Η χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου στον πατέρα εργαζόμενο αποτελεί αυτοτελές δικαίωμά του.

Γίνεται λοιπόν εφικτός στην πράξη ο συνδυασμός επαγγελματικών ευθυνών και οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται οι άνδρες να αναλάβουν ίσο μέρος των οικογενειακών τους ευθυνών λαμβάνοντας γονική άδεια, για να ασχοληθούν και αυτοί με την ανατροφή των παιδιών.

Άδειες και οικογενειακές υποχρεώσεις
Μεταξύ των λοιπών αδειών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις δικαιούνται και άδεια ανατροφής τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται προς εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών των εργαζομένων, καθώς μέσω της άδειας αυτής μπορεί ο ένας από τους δύο εργαζόμενους γονείς να βρίσκεται κοντά στο παιδί για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του και να ασχολείται απρόσκοπτα με την ανατροφή του.

Στον ιδιωτικό τομέα ήδη από το 1984, οπότε και καθιερώθηκε η εν λόγω άδεια, προβλέφθηκε εξ αρχής να χορηγείται αυτή εναλλακτικά είτε στη μητέρα, είτε στον πατέρα. Αντίθετα στο δημόσιο και συγκεκριμένα στους δημοσίους υπαλλήλους, η άδεια ανατροφής προβλέφθηκε αρχικά από των Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων μόνο για την μητέρα εργαζόμενη, ενώ μόλις το 2007 προβλέφθηκε ρητώς και για τον πατέρα εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα η άδεια ανατροφής καθιερώθηκε με το νόμο 1483/1984 για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχέση εντολής σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και αφορά σε εργαζομένους και των δύο φύλων.

Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών και μπορεί να διαρκέσει έως 3 ½ μήνες για κάθε παιδί, αρκεί ο εργαζόμενος:
α. να έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη,
β. ο άλλος γονέας να απασχολείται έξω από το σπίτι και
γ. το παιδί να είναι ηλικίας έως 3 ½ ετών.

Αν και εξ αρχής ο νόμος παρείχε το δικαίωμα αυτό και στον πατέρα εργαζόμενο, μόλις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η πρόθεση οι άνδρες να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού.


Προβλήματα κατά τη διαδικασία
Παρά το γεγονός όμως ότι η άδεια ανατροφής τέκνου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και για τον πατέρα εργαζόμενο, συχνά παρατηρούνται προβλήματα κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας αυτής σε άνδρες εργαζομένους. Αναφορικά με τα προβλήματα αυτά ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει μεγάλο αριθμό καταγγελιών και πολλές φορές έχει προβεί στη διαδικασία διαβούλευσης για την επίλυσή τους.

Τον Σεπτέμβριο 2010 ο ΣτΠ προέβη σε διαδικασία διαμεσολάβησης σχετικά με τη χορήγηση άδειας ανατροφής σε πατέρα ιδιωτικό υπάλληλο, κατόπιν προσφυγής εργαζομένου νοσηλευτή σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο εργοδότης του νοσηλευτή ισχυριζόταν πως ο εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα αυτό καθώς η σύζυγός του, που είναι οδοντίατρος και έχει δική της επιχείρηση, δεν μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη ότι δεν κάνει αυτή χρήση της άδειας.

Όπως προαναφέρθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία, την άδεια για ανατροφή του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως στη διοίκηση της κλινικής, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί το δικαίωμα αυτό στον νοσηλευτή, ανεξάρτητα από το αν η σύζυγός του ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, επισημαίνοντας μάλιστα πως ο περιορισμός στους άνδρες συνιστά διάκριση λόγω φύλου σε βάρος τους και αντιτίθεται σε διατάξεις που επιβάλλουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.

Τελικά, η διοίκηση της κλινικής ανταποκρίθηκε θετικά στο νέο έγγραφο του ΣτΠ και χορήγησε εν τέλει στο νοσηλευτή σύζυγο αυτοαπασχολούμενης άδεια ανατροφής τέκνου 3,5 μηνών.

Συμπερασματικά, η άδεια ανατροφής τέκνου αποτελεί μια ειδική κατηγορία άδειας για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις, εμπίπτουσα στις άδειες άνευ αποδοχών, που στοχεύει στην ενίσχυση του οικογενειακού θεσμού. Η χορήγησή της και στον πατέρα εργαζόμενο κατατείνει στην ενθάρρυνση των ανδρών να αναλάβουν ισότιμο μερίδιο των οικογενειακών ευθυνών και στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής τους ζωής.