Η έλλειψη δέσμευσης εκ μέρους των εργαζομένων είναι το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν το 87% των επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων (ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο πέρυσι -79%), σύμφωνα με την τρίτη ετήσια έκθεση «Παγκόσμιες Τάσεις στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού 2015: Η ηγεσία σε ένα νέο κόσμο εργασίας».

Η πλειονότητα των οργανισμών ακόμη αδυνατεί να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της οργανωσιακής της κουλτούρας θέτοντας σε κίνδυνο τη μελλοντική της ανάπτυξη, ενώ ο αριθμός των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι η δέσμευση εκ μέρους των εργαζομένων είναι «πολύ σημαντική» διπλασιάστηκε από 26% πέρυσι σε 50%. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα το 60% των επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα απάντησαν ότι δεν έχουν επαρκές πρόγραμμα αξιολόγησης και ενίσχυσης της δέσμευσης, αναγνωρίζοντας μια έλλειψη ετοιμότητας να αντεπεξέλθουν στο συγκεκριμένο ζήτημα, με μόνο το 12% των ερωτηθέντων να διαθέτουν ένα πρόγραμμα το οποίο καθορίζει και δημιουργεί δυνατή οργανωσιακή κουλτούρα.

Οι ελλείψεις ηγετικών δεξιοτήτων – που πέρυσι ήταν το πιο κρίσιμο ζήτημα – εξακολουθούν να έρχονται πρώτες στις απαντήσεις με το 86% να τις αναδεικνύει ως το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα. Ωστόσο, ο αριθμός των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι οι ελλείψεις στην ηγεσία ήταν ένα «πολύ σημαντικό» ζήτημα αυξήθηκαν από 38% πέρυσι σε 50%. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι μια ευρεία έλλειψη δεξιοτήτων είναι πιθανό να αποτρέπει την επιχειρησιακή ανάπτυξη, το 85% κατατάσσει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ως το τρίτο πιο σημαντικό ζήτημα στη φετινή έρευνα. Εν τω μεταξύ το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα σημαντικό ζήτημα και το 35% δήλωσε ότι η έλλειψη δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα «πολύ σημαντικό» πρόβλημα.

Τέλος, στην Ελλάδα, το πιο σημαντικό ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού είναι οι ελλείψεις στην ηγεσία (83%). Μάλιστα, το 62% δήλωσαν ότι είναι «λίγο προετοιμασμένοι» να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα, ποσοστό που καταδεικνύει μια έλλειψη ετοιμότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στη δεύτερη θέση σπουδαιότητας κατατάσσεται το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του τρόπου λειτουργίας του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού συγκεντρώνοντας 83%, ενώ «καλά προετοιμασμένοι» να αντεπεξέλθουν στο ζήτημα αυτό είναι μόλις το 10% των ερωτηθέντων. Τέλος, η τάση που παγκοσμίως κρίνεται ως η σημαντικότερη φέτος, είναι η οργανωσιακή κουλτούρα και δέσμευση, παράγοντας που για την Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση.