Άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα για πρώτη φορά, διάρκειας ενός έτους, προβλέπει μεταξύ άλλων η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της άδειας αυτής κατόπιν σχετικής αίτησης του εργαζόμενου, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής άδειας έως και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται για λόγους σαφήνειας στις υποχρεωτικές αργίες η 1η Ιανουαρίου και η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου).

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στην άδεια άνευ αποδοχών, με το άρθρο 62 θεσμοθετείται για πρώτη φορά στο εθνικό δίκαιο άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών από τον εργοδότη σε εργαζομένους του προβλεπόταν μόνο με βάση την νομολογία των δικαστηρίων και ύστερα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.

Με την παρούσα διάταξη ο εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση άδειας άνευ αποδοχών, κατόπιν ατομικής έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, ενώ μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών.

Κατά τη διάρκεια της άδειας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. Περαιτέρω, η έγγραφη ατομική συμφωνία για την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον εργαζόμενο θα πρέπει να αναρτάται από τον εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) «Εργάνη» και αντίγραφό της να γνωστοποιείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών συνεχίζουν να ισχύουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από την σύμβαση εξαρτημένης εργα