Οι διεθνείς επιχειρήσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας εφαρμόζοντας μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, αναφορικά με τα προγράμματα διαχείρισης ταλέντων τους, αποκαλύπτει έρευνα της Ernst & Young.

Βάσει της Παγκόσμιας Έκθεσης για τη Διαχείριση Ταλέντων (Global Talent Management Report) της Ernst & Young, οι κορυφαίες εταιρείες έχουν αναπτύξει μια στρατηγικά ευθυγραμμισμένη και ολοκληρωμένη μέθοδο διαχείρισης ταλέντων σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία τους οδηγεί στην επίτευξη οικονομικών υπεραποδόσεων έναντι των ανταγωνιστών τους.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν με τη συμμετοχή 340 Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Οικονομικών Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών Επιχειρήσεων και Αντιπροέδρων τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε διεθνές επίπεδο, από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη λίστα του Fortune 1000, παγκοσμίως.

Η έρευνα σχεδιάστηκε με στόχο την εξέταση των πολυάριθμων συνιστωσών που συνθέτουν τα επιτυχημένα διεθνή προγράμματα διαχείρισης ταλέντων και παρουσιάζει τις διαφορές αυτών των πρακτικών ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές, τις εταιρείες και τους κλάδους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τρεις κυριότερες πρωτοβουλίες διαχείρισης ταλέντων που οι ερωτηθέντες προγραμματίζουν να εφαρμόσουν είναι οι εξής (σχ.1):

  • Δημιουργία εσωτερικής δεξαμενής ταλέντων για την πλήρωση κρίσιμων μελλοντικών αναγκών (64%)
  • Κατανόηση και συντονισμός των διεθνών πηγών εξεύρεσης ταλέντων για την πλήρωση καίριων θέσεων (33%)
  • Παροχή ευέλικτων στρατηγικών απασχόλησης, όπως ο επιμερισμός της εργασίας, η τηλεργασία, το ευέλικτο ωράριο και η σταδιακή αποχώρηση από την ενεργό εργασία (31%).

Καθώς η οικονομία αρχίζει να βελτιώνεται, οι επιχειρήσεις ακολουθούν νέες κατευθύνσεις σε ότι αφορά τη διαχείριση των ταλέντων τους. Παρότι οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο ηλικιακά εργατικό δυναμικό σε σχέση με τις αναδυόμενες χώρες, το κοινό στοιχείο όλων ήταν ο προβληματισμός σχετικά με τις μελλοντικές ελλείψεις ταλέντων τόσο για τις τεχνικές θέσεις (28%) όσο και για τις θέσεις των μεσαίων διοικητικών στελεχών (26%). Αυτά τα ευρήματα τονίζουν πόσο σημαντική είναι για τις εταιρείες η ευθυγράμμιση των προγραμμάτων ανάπτυξης ταλέντων με τη συνολική επιχειρησιακή τους στρατηγική.


Καινοτομία στη διαχείριση ταλέντων
Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (63%) δηλώνουν ότι τα υφιστάμενα προγράμματα διαχείρισης ταλέντων τους είναι ευθυγραμμισμένα με την επιχειρησιακή στρατηγική και συνεχίζουν να τροποποιούνται εκ των προτέρων προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην κατεύθυνση της εταιρείας (σχ. 2).

Ο όμιλος με την καλύτερη ευθυγράμμιση είχε σημαντικά καλύτερη οικονομική απόδοση [20% υψηλότερη ετήσια απόδοση ίδιων κεφαλαίων (Return on Equity – ROE) κατά το διάστημα μιας πενταετίας] σε σχέση με τους ομίλους που δεν είχαν αντίστοιχη ευθυγράμμιση. Αυτό επιδεικνύει με σαφήνεια ότι οι σημερινοί κορυφαίοι εργοδότες δεν προβλέπουν μόνο τις ανάγκες του προϋπολογισμού, αλλά και τις ανάγκες σε ταλέντο και δεξιότητες, οι οποίες θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση των μελλοντικών επιχειρησιακών στρατηγικών.

Παρότι η ευθυγράμμιση με τη στρατηγική είναι σημαντική, οι οικονομικές αποδόσεις βελτιώνονται όταν κάθε συνιστώσα των προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντων, των συστημάτων πληροφορικής και των διαδικασιών είναι πλήρως ενσωματωμένη σε όλο το εύρος της επιχείρησης και σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με πρόσθετη ανάλυση των δεδομένων, οι κορυφαίες επιχειρήσεις με τα καλύτερα ενσωματωμένα προγράμματα διαχείρισης ταλέντων καταγράφουν ετησίως κατά μέσο όρο 38% υψηλότερη απόδοση ίδιων κεφαλαίων σε διάστημα μίας πενταετίας. Δυστυχώς, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα σε επίπεδο ενσωμάτωσης. Μόνο το 32% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι όλες οι συνιστώσες των προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντων τους έχουν ενσωματωθεί σε παγκόσμια εταιρική κλίμακα, έναντι του 20% που ενσωματώνει τα προγράμματά του σε τοπικό επίπεδο, 18% που τα ενσωματώνει σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας και 24% που δεν ενσωματώνει τα προγράμματά του καθόλου.

Καθώς η αγορά βελτιώνεται, η εν λόγω ευθυγράμμιση και ενσωμάτωση των προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντων θα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και μη οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων.  Στη σημερινή εποχή παγκόσμιας ανάπτυξης, όσοι επιλέξουν να μην αναθεωρήσουν τις τρέχουσες διαδικασίες τους είναι πιθανό να μείνουν πίσω.

Δέσμευση και διακράτηση εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο
Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν τις διεθνείς μεταθέσεις στη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική τους, δεν μπορεί να αγνοηθεί το θέμα που αφορά στη διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας εργαζομένων που απασχολούνται σε άλλες χώρες από αυτές που έχουν προσληφθεί (σχ. 3). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ακόμη και πολλές κορυφαίες εταιρείες δεν έχουν ακόμα διευθετήσει αυτό το ζήτημα.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εταιρειών (60%) διαθέτουν διεθνώς μετακινούμενους εργαζομένους, εντούτοις, αναλογία μεγαλύτερη του ενός τρίτου των εν λόγω επιχειρήσεων δεν διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων για τον ιδιαίτερο αυτό πληθυσμό εργαζομένων.

Πλήρης επισκόπηση της κατάστασης
Στη σημερινή οικονομία είναι σημαντικό για τις παγκόσμιες εταιρείες να κατανοούν και να ικανοποιούν τις ανάγκες αυτών των μετακινούμενων εργαζομένων, γνωρίζοντας παράλληλα σε βάθος τους σχετικούς εργατικούς νόμους, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα δημογραφικά στοιχεία που είναι μοναδικά για κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί την ουσιαστική υλοποίηση που εκτείνεται από τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό έως τον προγραμματισμό διαδοχής.