Από την 1η Ιανουαρίου του 2020, όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή το ψηφιακό ωράριο των εργαζομένων, θα κληθούν όλες οι επιχειρήσεις να δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο τις ώρες εργασίας του προσωπικού τους, μπαίνοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και συμπληρώνοντας τα νέα απλοποιημένα έντυπα που θα έχουν αναρτηθεί για την έναρξη της λειτουργίας του «ψηφιακού ωραρίου».

Συγκεκριμένα, οι εργοδότες θα δηλώνουν τα σχήματα ωραρίου ή τροποποίησης ωραρίου με ψηφιακές επιλογές, επιδεχόμενες αυτόματης επεξεργασίας και διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται αυτοματοποιημένα, πλέον, και ο έλεγχος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ θα υπάρχει και καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή προστίμων σε διαφορετική περίπτωση.