Τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, εφαρμόζεται το άρθρο 9Α του Συντάγματος, καθώς και ο ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Σχετικώς, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) έχει εκδώσει την Οδηγία 1/2011 που διέπει το πλαίσιο όσον αφορά τη χρήση καμερών σε εργασιακούς χώρους.

Εξέχουσα θέση στην εξέταση της νομιμότητας μιας εγκατάστασης μετάδοσης εικόνας και ήχου κατέχει η αρχή της αναλογικότητας (άρθ. 4 παρ. 1 στοιχ. Β’ ν. 2472/1997). Η εγκατάσταση καμερών θα πρέπει να είναι πρόσφορη και αναγκαία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ο επιδιωκόμενος σκοπός, συνήθως η προστασία προσώπων και αγαθών, να μην μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, όπως η εγκατάσταση συναγερμού ή καλύτερος φωτισμός.

Εξειδικεύοντας την αρχή της αναλογικότητας, απαγορεύεται η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια εκτός αν πρόκειται για χώρο με αυξημένες ανάγκες ασφαλείας, όπως τραπεζικά καταστήματα.

Επίσης, απαγορεύεται η λήψη εικόνας από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών, κτηρίων ή άλλων χώρων. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν νοείται εγκατάσταση καμερών σε χώρους και προθαλάμους τουαλετών, όπως και σε αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού ή πελατών. Ταυτόχρονα, κάμερες με δυνατότητα στρέψης και εστίασης επιτρέπονται εξαιρετικά μόνον σε περιπτώσεις που η παρακολούθηση λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο για την αποτροπή συμβάντων, όπως η νυχτερινή φύλαξη μεγάλων χώρων. Ακόμη, η επεξεργασία δεδομένων ήχου, σύμφωνα με την Οδηγία, μπορεί να επιτραπεί μόνον όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητη, όπως σε δωμάτιο νοσοκομείου, που φιλοξενούνται βρέφη.

Ειδικότερα, όσον αφορά το χώρο εργασίας, η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει οι κάμερες να μην χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των εργαζομένων την ώρα της εργασίας τους, συνεπώς επιτρέπεται να τοποθετηθούν μόνο σε χώρους εισόδου και εξόδου και όχι σε αίθουσες γραφείων και διαδρόμους. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον οι συνθήκες και η φύση της εργασίας το δικαιολογούν, για λόγους ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων ή προστασίας κρίσιμων χώρων εργασίας, επιτρέπεται η επιτήρηση στο χώρο της εργασίας. Τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις συνιστούν η επιτήρηση ταμείων, χρηματοκιβωτίων ή χώρων μηχανημάτων υψηλής επικινδυνότητας. Εξάλλου, το προαναφερθέν υλικό δεν μπορεί να αποτελέσει αποκλειστική πηγή αξιολόγησης των εργαζομένων από τη μεριά του εργοδότη.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται, καταρχάς, πριν την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης, να υποβάλει σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ, εκθέτοντας αναλυτικά και αιτιολογημένα τους σκοπούς αυτής, τα τεχνικά μέσα που θα μετέλθει και τα μέτρα που έχει προνοήσει να λάβει για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Σε δεύτερη φάση, απαιτείται να γνωστοποιεί, με εμφανή και κατανοητό τρόπο, σε κάθε άτομο, πριν από την είσοδό του, ό,τι εισέρχεται σε χώρο που βιντεοσκοπείται.

Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα εικόνας, που το απεικονίζουν με αίτησή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος υποχρεούται εντός 15 ημερών να χορηγήσει αντίγραφο της εγγραφής που αφορά το υποκείμενο ή να απαντήσει εγγράφως ότι δεν απεικονίζεται ή το αιτηθέν τμήμα της εγγραφής έχει καταστραφεί.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313