Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση του νομοθέτη να θεσπίζει ολοένα και περισσότερο ευνοϊκές διατάξεις υπέρ της εργαζόμενης γυναίκας, αποβλέποντας στην υγεία και την ασφάλειά της. Ο τελευταίος νόμος αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο υπέρ της εργαζόμενης, καθώς προβλέπει μια ειδική άδεια μητρότητας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνης Πάλλη – Πετραλιά, την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/08 δικαιούται η μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η άδεια χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δημοσίευση του νόμου (3-4-2008) βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

Διάρκεια της άδειας
Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δε μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν από την έναρξη της αδείας.

Σημειωτέον ότι ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση, β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσον όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου. Με βάση τα αναφερόμενα ποσά, καταβάλλεται αναλογία δώρων – εορτών και επιδόματος αδείας.

Πώς ασκείται το δικαίωμα
Τέλος, για την άσκηση του δικαιώματος η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

Η ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια, ιδιωτική ζωή και εργασία είναι μια τεράστια πρόκληση για τις γυναίκες- εργαζόμενες, δεδομένου ότι η απόκτηση παιδιών πάρα πολύ συχνά κοστίζει στις γυναίκες το εισόδημά τους και τις εργασιακές προοπτικές τους. Μόνο 62% των γυναικών με εξαρτώμενα παιδιά εργάζονται, έναντι 91% των ανδρών.

Το πρόσθετο εξάμηνο της άδεια μητρότητας που διασφαλίζεται με την άνω υπουργική απόφαση, προσφέρει στις μητέρες περισσότερες δυνατότητες, απ’ ό,τι στο παρελθόν, να εξισορροπήσουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή και, ταυτόχρονα, να συμβαδίζουν με την επιχείρηση και να συμβάλλουν στην αποδοτικότητά της.