Τη φετινή έκθεση του Inovantage με θέμα «Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό – Αλλάζοντας προσέγγιση σε σχέση με το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», δημοσίευσε ο Όμιλος Adecco, η οποία ρίχνει φως στους τομείς που πρέπει να επενδύσουν οι επιχειρήσεις, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αναλύοντας τις παγκόσμιες τάσεις, με περιοχή εστίασης την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η πανδημία του Covid-19 συνέβαλε στην συνειδητοποίηση της ανάγκης για ευελιξία στην εργασία, με τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς να υιοθετούν ευέλικτες μορφές εργασίας, ενώ κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων χωρών είναι πως τηρούν μια παθητική και όχι προορατική στάση αναφορικά με τις αγορές εργασίας τους.

Επίσης, χώρες όπως η Ελλάδα και η Κροατία, έχουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον τουριστικό τομέα, με το ένα τρίτο του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας να απασχολείται στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες τροφίμων, ενώ οι διαφορετικές τάσεις ανάμεσα στις χώρες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Επιπλέον, οι εταιρείες στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν στην εύρεση των αναγκαίων δεξιοτήτων, με τη μειωμένη προσφορά ειδικευμένων εργαζομένων να τους ασκεί μεγαλύτερη πίεση για να διατηρήσουν και να επανεκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Στην υπό εξέταση περιοχή παρατηρείται, ακόμη, χαμηλή συμμετοχή ενός μεγάλου ποσοστού του ενεργού ηλικιακά πληθυσμού στην αγορά εργασίας, με την ευέλικτη εργασία να εξακολουθεί να είναι κάπως περιορισμένη, αλλά τη ζήτηση να δείχνει τάσεις ανόδου. Τέλος, φαίνεται ότι απαιτείται επένδυση στη διά βίου μάθηση, στον επαναπροσδιορισμό και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην ευελιξία.