Με διατήρηση της κερδοφορίας ολοκληρώθηκε η τελευταία οικονομική χρήση της Data Communication, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις.

 Συγκεκριμένα, για τη χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014, ο κύκλος εργασιών εταιρείας έκλεισε στα 4,368 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους έφτασε το 42,17%. Τα κέρδη προ φόρων – τόκων – αποσβέσεων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 393,1 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 190,2 χιλ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 102,1 χιλ. ευρώ.