Η συνεχής διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πιστοποιήσεων του Ομίλου ECDL και η επέκταση σε νέες χώρες κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη αλλαγής του ονόματος.

Το νέο όνομα είναι PEOPLECERT και αποτυπώνει με σαφήνεια τη δραστηριότητα του Ομίλου, ως Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το νέο, ενιαίο σχήμα παράγει και διαθέτει προγράμματα πιστοποίησης σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα, οι ευρύτερες αλλαγές που έγιναν στη δομή του χαρτοφυλακίου των προγραμμάτων πιστοποίησης, αποτυπώνουν ολοκληρωμένα το σύνολο των 500 προγραμμάτων πιστοποίησης ECDL, City & Guilds και EUCIP, δραστηριότητες οι οποίες συγχωνεύονται κάτω από τη στέγη του Ομίλου PEOPLECERT.