Ήρθε, άραγε, το τέλος της ιεραρχίας και της γραφειοκρατίας; η βαθιά ριζωμένη αντίληψη ότι η αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης βασίζεται στην ύπαρξη μιας διοίκησης με πολλαπλά επίπεδα, όπου τα ανώτερα στελέχη παίρνουν τις αποφάσεις και ελέγχουν την υλοποίησή τους από τα κατώτερα, έχει αρχίζει να αλλάζει.

Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις μεταβαίνουν σε πιο ευέλικτες, ανθρωποκεντρικές δομές, που βασίζονται σε δίκτυα αυτόνομων, πολυμορφικών ομάδων.

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Υπάρχουν διάφορες μορφές ευέλικτων δομών, ωστόσο, όλες βασίζονται στη λειτουργία αυτόνομων, πολυμορφικών ομάδων, οι οποίες έχουν τον συνολικό έλεγχο ενός έργου. Η βασική αρχή είναι ότι αυτοί που εκτελούν την εργασία αποφασίζουν πώς θα οργανωθεί και θα εκτελεστεί. Ο σχεδιασμός των ομάδων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να μην εξαρτώνται από άλλα άτομα ή ομάδες και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα και ικανότητες για την υλοποίηση του έργου που τους έχει ανατεθεί. Οι ηγέτες των ομάδων δεν έχουν τον ρόλο του παραδοσιακού μάνατζερ, αλλά η κύρια ευθύνη τους είναι η δημιουργία ενός ομαδικού περιβάλλοντος όπου τα μέλη αισθάνονται ασφαλή να αναλάβουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται αρμονικά και εμπνέονται από τον σκοπό της ομάδας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αυτή η βασική ιδέα οργάνωσης συνεισφέρει στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής δέσμευσης των εργαζομένων. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι, πέραν των οικονομικών απολαβών και των προαγωγών, επιζητούν μεγαλύτερη αυτονομία και ευθύνη στην εργασία τους. Ο ρόλος των ανώτερων στελεχών της επιχείρησης δεν είναι να καθορίζουν και να ελέγχουν τον τρόπο εργασίας των ομάδων, αλλά να επικοινωνούν συνεχώς με τις ομάδες, ώστε τα μέλη τους να κατανοούν πώς οι στόχοι τους συνδέονται με τη στρατηγική της επιχείρησης, δίνοντας νόημα και κατεύθυνση στην καθημερινή τους προσπάθεια.

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι νέοι ρόλοι αποτελούν μεγάλη πρόκληση σε κάθε προσπάθεια ενός ψηφιακού και ευέλικτου μετασχηματισμού. Τα ανώτερα στελέχη μίας επιχείρησης μπορεί να μην είναι έτοιμα να «παραδώσουν τον έλεγχο» στις ομάδες και οι εργαζόμενοι να μην έχουν τις ικανότητες να τον αναλάβουν. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από την ανάγκη για ψηφιακές ικανότητες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν βαρύτητα σε αυτές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την κοινή ηγεσία (shared leadership), τη διοίκηση των ομάδων, την επικοινωνία και τη συνεργασία, την καθοδήγηση, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, την κριτική σκέψη, τη συνεχή μάθηση, τη δημιουργικότητα και την αντοχή στην αβεβαιότητα.