Στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) εντάχθηκε η Alpha Bank, η οποία, βάσει στατιστικών στοιχείων, διακρίθηκε για τις υψηλές της επιδόσεις στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, καθώς και για τις προβλεπόμενες πολιτικές, τα προγράμματα και τις παροχές ανθρωπίνου δυναμικού που απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες υπαλλήλους.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο δείκτης GEI αποτελεί πηγή πληροφόρησης για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, σε μία εποχή που τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία σχετίζονται με περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές, καθώς και με την εταιρική διακυβέρνηση, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) περιλαμβάνει σήμερα 325 επιχειρήσεις παγκοσμίως και αξιολογεί 6.000 εισηγμένες εταιρείες από όλους τους τομείς της οικονομίας σε 84 χώρες, με βάση τις πρακτικές διαφάνειας που εφαρμόζουν σε θέματα ισότητας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για την προώθηση της θέσης των γυναικών στον χώρο εργασίας.