Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προχωρεί στην προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα «Συμβουλευτική, Κατάρτιση & Πιστοποίηση για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της περιφερειακής εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Αντικείμενο του αναδόχου της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 410 ανέργους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (συμπεριλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους με χαμηλή εξειδίκευση).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 549.810 ευρώ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Ιουνίου και ώρα 14.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28η Ιουνίου και ώρα 14.00.