Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προχωρεί στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», που αφορά σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής (3 συνεδρίες ανά ωφελούμενο), επαγγελματικής κατάρτισης (80 ώρες) και πιστοποίησης δεξιοτήτων 760 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 596.600 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοικτή διαδικασία με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 11 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα.