Την ολοκλήρωση εξαγοράς μετοχών που εκδόθηκαν το Νοέμβριο του 2007 ανακοίνωσε η Adecco.

Η εταιρεία εξαγόρασε 11.488.000 των μετοχών της (αριθμός που ισοδυναμεί με το 6,07% των μετοχών που εκδόθηκαν). Η μέση αγοραστική τιμή ανά μετοχή ήταν CHF 57,32.

Οι εν λόγω μετοχές θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές εξαγορές ή για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μείωσης ποσοστού συμμετοχής σχετιζόμενου με δημόσια εγγεγραμμένα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια.