Το βιβλίο αυτό του Gary Latham μπορεί και πρέπει να αποτελεί ένα εγχειρίδιο αποδοτικής διοικητικής συμπεριφοράς για το σημερινό manager. Στηρίζεται στις αρχές του evidence-based management, το οποίο σύμφωνα με την Rousseau (2006) αποτελεί την προσαρμογή των βέλτιστων, σύγχρονων και αποτελεσματικότερων επιστημονικών προσεγγίσεων σε επιχειρησιακές πρακτικές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των επιστημονικών προσεγγίσεων είναι η ύπαρξη επαρκών επιστημονικών δεδομένων που να τις υποστηρίζουν, διότι δυστυχώς στο χώρο του management υπάρχουν πολλές «θεωρίες» και προσεγγίσεις που αποτελούν απλώς καλο-διαφημισμένες έννοιες. Ο Gary Latham είναι ο «πατέρας» τόσο της θεωρίας της στοχοθεσίας (goal-setting theory) μαζί με τον Ed Locke αλλά και της καταστασιακής συνέντευξης (situational interview), που αποτελούν δύο από τις πιο αποτελεσματικές επιστημονικές προσεγγίσεις στο χώρο της παρακίνησης και της επιλογής προσωπικού, αντίστοιχα.

Το βιβλίο παρουσιάζει τις αποτελεσματικότερες και περισσότερο επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές και μεθόδους για έξι σημαντικές πρακτικές της διοίκησης. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τις αποτελεσματικότερες τεχνικές επιλογής προσωπικού, δίνοντας έμφαση στην καταστασιακή και στην συμπεριφορική συνέντευξη, στα δείγματα έργου και στη ρεαλιστική προεπισκόπηση της θέσης εργασίας (realistic job preview).

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί έναν οδηγό εφαρμογής (roadmap) της κατάλληλης επιχειρησιακής στρατηγικής σε έναv οργανισμό μέσω της ηγεσίας μέσω παραδείγματος και της στοχοθεσίας με στόχο τη δέσμευση των εργαζομένων στην εφαρμογή της στρατηγικής.

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει χρήσιμες τεχνικές για την αποτελεσματική εκπαίδευση των εργαζομένων, που μπορεί να εφαρμόσει είτε ο ίδιος ο εργαζόμενος είτε ο manager του. Το τέταρτο κεφάλαιο δίνει έμφαση στις σημαντικότερες θεωρίες κινήτρων, με έμφαση στη θεωρία της στοχοθεσίας, της συμμετοχικής διοίκησης αλλά και της οργανωσιακής δικαιοσύνης. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τους τρόπους ανάπτυξης της ανθεκτικότητας (resilience) και της αυτό-πεποίθησης, έννοιες πολύ σημαντικές λόγω των συνεχών αλλαγών που βιώνουν οι σημερινοί οργανισμοί.

Τέλος το έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζει αποτελεσματικές τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων αλλά και καθοδήγησης (coaching) των εργαζομένων. Το βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο μια σειρά μελετών περίπτωσης (case-studies) με χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών των αναφερόμενων στα προηγούμενα κεφάλαια τεχνικών και μεθόδων.

Επίσης, σε όλα τα κεφάλαια παρουσιάζονται όχι μόνο οι αποτελεσματικές τεχνικές αλλά και διαδομένες τεχνικές/εργαλεία που δεν λειτουργούν στην πράξη.

Becoming the evidence-based manager, Gary P. Latham, Εκδόσεις: SHRM, DB, Σελ. 199