Τα αποτελέσματα της έρευνας «Άδειες Πατρότητας & Γονεϊκότητας – Όψεις του έμφυλου χάσματος στη (μη αμειβόμενη) φροντίδα» έδωσε στη δημοσιότητα το Women on Top, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Konrad Adenauer Stiftung Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και τη συνεργασία της qed.

Η εν λόγω ποιοτική και ποσοτική έρευνα είχε ως στόχο να σκιαγραφήσει τα εμπόδια που αποτρέπουν τους άνδρες από το να κάνουν χρήση γονικών αδειών, να διερευνήσει το έμφυλο χάσμα στη χρήση αδειών γονεϊκότητας και να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής που θα ενθαρρύνουν την ευρύτερη χρήση των αδειών αυτών από τους πατέρες. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, το 47% των ερωτώμενων πατέρων απάντησε ότι δεν έχει κάνει χρήση καμίας γονικής άδειας, ενώ το επίπεδο γνώσης σε ό,τι αφορά το σύνολο των αδειών γονεϊκότητας για τους άνδρες εμφανίζεται χαμηλό σε όλες τις κατηγορίες ερωτώμενων.

Παρατηρείται δηλαδή έλλειμμα πληροφόρησης/ενημέρωσης για τις άδειες αυτές, με το χαμηλότερο επίπεδο γνώσης να αφορά τη γονική άδεια. Επιπρόσθετα, το 38% των γυναικών και το 58% των ανδρών θεωρούν ότι η αγορά εργασίας «τιμωρεί» τους άνδρες που κάνουν χρήση γονικών αδειών.

Παράλληλα, περίπου το 25% των γυναικών και το 32% των ανδρών πιστεύουν ότι οι άνδρες πρέπει να συντηρούν την οικογένεια και οι γυναίκες να συμπληρώνουν το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και ότι είναι υποχρέωση των γυναικών να προσαρμόζουν τη ζωή τους στις ανάγκες της οικογένειας. Τέλος, βάσει της έρευνας, οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για την ενθάρρυνση της λήψης αδειών γονεϊκότητας από τους άνδρες είναι η υποχρεωτικότητα της γονικής άδειας για τους πατέρες και η ευκολία λήψης της από τον εργοδότη.