Με σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ολοκληρώθηκε η τελευταία οικονομική χρήση της Data Communication A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013, ο κύκλος εργασιών της Data Communication έκλεισε στα 4,562 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11,62% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 41,47% έναντι 37,65%. Τα κέρδη προ φόρων – τόκων – αποσβέσεων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 541,9 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 197 χιλ. ευρώ περίπου έναντι της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση στα 279,5 χιλ. ευρώ έναντι 40,9 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 206,5 χιλ. ευρώ έναντι 6,4 χιλ. ευρώ.