Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της Deloitte ΕΜΕΑ- Η επόμενη Γενιά 2016, οι επικεφαλής των οικογενειακών επιχειρήσεων των επόμενων γενιών πρόκειται να εστιάσουν στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην περαιτέρω ωρίμανση των δομών διακυβέρνησης.

Αυτό θα επιφέρει και έναν διαφορετικό τρόπο διοίκησης, ενώ παράλληλα προτίθενται να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους προκατόχους τους. Η διατήρηση και η διαβίβαση του οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων και των οικογενειακών αξιών παραμένουν, ωστόσο, βασικές κινητήριες δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική είναι στα πρόθυρα των αλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σταδιακά οι επικεφαλής της επόμενης γενιάς. Περίπου το 56% σκοπεύει να αλλάξει τη στρατηγική της οικογενειακής επιχείρησης. Η συνεχής παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει αντίκτυπο στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι, πολλές από αυτές θα επικεντρωθούν στην επέκταση σε γεωγραφικές αγορές ή σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η επέκταση ωστόσο απαιτεί έναν διαφορετικό τρόπο διοίκησης της οικογενειακής επιχείρησης, σύμφωνα με το 80% των διαδόχων, οι οποίοι προτίθενται να είναι λιγότερο πατερναλιστικοί από τους προκατόχους τους. Εκτός από αυτό, οι διάδοχοι θα αλλάξουν τις δομές της εταιρικής και της οικογενειακής διακυβέρνησης και είναι πιο θετικοί όσον αφορά στην πρόσληψη στελεχών που δεν ανήκουν στον οικογενειακό κύκλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης.