Ολοκληρώθηκε, με συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του ALBA, η τρίτη φάση της πρωτοβουλίας για τη νεανική απασχολησιμότητα που ανέλαβε η Citi Ελλάδας στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας, σχεδίασε και υλοποίησε το ΑLBA Graduate Business School at the American College of Greece και χρηματοδότησε το Citi Foundation.

Οι προτάσεις πολιτικής που προέκυψαν τόσο από την έρευνα όσο και από το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς απευθύνονται στους ίδιους τους νέους, στην πολιτεία, στους συλλογικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες, στα πανεπιστήμια και στα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, για τους νέους προτείνεται:
α) αναπροσανατολισμός επιλογών επαγγελματικής σταδιοδρομίας με βάση προσωπικές κλίσεις και δεξιότητες και όχι βάσει των καθιερωμένων κοινωνικών προτύπων, β) ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλιών στην αναζήτηση κατάλληλου επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και θέσης εργασίας, γ) καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και πολλαπλών διαπροσωπικών δεξιοτήτων παράλληλα με την εξειδικευμένη κατάρτιση, δ) ευελιξία στη διαμόρφωση και τις εναλλαγές της επαγγελματικής καριέρας πέρα και έξω από τα στενά όρια της εξειδικευμένης κατάρτισης, ε) ανάπτυξη δεξιοτήτων «ανθεκτικότητας» (resilience) κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας και στ) αναζήτηση ευκαιριών επαφής με άλλες κουλτούρες για τη διαμόρφωση «πολιτισμικής νοημοσύνης» και την ενσωμάτωση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν από πλευράς τους μέσω της αντιμετώπισης των νέων ως «δεξαμενή» άντλησης ταλέντου και όχι ως φθηνή και εύκολα αντικαταστάσιμη εργασία και μέσω των ευρύτερων συνεργασιών με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της ένταξης δράσεων για την ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας. Επιπρόσθετα, καλούνται να καθιερώσουν προγράμματα coaching και mentoring για νέους που κάνουν μαθητεία και πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις και να αναλάβουν ενεργητικότερη συμμετοχή στη θεσμοθέτηση της μαθητείας ως αμειβόμενης εργασίας.

Τα Πανεπιστήμια/ Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να δημιουργήσουν μηχανισμούς ανατροφοδότησης με την αγορά των αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες (αναδιαμόρφωσε των προγραμμάτων σπουδών με βάση τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας). Ταυτόχρονα, ενδείκνυται η χρήση περισσότερων πρακτικών, επιπλέον των θεωρητικών, εκπαιδευτικών εργαλείων στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, όπως και η ενσωμάτωση σε αυτά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills). Τέλος, καλούνται να αναβαθμίσουν τα γραφεία σταδιοδρομίας με ενεργητικότερη ανάληψη πρωτοβουλιών για διασύνδεση των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας.