Για την EXODUS, η οποία δραστηριοποιείται στον γρήγορα εξελισσόμενο και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό κλάδο των λύσεων πληροφορικής, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την πιο σημαντική και σταθερή αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία ενός φιλικού κλίματος στον εργασιακό χώρο, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από αξιοκρατία και διαφάνεια, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης, του ενθουσιασμού και της απόδοσης των εργαζόμενων μέσα από την παροχή βέλτιστων συνθηκών εργασίας και τη δημιουργία επιχειρησιακής κουλτούρας ποιότητας και αριστείας, σε όλους τους τομείς.

Ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων  δημιουργικής εργασίας και της συμμετοχής όλων των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποτελεί σταθερή πολιτική της EXODUS, η ενθάρρυνση της έκφρασης της γνώμης και του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα μέσα από τη δημιουργία ενός κλίματος “open door” επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό, έχει δοθεί έμφαση στην αλληλεπίδραση, στη συνεχή επικοινωνία και την ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρησιμοποιούνται τόσο παραδοσιακές μέθοδοι (π.χ. εταιρικές / ατομικές συναντήσεις), όσο και σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Intranet, on-line συστήματα).

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της συμβολής των εργαζόμενων στην επιχειρηματική εξέλιξη, η εταιρεία έχει αναπτύξει on-line σύστημα υποβολής προτάσεων – F.I.S.H.( Fresh Ideas Start Here with you), στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις και ιδέες τους για όλα τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία. Αρμόδιες επιτροπές αξιολογούν την κάθε πρόταση παρέχοντας αιτιολογημένες απαντήσεις έγκρισης εφαρμογής ή απόρριψης. Η συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά και οι ιδέες τους, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από την εταιρεία, ανεξάρτητα από το εάν η πρότασή τους υλοποιείται.

Επιπλέον, η EXODUS θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στην προσπάθεια επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω του συστήματος προσωπικής στοχοθέτησης. Η επίτευξη των στόχων συνδέεται με την ετήσια αξιολόγηση και συνοδεύεται από ανάλογη οικονομική αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρικοί στόχοι μοιράζονται δίκαια στον κάθε εργαζόμενο.

Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το σύστημα αναγνώρισης και επιβράβευσης “ΗΡΑΚΛΗΣ”, το οποίο έχει εγκαθιδρύσει εδώ και χρόνια η εταιρεία και το οποίο περιλαμβάνει δράσεις αναγνώρισης και επιβράβευσης προσωπικού σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος, επιβραβεύεται κάθε χρόνο μεταξύ άλλων, ο «Ηρακλής του έτους». Αποτελεί μία πολύ αναγνωρισμένη διάκριση στην εταιρεία, τόσο από τους εργαζομένους, όσο και από τη διοίκηση και συνοδεύεται από σημαντικό οικονομικό έπαθλο.

Η χρήση τεχνολογιών αιχμής και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες ειδικά στον κλάδο της πληροφορικής, όπου δραστηριοποιείται η EXODUS, προϋποθέτουν τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των εργαζομένων, προκειμένου οι προσφερόμενες λύσεις να είναι αξιόπιστες και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών. Μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επιδιώκεται η συνεχής ενδυνάμωσή του (λ.χ. μέσω ετήσιας αξιολόγησης και ατομικού πλάνου εκπαίδευσης και ανάπτυξης).

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται σημαντικές μετρήσεις, μέσω της εσωτερικής έρευνας απόψεων προσωπικού, όπου ζητείται η γνώμη των εργαζομένων με ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο καλύπτει 20 θεματικές περιοχές, αλλά και μέσω της συμμετοχής στο διαγωνισμό «Best Workplaces Hellas». Τα αποτελέσματα μελετώνται και αναλύονται από τον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διοίκηση και στη βάση των αποτελεσμάτων σχεδιάζονται οι αντίστοιχες ενέργειες βελτίωσης. Στη διερεύνηση και στο σχεδιασμό των ενεργειών βελτίωσης, συμβάλλουν, επίσης, και τα «focus groups», που οργανώνονται τακτικά και καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης.

Η διαρκής πρόκληση για τον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, αφορά στη διατήρηση του άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, του φιλικού κλίματος και των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και στην περαιτέρω αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της δέσμευσης των εργαζόμενων στον οργανισμό.