Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οργανισμοί εντάσσουν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ενέργειες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους απέναντι στην τοπική και παγκόσμια κοινωνία και τους τοπικούς και διεθνείς κοινωνικούς τους εταίρους.

Το κράτος και η επίσημη πολιτεία φαίνεται τα τελευταία χρόνια να έχουν «χάσει» ένα μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης των πολιτών. Ο ρόλος τους στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων φθίνει και το βάρος πλέον μετατίθεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να δράσουν με γνώμονα το κοινωνικό καλό ξεφεύγοντας από τον αποκλειστικό σκοπό του κέρδους. Έτσι, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE), αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Στην παγκόσμια οικονομία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αισθάνονται την υποχρέωση να εφαρμόσουν, να επιδείξουν, να διευκολύνουν και να προωθήσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ανάγκη για μακρόχρονη βιωσιμότητα απαιτεί από τις εταιρείες να ξανασκεφτούν τους επιχειρηματικούς τους στόχους οι οποίοι δεν αφορούν πλέον μόνο το κέρδος αλλά και την κοινωνική τους δράση.

Σήμερα, η επίδραση του Corporate Social Responsibility (CSR) αφορά σε πολλούς κοινωνικούς τομείς: από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πρακτικές εργασίας μέχρι το health care και το περιβάλλον.

Έτσι, οι επιχειρηματικές ενέργειες που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θέτουν ως βασικές προτεραιότητες τη συνεισφορά προς τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Παγκόσμια Ιστορία της ΕΚΕ
Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ’50 άρχισε να εισάγεται η ιδέα ότι οι εταιρείες πρέπει να επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους σε κάτι παραπάνω από το κέρδος. Έτσι ξεκίνησε η εδραίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία εξελίχθηκε με την πάροδο των χρόνων σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής συμμετοχής των εταιρειών.

Η ΕΚΕ αποτέλεσε, επίσης, την απάντηση στο αυξημένο αίσθημα υπευθυνότητας και τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και γενικά όλων των εμπλεκομένων προς τις εταιρείες να αρχίσουν να επιστρέφουν στην κοινότητα και να προσφέρουν σ’ αυτήν. Οι αρχικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση είχαν περισσότερο τη μορφή φιλανθρωπίας και δωρεών οι οποίες σκόπευαν κυρίως στη δημιουργία θετικής εικόνας και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος της εταιρείας.

Αργότερα, και με την παγκοσμιοποίηση των μέσων ενημέρωσης, στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας συνείδησης βρέθηκαν τα κοινωνικά θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα η ανησυχία για την προστασία του περιβάλλοντος, που οδήγησε σε παγκόσμια αφύπνιση.

Γενικότερα, όπως διαπιστώνεται από έρευνες σε στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs πιστεύει ότι η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν περισσότερο ενεργό ρόλο στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε σχέση με το παρελθόν.

Ως εκ τούτου, γίνεται επιπλέον φανερό ότι όσο οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν περισσότερο φιλόδοξα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι σχέσεις που χτίζονται μέσα στην τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές. Πέρα, λοιπόν, από τη δημιουργία ενός καλού ονόματος για την επιχείρηση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί μία προσπάθεια από την πλευρά της εταιρείας για την οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και της υπόλοιπης κοινωνίας.


Ορισμός
Παρά την ευρεία χρήση του όρου «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», απουσιάζει ένας ορισμός που να είναι ευρέως αποδεκτός σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο κατά καιρούς έχουν δοθεί ορισμοί από διάφορους φορείς. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέρεται «σε μορφές δράσης και παρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι εκ μέρους των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν στο σύγχρονο διεθνοποιημένο και με  υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον» (Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δικτύου για την Ε.Κ.Ε. από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ορισμός που αναγράφεται στην Πράσινη Βίβλο (Ιούλιος 2001) είναι ο εξής: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)».

Το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development) ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως «τη συνεχή δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριφέρονται ηθικά και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των εργαζομένων τους, των οικογενειών τους, της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα».

Πρόκειται δηλαδή για μία συντονισμένη προσπάθεια από την πλευρά των οργανισμών να αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στους πελάτες, προμηθευτές, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και όλους τους εμπλεκόμενους καθώς και στο περιβάλλον.

Η απουσία ενός γενικά αποδεκτού ορισμού οφείλεται στην ποικιλομορφία των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε χώρα, σε κάθε κοινωνία, σε κάθε πολιτισμό, η ζωή και η κουλτούρα των ανθρώπων διαφέρουν και ως εκ τούτου διαφέρουν και οι προτεραιότητες και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Ωστόσο, όλοι οι ορισμοί έχουν κάποια κοινά σημεία όπως η έμφαση που δίνεται στην εκούσια φύση των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις και στις βασικές αρχές που διέπουν τον ορισμό της, δηλαδή τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη.

Είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο ότι η ΕΚΕ δεν είναι φιλανθρωπία. Η διαφορά μεταξύ της ΕΚΕ και της εταιρικής φιλανθρωπίας είναι ότι ενώ η τελευταία αποτελείται κυρίως από δωρεές και φιλανθρωπικές δράσεις, η ΕΚΕ περιλαμβάνει μια πιο περίπλοκη προσέγγιση της συμμετοχής της εταιρείας στην τοπική κοινότητα. Η εταιρική φιλανθρωπία είναι συνήθως μία συνιστώσα της ευρύτερης κοινωνικής ευθύνης μιας εταιρείας και περιλαμβάνει δωρεές σε μετρητά, δωρεές προϊόντων ή την εθελοντική δράση των εργαζομένων.

Πόσο διαδεδομένη είναι;
Σύμφωνα με έρευνες που κατά καιρούς διεξάγονται αναφορικά με την ΕΚΕ, οι περισσότερες μεγάλες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις γνωρίζουν ως ένα ικανοποιητικό βαθμό την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αναλαμβάνουν σχετικές δράσεις. Συγχρόνως ωστόσο, υφίσταται η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ωφελημάτων που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο από την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ.

Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας της ΕΚΕ
Οι καταναλωτές φαίνεται να δείχνουν προτίμηση στις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες και να επιθυμούν να αγοράζουν τα προϊόντα τους.

Ωστόσο, οι καλές προθέσεις αρκετών εταιρειών χάνονται στη σημερινή αγορά εξαιτίας της αποτυχίας τους να επικοινωνήσουν την καλή τους δουλειά στους συνεργάτες τους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, προμηθευτών και μετόχων.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα πρόσφατης έρευνας για τις αντιλήψεις που επικρατούν για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2010 από τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Burson-Marsteller, Penn Schoen Berland και Landor & Associates, έγινε φανερό ότι οι καλοί εταιρικοί πολίτες (δηλαδή οι εταιρείες) έχουν όλο και περισσότερο «το πάνω χέρι» όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, όσο επικοινωνούν αποτελεσματικά την κοινωνική τους ευθύνη.

Έτσι, πολλές εταιρείες που ασκούν ΕΚΕ αλλά δεν αξιοποιούν αυτές τις δράσεις πολύ καλά, προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές με αποτέλεσμα τις χαμένες ευκαιρίες στο να αποκτήσουν μερίδιο της αγοράς.

Πράγματι, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών μάλλον δεν είναι σε θέση να δώσει έναν συγκεκριμένο ορισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Έτσι, οι εταιρείες είναι αυτές που πρέπει να βοηθήσουν τους πελάτες να εκπαιδευτούν στο τι είναι η ΕΚΕ, μέσα από επικοινωνιακές στρατηγικές και μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση σχετικά με τη φύση και τα πλεονεκτήματά της είναι προτιμότερο να ξεκινούν εσωτερικά μέσω εταιρικής επικοινωνίας προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποστήριξη για τις τρέχουσες και μελλοντικές πρακτικές, που περιλαμβάνουν και αυτές που χρειάζονται για την ενημέρωση των καταναλωτών.


CSR και καταναλωτές
Οι καταναλωτές σήμερα κοιτούν βαθύτερα από τις φιλανθρωπικές εισφορές μίας εταιρείας. Με τη χρήση των social media και τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο, τα άτομα μπορούν να ψάξουν την αλήθεια πίσω από τα μηνύματα που εκφράζει το εμπορικό σήμα και να μοιραστούν με άλλους καταναλωτές τις απόψεις τους σχετικά με ότι αντιλαμβάνονται για τη φύση της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Οι πιο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, έχουν βάλει ετικέτες σε εταιρείες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά τόσο με την αγοραστική τους δύναμη και τη δύναμή τους να επηρεάζουν άλλους μέσω του word – of – mouth αλλά και χάρη στα social media και στο ψηφιακό word of mouth. Από τότε που οι οργανισμοί άρχισαν να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για τον ολοένα και πιο γόνιμο τομέα του περιβάλλοντος και τα «πράσινα» θέματα αλλά και για την αειφορία, οι καταναλωτές όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν τη σημασία των θεμάτων αυτών και μαθαίνουν να δεσμεύονται στις εταιρείες που εμφανίζονται ευαισθητοποιημένες με αυτά.

Ωστόσο, η επιλογή για δράσεις ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπής ρύπων κτλ είναι ένα μόνο μέρος του CSR. Οι καταναλωτές πρέπει, επίσης, να καταλάβουν ότι η βιώσιμη εταιρική σκέψη και δράση μπορεί να εφαρμοστεί και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, μέσω τη δέσμευσής τους για δίκαιο εμπόριο, για την προώθηση της ασφάλειας των εργαζομένων και της πολυμορφίας – διαφορετικότητας.

Τάσεις της ελληνικής αγοράς
Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα-μελέτη που πραγματοποίησε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εταιρεία ερευνών αγοράς Research International, με θέμα τις τάσεις και τις θέσεις της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινής γνώμης σχετικά με την έννοια και τις προοπτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Όπως αποδεικνύει η μελέτη, σήμερα οι έλληνες πολίτες-καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν να επιδείξουν κοινωνικά υπεύθυνες πράξεις και αποδέχονται ότι υπάρχουν αξιόπιστα – υπεύθυνα προϊόντα-σήματα τα οποία εμπιστεύονται.

Ωστόσο, οι κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις των επιχειρήσεων δεν τις αναγορεύουν αυτόματα στη συνείδηση των πολιτών – καταναλωτών ως κοινωνικά υπεύθυνους οργανισμούς. Το ιδιοτελές κίνητρο του κέρδους επισκιάζει την απήχηση της εταιρικής κοινωνικής συνεισφοράς ή την «ακυρώνει» ως «τερτίπι» του μάρκετινγκ, ιδίως όταν συνδυάζεται με έντονο πρόγραμμα δημοσιότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η προβολή του κοινωνικού έργου δεν εκλαμβάνεται ως ενημέρωση αλλά ως «διαφήμιση».

Στη μελέτη του Δικτύου, η εταιρική κοινωνική ευθύνη διακρίνεται σε «εσωτερική» και «εξωτερική» με βάση τους ωφελούμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς σε μία εταιρική κοινωνική δράση. Η εσωτερική εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων και αποτελεί προϋπόθεση και τεκμήριο ειλικρίνειας για την προέκτασή της και στο εξωτερικό περιβάλλον τους.

Το πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνει το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων (όπως για παράδειγμα την τήρηση του ωραρίου), την πρόνοια για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευσή τους και την ανοιχτή επικοινωνία στο εσωτερικό της επιχείρησης. Η εξωτερική εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά στους καταναλωτές, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής ποσοτικής έρευνας CSR 2011 για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» που διοργανώθηκε για 7η χρονιά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Μεταξύ των κύριων ευρημάτων της έρευνας είναι ότι οι έλληνες πολίτες-καταναλωτές αλλάζουν συμπεριφορά και η πλειοψηφία είναι πλέον ενεργοί πολίτες.

Μάλιστα, στο κοινό των ενεργών πολιτών/καταναλωτών, αύξηση καταγράφεται στους συνειδητοποιημένους πολίτες/καταναλωτές (24,1%), σε αυτούς δηλαδή που έχουν τιμωρήσει ή επιβραβεύσει μια εταιρεία. Επιπλέον, στη διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, που γίνεται σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό GlobeScan και το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η οποία σκιαγραφεί όχι μόνο το θέμα της ΕΚΕ αλλά και την όσμωση του φαινομένου με την Ελληνική Κοινωνία, το 82,2% των ελλήνων καταναλωτών αναφέρει ότι τακτικά επιλέγει να πληρώσει περισσότερα για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα και το 75,6% πιστεύει ότι ως καταναλωτής μπορεί να επηρεάσει το πόσο υπεύθυνα συμπεριφέρεται μια εταιρεία.

Και από αυτή την έρευνα διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από τις επιχειρήσεις στην ενημέρωση του κοινού καθώς 72,7% υποστήριξαν ότι έχουν ακούσει λίγα ή τίποτα για εταιρικές προσπάθειες βελτίωσης ενώ επιπλέον αναδεικνύεται και το «word of mouth» και το internet ως πηγές ενημέρωσης που φέτος φαίνεται να έχουν πολύ σημαντική αύξηση. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία (56,6%) αναγνωρίζει το «ρόλο» των social media στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η έρευνα στο ευρύ κοινό, η οποία πραγματοποιείται σε 29 χώρες, διεξήχθη στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2011.


Ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ενδιαφέρον για την Ε.Κ.Ε. ξεκίνησε από τη δέσμευση προς τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αργότερα επεκτάθηκε σε ζητήματα που αφορούσαν το εργατικό δυναμικό, την κοινωνία αλλά και την ηθική που θα πρέπει να διέπει την επιχειρηματική δράση.

Το CSR Europe είναι το ηγετικό Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη με πάνω από 65 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες-μέλη. Από την ίδρυσή του, το 1995 από τον τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors και κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, αποστολή του CSR Europe είναι να βοηθάει τις εταιρείες να ενσωματώνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις καθημερινές τους λειτουργίες και συναλλαγές.

Στη χώρα μας, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο, με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου έχει ως αποστολή την προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ακόμα, το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης), είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που στοχεύει στην περαιτέρω εδραίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα και την τοποθέτηση των ελληνικών εταιρειών στον παγκόσμιο χάρτη εταιρειών που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. Από τις αρχές του 2008, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, εισήγαγε στην Ελλάδα το Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index) του βρετανικού Ινστιτούτου διεθνούς αναφοράς Business in the Community (BITC). Το BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΚΕ και υποστηρίζει εδώ και 26 χρόνια κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει το CR Index, το οποίο αποτελεί Εθνικό Δείκτη και κορυφαίο σημείο αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, για τη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά. Βάσει της αξιολόγησης του CR Index στην Ελλάδα, πρόσφατα βραβεύθηκαν σε επίσημη εκδήλωση οι 17 πιο κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες-αξιολογητές επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και την επίδρασή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζομένους.

Οφέλη για την εταιρεία
Αν και με μία πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι οι δράσεις ΕΚΕ δεν προσφέρουν άμεσα οφέλη στην εταιρεία και στους ανθρώπους της, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα κέρδη της εταιρείας που ασκεί εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πολλαπλά και αφορούν διάφορους τομείς και επίπεδα.

Καταρχάς, μία επιχείρηση που επιδεικνύει υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και διαπιστώνεται από έρευνες, γίνεται πιο ανταγωνιστική και ενισχύει την εταιρική της εικόνα και φήμη. Αυτό συνεπάγεται την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών. Εκτός όμως από τους πελάτες, η κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, είναι «μαγνήτης ταλέντων» προσελκύοντας περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους εργαζόμενους. Από πρόσφατη έρευνα προκύπτει ότι σχεδόν το 50% των ατόμων ηλικίας 18-24 και 25-34 εμφανίζονται διατεθειμένοι να δεχθούν μία μείωση στις αμοιβές τους προκειμένου να εργαστούν σε μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ποσοστά αρκετά μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.

Συν τοις άλλοις, είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται. Έτσι οι δράσεις ΕΚΕ φαίνεται ότι επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία και το ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτό έχει φυσικά ως συνέπεια τόσο την αύξηση της παραγωγικότητας όσο και τη μείωση του turn over.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη, φαίνεται ότι αυτό γίνεται όταν μία επιχείρηση προσαρμόζει όλες τις πρακτικές της για να διασφαλίσει ότι λειτουργεί με τρόπο που πληροί ή και υπερβαίνει τις ηθικές, νομικές, εμπορικές και αντίστοιχες προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τις επιχειρήσεις.

Για να ενσωματωθεί ωστόσο, η Ε.Κ.Ε. στην επιχειρηματική στρατηγική και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, μία από τις βασικές ενέργειες στην οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων μεταξύ των επιχειρηματιών, εργοδοτών και εργαζομένων.