και με τα δύο χέρια. Μεταφορικά λοιπόν, ο αμφιδέξιος ηγέτης μπορεί:

Πρώτον, να ασκεί, να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί το ίδιο αποτελεσματικά και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου δηλαδή, τη διαισθητική και την ορθολογική σκέψη ανάλογα με τις συνθήκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει.

Δεύτερον, να ασκεί πολλούς και διαφορετικούς ρόλους όπως η έμπνευση, η ενθάρρυνση, η παρακίνηση, η καθοδήγηση των ανθρώπων, η ανάπτυξη της ομάδας, η προσωπική του ανάπτυξη, η διαμόρφωση στρατηγικής, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αλλαγών, ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία, η θέση καθηκόντων, ο έλεγχος, η οργάνωση και ο συντονισμός.

Τρίτον, να επιλέγει και να εφαρμόζει διαφορετικά στυλ ηγεσίας όπως το αυταρχικό, το συμβουλευτικό ή το συμμετοχικό – δημοκρατικό ανάλογα με τις συνθήκες, το έργο που έχει να υλοποιήσει και την ωριμότητα των συνεργατών του.

Τέταρτον, να επικοινωνεί ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε συνεργάτη του και να χρησιμοποιεί το ίδιο αποτελεσματικά και ταυτόχρονα με ήθος, με πάθος και με λόγο για να πείθει.

Πέμπτον, να «κερδίζει το σήμερα», δηλαδή, να υλοποιεί το έργο ποιοτικά και αποδοτικά ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους και ταυτόχρονα να «χτίζει το μέλλον», δηλαδή, να εξασφαλίζει την σταθερότητα και την αλλαγή.

Η δεύτερη διάσταση του πολύτροπου ηγέτη, πολυτεχνίτης (versatile), σημαίνει ότι διαθέτει ποικιλία επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα, να μπορεί να διαχειρίζεται οικονομικά, εμπορικά, τεχνολογικά, ψυχολογικά και ανθρώπινα ζητήματα.

Η τρίτη διάσταση είναι η «πολυμηχανία»- (resourcefulness). Αυτή αφορά στο μυαλό και στη σκέψη του ηγέτη. Είναι η ικανότητα να ανακαλύπτει και να χρησιμοποιεί έξυπνους και διαφορετικούς τρόπους για να αντιμετωπίζει τις οποιεσδήποτε δυσκολίες και περιορισμούς ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους.

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΑΣ»

Η ικανότητα της «πολυτροπίας» και οι τρεις αυτές διαστάσεις της ουσιαστικά αποτελούν μια μετα-ικανότητα που προσδιορίζει την ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων, όπως, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η ευλυγισία, η αποφασιστικότητα , η προδράση (proactiveness) και ο αυτοσχεδιασμός, που απαιτούν οι προκλήσεις των ταραγμένων καιρών που προαναφέρθηκαν.

Η Πολυτροπία, όπως και όλες οι ηγετικές ικανότητες, αναπτύσσεται μέσω της εκπαίδευσης και κυρίως της άσκησης και προϋποθέτει την ανάπτυξη βασικών ηγετικών χαρακτηριστικών όπως η γενναιότητα, το θάρρος, η επαγρύπνηση, η συστημική σκέψη, η δημιουργική σκέψη, ο αυτοέλεγχος και η αυτοκυριαρχία, η ετοιμότητα, η επικέντρωση, η προνοητικότητα και η ικανότητα κατανόησης των αιτιών των φαινομένων, των αναδυόμενων τάσεων και των εξελίξεων στο μέλλον. Συνεπώς, όλα αυτά μπορούν να αποτελούν στόχους των εργαστηριακών σεμιναρίων για την ανάπτυξη των στελεχών και των ΜΒΑ.

Γράφει ο Καθ. Δημήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης και Διευθυντής του Executive MBA, New York College

Ένα ξεχωριστό Δώρο²!

Disruption, Leadership, Story Telling, Personal Development, Mindfulness, Right Mental Attitude και άλλες «business» έννοιες μέσα από απλές, καθημερινές ιστορίες με πολύ ισχυρά μηνύματα που ίσως τα έχουμε ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ!

Ειδικά στις μέρες μας, που η πρόκληση της εστίασης της προσοχής είναι πολύ μεγάλη, τα «Δώρα» με τη δομή τους, επιτρέπουν στον αναγνώστη να τα διαβάσει για όσο χρόνο θέλει, μιας και αποτελούνται από μια πληθώρα από αυτοτελείς και ανεξάρτητες, σε σχέση με τη ροή του περιεχομένου, ιστορίες. Ανθρώπινες ιστορίες που μπορεί να θυμίσουν κάτι από την καθημερινότητα του καθενός μας και που θα μας κάνουν να διαπιστώσουμε, να αναθεωρήσουμε και, ίσως, να θελήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και βιώνουμε την κάθε στιγμή. Ιστορίες που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, τους φίλους, την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, τη χρήση της τεχνολογίας, την επιτυχία, την ευτυχία, τον εκφοβισμό και την αγάπη!α (ή δυο για την ακρίβεια) διαφορετικά και μάλλον μη αναμενόμενα αναγνώσματα για την ενότητα αυτή, που έρχονται να ταυτιστούν με τη φιλοσοφία μου για την ανθρώπινη ύπαρξη. Να «είσαι μέσα» σε κάθε στιγμή, να ζεις τη Ζωή! Ένα βιβλίο για την αυτοβελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη που στοχεύει στην καρδιά και στο μυαλό. Όπως εξηγεί και ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης, κάθε μέρα είναι ένα Δώρο. Να το ανοίγεις. Μην το πετάς. Η ζωή η ίδια είναι δώρο. Μην την προσπερνάς. Ένα τετράδιο θαυμάτων, όπως γράφει και στο εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου, σαν και αυτά που συμβαίνουν καθημερινά σε όλους μας. Αυτά που συχνά προσπερνάμε.

Μια γραφή που συχνά ισορροπεί μεταξύ του απλού και απλοϊκού τρόπου απόδοσης, που μας προτρέπει όμως με ανθρώπινο τρόπο να κοιτάξουμε ξανά τα «αυτονόητα» και να διαλέξουμε να ζήσουμε όπως επιθυμεί ο καθένας μας. Να μοιραστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις με άλλους και ίσως με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε όλοι καλύτεροι.

Γράφει ο Γιώργος Καπούλας, Team Building Designer & Facilitator, Managing Partner της be in | Experiential People Development

MetaMathesis: Επαγγελματική Διημερίδα για τη Διεπιστημονικότητα στην Ειδική Αγωγή στις 7 και 8 Νοεμβρίου

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός MetaMathesis, με τη στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών, διοργανώνει Διημερίδα με θέμα “1η Επαγγελματική Διημερίδα για τη Διεπιστημονικότητα στην Ειδική Αγωγή”, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 7 και 8  Νοεμβρίου. Το διήμερο αυτό, ειδικοί από τον χώρο της Ειδικής Αγωγής θα δώσουν το παρόν από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σαουδική Αραβία, την Ισπανία μεταφέροντας τη γνώση τους πολυδιάστατα και μέσα ο καθένας από το δικό του πολιτισμικό και επιστημονικό περιβάλλον. Ο προσανατολισμός της Διημερίδας είναι καθαρά πρακτικός και στοχεύει στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών από τους εισηγητές, οι οποίοι θα «μοιράσουν» την επαγγελματική γνώση μέσα από την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες.

Στους προσκεκλημένους ομιλητές είναι οι: Εμμανουήλ Κολιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δρ. Αναστασία Χατζηγιαννακού, Ειδική Παιδαγωγός, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Ελένη Λοβαρή, Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών, Άννα Ζαρκάδα, Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάννης Καραγιαννάκης, Διδάσκων Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημιουργός Μεθόδου- Μαθηματικά στην Ειδική Αγωγή “MathPro Education”, Georgε Korbas, Director, Teaching Learning and Development Center at Al Yamamah University, Saudi Arabia, Dr Sofia Roilidou, Νευροεπιστήμονας, Συνεργαζόμενη καθηγήτρια University of Catalonia & International University of La Rioja, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας & Ξένων Γλωσσών, Αναστασία Μεταλληνού, Καθηγήτρια Αγγλικών, Ειδική Παιδαγωγός, συγγραφέας και συνδημιουργός της μεθόδου English Sounds Fun.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Διημερίδας και δήλωση συμμετοχής βρίσκονται στο   www.conference-edu.com.

Νέος διαγωνισμός από Edenred και My market

Με το μήνυμα «Στα My market μπαίνεις με Ticket Restaurant, βγαίνεις με Aygo!», οι Edenred και My market διεξάγουν διαγωνισμό, αποκλειστικά για κατόχους Ticket Restaurant, με δώρο ένα Toyota Aygo X-City. Ειδικότερα, έως 31 Δεκεμβρίου, όλοι οι κάτοχοι Ticket Restaurant που πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους στα καταστήματα My market, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής στο myedenred.gr/car και να λάβουν μέρος στην κλήρωση για το αυτοκίνητο.

Δύο βραβεία για την Metro στα HR Awards 2020

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η METRO AEBE στην έκτη διοργάνωση των HR Awards για τους δύο βασικούς πυλώνες της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της εταιρείας, με την οποία η METRO ενοποίησε τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας, δημιουργώντας μια πρωτοποριακή συνέργεια. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κέρδισε SILVER βραβείο στις κατηγορίες «Αριστεία στη Διαχείριση της Απόδοσης Στρατηγική / Πρωτοβουλία» και «Καλύτερη δράση Εταιρικής Ευθύνης (με την εμπλοκή εργαζομένων)».

ΑΒ Βασιλoπουλος: Διοργάνωσε τη δέκατη Χρονιά Εθελοντισμού

Τη δέκατη Χρονιά Εθελοντισμού ΑΒ, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, διοργάνωσε η ΑΒ Βασιλόπουλος, με τη συμμετοχή εργαζομένων και πελατών. Ειδικότερα, η εταιρεία συγκέντρωσε 43,4 τόνους τυποποιημένων τροφίμων μέσα από τα ειδικά «Καλάθια Συγκέντρωσης Τροφίμων» και στήριξε 35.000 ανθρώπους και 200 Τοπικούς Φορείς και Οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, διέθεσε επιπλέον 33,86 τόνους τυποποιημένων τροφίμων, αξίας 50.000 ευρώ, στην «Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων» για 26.000 ακόμη ανθρώπους. Έτσι, μέσα από την εταιρική αυτή συνεισφορά ωφελήθηκαν 15.000 άτομα μέσα από 40 ΜΚΟ στην Αθήνα, 5.500 άτομα σε 15 φορείς στη Θεσσαλονίκη, 3.500 άτομα μέσα από 10 ιδρύματα στη Θεσσαλία και 2.000 άτομα στη Δράμα, ενώ η εταιρεία ανανεώνει το «ραντεβού» της για την 11η Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ, το 2021.

ΣΕΓΕ: Σημαντική η κατάρτιση για το 73,27% των γυναικών

Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020, με δείγμα άνω των 200 γυναικών, το 73,27% πιστεύει πως είναι «σημαντική» η κατάρτιση που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, με το 46,53% να απαντά πως θα το ενδιέφερε «αρκετά» η συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα, ενώ, ως προς την προοπτική απασχόλησης σε διαφορετικό κλάδο, το 40,1% απαντά πως θα το ενδιέφερε «αρκετά», και το 27,23% «λίγο»

. Αναφορικά με τα οφέλη της κατάρτισης, το 44,06% αναφέρει τη «Διεύρυνση νέων εργασιακών ευκαιριών», το 32,18% την «Περαιτέρω απόκτηση γνώσεων για εξυπηρέτηση της υφιστάμενης επιχείρησής μου», το 39,11% την «Εργασιακή εξέλιξη- Απόκτηση ιεραρχικά υψηλότερης θέσης», το 32,18% την «Απόκτηση νέων αρμοδιοτήτων / νέων καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης» και το 25,5% τη «Μισθολογική αύξηση».

Επίσης, σε σχέση με τις σημαντικές γνώσεις / δεξιότητες που απαιτούνται, οι απαντήσεις σχετίζονταν με την εξ αποστάσεως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, τη χρήση Η/Υ, τη γνώση καλών πρακτικών για διαχείριση χρόνου και βελτίωση απόδοσης, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τη διαχείριση e-shop, την εξυπηρέτηση πελατών και το διαδικτυακό marketing.

Επιπλέον, στην έρευνα καταγράφεται και το ενδιαφέρον σχετικά με διάφορα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, με το 51,98% να ενδιαφέρεται για τη «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού –εφαρμογή μοντέλου τηλεργασίας», το 55,45% για την «Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων», το 59,41% για «Διαδικτυακό Εμπόριο – Διαχείριση eshop», το 69,31% για «Διαδικτυακό Marketing – Ηλεκτρονική Διαφήμιση» και το 50,5% για «Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου». Σημειώνεται τέλος, ότι η «Συμβατική κατάρτιση» επιλέγεται από το 31,68%, η τηλε-κατάρτιση από το 37,13% και ο «συνδυασμός συμβατικής και τηλεκατάρτισης» από το 31,19% των ερωτηθέντων.