Απάντηση στο ερώτημα «είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μία παροδική τάση στο χώρο του HR ή είναι πραγματικά κάτι νέο και ουσιαστικό;» δίνει ο Αργύρης Στασινάκης, General Manager της C.MEDIA και εξηγεί πώς η τεχνολογία συνδράμει σε βέλτιστες επιδόσεις. Για τους πελάτες της C.MEDIA, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί μια απόφαση στρατηγικής για την επιτυχία του οργανισμού τους.

Θεωρούμε την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου ως τη δυναμική διαδικασία εξισορόπησης των επιχειρηματικών απαιτήσεων ενός οργανισμού με την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη του προσωπικού του.

Συνήθως, ο HR Manager επικεντρώνεται στην πλήρωση των αναγκαίων θέσεων εργασίας για τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων και πρακτικών του οργανισμού του.

Από την άλλη μεριά, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αναδεικνύει τους απαραίτητους ρόλους, τις δεξιότητες, καθώς και τα επίπεδα απόδοσης που επιθυμούν τόσο ο οργανισμός όσο και ο εργαζόμενος. Επιπλέον, ο HRM πρέπει να διατηρεί τη συνεχή εναρμόνιση των μεταβαλλόμενων αναγκών των επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των εργαζομένων και την υποστήριξη της επίδοσής τους.

Στη C.MEDIA, πιστεύουμε ότι μια επιτυχής προσέγγιση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου πρέπει να ενσωματώνει μια σειρά αλληλένδετων στοιχείων.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, το μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου της C.MEDIA περιλαμβάνει απλά στοιχεία όπως την Επιχειρηματική Στρατηγική, τις Απαιτήσεις του Προσωπικού και Μάθηση, αλλά περιλαμβάνει και πιο διακριτικά στοιχεία, όπως τη Διαχείριση Αλλαγών και Διεργασιών αλλά και την αξιοποίηση της Τεχνολογίας.

Οι περισσότερες  επιτυχημένες επιχειρήσεις υλοποιούν προγράμματα ανάπτυξης των ανθρώπων τους, τα οποία σε κάποιο βαθμό καλύπτουν κάθε πτυχή του προαναφερόμενου μοντέλου. Αυτό που διαφέρει στην εφαρμογή είναι το κατάλληλο μείγμα για κάθε επιχείρηση – σε αντιστοιχία, ένα μεικτό εκπαιδευτικό μοντέλο.

Μέσα από τη δουλειά μας, έχουμε εντοπίσει πολλά από τα βασικά ερωτήματα που οργανισμοί και άνθρωποι συνήθως ζητούν από το μοντέλο ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στο οποίο συμμετέχουν:

 • Ποιες είναι οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό μας σήμερα και στο μέλλον; Σε τι βαθμό ικανοποιούνται τώρα, και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κενά που θα δημιουργηθούν στο μέλλον;
 • Προετοιμάζουμε και υποστηρίζουμε το σημερινό εργατικό δυναμικό μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο; Ποια μέτρα λαμβάνουμε ώστε να διατηρήσουμε τα στελέχη μας στην πάροδο του χρόνου;
 • Είμαστε ελκυστικοί κατά την πρόσληψη νέων στελεχών ως προς τις ανάγκες τους σήμερα; Τους παρέχουμε ένα όραμα για ένα επιτυχημένο μέλλον και σταδιοδρομία μέσα στην οργάνωσή μας;

Απόδοση και τεχνολογία
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, έχουμε διαπιστώσει ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό νέων και παραδοσιακών προσεγγίσεων σε πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία (π.χ. τη στρατηγική, την επικοινωνία, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την υποστήριξη των επιδόσεων των ανθρώπων). Ωστόσο, η κοινή συνιστώσα που πολλοί πελάτες αξιοποιούν με καινοτόμους τρόπους για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, δεν είναι άλλη από την τεχνολογία.

Δείτε τον πίνακα για τις εφαρμογές της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, διαφορετικά τεχνολογικά συστατικά αξιοποιούνται, μόνα τους ή σε συνδυασμό, ώστε να υποστηριχθεί ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου:

Learning Management System (LMS): διαδεδομένη εδώ και χρόνια εφαρμογή, χρησιμοποιείται στη διαχείριση και παράδοση εκπαίδευσης. Αφενός, λύσεις LMS (εμπορικές ή ανοικτού κώδικα ) χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους εκπαίδευσης ώστε να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού και την ανταπόκριση σε προκαθορισμένες απαιτήσεις και προφίλ ικανοτήτων.

Αξιοποιώντας αυτή την πληροφορία, η διοίκηση του οργανισμού γνωρίζει τον αριθμό και τη θέση των ανθρώπων των οποίων οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (knowledge, skills and abilities: KSAs) συνάδουν με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις τόσο σήμερα όσο και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Από την άλλη, από την σκοπιά των στελεχών, το LMS είναι ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς επιτρέπει την απεικόνιση του προγραμματισμένου πλάνου ανάπτυξής τους και τους βοηθάει να καταγράψουν την πρόοδό τους στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στον οργανισμό.

Κοινωνική δικτύωση (social media and networking): διδικτυακές εφαρμογές όπως το Facebook, Twitter και LinkedIn έχουν τεράστια επίδραση στη ζωή μας τα τελευταία περίοδο, ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Τα νεότερα αυτά μέλη του εργατικού δυναμικού έχουν συνηθίσει (από το πανεπιστήμιο ή ακόμα και από το σχολείο) να επικοινωνούν και να μαθαίνουν από συνεργάτες τους χρησιμοποιώντας τέτοια εργαλεία.

Σήμερα, εταιρείες και οργανισμοί χρησιμοποιούν τα social networks αφενός για να εισχωρήσουν σε κοινότητες, οι οποίες είναι ειδάλλως δύσκολα προσβάσιμες, με στόχο την πρόσληψη ή τη δημιουργία awareness, αφετέρου ως ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ νέων και έμπειρων στελεχών και εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας.

Online Συνεργασία: Η δυνατότητα τηλε-συνάντησης και τηλε-συνεργασίας μέσω του Internet για τη σύνταξη εγγράφων, την ανάλυση και το σχεδιασμό λύσεων εφαρμόζεται σε κάθε σχεδόν πτυχή της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Εργαλεία όπως το Flexmeeting.gr ενδυναμώνουν τους υπεύθυνους προσλήψεων να συναντώνται και να αλληλεπιδρούν εξ αποστάσεως με υποψηφίους, ενώ ενδυναμώνουν έμπειρα στελέχη και εκπαιδευτές να συνεργάζονται με συναδέλφους και συνεργάτες στην πράξη για την ανάπτυξη νέων KSAs καθώς και για την αξιολόγησή τους οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

Mobile (τηλεφωνία και εφαρμογές): πρόκειται ίσως για τη πιο σημαντική τεχνολογική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν κάθε μέλος του εργατικού δυναμικού αναγνωρίζει την τεράστια δύναμη του μέσου για υποστήριξη απελευθερωμένη από χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς. Χάρη στις εξελίξεις στην τεχνολογία (Wi-Fi, Bluetooth, 3G smartphones όπως iPhone και BlackBerry), οι χρήστες διαθέτουν ένα πραγματικά πλήρως λειτουργικό σύστημα πληροφορικής στην παλάμη τους. Η δυνατότητα επικοινωνίας, υποστήριξης και πρόσβασης σε χρήσιμη πληροφορία, δημιουργεί στα στελέχη εμπιστοσύνη και χτίζει ένα αίσθημα επιτυχίας και ασφάλειας για τωρινούς και μελλοντικούς ρόλους στον οργανισμό.

Ανάπτυξη Περιεχομένου: το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί μέρος ενός μεικτού μοντέλου εκπαίδευσης. Τα παραδοσιακά Learning Content Management Systems (LCMS) και authoring tools (όπως το Articulate), χρησιμοποιούνται τώρα για την ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων Αναβάθμισης της Απόδοσης (Electronic Performance Support Systems – EPSS). Η χρηστικότητα των εργαλείων αυτών έχει απλοποιηθεί και οι δυνατότητές τους έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη και τροποποίηση περιεχομένου από τα στελέχη χωρίς την άμεση και συνεχή υποστήριξη εξειδικευμένων επαγγελματιών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο με εφαρμογές στις προσλήψεις, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο μαθησιακό σχεδιασμό εν γένει.

Ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων: Για να επιτευχθεί η πληρότητα στοιχείων και αναφορών του μοντέλου ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου απαιτείται συχνά η διασύνδεση και ολοκλήρωση νέων εφαρμογών (π.χ. LMS) με πληροφοριακά συστήματα που ήδη λειτουργούν σε έναν οργανισμό, όπως μισθοδοσία και HRM. Η καλή αυτή πρακτική ενδυναμώνει τους υπεύθυνους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, βασιζόμενες σε πραγματικά κόστη, αναφορικά με τις λειτουργίες πρόσληψης, εκπαίδευσης, επίδοσης αλλά και συγκράτησης στελεχών στον οργανισμό τους.


Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στην επιχείρησή σας
Η διάθεση βασικών τεχνολογιών ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω ενός κεντρικού intranet αποτελεί μία συνεχώς αυξανόμενη επιλογή μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι μόνο έχουν τα στελέχη τους πρόσβαση σε παραδοσιακά στοιχεία εκπαίδευσης, αλλά έχουν πλέον τη δυνατότητα να συζητήσουν απευθείας με εμπειρογνώμονες και συνεργάτες τους, να χρησιμοποιούν σε πραγματικό χρόνο online υποστηρικτικά εργαλεία για την εργασία τους (βοηθήματα, οδηγούς αναφοράς, υπολογιστικές μηχανές κ.ά.), καθώς και να σχεδιάζουν το πρόγραμμα ανάπτυξής τους μέσα στον ίδιο τον οργανισμό τους.

Αντίστοιχα με τις προσδοκίες της επιχείρησης για στελέχη ευέλικτα, ικανά και καλά καταρτισμένα που είναι σε θέση να συμβάλουν με πολλαπλούς τρόπους, τα ίδια τα στελέχη προσελκύονται από πολλαπλές δυνατότητες ανέλιξης και επιτυχίας τους μέσα σε έναν οργανισμό. Η αμφίπλευρη ικανοποίηση των αναγκών τόσο του οργανισμού όσο και των ανθρώπων του αποτελεί συνταγή επιτυχίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου του.

Προφανώς, υπάρχουν πολλές διαδρομές για την επιτυχία. Η τεχνολογία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για γρήγορη εξέλιξη στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά πολλοί από τους πελάτες μας ξεκινούν αργά και υλοποιούν ολοκληρωμένες και αυτοματοποιημένες λύσεις σε ένα βάθος χρόνου. Τα στελέχη της C.MEDIA και της Adayana, σε παγκόσμιο επίπεδο, χτίζουν λύσεις για τους πελάτες μας, όπου πολύ συχνά αξιοποιούνται υπάρχουσες επενδύσεις και τεχνολογικές υποδομές. Είναι σύνηθες φαινόμενο να επιτυγχάνεται σημαντική πρόοδος χωρίς αρχική υψηλή επένδυση. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της C.MEDIA εξασφαλίζει την επιτυχία.

Inside out branding
Σε όλους τους τομείς, και ίσως περισσότερο στο χώρο του retail, το brand ενός οργανισμού συνδέεται και κατευθύνει τη στρατηγική ανάπτυξης των ανθρώπων του. Ισχύει όμως και το αντίστροφο: οι άνθρωποί διατηρούν το brand ισχυρό. Η C.MEDIA σας προτείνει να αναπτύξετε μία μακρόχρονη στρατηγική για το πλάνο ανάπτυξης των ανθρώπων σας. Να είστε συνεπείς στις δραστηριότητες και τακτικές σας, χτίζοντας την εταιρική σας κουλτούρα και βεβαίως το brand σας προς τους ανθρώπους σας.

Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνετε το προσωπικό σας, προσφέροντας βαθμούς ελευθερίας και πρωτοβουλίας συμβατούς με τους στόχους σας. Καμία δράση δεν αφορά μόνο ένα μέρος του δυναμικού σας. Αντίθετα, πρέπει να αναπτύσσεται το σύνολο της ομάδας, τόσο αυτοί που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες όσο και οι υπόλοιποι.

Η Inside out branding™ προσέγγιση, που έχει αναπτύξει η Adayana σε συνεργασία με τη C.MEDIA , σας βοηθά να πετύχετε βέλτιστα αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό: το brand σας είναι μία αντίληψη ή μία αίσθηση, την οποία διατηρεί κάποιος πέρα από εσάς, δηλαδή έξω από τον οργανισμό σας, η οποία περιγράφει το σύνολο των εμπειριών όταν κάποιος έχει μία σχέση μαζί σας.

Το brand λοιπόν εκπροσωπεί πολύ περισσότερα από μία επικοινωνιακή άσκηση και δεν εξαντλείται εντός ενός προγράμματος marketing. Η μελέτη του brand εστιάζεται στις αντιληπτές από τους άλλους σχέσεις με εσάς, σε αντιπαράθεση με σχέσεις που εσείς θα επιθυμούσατε να είχαν μαζί σας.

Η δύναμη ενός brand εξαρτάται από το αν το brand είναι μοναδικό, σχετικό και συνεπές με αυτό που πρεσβεύει. Ένα brand είναι άυλο, και υπάρχει στο μυαλό:

 • της ανώτερης διοίκησης του οργανισμού που φέρει το brand
 • των μεσαίων στελεχών
 • των στελεχών που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες
 • των συνεταίρων αλλά και των προμηθευτών του οργανισμού
 • των πελατών, αλλά και του κοινού.

Με άλλα λόγια, πρέπει το προσωπικό σας να ζει το brand σας, ώστε να εκπροσωπεί σε κάθε στιγμή, εντός και εκτός της εργασίας του, τις αξίες που αντιπροσωπεύει το ίδιο το brand!

Για να ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την ανάγκη αυτή, ας σκεφθούμε ότι το brand αφορά σε

 • Παροχές (δηλαδή ότι προσφέρει ο οργανισμός σας – προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.)
 • Standards, σε σχέση με το επίπεδο των παροχών
 • και …Σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται εντός και εκτός του οργανισμού.

Στο επιχειρείν, η μακροχρόνια διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βασιζόμενη πάνω στις παροχές και στα standards είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη, καθώς απαιτούνται καινοτομία και συναφείς αναπτυξιακές δράσεις. Και όλοι γνωρίζουμε ότιε σε δύσκολους καιρούς, όπως οι σημερινοί, δεν είναι εύκολο να καινοτομήσεις. Οι σχέσεις, μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε, ακόμα κι αν ο ανταγωνισμός πλέον προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές και standards. Γι αυτό λέμε ότι οι πιο επιτυχημένες δράσεις branding βασίζονται στις σχέσεις, οι οποίες βεβαίως βασίζονται στους ανθρώπους σας.


Η C.MEDIA: ταυτότητα
Αποστολή της C.MEDIA είναι να βοηθά τους πελάτες της να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων τους. Η C.MEDIA ιδρύθηκε το 2005. Είμαστε εταιρεία ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου. Σχεδιάζουμε και χτίζουμε λύσεις για τους πελάτες μας σύμφωνα με τις ανάγκες τους, παρέχοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Χάρη στη συνεργασία με την πολυεθνική εταιρεία Adayana (για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή) η C.MEDIA αποτελεί από το 2009 αναπόσπαστο μέρος ενός δυναμικού και γρήγορα εξελισσόμενου παγκόσμιου οργανισμού δραστηριότητα σε 5 κάθετες αγορές (υγεία, αγροτικές επιχειρήσεις, αυτοκινητοβιομηχανίες, food & beverage και δημόσιος τομέας). Η C.MEDIA διαθέτει επίσης ένα διακλαδικό portfolio υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως η εκπαίδευση σε soft ή people skills, εξειδικεύοντας κάθε φορά σε context και σε κλάδο.

Τα στελέχη μας είναι έμπειροι, εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Η ομάδα μας συνδυάζει πλήθος γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων: από συμβούλους επιχειρήσεων, μαθησιακούς σχεδιαστές, εισηγητές, σε δημιουργούς πολυμέσων, γραφίστες και προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών, αποτελεί ένα μίγμα για επιτυχημένο σχεδιασμό και υλοποίηση μίας λύσης ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου σας παντρεύοντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές.

Η C.MEDIA παρέχει ελκυστικές και πρωτοποριακές υπηρεσίες επικοινωνίας. Δείτε το flexmeeting.gr για τηλε-συνεργασία μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, το ubiview.eu για ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα webcasts εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια κ.ά.), το e-valuate.gr (για online αξιολογήσεις και έρευνες). Τέλος, η C.MEDIA αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το ιδιαίτερα δημοφιλές e-learning authoring tool της Articulate (articulate.com). Περισσότερες πληροφορίες: www.c-media.gr  και www.adayana.com.