Την ικανοποίησή τους εκφράζουν ο υπουργός Εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι για την κοινή απόφαση που έλαβαν, αλλά και για την ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), επί αιτημάτων επιχειρήσεων, προτιθέμενων να προβούν σε ομαδικές απολύσεις.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό όπλο στη διαπραγμάτευση με την τρόικα, η οποία επαναφέρει στις συζητήσεις με την ελληνική πλευρά το αίτημα για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Σε νέο πλαίσιο για την εξέταση των αιτημάτων επιχειρήσεων για ομαδικές απολύσεις οδηγεί η απόφαση του Ανώτατου Συμβούλιου Εργασίας. Το πλαίσιο αυτό συνοδεύεται από μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ενώ προβλέπει τη γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής που θα λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) και εργαζομένων (ΓΣΕΕ), καθώς και τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.

Για απόφαση με τεράστια οικονομική και κοινωνική σημασία, που θωρακίζει την αγορά εργασίας με καθαρούς κανόνες που εξασφαλίζουν τόσο την άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, όσο, κυρίως, την προστασία των εργαζομένων κάνει λόγο, σε δήλωσή του, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννης Βρούτσης. Με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα για ομαδική απόλυση εργαζομένων, θα πρέπει ο φάκελος στοιχείων της επιχείρησης να περιέχει ενδεικτικά:

i) Την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία για τη θέση της στην αγορά και τις προοπτικές βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της συνοδευόμενη από: α) στοιχεία του ισολογισμού και προϋπολογισμού της, β) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και αποδεικτικά ρύθμισης των σχετικών υποχρεώσεων, εφόσον υπάρχουν οφειλές, γ) τυχόν δανειακές υποχρεώσεις αποδεικνυόμενες με σχετικές βεβαιώσεις από τον αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό φορέα και λοιπές απαιτήσεις τρίτων, δ) τυχόν απαιτήσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, ε) τυχόν χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους και στοιχεία για τη ροή της εφαρμογής τους και των όρων τους, ή πρόσφατη τυχόν συμμετοχή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ιδίως σε σχέση με την απασχόληση και
 
ii) στοιχεία της στελέχωσης της επιχείρησης και του κόστους εργασίας κατά την τελευταία τριετία σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα και το ετήσιο κόστος εργασίας καθώς και στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης με αναφορά στην ειδικότητα/προσόντα εκπαίδευσης, το είδος σύμβασης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση, την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό εργαζομένων ανά ειδικότητα μέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης και το είδος της σύμβασης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση και χρόνος έναρξης και λήξης αυτής, την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας των ομαδικών απολύσεων με αναφορά στον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα που προσλήφθηκαν ή απολυθήκαν στην τελευταία τριετία, τυχόν διαρθρωτικά μέτρα της απασχόλησης που έχουν ληφθεί στην τελευταία τριετία λ.χ. μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής, εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, την επίπτωση της εφαρμογής των ομαδικών απολύσεων στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τις προοπτικές ανάπτυξης της καθώς και τις εκτιμήσεις για την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.