Τα επιχειρηματικά αποτελέσματα μίας χρονιάς, στην οποία η ελληνική οικονομία γνώρισε μία περίοδο μεγάλης κρίσης με κύρια χαρακτηριστικά το υψηλό δημόσιο χρέος και το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, αποτυπώνονται στην 3η Έκδοση BUSINESS LEADERS IN GREECE της ICAP Group.

Στην Έκδοση παρουσιάζονται οι 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες και οι 200 πιο κερδοφόροι Όμιλοι με βάση τα κέρδη EBITDA (προ φόρων τόκων, αποσβέσεων), τα οποία επελέγησαν σαν κριτήριο κατάταξης λόγω του ότι προσεγγίζουν περισσότερο το πραγματικό λειτουργικό αποτέλεσμα των εταιρειών αποτελώντας το εγκυρότερο μοναδιαίο μέτρο σύγκρισης ανάμεσα σε Επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων.

H ICAP Group ως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί, αφενός, από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) και, αφετέρου, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων για Ελληνικές Επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογής του ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, θεωρεί χρέος της να ενημερώνει την αγορά τακτικά για τις εξελίξεις και τις επικρατούσες τάσεις στον κλάδο της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας που επεκράτησαν το 2009 επηρέασαν και τις 500 κερδοφόρες εταιρείες και τους 200 ομίλους.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών κινήθηκε πτωτικά το 2009 (-8,6%), στο πλαίσιο της γενικής επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, σε επίπεδο κερδοφορίας διαπιστώνεται βελτίωση τόσο σε επίπεδο κερδών EBITDA (+11,4%), όσο και προ φόρων κερδών (+10,6%), μεταβολές που σε πρώτη ανάγνωση ίσως προκαλούν έκπληξη.

Ωστόσο, η αυξημένη συνολική κερδοφορία μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί σε δύο κυρίως επιχειρήσεις (ΔΕΗ Α.Ε., Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.), εταιρείες που εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία το 2009, γεγονός που αποδίδεται (σε μεγάλο βαθμό) σε ευνοϊκές συγκυρίες σχετικά με την υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου, κ.ά. Όσον αφορά στους Ομίλους, βάσει των στοιχείων των ενοποιημένων ισολογισμών του 2009, προκύπτει επιδείνωση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης μειώθηκε κατά 11% περίπου.

Επίσης, τα συνολικά κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 4,5% και τα προ φόρου κέρδη κατά 9,6%.