Την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 2019 δημοσίευσε ο Όμιλος Aldemar Resorts, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Ειδικότερα, η έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η συμμόρφωση με τους οποίους πιστοποιεί τη δέσμευση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής με άξονα τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του Ομίλου, καθώς και την ενεργή συμβολή του στο παγκόσμιο όραμα και στην προσπάθεια αλλαγής του πλανήτη. Σημειώνεται ότι από το 1997 ο Όμιλος εφαρμόζει το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «CARE», με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και τον συντονισμό δράσεων.