Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 12339/404-12.03.2020 Εγκύκλιο, προκειμένου να εξειδικεύσει τις ρυθμίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις.

Με την υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την ως άνω Εγκύκλιο ρυθμίστηκαν τα κατεπείγοντα μέτρα ως προς την οργάνωση του χώρου και του χρόνου εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του ιού.

Συγκεκριμένα, με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 της ως άνω ΠΝΠ ο εργοδότης δύναται να θέσει μονομερώς, όπου εφικτό, την παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας με κυριότερη μορφή αυτή της τηλεργασίας (Ν. 3846/2010). Στην επόμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου, προς διευκόλυνση των εργαζομένων, ορίζεται ότι χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από 11-03-2020 έως 10-04-2020 σε γονείς εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να παραμείνουν στο σπίτι και να φροντίσουν τα τέκνα τους για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Προϋπόθεση λήψης της άδειας είναι ο ένας τουλάχιστον γονέας να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ολόκληρη την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται οι μισθωτοί που έχουν τουλάχιστον τρείς μήνες προϋπηρεσία, καθώς, σύμφωνα με την ΠΝΠ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μισθωτός «να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον 6 ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε ημερών στην πενθήμερη εργασία». Οι νεοπροσλαμβανόμενοι με προϋπηρεσία λιγότερη των τριών μηνών δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που θα δικαιούνταν.

Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τέσσερις ημέρες, εκ των οποίων η μία προέρχεται από την κανονική άδεια του μισθωτού και οι άλλες τρεις είναι η «ειδική άδεια» εξαιτίας του κορωνοϊού, για την οποία καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια του μισθωτού, αλλά αμοίβεται κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από το κρατικό μηχανισμό. Η άδεια μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την εξάπλωση του κορωνοϊού με υπουργική απόφαση.

Όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, μπορούν να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου (χωρίς αντίστοιχη μείωση του μισθού τους) ή της παροχής άδειας ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η ΠΝΠ. Ειδικότερα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι γονείς τέκνων έως 14 ετών, μπορούν να λάβουν την άδεια ειδικού σκοπού, όπως χορηγείται και στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας, οι τρεις καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές, ενώ η μία ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων ημερών ανά γονέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 14556/448-07.04.2020 ΚΥΑ, η χρήση άδειας ειδικού σκοπού που θεσμοθετήθηκε με την ως άνω ΠΝΠ αρχικά παρατάθηκε μέχρι τις 24.04.2020, ενώ πρόσφατα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 16135/499-24.04.2020 ΚΥΑ έχει παραταθεί μέχρι τις 10.05.2020.

    Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
    E: [email protected]
    T: 210-6431387
    F: 210-6460313