Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.-(ΚτΠ Α.Ε.) προχωρά στη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης: «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής», για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με Κωδικό ΟΠΣ: 5000905, του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”, ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheusgov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων»(ΚΗΜΔΗΣ).