Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το ανθρώπινο δυναμικό της έθεσε σε ισχύ από χθες, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 10 Μαρτίου, η Attica Bank με εσωτερική εγκύκλιο. Το εν λόγω Πρόγραμμα θα αφορά άμεση αποχώρηση και θα παρέχει Ποσό Αποζημίωσης που θα υπολογίζεται από το άθροισμα της πλήρους αποζημίωσης του Ν. 3198/1955 και των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών ενός έτους υπολογιζόμενων ως 14 μεικτοί μηνιαίοι μισθοί πλέον 40% (ήτοι 1,4 μεικτές ετήσιες τακτικές αποδοχές).

Ως ημερομηνία υπολογισμού της αποζημίωσης θα ληφθεί η 31/12/2022 και ως μισθός υπολογισμού μεικτών μηνιαίων αποδοχών ενός έτους ορίζεται ο μισθός του μήνα Δεκεμβρίου 2022 μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αποδοχών. Παράλληλα, η Τράπεζα θα προβεί και στην παροχή επιπλέον οικονομικών κινήτρων, τα οποία θα λειτουργούν αθροιστικά.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης κατά 10% στους εργαζόμενους που εργάζονται στα καταργούμενα καταστήματα, προσαύξηση βάσει ηλικίας και βάσει ετών υπηρεσίας, προσαύξηση κατά € 5.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο με ανώτατο όριο τις € 10.000 και κατά € 30.000 στους συμμετέχοντες που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ενώ όσοι δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, θα λάβουν επιπλέον € 5.000. Σημειώνεται, τέλος, ότι το εν λόγω Πρόγραμμα της Attica Bank προβλέπει και πρόσθετες παροχές, όπως η συνέχιση της ασφάλισης και των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.