Η ICAP Group ανακοίνωσε τα Συμπεράσματα Μελέτης που εκπόνησε και η οποία αποτυπώνει την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των ΑΕ - ΕΠΕ επιχειρήσεων για την περίοδο 1/1/2009 - 31/12/2009.

Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε ένα δείγμα 21.743 επιχειρήσεων -ΑΕ και ΕΠΕ όλων των τομέων δραστηριότητας (Βιομηχανία – Εμπόριο – Υπηρεσίες) – οι οποίες είχαν διαβαθμιστεί κατά την 1/1/2009 και εξέτασε την εξέλιξη της πιστοληπτικής τους ικανότητας κατά την 31/12/2009.

Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών, προκύπτει ότι το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων κατά το έτος 2009 αυξήθηκε κατά 39,47% σε σχέση με το μέσο ποσοστό ασυνέπειας των ετών 2003 – 2008.

Η συνολική αυτή ασυνέπεια επιβεβαιώνεται και από τους επιμέρους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα οι ασυνεπείς επιχειρήσεις της Βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 36,34%, του Εμπορίου κατά 64,89% και των Υπηρεσιών κατά 10%.

Από την περαιτέρω εξέταση των στοιχείων της μελέτης παρατηρούμε ότι για τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, το 23,40% των εταιρειών επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητά του, έναντι του 16,91% που την αύξησε. Στις επιχειρήσεις Βιομηχανίας παρουσιάζεται μία αύξηση της επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας έναντι της βελτίωσης κατά 24,35% στις επιχειρήσεις Εμπορίου κατά 71,04% και στις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών κατά 16,95%.

Επιπλέον η ICAP Group, μέλος της FEBIS (Federation of Business Information Services) παρουσίασε στοιχεία πτωχεύσεων εταιρειών στη Δυτική Ευρώπη. Όλα τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ετήσια μελέτη «Insolvencies in Europe 2009/2010».

Ο συνολικός αριθμός των εταιρειών οι οποίες πτώχευσαν στη Δυτική Ευρώπη το 2009 ανήλθε σε περισσότερες από 185.100 επιχειρήσεις έναντι κάτι λιγότερο των 152.000 επιχειρήσεων το 2008 (αύξηση 22% ή 33.200 επιχειρήσεις).

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι 17 χώρες που εξετάστηκαν είχαν σημαντική αύξηση των πτωχεύσεων, ενώ μόνο η Ελλάδα είχε σχεδόν μηδενική αύξηση. Πράγματι στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πτώχευσαν αυξήθηκε κατά μόλις 1 εταιρεία (360 πτωχεύσεις το 2009 έναντι 359 πτωχεύσεων το 2008).