Την καθοριστική σημασία που έχει η Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο για τη διαχείριση των συγκρούσεων ανέδειξε το 4th ΑΡ Forum, το οποίο διοργάνωσε η Hellas EAP, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Παραρτήματος του Διεθνούς Συλλόγου ΕΑΡΑ Int., του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο.Π.Α., του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ και του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος.

Το συνέδριο εστίασε στα σημαντικά οφέλη της Διαμεσολάβησης σε τομείς όπως ενίσχυση θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, αύξηση του ηθικού και της δέσμευσης, πρόληψη και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και κυρίως μείωση του στρες, μείωση νομικών διεκδικήσεων και σχετικών αποζημιώσεων και κόστους, μείωση πιθανότητας έκθεσης του οργανισμού, προαγωγή κουλτούρας αποτελεσματικής επικοινωνίας, αύξηση της παραγωγικότητας κ.ά. Κεντρικός ομιλητής του Forum ήταν ο Tony Buon, πιστοποιημένος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, εκπαιδευτής, ακαδημαϊκός και συγγραφέας.

Ο ίδιος παρουσίασε σε διαδραστικό επίπεδο με τους συμμετέχοντες την Υπηρεσία Workplace Mediation ως μια εθελοντική και «άτυπη» διαδικασία μέσω της οποίας μεταβαίνουμε από τη σύγκρουση σε μια συνεργατική πρακτική εξεύρεσης τρόπων επίλυσης των προβλημάτων. Αναφέρθηκε στην τεράστια επίδραση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στην Ευρώπη στο ηθικό, δέσμευση, υγεία και παραγωγικότητα στο εργασιακό περιβάλλον και άρα στην αναγκαιότητα υλοποίησης υπηρεσιών για τη μείωση του κόστους που συνδέεται με τα ανωτέρω, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.