Τις δραστικές αλλαγές στη δομή και τη στρατηγική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνει έρευνα της Deloitte, τονίζοντας τις μείζονες επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας, των διαρκώς μεταβαλλόμενων δημογραφικών στοιχείων και της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα καταδεικνύει ότι οι εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά και διορθώνουν την οργανωσιακή τους δομή, απομακρύνονται από τα ιεραρχικά, λειτουργικά επιχειρησιακά μοντέλα και στρέφονται προς διαλειτουργικά δίκτυα ομάδων σε μια προσπάθεια να γίνουν πιο ευέλικτες να συνεργάζονται καλύτερα και να θέτουν στο επίκεντρο τον πελάτη.

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον σε αυτή τη στροφή, μόνο το 21% των επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού αισθάνονται ειδικοί στο σχηματισμό διαλειτουργικών ομάδων και μόνο το 12% αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποί τους συνεργάζονται τώρα. Επιπλέον, η διαφορετικότητα ανάμεσα στις γενιές εντείνεται καθώς λόγω της βαθιάς παγκόσμιας ύφεσης, οι millennials με υψηλές προσδοκίες για την προσωπική τους ανάπτυξη, εργάζονται δίπλα στους baby boomers πολλοί εκ των οποίων καθυστερούν τη συνταξιοδότησή τους. Ένα νέο συμβόλαιο εργασίας, καθοδηγούμενο από τις ανάγκες για ταχεία επαγγελματική ανάπτυξη, ευέλικτες εργασιακές συμφωνίες και μια αύξηση στον αριθμό συμβάσεων εργαζομένων ημιαπασχόλησης αλλάζει δραματικά τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου.

Παράλληλα, ο νέος ψηφιακός κόσμος εργασίας ενισχύει περισσότερο αυτές τις αλλαγές. Περίπου τα τρία τέταρτα των στελεχών (74%) έχουν εντοπίσει το digital HR – τον ολοκληρωμένο επανασχεδιασμό των εργαλείων και των υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού βάσει ψηφιακής τεχνολογίας – ως μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες. Το 42% των εταιρειών επανασχεδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω φορητών συσκευών οι οποίες βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και το 59% στρέφουν τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού προς κινητά συστήματα σε μια προσπάθεια να κάνουν ευκολότερη τη χρήση τους από τους εργαζόμενους. Μια νέα αναπτυσσόμενη πρακτική η οποία επικεντρώνεται στις στρατηγικές οι οποίες θέτουν τον εργαζόμενο στο επίκεντρο, το Design Thinking αναδύεται ως μια νέα μεγάλη τάση η οποία μετασχηματίζει την προσέγγιση των εταιρειών στη διαχείριση, στην υποστήριξη και στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού τους.

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, οι προοδευτικοί οργανισμοί εστιάζουν στον εργαζόμενο και υιοθετούν νέες, ανοικτές τεχνολογίες μάθησης. Το ποσοστό των εταιρειών οι οποίες αισθάνονται έτοιμες να ενσωματώσουν τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (massive open online courses -MOOCs) στις εκπαιδευτικές τους πλατφόρμες αυξήθηκε φτάνοντας το 43% από το 30% πέρυσι. Σε σχέση με την αυξημένη υιοθέτηση των MOOCs, η Deloitte, συνεργάζεται με το Columbia University και Dean Jason Wingard, Ph.D., για την παράδοση ενός MOOC αργότερα μέσα στο χρόνο το οποίο θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού 2016.