Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος, οδήγησε τον νομοθέτη στη θεσμοθέτηση μιας σειράς ειδικών αδειών, παρεχόμενες άλλες μόνο στην εργαζόμενη μητέρα και άλλες και στους δύο γονείς (φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους).

Περαιτέρω, η ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις όλης της χώρας, δικαιούται τις παρακάτω άδειες:

α. ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), διάρκειας δεκαεπτά εβδομάδων, ήτοι οκτώ εβδομάδες προ του τοκετού και εννέα μετά από αυτόν β. ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έξι μηνών, η οποία ξεκινά αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού ή την κανονική άδεια (εφόσον η ασφαλισμένη έκανε χρήση της αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα).

Ειδικότερα, αν η μητέρα δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού ή τυχόν της κανονικής άδειας (υπό την προϋπόθεση όμως ότι έκανε χρήση της αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα), αυτή, την επόμενη της λήξης της ειδικής άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) λαμβάνει την ειδική εξάμηνη άδεια, «στη συνέχεια δε αυτής και το μειωμένο ωράριο που προβλέπει το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Εάν, αντίθετα, η μητέρα λάβει αμέσως μετά την ειδική άδεια μητρότητας, (τοκετού και λοχείας), άδεια ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο ή την κανονική της άδεια, αυτή δικαιούται να λάβει την εξάμηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας ακριβώς μετά τη λήξη τους.

Συνεπώς, κατά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, από τη γραμματική και τελολογική ερμηνεία της προαναφερθείσας διάταξης, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 6 μηνών δόθηκε ως ένα επιπλέον δικαίωμα της εργαζόμενης μητέρας, πέραν των υφισταμένων που της παρέχονται από την εργατική νομοθεσία και δύναται να κάνει χρήση αυτής είτε πριν είτε μετά την ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου.

γ. ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού, διάρκειας τριάντα μηνών από τη λήξη της ειδικής άδειας μητρότητας, σύμφωνα με την οποία δύναται να προσέρχεται αργότερα στην εργασία της, είτε να αποχωρεί νωρίτερα από αυτήν κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Κατόπιν όμως συμφωνίας με τον εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα μήνες και σε μια ώρα για έξι επιπλέον μήνες (σύνολο 18 μήνες). Η άδεια αυτή μπορεί εναλλακτικά να χορηγηθεί και στον εργαζόμενο πατέρα.

Αναλυτικότερα, η χορήγηση των υπό α. και β. ειδικών αδειών αποσκοπούν αφενός στην προστασία της βιολογικής κατάστασης της γυναίκας δημιουργηθείσας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατόπιν της εγκυμοσύνης, και την προστασία των ιδιαίτερων σχέσεων μητέρας-τέκνου, αμέσως μετά τον τοκετό, αφετέρου παρατείνοντας τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας με την άδεια του αρ. 142 του Ν3655/2008, στην προστασία των σχέσεων μητέρας και του βρέφους της για περισσότερο χρόνο προκειμένου να μη διαταράσσονται οι σχέσεις αυτές από τη σώρευση βαρών, που συνεπάγεται η ταυτόχρονη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της μητέρας.

Τέλος, την ειδική 30μηνη άδεια θηλασμού και προστασίας των παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 που επικυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3144/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη δικαιούται με ίδιους όρους και ο εργαζόμενος πατέρας, όταν δεν κάνει χρήση η μητέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο πατέρας οφείλει να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών. Παράλληλα, το εν λόγω δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης των δύο γονέων έχουν και οι θετοί γονείς από τον χρόνο της υιοθεσίας τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο έτος της ηλικίας του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, καθώς επίσης και οι άγαμοι γονείς. Συνεπώς, αποτελεί μέτρο που αποσκοπεί στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

    Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
    E: [email protected]
    T: 210-6431387
    F: 210-6460313