Με περισσότερες από 900 συνεντεύξεις στελεχών, ολοκληρώθηκε η έρευνα για τις κορυφαίες εταιρείες σε θέματα ηγεσίας(2011Global Top Companies for Leaders) που πραγματοποίησε η Aon Hewitt σε συνεργασία με το RBL Group και το περιοδικό FORTUNE.

Η έρευνα καταγράφει με παραστατικό και αξιόπιστο τρόπο τη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής της ηγεσίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιολογούν, επιλέγουν, αναπτύσσουν και ανταμείβουν τους ηγέτες τους και δείχνει ξεκάθαρα τη σύνδεση μεταξύ της επένδυσης στην ηγεσία και τα οικονομικά αποτελέσματα. Φέτος οι κορυφαίες επιχειρήσεις επιλέχθηκαν και βαθμολογήθηκαν από μια έγκριτη επιτροπή ανεξάρτητων κριτών και βασίστηκε σε κριτήρια όπως η ισχύς των πρακτικών και της κουλτούρας ηγεσίας, τα παραδείγματα ανάπτυξης ηγετών σε διεθνή κλίμακα, η ευθυγράμμιση της στρατηγικής της επιχείρησης και της ηγεσίας, οι επιχειρηματικές επιδόσεις και η εταιρική φήμη.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το 85% των κορυφαίων επιχειρήσεων αναφέρει ότι οι ηγέτες τους είναι σε θέση να εξηγήσουν αποτελεσματικά με ποιόν τρόπο η επένδυση στην ηγεσία επηρεάζει την οικονομική απόδοση, ενώ μόνο το 54% των υπόλοιπων εταιριών στην έρευνα μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο.

Συμπληρωματικά, το 92% των κορυφαίων επιχειρήσεων τονίζει πως οι ηγέτες τους κατανοούν τον τρόπο που η στρατηγική της ηγεσίας δημιουργεί αξία, ενώ το ίδιο πιστεύει το 78% των υπολοίπων εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη στις κορυφαίες επιχειρήσεις οδηγούν και συμμετέχουν στα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας της εταιρείας τους, ενώ την ίδια πρακτική ακολουθεί μόνο το 62% των Διευθυνόντων Συμβούλων και το 79% των διευθυντικών στελεχών σε όλες τις υπόλοιπες εταιρίες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Επιπλέον, το 92% των Διευθυνόντων Συμβούλων, μαζί με όλα τα διευθυντικά στελέχη στις κορυφαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες coaching/mentoring, συγκρινόμενοι ,με το 61% των Διευθυνόντων Συμβούλων και το 79% των διευθυντικών στελεχών σε όλες τις υπόλοιπες εταιρείες.

Πληροφορίες: www.aon.com/topcompanies.