Σημαντικές διεθνείς επιχειρήσεις, δυστυχώς δεν καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν πλήρως το ταλέντο των γυναικών υπαλλήλων τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Corporate Gender Gap 2010 του World Economic Forum στην οποία εθνικός εταίρος για την Ελλάδα ήταν το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School.

Είναι η πρώτη μελέτη διεθνώς που ερευνά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε 20 χώρες και συγκρίνει τις πολιτικές που εφαρμόζουν με τις πολιτικές που θα έπρεπε να εφαρμόζουν για να έχουν ένα υγιές περιβάλλον εργασιακής ισότητας.

Η Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο ALBA, η οποία είχε την ακαδημαϊκή εποπτεία της έρευνας δήλωσε: «Δυστυχώς, παρά την έμφαση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων και τις συστηματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε εταιρικές πολιτικές, στην πράξη οι δυσκολίες παραμένουν για τις γυναίκες που θέλουν να εξελιχθούν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και να αγωνιστούν στον επιχειρησιακό “στίβο” σε ίσους όρους, με τους άντρες συναδέλφους τους».

Στην έρευνα συμμετείχαν οι επικεφαλής των τμημάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από 600 από τις μεγαλύτερες εταιρείες – εργοδότες παγκοσμίως. Η έρευνα περιλάμβανε 25 ερωτήσεις και εξέταζε ζητήματα όπως η αντιπροσώπευση των γυναικών στα υψηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια των εταιρειών, η εφαρμογή πολιτικών προώθησης ίσων ευκαιριών όπως μέτρηση και στοχοθέτηση ποσοστών ανδρών-γυναικών σε συγκεκριμένα ιεραρχικά επίπεδα ή ισότητα αμοιβών ανδρών-γυναικών, η εφαρμογή πολιτικών εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής οι οποίες εξυπηρετούν πρωτίστως τις γυναίκες υπαλλήλους, καθώς και η ύπαρξη προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης.

Παγκοσμίως, ο τομέας των υπηρεσιών απασχολεί περισσότερες γυναίκες συγκριτικά με τη βιομηχανία ή τη γεωργία. Εντός του τομέα των υπηρεσιών, μεγαλύτερη απασχόληση γυναικών εμφανίζει ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (60%), των επαγγελματικών υπηρεσιών (56%) και της διασκέδασης (42%). Οι κλάδοι με το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών στις 20 χώρες της έρευνας είναι η βιομηχανία αυτοκινήτων (18%), τα ορυχεία (18%) και η γεωργία (21%).

Τα αποτελέσματα, κατατάσσουν τη χώρα μας κάτω από το διεθνή μέσο όρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και για τις κατώτερες ιεραρχικά θέσεις, περισσότερες από τα δύο τρίτα (69%) των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν άνδρες υπαλλήλους σε ποσοστό 80%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται όσο ανεβαίνει το ιεραρχικό επίπεδο με αποτέλεσμα το 18% των ελληνικών εταιρειών να δηλώνει ότι έχει σε ποσοστό μόλις 10% ανώτατα διευθυντικά στελέχη-γυναίκες. Όταν φτάνουμε δε σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν έχει καμία γυναίκα μέλος δ.σ.

Σχετικά με τις αμοιβές, στην Ελλάδα μόλις το 16% των εταιρειών εφαρμόζουν συγκεκριμένους στόχους και ποσοστώσεις όσον αφορά στην αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ενώ ακόμη χαμηλότερο -μόλις 3%- είναι το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών που καταγράφουν και μελετούν στοιχεία σχετικά με το χάσμα αμοιβών ανδρών-γυναικών.

Ως σημαντικότερα εμπόδια στην άνοδο των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας εντοπίζονται -σε παγκόσμιο επίπεδο- οι κοινωνικο-πολιτισμικές νόρμες και στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών, η κυριαρχούσα «αρρενωπή» ή πατριαρχική κουλτούρα στην πλειονότητα του επιχειρηματικού κόσμου και η έλλειψη ευέλικτων μορφών εργασίας.

Πηγή: EMEA Business monitor