Την χαρτογράφηση του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα μέσα από τις απόψεις των εργαζομένων και των υποψηφίων επιχειρεί η έρευνα με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2022» που πραγματοποιήθηκε για 8η φορά από την Adecco σε συνεργασία με την Global Link και την H+K Strategies.

Ανάμεσα στα βασικά πεδία διερεύνησης της έρευνας είναι η μείωση της ανεργίας, ο χρόνος επανένταξης στην αγορά εργασίας, οι παράγοντες που ωθούν τους εργαζομένους στην αναζήτηση εργασίας, ο βαθμός ικανοποίησης από το work-life balance καθώς και οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση. Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • Οι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι ο μισθός τους δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγικότητα και τις ώρες εργασίας τους.
  • Η αναζήτηση εργασίας παραμένει ενεργή κυρίως εντός Ελλάδας. Αν και οι εργαζόμενοι είναι εξασφαλισμένοι από εργασία, εντούτοις δείχνουν μεγάλη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας καθώς οι φιλοδοξίες όσον αφορά τις αποδοχές και την εξέλιξή τους παραμένουν υψηλές.
  • Η υιοθέτηση ευέλικτων μοντέλων εργασίας συνεχίζει να παρατηρείται με μειούμενο όμως ρυθμό, καθώς η πλειονότητα των εργοδοτών φαίνεται να προτιμά την επιστροφή στο γραφείο.
  • Οι βασικότερες παράμετροι που ωθούν στην αλλαγή εργασίας είναι η επιθυμία για ελκυστικότερο μισθό, καλύτερες προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με αναζήτηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Παρατηρείται δυσαρέσκεια των εργαζομένων σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance), καθώς περίπου ένας στους δύο δηλώνει πως εργάζεται πάνω από 40 ώρες εβδομαδιαίως.
  • Το εργασιακό ήθος αναδεικνύεται ως το βασικότερο προσόν που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.