Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών 55 νέα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 3,35 δισ. ευρώ, 21 από τα οποία αφορούν στην αγορά εργασίας και ειδικότητα την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή. Τα 21 αυτά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.007.326.000 ευρώ είναι τα εξής:

 • Μεταρρύθμιση του συστήματος Clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες (250 εκατ. ευρώ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (148,68 εκατ. ευρώ)
 • Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές υψηλής ανεργίας (119,70 εκατ. ευρώ)
 • Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, με δυσκολία ανεύρεσης εκ νέου εργασίας (111,23 εκατ. ευρώ)
 • Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (επαγγελματική κατάρτιση) σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (101,74 εκατ. ευρώ)
 • Πρόγραμμα προετοιμασίας/προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18 έως 30 ετών, σε εργασιακό περιβάλλον του ιδιωτικού τομέα για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας (68,04 εκατ. ευρώ)
 • Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων και εργοδοτών που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με αξιοποίηση ειδικών, εργασιακών συμβούλων (54,72 εκατ. ευρώ).
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας του ΟΑΕΔ, με έμφαση στις γυναίκες (49,88 εκατ. ευρώ)
 • Ψηφιοποίηση του ιστορικού (αρχείου) ασφάλισης του e-EFKA, με κύριο στόχο την προστασία και διασφάλισή του, καθώς και την πρόσβαση στην πληροφορία από τα συστήματα του e-EFKA (33,23 εκατ. ευρώ)
 • Μετασχηματισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – ΑΡΙΑΔΝΗ (31 εκατ. ευρώ)
 • Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Πρακτική άσκηση και εργασία (17,50 εκατ. ευρώ)
 • Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Γλωσσική – διαπολιτισμική εκπαίδευση (7,34 εκατ. ευρώ)
 • Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Επαγγελματική Εκπαίδευση (6,01 εκατ. ευρώ)
 • Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Υπηρεσίες διερμηνείας (2,99 εκατ. ευρώ)
 • Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, δηλαδή λειτουργία σύζευξης των χαρακτηριστικών των ανέργων με τα χαρακτηριστικά των ζητούμενων θέσεων εργασίας (2,70 εκατ. ευρώ)
 • E-learning και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου (ΟΑΕΔ). Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (868.000 ευρώ)
 • Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Πιστοποίηση δεξιοτήτων (669.600 ευρώ)
 • Επιτόπια παρακολούθηση για την αξιολόγηση του προγράμματος προώθησης της ένταξης προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας (508.400 ευρώ)
 • FMIS: Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει υποσυστήματα διαχείρισης προμηθειών και μισθοδοσίας και προβλέπει διαλειτουργικότητα με τα λοιπά Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού (260.400 ευρώ).
 • HRM: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΑΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: παρακολούθηση Οργανογράμματος φορέα, παρακολούθηση όλων των κατηγοριών προσωπικού, τίτλους σπουδών ή άλλων τυπικών προσόντων κ.λπ. (186.000 ευρώ).
 •  Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων εξειδικευμένα, ανά τομέα, π.χ. ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες δεξιότητες κ.ά. (74.400 ευρώ)