Το επίπεδο προσόντων και δεξιοτήτων, ιδίως των νέων και ακόμη περισσότερο των γυναικών, σε ολόκληρη την Ευρώπη, βρίσκεται σε ανοδική πορεία, όμως το μορφωτικό επίπεδο στα κράτη μέλη εξακολουθεί να εμφανίζεται ανομοιογενές.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της πρώτης σχετικής πανευρωπαϊκής έκθεσης με τίτλο «Μελλοντική προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρώπη: μεσοπρόθεσμη πρόγνωση έως το 2020», η οποία δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop). Η πρόγνωση δείχνει μείωση στον αριθμό των ανειδίκευτων ατόμων σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, σε συνδυασμό με μία σταθερή αύξηση στα μεσαίου και υψηλού επιπέδου επαγγελματικά προσόντα (κυρίως προερχόμενα από την επαγγελματική κατάρτιση) τόσο του εργατικού δυναμικού όσο και του γενικού πληθυσμού.

Ανάμεσα στα κύρια αποτελέσματα της πρόγνωσης, είναι ότι προβλέπεται σημαντική αύξηση του αριθμού ενήλικων εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο: περισσότεροι από 20 εκατομμύρια στην ΕΕ των 25 ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στην Πορτογαλία και στην Πολωνία. Το μεγαλύτερο, όμως, ποσοστό εργαζομένων με προσόντα υψηλού επιπέδου σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό αναμένεται να έχει η Δανία. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και στην παροχή διαθέσιμων προς εργασία ενήλικων με προσόντα μεσαίου επιπέδου και η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, χώρες στις οποίες το ποσοστό του εργατικού δυναμικού με προσόντα μεσαίου επιπέδου είναι σχετικά χαμηλό.

Τέλος, σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, η προσφορά εργατικού δυναμικού με προσόντα χαμηλού επιπέδου, αναμένεται να συρρικνωθεί. Οι διαθέσιμοι προς εργασία ενήλικες αυτής της κατηγορίας αναμένεται να είναι το 2020 λιγότεροι κατά 17 εκατομμύρια. Παρά τη σημαντική μείωση, η Πορτογαλία αναμένεται να παραμείνει η χώρα με το υψηλότερο σχετικό ποσοστό εργατικού δυναμικού με προσόντα χαμηλού επιπέδου.