Συναγερμός έχει σημάνει στους δήμους της χώρας, καθώς την ίδια ώρα που οι αιρετοί εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στο ενδεχόμενο καταργήσεων ή συγχωνεύσεων φορέων της Αυτοδιοίκησης, το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του προς τους ΟΤΑ, ζητεί άμεσα αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό των νομικών προσώπων που εποπτεύουν.

Ειδικότερα καλούνται οι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού να ζητήσουν από τα ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ της αρμοδιότητάς τους να συμπληρώσουν σχετικούς πίνακες στους οποίους θα αναφέρουν μεταξύ άλλων την επωνυμία κάθε φορέα, τη νομική μορφή του, τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί, τη σχέση εργασίας και τη βαθμίδα εκπαίδευσης του κάθε υπαλλήλου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Μητρώο των Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ των δήμων ανέρχονται σε συνολικά 648 και στην πλειοψηφία τους συνδέονται με δομές κοινωνικού χαρακτήρα.