Στις 15 και 16 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες εκδήλωση όπου θα συζητηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις και θα χαρτογραφηθούν οι μελλοντικές στρατηγικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη.

Η διάσκεψη για την «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε μια περίοδο αλλαγών» είναι μια ευκαιρία να γίνει εκτίμηση των επιτευγμάτων του σημερινού Χάρτη πορείας της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, ο οποίος φτάνει στο τέλος του την επόμενη χρονιά, και να συζητηθούν οι μελλοντικές προτεραιότητες. Δεδομένης της συνολικής αύξησης του ποσοστού ανεργίας και της απουσίας άμεσης λύσης για την πρόσφατη οικονομική ύφεση, ο διάλογος θα εστιάσει επίσης στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων. Η διήμερη εκδήλωση θα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από υπουργούς της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, από τον Επίτροπο Spidla και την Επίτροπο Wallstrm, εκπροσώπους της ΕΕ, ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, εμπειρογνώμονες και ΜΚΟ.