Σε αναπροσαρμογή των πρόσθετων αμοιβών που προβλέπονται για την κυριακάτικη εργασία, τις αργίες, τη νυχτερινή εργασία και την εκτός έδρας απασχόληση οδηγεί η αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από την 1η Μαϊου. Σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα δεδομένα, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν την Κυριακή ή κατά την διάρκεια αργίας δικαιούται επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου. Στο πλαίσιο αυτό, η αμοιβή για εργασία την Κυριακή ή κατά τη διάρκεια αργίας για εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης θα ανέλθει στα 55,73 ευρώ (προσαύξηση 23,88 ευρώ).

Για τον υπολογισμό της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση εργασίας του κατά την Κυριακή, υπάρχει ένας διαχωρισμός:

  • Για επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές, το προσωπικό δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, προσαυξημένου κατά 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.
  • Για επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές, το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε ημέρα Κυριακή δικαιούται να λάβει μόνο την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, καθώς και αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Όσον αφορά στην νυχτερινή εργασία, αυτή αμείβεται με προσαύξηση 25% επί του νόμιμου ημερομισθίου. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τον νέο κατώτατο μισθό το ημερομίσθιο για τη νυχτερινή εργασία ανέρχεται σε 39,81 ευρώ (προσαύξηση 7,96 ευρώ). Η αμοιβή για την εκτός έδρας απασχόληση θα ανέλθει στο κανονικό ημερομίσθιο + 1 νόμιμο ημερομίσθιο (δηλαδή 31,85 €) για κάθε ημέρα εκτός έδρας απασχόλησης.