Τη μείωση του προσωπικού με τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων ανακοίνωσε η εταιρεία ALAPIS ABEE.

Ειδικότερα η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της στο XA, αναφέρει ότι τόσο η ίδια όσο και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα προέβησαν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων του Ομίλου με διαδικασίες ομαδικών απολύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού Ν. 1387/1983, λόγω της σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, η οποία επέφερε την ανάγκη προσαρμογής τόσο της εταιρείας όσο και του Ομίλου στα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας με συνεπακόλουθο την επιτακτική δημιουργία ενός πολύ μικρότερου σχήματος, με μείωση όλων των κατηγοριών εξόδων, μεταξύ αυτών και του κόστους ανθρώπινου δυναμικού.