Φροντίζοντας, στα 27 χρόνια λειτουργίας της, για την ορθή εφαρμογή της εργασιακής ψυχολογίας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και Κύπρο, η Evalion (Authorized Trainer της CEB, πρώην SHL) έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 3.000 στελέχη επιχειρήσεων στην ορθή χρήση μεθοδολογιών αξιολόγησης, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του British Psychological Society.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Ανοιχτών Σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και σε άλλα στελέχη μιας επιχείρησης, τα οποία εμπλέκονται στην αξιολόγηση ατόμων για σκοπούς επιλογής ή ανάπτυξης ανθρώπων, η Evalion ανακοίνωσε τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Occupational Testing–Personality & Ability Assessment», το οποίο θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Μαρτίου στην Αθήνα και στις 25 και 26 Απριλίου στη Λευκωσία.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην επιλογή, χορήγηση και βαθμολόγηση εργαλείων αξιολόγησης (τεστ και ερωτηματολόγια) με σκοπό να αναγνωρίσουν το δυναμικό ενός ατόμου σε έναν εργασιακό ρόλο, καθώς και στην ερμηνεία και ανατροφοδότηση σχετικών αποτελεσμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, έχουν δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση και από το BPS ως «Ειδικευμένοι Χρήστες Τεστ Ικανοτήτων και Ερωτηματολογίων Προσωπικότητας (OPQ) – Level A & B».